Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 10 -

 

Yêhu tàn sát nhà Akhab

1 Akhab có bảy mươi người con ở Samari. Yêhu viết một bức thư gửi đến Samari cho ban đô trưởng, cho các kỳ mục và các viên giám hộ trên các con của Akhab, thư rằng: "2 Bây giờ, một trật khi thư này đến với các ông: bởi các ông có bên các ông, các hoàng tử của chúa công các ông, các ông có bên các ông, nào xe nào ngựa, nào thành lũy, nào khí giới, 3 các ông hãy xem có hoàng tử nào ưu tú, xứng đáng nhất trong các con của chúa công các ông, thì hãy đặt lên ngai cha và hãy chiến đấu cho nhà chúa công các ông". 4 Họ kinh khiếp quá đỗi và nói với nhau: "Này, hai vua mà còn không cự nổi hắn, thì làm sao chúng ta có thể cự nổi?" 5 Vị tướng phủ, quan đô trưởng, các kỳ mục, các giám hộ liền sai người đến với Yêhu mà nói: "Chúng tôi là tôi tớ ngài, và bất cứ ngài dạy gì chúng tôi xin tuân theo. Chúng tôi không tôn vua nào cả. Ðiều gì đẹp mắt ngài, xin ngài cứ thi hành".

6 Ông viết cho họ bức thư thứ hai mà rằng: "Nếu các ông về phe tôi, và sẵn nghe tiếng tôi, các ông hãy lấy đầu các người thuộc hàng con cái chúa công các ông, và hãy đến gặp tôi ngày mai vào giờ này ở Yizrơel". Mà các con vua là bảy mươi người ở trong nhà các ông lớn trong thành có nhiệm vụ dưỡng dục họ. 7 Thư vừa đến nơi, họ liền bắt các con vua mà hạ sát, đoạn bỏ đầu vào những cần xé mà gửi đến Yizrơel cho ông.

8 Sứ giả vào báo tin cho ông rằng: "Họ đã chở đầy các con vua đến rồi". Ông bảo: "Hãy chất làm hai đống nơi cửa cổng thành cho đến sáng". 9 Sáng ngày (Yêhu) ra đứng nói với toàn dân: "Các người đều vô can. Này ta đã âm mưu lật đổ chúa công của ta và đã giết ông! Nhưng ai đã hạ sát các người này? 10 Vậy hãy biết rằng không có lời nào Yavê đã phán về nhà Akhab lại rơi xuống đất; Yavê đã làm ứng nghiệm lời Người đã phán ngang qua tôi tớ Người là Êlya". 11 Và Yêhu đã hạ sát tất cả những người nhà Akhab còn sót lại ở Yizrơel, tất cả các ông lớn, các người thân thuộc và tư tế của Akhab, không để một mống nào sống sót.

 

Yêhu giết các hoàng thân Yuđa

12 Rồi ông chỗi dậy trẩy đi Samari. Dọc đường khi ông tới gần Bet-Eqeđ-ha-Roim, 13 Yêhu gặp các anh em của Ôkhôzya vua Yuđa, ông hỏi: "Các ông là ai?" Họ đáp: "Chúng tôi là anh em của Ôkhôzya; chúng tôi xuống vấn an các hoàng tử và các con của bà quốc mẫu". 14 Ông truyền: "Bắt sống lấy chúng!" Và người ta đã bắt sống họ và hạ sát nơi bể nước Bet-Eqeđ, bốn mươi hai người; ông đã không để sống sót lại một người nào.

 

Yêhu và Yônađab

15 Bỏ đó trẩy đi, ông gặp Yônađab con của Rêkab ra đón ông.

Ông chào và nói; "Lòng ông có trung trực với lòng tôi, như lòng tôi với lòng ông không?" Và Yônađab nói: "Dĩ nhiên!" Yêhu nói: "Dĩ nhiên thì hãy bắt tay". Và Yônađab đã bắt tay. Còn Yêhu đã đón ông lên xe với mình. 16 Yêhu nói: "Hãy đi với tôi mà chứng kiến lòng nhiệt thành của tôi với Yavê". Và Yêhu đã đem ông ấy đi với mình trên xe. 17 Yêhu đã vào Samari và đã hạ sát tất cả người nhà Akhab còn sống sót ở Samari, cho đến tận tuyệt, theo lời Yavê đã phán với Êlya.

