Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 011 (010) -

Yavê là nơi trú ẩn an toàn

 

1 Phần nhạc trưởng. Của Ðavít.

2 Nơi Yavê, tôi ẩn náu,

sao các người dám bảo hồn tôi:

"Trốn đi, như chim sẻ về ngàn".

2 Vì kìa quân gian ác trương nỏ, giây cung đã nạp tên,

trong bóng tối, chực bắn người lòng ngay.

3 Một khi nền móng tan hoang,

người công chính còn phương làm gì?

4 Có Yavê nơi thánh điện của Người,

Yavê, ngai của Người đặt ở trời cao.

Mắt Người hằng trông nhìn xuống,

nhãn quang dò xét đám người phàm.

5 Yavê dò xét người lành kẻ dữ,

ai thích hung bạo, hồn Người ghét bỏ.

6 Trên phường gian ác, Người sẽ mưa xuống

than hồng diêm sinh

và vận số chúng là làn gió bỏng ran!

7 Vì Yavê công chính, Người chuộng điều chính công,

những kẻ ngay lành sẽ chiêm ngưỡng nhan Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page