Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 12 -

 

Yoas, vua Yuđa

1 Yôas được bảy tuổi khi lên làm vua. 2 Năm thứ bẩy đời Yêhu, Yôas lên ngôi, và ông đã trị vì bốn mươi năm ở Yêrusalem. Mẹ ông tên là Xibyah, người Bơer-Sêba. 3 Yôas đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê mọi ngày đời ông, vì ông đã được tư tế Yavê đào tạo. 4 Nhưng có điều là các cao đàn không bị hủy: dân chúng vẫn còn tế lễ và huân yên trên các cao đàn.

5 Yôas nói với hàng tư tế: "Tất cả bạc tiền thuế thánh nạp Nhà Yavê, tiền mặt của mỗi người, tiền trị giá tùy theo nhân mạng, tất cả bạc tiền tự ý mỗi người nạp Nhà Yavê, 6 các tư tế sẽ lĩnh lấy, mỗi người nơi kẻ mình quen biết, và chính họ sẽ sửa chữa những gì đổ nát trong Ðền thờ, bất kỳ chỗ nào gặp thấy có đổ nát". 7 Thế mà đến năm hai mươi ba đời vua Yôas, các tư tế vẫn không sửa chữa những chỗ đổ nát trong Ðền thờ. 8 Vua Yôas mới triệu tư tế đến mà nói với họ: "Tại sao các ông không lo sửa chữa những chỗ đổ nát trong Ðền thờ? Vậy bây giờ các ông đừng lĩnh bạc nơi những kẻ các ông quen biết, nhưng hãy trao lại để chi vào những sự hư hại của Ðền thờ". 9 Các tư tế đã ưng thuận thôi nhận bạc tiền của dân, và khỏi phải lo việc sửa chữa những gì hư hại trong Ðền thờ.

10 Tư tế Yơhôyađa lấy một cái hòm, khoét một lỗ trên nắp hòm, và đặt bên cạnh tế đàn, bên hữu khi người ta vào Nhà Yavê. Các tư tế giữ thủ hộ bỏ vào hòm ấy tất cả bạc tiền dâng vào Nhà Yavê. 11 Khi nào họ thấy trong hòm đã có nhiều bạc, thì viên ký lục của vua và thượng tế lên, và người ta đúc thành từng thoi mà đếm bạc có trong Nhà Yavê. 12 Bạc đã được kiểm điểm thì họ trao tay những cán sự, những người hữu trách về Nhà Yavê; và những người này phân phát cho thợ mộc, thợ nề làm việc nơi Nhà Yavê, 13 cho thợ xây tường, và thợ đá, và để mua gỗ và đá đẽo, dùng vào việc sửa chữa những gì hư hại nơi Nhà Yavê, tóm lại cho tất cả những khoản chi phí vào việc sửa chữa Ðền thờ. 14 Song người ta không lấy bạc nạp Nhà Yavê mà làm: chậu bạc, dao, chóe, loa, bất cứ bình vàng hay bình bạc nào cho Nhà Yavê, 15 nhưng người ta trao bạc ấy cho những người cán sự và họ đã dùng để sửa chữa Nhà Yavê. 16 Những người đã được trao tay bạc tiền để trả cho thợ làm công, người ta đã không đòi phải tính sổ vì họ ở liêm chính. 17 Bạc dâng xin lễ đền tội, và bạc dâng xin lễ tạ tội thì không phải nạp vào Nhà Yavê, nó thuộc về hàng tư tế.

18 Bấy giờ Khazael, vua Aram, tiến lên giao chiến với thành Gat và đã chiếm được thành. Rồi Khazael định tiến lên đánh Yêrusalem. 19 Yôas vua Yuđa đã lấy tất cả của thánh tổ tiên ông: các vua Yuđa, Yôsaphat, Yôram, Ôkhôzya, đã cúng, và những của thánh ông đã dâng, tất cả vàng tìm được trong kho Nhà Yavê và đền vua, mà gửi đến cho Khazael vua Aram, và ông ấy đã rời Yêrusalem.

20 Còn các việc khác của Yôas, mọi sự ông đã làm, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 21 Bọn thuộc hạ của ông đã dấy lên, âm mưu mà hạ sát Yôas ở Bet-Millô, trong khi ông xuống Silla. 22 Yôzabađ con của Shimơat, và Yơhôzabađ con của Shômer, là thuộc hạ của ông đã hạ sát ông và ông đã chết; người ta đã tống táng ông với tổ tiên trong thành Ðavit. Và Amasya con ông đã lên làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page