Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 142 (141) -

Lời cầu của kẻ bị bách hại

 

1 Thi khúc. Của Ðavít. Khi Ðavít ở trong hang. Cầu nguyện.

2 Tiếng tôi kêu với Yavê,

tiếng tôi than với Yavê.

3 Trước nhan Người, tôi trào ra nỗi ưu tư,

trước nhan Người, tôi kể lại tình nông nỗi,

4 vào lúc khí lực tiêu hao,

nhưng Người, Người biết nẻo đường của tôi.

Dọc lối tôi đi,

chúng đã gài tròng cho tôi.

5 Ngoảnh qua bên phải mà coi:

Không còn người nào hỏi đến mạng tôi!

6 Tôi đã kêu lên với Người, lạy Yavê,

tôi nói: "Chính Người là nơi tôi ẩn náu,

phần dành cho tôi nơi đất sinh linh!

7 Xin lắng nghe lời tôi rên rỉ,

thân tôi đã quá long đong.

Xin giật tôi thoát những người hãm hại,

vì chúng mạnh quá sức tôi!

8 Xin kéo mạng tôi ra khỏi ngục tù,

để tôi cám tạ Danh Người.

Những người công chính sẽ quây vòng mừng tôi,

vì Người đã thi ân giáng phúc trên tôi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page