Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 01 -

 

Ôkhôzya và Êlya

1 Moab đã dấy loạn với Israel, sau khi Akhab qua đời.

2 Ôkhôzya té từ lan can trên gác của ông ở Samari, nên ông đau liệt. Ông sai sứ giả đi và bảo họ: "Các ngươi hãy đi thỉnh vấn Baal-Zơbub, thần linh của Êqrôn, xem ta có thể qua khỏi cơn bịnh này không". 3 Thần sứ Yavê phán với Êlya, người Tisbê: "Hãy chỗi dậy lên đón các sứ giả của vua Samari và hãy nói với chúng: ở Israel không có Thiên Chúa hay sao, mà các ngươi lại đi thỉnh vấn Baal-Zơbub, thần linh của Êqrôn? 4 Cho nên Yavê phán thế này: Giường ngươi đã lên (nằm), ngươi sẽ không xuống, vì thế nào ngươi cũng sẽ chết". Và Êlya đã trẩy đi.

5 Các sứ giả liền trở lại với vua, và vua nói với họ: "Tại sao các ngươi lại trở về?" 6 Họ thưa lại ông: "Có người lên đón chúng tôi và nói với chúng tôi: Hãy đi về lại với vua đã sai các ông mà nói với ngài: Yavê phán thế này; Ở Israel không có Thiên Chúa hay sao, mà các ngươi lại sai đi thỉnh vấn Baal-Zơbub, thần linh của Êqrôn? Cho nên giường ngươi đã lên nằm, ngươi sẽ không xuống, vì thế nào ngươi cũng sẽ chết". 7 Ông nói với họ: "Người đã lên đón gặp các ngươi và nói với các ngươi những lời đó, hình dáng Người ấy thế nào?" 8 Họ thưa: "Một người mặc áo da cả lông, và ngang lưng quấn xiêm da". Ông nói: "Êlya người Tisbê đó!"

9 Ông sai đến với Êlya một viên cai năm mươi quân với năm mươi người của hắn. Hắn lên với Êlya. Và này Êlya đang ngồi trên đỉnh núi. Hắn nói với Êlya: "Người của Thiên Chúa, vua bảo: Xuống đi!" 10 Êlya đáp lại và nói với viên cai năm mươi quân: "Nếu ta là người của Thiên Chúa, thì lửa hãy từ trời xuống thiêu ngươi và năm mươi người của ngươi đi!" Và lửa từ trời xuống thiêu hắn và năm mươi người của hắn. 11 Vua lại sai đến với ông một viên cai năm mươi quân khác cùng với năm mươi người của hắn. Hắn lên tiếng nói với ông: "Người của Thiên Chúa, vua phán thế này: Xuống mau!" 12 Êlya đáp lại và nói với họ: "Nếu ta là người của Thiên Chúa, thì lửa hãy từ trời xuống thiêu ngươi và năm mươi người của ngươi đi!" Và lửa từ trời đã xuống thiêu hắn và năm mươi người của hắn. 13 Vua lại sai đi viên cai thứ ba với năm mươi người của hắn. Viên cai thứ ba lên; và đến nơi thì qùi gối trước mặt Êlya và khẩn xin ông. Hắn nói với ông: "Người của Thiên Chúa, ước gì mạng tôi và mạng các tôi tớ ngài là năm mươi người này được coi là quí trước mặt ngài! 14 Này lửa tự trời đã xuống thiêu hai viên cai năm mươi quân trước, làm một với các toán năm mươi người của họ! Bây giờ ước gì mạng tôi được coi là quí trước mắt ngài!" 15 Bấy giờ thần sứ Yavê phán với Êlya: "Hãy xuống với nó, đừng sợ gì nó!" Ông đã chỗi dậy và xuống với hắn đi gặp vua. 16 Ông nói với vua: "Yavê phán thế này: Bởi ngươi đã sai sứ giả đi thỉnh vấn Baal-Zơbub, thần linh của Êqrôn - Ở Israel không có Thiên Chúa hay sao mà lại định thỉnh vấn lời của nó - cho nên giường ngươi đã lên (nằm), ngươi sẽ không xuống, vì thế nào ngươi cũng sẽ chết!"

17 Quả thực, ông đã chết, chiếu theo lời Yavê, Êlya đã tuyên bố, Yôram, em ông đã lên làm vua kế vị ông - vì ông không có con - Năm thứ hai của Yôram, con của Yôsaphat, vua Yuđa. 18 Còn các việc khác của Ôkhôzva đã làm, lại đã không viết trong sách Ký sự các vua Israel sao?

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page