Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 14 -

 

VII. Hai Vương Quốc

Cho Tới Ngày Samari Thất Thủ

 

Amasya, và Yuđa

1 Năm thứ hai đời Yôas, con của Yôakhaz, vua Israel, Amasya, con của Yôas vua Yuđa, lên ngôi vua. 2 Ông được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi, và đã trị vì hai mươi chín năm ở Yêrusalem. Tên mẹ ông là Yơhôađđin người Yêrusalem. 3 Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê - tuy không bằng Ðavit cha ông - trong mọi điều, ông đã xử sự như Yôas cha ông đã xử sự. 4 Nhưng có điều là các cao đàn không bị hủy: dân chúng vẫn còn tế lễ và huân yên trên các cao đàn.

5 Khi vương quyền đã vững trong tay, ông đã hành quyết những thuộc hạ của ông đã hạ sát vua cha trước kia. 6 Nhưng con cái những người giết vua, ông không xử tử, như đã viết trong sách luật Môsê, chiếu theo điều Yavê đã truyền: Cha sẽ không bị xử tử vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha, mỗi người sẽ chỉ phải chết vì chính tội mình.

7 Chính ông đã hạ của Eđom, trong thung lũng Muối, một vạn người. Và trong cuộc chiến đã lấy được Tảng đá, mà ông đã gọi tên là Yôqtơel, tên còn lưu lại mãi đến ngày nay.

8 Bấy giờ, Amasya sai sứ đến với Yôas con của Yôakhaz, con của Yêhu vua Israel, mà rằng: "Nào! Ta hãy đấu với nhau một trận!" 9 Yôas vua Israel mới sai người đến với Amasya vua Yuđa, mà rằng: "Cà cuốc trên rặng Liban sai sứ đến với bá hương trên rặng Liban mà rằng: Cho tôi cưới lệnh nữ của ngài cho nam tử của tôi! Nhưng dã thú trên rặng Liban ngang qua đã dày xéo mất cà cuốc. 10 Ðã hay ông đánh bại được Eđom và lòng những lâng lâng: Ông cứ vinh vang và ngồi yên ở nhà! Tại sao ông lại muốn chuốc lấy họa mà lụy đến thân với cả Yuđa một thể?"

11 Nhưng Amasya đã không chịu nghe. Yôas vua Israel mới tiến lên và họ đã đấu với nhau một trận, ông và Amasya vua Yuđa, ở Bet-Shêmesh, (thành) của Yuđa. 12 Yuđa đã thảm bại trước mặt Israel, và (binh lính) đã đào tẩu, ai về lều nấy. 13 Còn Amasya vua Yuđa con của Yôas, con của Ôkhôzya, thì Yôas vua Israel đã bắt được ở Bet-Shêmesh, và họ đã đến Yêrusalem. Ông đã đập phá tường thành Yêrusalem, từ cổng Ephraim đến Cổng Góc thành, một khoảng bốn trăm xích. 14 Ðoạn ông lấy tất cả vàng bạc, tất cả đồ vật gặp thấy trong Nhà Yavê, và trong kho đền vua, và một số con tin, rồi ông trở về Samari.

15 Còn các việc khác Yôas đã làm, lòng dũng cảm của ông, làm sao ông đã giao chiến vơi Amasya vua Yuđa, lại không chép trong sách Ký sự các vua Israel đó sao? 16 Yôas đã yên nghỉ với tổ tiên và đã được tống táng ở Samari làm một với các vua Israel. Và Yơrôbôam, con ông đã làm vua kế vị ông.

17 Sau khi Yôas con của Yôakhaz vua Israel chết rồi, Amasya con của Yôas vua Yuđa được còn sống mười lăm năm nữa.

18 Còn các việc khác của Amasya, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 19 Người ta bày mưu lập kế hại ông ở Yêrusalem. Nên ông đã chạy trốn đến Lakish, nhưng người ta sai đuổi theo ông đến Lakish và đã giết ông ở đó. 20 Người ta đã đặt ông trên ngựa rồi chở về, và ông đã được tống táng ở Yêrusalem làm một với tổ tiên trong thành Ðavit. 21 Toàn dân Yuđa đã đặt Azayah, mới mười sáu tuổi, lên làm vua kế vị cha là Amasya. 22 Chính ông đã tái thiết Êlat và đã lấy lại thành ấy về cho Yuđa sau khi vua đã nằm xuống với tổ tiên.

 

Yơrôbôam II, vua Israel

23 Năm mười lăm đời Amasya, con của Yôas vua Yuđa, Yơrôbôam, con của Yôas vua Israel lên làm vua ở Samari. (Ông trị vì) được bốn mươi năm. 24 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, không lánh xa mọi tội của Yơrôbôam, con của Nơbat, do đó Yơrôbôam đã làm cho Israel phạm tội.

25 Chính ông đã tái lập bờ cõi Israel từ đường vào Khamat đến Biển Hoang giao, như lời Yavê Thiên Chúa của Israel đã phán ngang qua tôi tớ Người là Yôna, con của Amittai, tiên tri quê ở Gat-ha-Khepher. 26 Ấy là vì Yavê đã nhìn thấy nỗi quẫn bách quá ư cay đắng của Israel, bởi hết cả niên thiếu, hết cả thành niên, không một ai đáp cứu Israel. 27 Yavê không định xóa tên Israel khỏi dưới gầm trời, nên Người đã cứu lấy họ nhờ tay Yơrôbôam con của Yôas.

28 Còn các việc khác của Yơrôbôam, mọi sự ông làm, lòng dũng cảm làm ông giao chiến và đã lấy lại cho Israel (các vùng) Ðama và Khamat, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Israel đó sao? 29 Yơrôbôam đã yên nghỉ với tổ tiên và đã được tống táng ở Samari làm một với các vua Israel. Và Zakarya con ông đã lên làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page