Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 033 (032) -

Ca vãn Ðấng quan phòng

 

1 Hãy reo vui mừng Yavê, hỡi những người công chính.

Ngợi khen Người, việc xứng đáng cho hạng người chính trực.

2 Hãy tạ ơn Người, họa với tiếng cầm,

hãy đàn ca Người, hòa theo tiếng sắt thập huyền.

3 Hãy hát mừng Người một bài ca mới,

hãy tấu nhạc du dương trong tiếng hò reo.

4 Vì lời Yavê, lời chính trực,

mọi việc Người làm đều vì trung tín.

5 Người mến chuộng tín nghĩa công minh,

ơn của Yavê tràn đầy dương thế.

6 Bởi lời Yavê, các từng trời đã được dựng nên,

bởi hơi khí miệng Người, có các cơ binh hết thảy.

7 Nước biển, Người nhốt lại như đồ vò,

thủy trào, Người chất trong kho.

8 Toàn thể cõi đất hãy kính vì Yavê,

khách ngụ dương gian hãy giới sợ Người!

9 Vì Người phán và liền có,

Người truyền và đã thành sự.

10 Yavê phá đổ dự định các nước,

Người đập tan mưu cơ các dân.

11 Dự định Yavê muôn đời kiên vững,

mưu cơ lòng Người còn mãi đời đời.

12 Phúc cho nước có Yavê làm thần bản mệnh,

và dân được Người chọn làm cơ nghiệp.

13 Từ trời Yavê trông xuống,

Người thấy con cái loài người hết thảy.

14 Từ nơi Người ngự, Người quan sát

mọi kẻ sống ở trần gian.

15 Ðấng nắn ra lòng dạ chúng thay thảy,

Ðấng am tường mọi việc chúng làm.

16 Vua oai không thắng nhờ lắm quân binh,

anh hùng không thoát do nhiều sức mạnh.

17 Chiến mã hão huyền cho chiến thắng,

sức nó dẫu nhiều, cũng không làm cho thoát nạn!

18 Này mắt Yavê trên kẻ kính sợ Người,

trên những ai trông cậy ơn Người,

19 Ðể giựt thoát mạng chúng khỏi tử thần,

và cứu sống chúng trong thời cơ cận.

20 Sinh mạng chúng tôi trông cả vào Yavê,

chính Người là sức hộ vực, là thuẫn đỡ cho chúng tôi.

21 Vì nơi Người, lòng chúng tôi mừng rỡ,

vì nơi Danh thánh Người chúng tôi tin cậy.

22 Xin ơn Người ở lại trên chúng tôi,

như chúng tôi trông cậy nơi Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page