Kinh Thánh Cựu Ước

Old Testament

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Vài Nét Tiểu Sử Của Dịch Giả

Tiểu Dẫn vào Cựu Ước

 

Ngũ Kinh:

Tiểu Dẫn vào Ngũ Kinh

Khởi Nguyên

Xuất Hành

Lêvi

Dân Số

Thứ Luật

 

Sử Và Truyện:

Tiểu Dẫn vào Các Sách Sử Truyện

Sách Yôsua

Sách Thẩm Phán

Sách Bà Rut

Sách 1 Samuel

Sách 2 Samuel

Sách 1 Vua

Sách 2 Vua

Sách 1 Ký Sự

Sách 2 Ký Sự

Sách Ezra

Sách Nêhêmya

Tiểu Dẫn vào Các Sách Tôbya Yuđita Esther

Tôbya

Yuđita

Esther

1 Macabê

2 Macabê

 

Thi Phú:

Yob

Thánh Vịnh

Cách Ngôn

Giảng Viên

Diệu Ca

Khôn Ngoan

Huấn Ca

 

Tiên Tri:

Ysaya

Yêrêmya

Aica

Baruk

Êzêkiel

Ðaniel

Hôsê

Yôel

Amos

Abđya

Yôna

Mica

Nahum

Habacuc

Sôphônya

Haggai

Zacarya

Malaki

 

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page