Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 03 -

 

2 - Chiến Tranh Moab

 

Yôram, vua Israel

1 Yôram, con của Akhab, lên làm vua Israel, ở Samari, năm thứ mười tám đời Yôsaphat, vua Yuđa, ông đã làm vua mười hai năm. 2 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, nhưng không như cha, như mẹ ông, vì ông bài trừ bia của Baal, cha ông đã làm. 3 Nhưng có điều là ông vẫn bám riết, không rời ra được, với tội Yơrôbôam, con của Nơbat, điều đã làm Israel vấp phạm.

 

Viễn chinh đánh Moab

4 Mêsavua Moab, là người nuôi súc vật. Ông thường cống nộp cho vua Israel một trăm ngàn con chiên và một trăm ngàn cừu len. 5 Nhưng Akhab chết rồi, thì vua Moab dấy loạn chống vua Israel.

6 Lập tức, vua Yôram thân hành ra khỏi Samari, mà duyệt qua toàn thể Israel. 7 Ðoạn ông trẩy đi và sai sứ đến với Yôsaphat, vua Yuđa, mà rằng: "Vua Moab dấy loạn chống tôi. Ngài sẽ xuất chinh đánh Moab với tôi chăng?" (Yôsaphat) nói: "Tôi sẽ lên: chúng ta là một, tôi và ngài, dân tôi và dân ngài, ngựa của tôi và ngựa của ngài". 8 Ông nói: "Chúng ta sẽ lên bằng đường nào?" (Yôsaphat) đáp: "Ðường sa mạc Eđom".

9 Vua Israel, vua Yuđa và vua Eđom đã trẩy đi. Họ quanh quẩn bẩy ngày đường và không còn nước cho quân binh và thú vật đi theo họ nữa 10 Vua Israel mới nói: "Ôi thôi! Yavê đã triệu cả ba vua chúng ta đây để nộp vào tay Moab!" 11 Yôsaphat nói: "Ðây không có tiên tri nào của Yavê sao, để ta nhờ ngài thỉnh vấn Yavê?" Một người trong hàng tôi tớ vua Israel đáp lại và nói: "Ðây có Êlisa, con của Shaphat, người đã đổ nước trên tay Êlya". 12 Yôsaphat nói: "Có lời Yavê nơi ngài!" Vậy vua Israel, Yôsaphat cùng vua Eđom đã xuống gặp ông. 13 Êlisa mới nói với vua Israel: "Tôi với ông nào có việc gì? Ông hãy đi gặp các tiên tri của cha ông, các tiên tri của mẹ ông!" Nhưng vua Israel nói: "Không! Này, Yavê đã triệu cả ba vua chúng tôi đây để nộp vào tay Moab!" 14 Êlisa nói: "Nhân mạng sống Yavê các cơ binh, Ðấng tôi chầu hầu, tôi thề là nếu tôi không nể mặt Yôsaphat vua Yuđa, tôi sẽ không ngó đến ông, cũng không nhìn (mặt) ông. 15 Bây giờ hãy kiếm cho tôi một người gảy đàn". Người gảy đàn vừa cử nhạc, thì tay Yavê đến trên ông, 16 và ông nói: "Yavê phán thế này: Phải đào cho có trong khe thật nhiều hố. 17 Vì Yavê phán thế này: Các ngươi không thấy có gió, các ngươi không thấy có mưa, tuy thế khe này sẽ đầy nước; và các ngươi sẽ được uống, các ngươi và súc vật cùng ngựa lừa của các ngươi. 18 Nhưng trước mắt Yavê, đó còn là ít: Vì người sẽ nộp Moab trong tay các ngươi. 19 Các ngươi sẽ hạ mọi thành trì - mọi thành ưu đẳng -, sẽ chặt mọi cây cối xinh tốt, sẽ bít mọi giếng nước, sẽ rải đá, gieo tang thương trên mọi thửa đồng ưu hạng".

20 Quả thực, sáng đến, vào lúc thượng tiến lễ vật, thì này, nước từ phía Eđom đến, và đất đầy ứ nước.

21 Tất cả Moab nghe tin các vua tiến lên chinh phạt họ, thì mọi người từ tuổi mang binh khí được trở lên đều xung trận, và ra cầm cự ở biên thùy. 22 Sáng ngày họ dậy sớm, và khi mặt trời rọi xuống nước, người Moab thấy đằng trước họ có nước đỏ ngòm như máu. 23 Chúng mới nói: "Máu đó! Các vua đã hỗn chiến đánh với nhau! Vậy bây giờ, hỡi Moab, ta đi hôi của!" 24 Chúng đến trại của Israel, nhưng Israel đã vùng dậy đánh bại Moab, làm chúng đã tẩu thoát trước mặt họ. Họ đã tiến vào Moab vừa tiến vừa đánh, 25 và triệt hạ các thành. Mọi thửa đồng ưu hạng, thì họ quăng đá, mỗi người viên đá của mình, mà lấp đầy cả đồng; họ bít mọi giếng nước, họ chặt mọi cây cối xinh tốt. Khiến chỉ còn trơ đá của Qir-Kharêset: Xạ thủ bắn đá vây quanh công phá. 26 Vua Moab thấy cuộc chiến quá ác liệt đối với ông, thì dẫn theo mình bảy trăm người đao kiếm, để mở con đường máu về phía vua Eđom, nhưng họ không làm nổi. 27 Ông mới đem con trai đầu lòng của ông, người sẽ kế vị ông mà thượng tiến làm thượng hiến trên tường thành. Công phẫn lớn xâm đoạt Israel: và họ đã bỏ ông mà trẩy đi về xứ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page