Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 140 (139) -

Chống lại phường gian ác

 

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của Ðavít.

2 Lạy Yavê, xin cứu tôi thoát người độc ác,

xin gìn giữ tôi khỏi những người hung bạo.

3 Những kẻ suy tính ác hiểm trong lòng,

ngày ngày chúng chỉ tìm gây hấn,

4 chúng mài lưỡi ví thể mãng xà,

dưới đôi môi tứa nọc rắn độc.

5 Xin canh giữ tôi khỏi tay ác nhân,

xin gìn giữ tôi khỏi những người hung bạo,

những kẻ suy tính để lật nhào chân tôi.

6 Lũ kiêu mạn đặt tròng hại tôi,

chúng căng dây làm lưới,

bên vỉa đường, chúng đã gài bẫy hại tôi.

7 Tôi đã thưa cùng Yavê: Người là Thiên Chúa của tôi,

lạy Yavê, xin hãy lắng tai nghe tiếng tôi van nài!

8 Yavê, lạy Chúa, uy lực cứu độ của tôi,

Người phủ đầu tôi trong ngày giao chiến.

9 Xin chớ để kẻ dữ toại nguyện,

chớ để nó thành đạt mưu cơ.

10 Chớ để chúng ngẩng đầu ra uy, những kẻ vây tôi,

độc ác môi miệng chúng hãy trùm lấy chúng!

11 Người hãy mưa xuống trên chúng, than hồng lửa cháy,

hãy cho chúng nhào hố sâu vô phương chỗi dậy!

12 Chớ để kẻ vu oan giá họa vững thế trên trần

và tai họa hãy dồn dập đuổi săn con người hung bạo.

13 Tôi biết: Yavê sẽ phân xử cho kẻ khó,

và giải oan cho người nghèo,

14 Vâng, những người công chính sẽ tạ ơn Danh Người,

và những kẻ ngay lành sẽ ở trước nhan Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page