Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 20 -

 

Êzêkya lâm bịnh và được khỏi

1 Trong những ngày ấy, Êzêkya lâm bịnh đến chết được. Tiên tri Ysaya con của Amos đến gặp ông mà nói: "Yavê phán thế này: Hãy lo xếp đặt việc nhà, vì ngươi sắp chết, chứ không sống đâu". 2 Ông đã quay mặt vào tường mà khẩn cầu với Yavê rằng: "3 Ôi! lạy Yavê, xin nhớ lại là tôi đã đi trước nhan Người cách trung tín, một lòng thành; điều đẹp mắt Người, tôi đã làm". Rồi Êzêkya òa khóc lớn tiếng.

4 Ysaya chưa ra đến sân giữa, thì lời Yavê lại đến với ông mà rằng: "5 Hãy trở lại nói với Êzêkya, thủ lĩnh của dân Ta: Yavê Thiên Chúa của Ðavit cha ngươi phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi khẩn cầu, Ta thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ chữa lành ngươi: ngày thứ ba ngươi sẽ lên nhà Yavê. 6 Ta sẽ thêm vào cho đời ngươi mười lăm năm nữa. Ta sẽ cứu ngươi thoát bàn tay vua Assur, làm một với thành này. Ta sẽ che chở thành này vì Ta và vì Ðavit, tôi tớ của Ta".

7 Ysaya nói: "Lấy một bánh vả khô". Người ta đi lấy và đặt trên ung nhọt và ông đã được khỏi. 8 Êzêkya nói với Ysaya: "Có dấu nào (chứng thực) là Yavê sẽ chữa lành tôi và ngày thứ ba tôi sẽ lên được Nhà Yavê?" 9 Ysaya nói: "Ðây là dấu Yavê (ban) cho ngài; là Yavê sẽ thực hiện lời Người đã phán: Bóng phải đi tới mười cấp hay là bóng phải lùi sau mười cấp?" 10 Êzêkya nói: "Quá dễ nếu bóng ngả xuống mười cấp. Không, xin bóng lùi lại sau mười cấp".

11 Ysaya, vị tiên tri kêu khẩn với Yavê và Người đã cho bóng lùi sau mười cấp trên những cấp nó đã xuống, trên những cấp của Akhaz.

 

Êzêkya tiếp sức của vua Babilon

12 Thuở ấy Mêrôđak-Balađan, con của Batađan, vua Babel, gởi thư và tặng vật đến cho Êzêkya vì nghe tin Êzêkya lâm bịnh. 13 Êzêkya lấy thế làm mừng và để cho (các sứ thần) xem tất cả nhà kho báu của ông: bạc vàng, nhũ hương, dầu thơm, kho vũ khí, và tất cả những gì có trong các kho của ông. Êzêkya cho họ xem tất cả không trừ một cái gì trong nhà ông cũng như trong nước ông.

14 Tiên tri Ysaya đến gặp vua Êzêkya và nói với ông: "Các người ấy đã nói gì? Họ từ đâu đến gặp ngài?" Êzêkya nói: "Họ từ phương xa đến, từ Babel". 15 Ông lại hỏi: "Họ đã coi thấy gì trong nhà ngài?" Êzêkya đáp: "Họ đã xem tất cả mọi sự trong nhà tôi: tôi đã cho họ xem tất cả không trừ một cái gì trong các kho của tôi".

16 Ysaya mới nói với Êzêkya: "Hãy nghe lời Yavê: 17 Này đây sẽ đến những ngày Ta sẽ tải đi Babel tất cả mọi sự trong nhà ngươi, các điều tổ tiên ngươi đã tích trữ cho đến hôm nay, không chừa lại một điều gì, Yavê đã phán. 18 Người ta sẽ bắt con cái ngươi, những kẻ xuất tự mình ngươi do ngươi sinh ra, làm hoạn quan hầu trong đền vua Babel". 19 Êzêkya nói với Ysaya: "Tốt, lời của Yavê ông vừa nói!" và ông tự nhủ: "Lại không phải là đời tôi sẽ có thái bình và an ninh đó ư?".

20 Còn các việc khác của Êzêkya, tất cả lòng dũng cảm của ông và việc ông đã làm bể và cống dẫn nước vào thành làm sao, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 21 Êzêkya đã yên nghỉ với tổ tiên và Manassê con ông đã lên làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page