Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 094 (093) -

Thiên Chúa công bằng

 

1 Thần minh báo phục, lạy Yavê,

thần minh báo phục, xin hãy hiển linh!

2 Xin hãy chỗi dậy, lạy Ðấng xét xử nhân trần,

xin hoàn lại xứng công cho phường kiêu ngạo.

3 Cho đến bao giờ phường gian ác, lạy Yavê,

cho đến bao giờ phường gian ác còn được nhảy mừng!

4 Chúng ba hoa, chúng văng lời xấc láo,

chúng cứ huênh hoang, hết thảy những phường tác quái.

5 Chúng chà đạp dân Người, lạy Yavê,

chúng ức hiếp cơ nghiệp của Người,

6 góa bụa và khách tha phương, chúng giết,

chúng sát hại những kẻ mồ côi.

7 Rồi chúng nói: "Yavê không thấy!

Thiên Chúa của Yacob không hay!"

8 Hãy chú ý đây, hỡi loài cục súc trong dân!

Ðồ ngu đần, bao giờ các ngươi mới hiểu?

9 Ðấng gắn lỗ tai, sao lại không nghe?

Ðấng nắn con mắt, sao lại không thấy?

10 Ðấng sửa dạy muôn dân, sao lại không trị tội?

chính Người dạy cho loài người hiểu biết!

11 Yavê từng biết mưu cơ người phàm;

đó chỉ là chút hơi thở phào.

12 Phúc thay kẻ được Người sửa dạy, lạy Yavê,

và được Người đem thánh chỉ dạy cho!

13 Ngõ hầu nó được an dật vào ngày hoạn nạn,

trong khi hố được đào cho đứa ác nhân!

14 Vì Yavê không ruồng bỏ dân Người,

và cơ nghiệp của Người, Người không từ rẫy,

15 vì công minh sẽ trở về với người công chính,

và hậu vận cho hết thảy những kẻ lòng ngay.

16 Ai sẽ đứng dậy hộ tôi chống quân manh ác?

Ai sẽ đứng lên hộ tôi chống phường tác quái?

17 Ví thử Yavê không đáp cứu tôi,

chỉ trong chốc lát, mạng tôi đã ở chốn lặng thinh.

18 Tôi vừa nói: "Tôi đã chồn chân!"

ơn Người liền chống đỡ tôi, lạy Yavê.

19 Ðang khi lo âu chất đống trong lòng,

nguồn an ủi của Người làm hồn tôi sung sướng.

20 Họa chăng Người lại liên kết với tòa án sát nhân,

ngụy tạo phiền hà trái với luật lệ?

21 [Chúng hùa rập] để hại mạng người công chính,

và lên án cho máu vô tội.

22 Nhưng Yavê là thành lũy cho tôi,

và Thiên Chúa tôi là tảng đá nơi tôi trú ẩn,

23 Người sẽ hoàn lại cho chúng việc tai quái,

và vì chúng độc ác, Người sẽ diệt chúng đi,

Người sẽ diệt chúng đi, Yavê Thiên Chúa chúng ta.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page