Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 121 (120) -

Ðấng chăn dắt Israel

 

1 Ca ngợi lên Ðền.

Tôi ngước mắt lên đồi núi,

ơn phù trợ từ đâu sẽ đến cho tôi?

2 Ơn phù trợ tôi do tự Yavê,

Ðấng tạo thành trời đất.

3 Xin Người chớ để chân ngươi phải núng,

xin Người đừng chợp mắt, Ðấng canh giữ ngươi.

4 Này đây Người không chợp mắt và không ngủ,

Ðấng canh giữ Israel.

5 Yavê là Ðấng canh giữ ngươi,

Yavê là bóng che ngươi, Người ở bên hữu ngươi.

6 Ban ngày mặt trời không đả thương ngươi,

và mặt trăng ban đêm cũng vậy.

7 Xin Yavê canh giữ ngươi khỏi mọi sự dữ,

xin Người canh giữ mạng ngươi.

8 Xin Yavê canh giữ ngươi khi ra khi vào,

từ bây giờ cho đến muôn đời.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page