Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 086 (085) -

Cầu khẩn trong thử thách

 

1 Lời cầu khẩn. Của Ðavít.

Xin ghé tai, lạy Yavê, và đáp lại lời tôi,

vì tôi khốn khó bần cùng.

2 Xin gìn giữ mạng tôi, vì tôi thành tín với Người,

xin cứu lấy tôi tá Người, kẻ tin cậy vào Người.

Người là Thiên Chúa của tôi,

3 xin dủ thương, lạy Chúa,

này tôi kêu lên Người suốt ngày.

4 Xin cho hồn tôi tá Ngài được mừng vui,

vì lạy Chúa, tôi nhắc hồn tôi lên với Người.

5 Còn Người, lạy Chúa, Người thật tốt lành và khoan nhân,

giàu ân nghĩa với mọi kẻ kêu lên với Người.

6 Lạy Yavê, xin lắng tai nghe tôi cầu nguyện,

xin đoái đến tiếng tôi nài van.

7 Vào ngày quẫn bách, tôi kêu lên với Người,

chính Người sẽ đáp lại lời tôi!

8 Trong hàng thần thánh không ai như Người, lạy Chúa,

không đâu có được như các việc Người làm.

9 Lạy Chúa các dân hết thảy,

sẽ đến thờ lạy nhan Người,

chúng sẽ tôn vinh Danh Người,

10 lạy Yavê, xin chỉ cho tôi đường lối của Người,

trong sự thật của Người, tôi sẽ bước đi,

xin kết lòng tôi lại để nó kính sợ Danh Người.

12 Tôi sẽ tạ ơn Người hết lòng,

lạy Chúa, Thiên Chúa của tôi,

tôi sẽ tôn vinh Danh Người mãi mãi,

13 vì ơn Người thật lớn lao đối với tôi,

Người sẽ giựt mạng tôi khỏi âm ti địa tạng!

14 lạy Thiên Chúa, lũ kiêu căng dấy lên chống lại tôi,

bọn người hung bạo tìm hại mạng tôi,

chúng không đặt Người trước mặt chúng!

15 Còn Người, lạy Chúa, là Thiên Chúa trắc ẩn và từ bi,

khoan dung và giàu ân nghĩa sự thật,

16 xin chiếu cố, xin dủ lòng thương,

xin ban mãnh lực cho tôi tớ Người,

xin tế độ cho con của nữ nô nhà Người.

17 Xin hãy ban cho tôi điềm may báo phúc

khiến cho những ai ghét tôi thấy mà xấu hổ,

và chính Người, lạy Yavê, Người đã đáp cứu và an ủi tôi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page