 

Yêhu tiêu diệt việc sùng bái Baal

18 Rồi Yêhu đã triệu tập toàn dân lại và nói với họ. Ông nói: "Akhab phụng sự Baal ít, còn Yêhu đây sẽ phụng sự Ngài nhiều. 19 Vậy bây giờ hãy hiệu triệu mọi tiên tri Baal, mọi người phụng sự và mọi tư tế của Baal, đừng có ai khiếm diện, vì ta sẽ dâng đại tế cho Baal: Kẻ nào khiếm diện sẽ không được sống". Yêhu đã lập mưu để tru diệt tất cả những kẻ phụng sự Baal. 20 Yêhu truyền: "Hãy hiệu triệu thánh hội kính Baal!" Và người ta đã hiệu triệu. 21 Yêhu sai người đi rao khắp Israel. Và tất cả những ai phụng sự Baal đều đến, không người nào sót lại mà không đến. Họ vào điện Baal. Và điện Baal chật ních từ bên này đến bên kia. 22 Yêhu bảo viên coi nhà lễ phục: "Hãy đem y phục ra phát cho mọi người phụng sự Baal!" Và người ấy đem lễ phục ra cho họ. 23 Yêhu cùng với Yônađab, con của Rêkhab đi vào điện Baal. Ông nói với những người phụng sự Baal: "Hãy lục soát và coi chừng, đừng để ai phụng sự Yavê lại hiện diện ở đây với các người; chỉ có những người phụng sự Baal mà thôi". 24 Bấy giờ người ta vào để dâng lễ tế và thượng hiến.

Song Yêhu đã đặt tám mươi người bên ngoài và nói: "Ai để trốn thoát người nào trong các kẻ ta nộp tay các ngươi, thì lấy mạng mình thế mạng nó". 25 Vậy khi ông đã dâng thượng hiến xong, Yêhu bảo các hành sai kỵ mã: "Vào, đánh giết chúng đi! Ðừng để ai ra thoát!" và họ tuốt gươm làm cỏ chúng. Ðám hành sai và kỵ mã quăng xác đi và còn vào tận trong điện Baal, 26 mà lôi ra bài vị của điện Baal mà thiêu đi. 27 Ðoạn họ triệt hạ tế đàn Baal, và triệt hạ điện Baal, mà biến thành cầu xí cho đến ngày nay.

 

Yêhu vua Israel

28 Vậy là Yêhu đã tiêu diệt Baal khỏi Israel. 29 Nhưng có điều là Yêhu không lánh các tội, do đó Yơrôbôam, con của Nơbat đã làm cho Israel vấp phạm, tức là những bê vàng ở Bêthel và ở Ðan. 30 Yavê phán với Yêhu: "Bởi ngươi đã biết làm lành, tức là thi hành điều chính trực trước mắt Ta, và ngươi đã làm về nhà Akhab theo như ý của lòng Ta, thì con cái ngươi cho đến tứ đại sẽ ngồi trên ngai Israel". 31 Nhưng Yêhu đã không cẩn thủ đi theo luật Yavê, Thiên Chúa Israel, hết lòng ông, ông đã không lánh xa tội do đó Yơrôbôam đã làm cho Israel vấp phạm.

32 Vào thời ấy Yavê đã bắt đầu cắt xén Israel. Khazael đánh bại Israel khắp các bờ cõi Israel, 33 Từ (sông) Yorđan, phía mặt trời mọc, tất cả xứ thuộc Galaađ, Gađ, Ruben, và Manassê, từ Aroer trên bờ Khe Arnôn, với Galaađ và Basan.

34 Còn các việc khác của Yêhu, mọi sự ông làm, tất cả sự dũng cảm của ông, lại đã không được chép trong sách Ký sự các vua Israel đó sao? 35 Yêhu đã an nghỉ với tổ tiên và người ta đã tống táng ông ở Samari. Và Yôakhaz con ông đã lên làm vua kế vị ông. 36 Thời gian Yêhu làm vua trên Israel ở Samari là hai mươi tám năm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page