Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 15 -

 

Azaryah, vua Yuđa

1 Năm hai mươi bảy đời Yơrôbôam vua Israel, Azaryah con của Amasya lên ngôi làm vua Yuđa. 2 Ông được mười sáu tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì năm mươi hai năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Yơkôlyahu, quê ở Yêrusalem. 3 Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, mọi sự như Amasya, cha ông đã làm. 4 Nhưng có điều là các cao đàn không bị hủy: dân chúng vẫn còn tế lễ và huân yên trên các cao đàn.

5 Yavê đã đánh phạt vua và ông đã mắc tật phung mãi cho đến chết và ông đã biệt cư trong cung cấm. Yôtam con vua là tướng phủ thì cũng làm nhiếp chính trên dân trong xứ.

6 Còn các việc khác của Azaryah, mọi sự ông làm, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 7 Azaryah đã yên nghỉ với tổ tiên và người đã chôn cất ông với tổ tiên trong thành Ðavit. Yôtam con ông đã lên làm vua kế vị ông.

 

Zakarya, vua Israel

8 Năm ba mươi tám đời Azaryah vua Yuđa, Zakarya con của Yơrôbôam lên làm vua ở Samari, được sáu tháng. 9 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê như tổ tiên ông đã làm; ông đã không lánh xa tội do đó Yơrôbôam con của Nơbat đã làm cho Israel phạm tội.

10 Shallum con của Yabesh đã âm mưu hại ông và đánh bại ông ở Yiblơam và đã giết ông mà lên làm vua thay ông.

11 Còn các việc khác của Zakarya, thì này (người ta) đã chép trong sách Ký sự các vua của Israel. 12 Ðó là điều Yavê đã phán với Yêhu, rằng: "Con cái ngươi cho đến tứ đại sẽ ngồi ngai Israel". Và sự đã xảy ra như thế.

 

Shallum và Mơnakhem

13 Shallum con của Yabesh lên làm vua, năm ba mươi chín đời Ôzya vua Yuđa; và ông đã trị vì một tháng chẵn ở Samari.

14 Mơnakhem con của Gađi, từ Tirxa tiến lên và vào Samari đánh Shallum con của Yabesh trong thành Samari và đã giết ông mà lên làm vua thay ông.

15 Còn các việc khác của Shallum, cuộc âm mưu ông đã phát động, thì này người ta đã chép trong sách Ký sự các vua của Israel. 16 Bấy giờ Mơnakhem sát phạt Tappuakh và tất cả mọi người có trong thành, làm một với các hạt thuộc thành ấy, vì người ta đã không mở (cửa thành): ông đã tàn phá thành ấy và phanh thây những đàn bà mang thai.

 

Mơnakhem, vua Israel

17 Năm ba mươi chín đời Azaryah vua Yuđa, Mơnakhem, con của Gađi, lên làm vua, được mười năm ở Samari. 18 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, đã không lánh xa mọi tội do đó Yơrôbôam đã làm cho Israel phạm tội.

Vào thời ông 19 Pul, vua Assur, xâm nhập vào xứ, và Mơna-khem đã nộp cho Pul một ngàn tạ bạc, để nhờ ông tra tay giúp củng cố vương quyền trong tay mình. 20 Bạc ấy, Mơnakhem bổ thuế trên Israel, trên mọi người hào phú, để nộp cho vua Assur: cứ mỗi người là năm mươi lạng bạc. Nên vua Assur đã lui về, chứ không đóng lại trong xứ.

21 Còn các việc khác của Mơnakhem, và mọi sự ông đã làm, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Israel đó sao? 22 Mơnakhem đã yên nghỉ với tổ tiên. Và Pơqakhya con ông đã lên làm vua kế vị ông.

 

Pơqakhya, vua Israel

23 Năm năm mươi đời Azaryah vua Yuđa, Pơqakhya con của Mơnakhem lên làm vua Israel ở Samari, được hai năm. 24 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê và không lánh xa tội do đó Yơrôbôam, con của Nơbat đã làm cho Israel phạm tội.

25 Pêqakh con của Rơmalyahu, và là kỵ mã của ông, đã âm mưu hại ông. (Pêqakh) đã xông đánh ông ở Samari trong đài doanh Ðền vua, cùng với năm mươi người thuộc dân Galaađ, và đã giết ông mà lên làm vua thay ông.

26 Còn các việc khác của Pơqakhya và mọi sự ông làm, thì này (người ta) đã chép trong sách Ký sự các vua của Israel.

 

Pêqakh, vua Israel

27 Năm năm mươi hai đời Azaryah vua Yuđa, Pêqakh, con của Rơmalyahu lên làm vua Israel ở Samari, được hai mươi năm, 28 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, đã không lánh xa tội do đó Yơrôbôam con của Nơbat đã làm cho Israel phạm tội.

29 Vào thời Pêqakh vua Israel, Teglat-Phalasar vua Assur đã xâm chiếm Iyyôn, Abel Bet-Maakah, Yanôakh, Qađesh, Khaxor, Galaađ, Galilê, tất cả các xứ Neptali, và đày dân qua Assur. 30 Hôsê con của Êlah, đã âm mưu hại Pêqakh con của Rơmalyahu, và đã hạ sát ông mà lên làm vua thay ông, năm hai mươi đời Yôtam con của Ôzya.

31 Còn các việc khác của Pêqakh, và mọi sự ông làm, thì này (người ta) đã chép trong sách Ký sự các vua của Israel.

 

Yôtam, vua Yuđa

32 Năm thứ hai đời Pêqakh con của Rơmalyahu vua Israel, Yôtam con của Ôzya lên làm vua Yuđa. 33 Ông được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi, và đã trị vì mười sáu năm ở Yêrusalem. Tên mẹ ông là Yơrusha, con của Sađok. 34 Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, mọi sự như Azaryah cha ông đã làm. 35 Nhưng có điều là các cao đàn không bị hủy: dân chúng vẫn còn tế lễ và huân yên trên các cao đàn.

Chính ông đã xây Cửa Trên của Nhà Yavê. 36 Còn các việc khác của Yôtam, và mọi sự ông làm, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 37 Vào thời ấy, Yavê bắt đầu phái Raxôn vua Aram và Pêqakh, con của Rơmalyahu, xông đánh Yuđa. 38 Yôtam đã nằm xuống với tổ tiên và đã được chôn cất với tổ tiên trong thành Ðavit cha ông. Và Akhaz con ông đã lên làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page