Chú Giải Tân Ước Theo TOB

Theo bản dịch của Linh Mục An Sơn Vị

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Qui Ðiển Của Tân Ước

Các Ngụy Thư Tân Ước

Bản Văn Tân Ước

Môi Trường Tân Ước

Mấy Khái Niệm Về Thế Giới Hi La

Dẫn Vào Phúc Âm Nhất Lãm

Bốn Tin Mừng Và Mối Liên Hệ Với Nhau

Tiểu Dẫn Phúc Âm Thánh MATTHÊU: Ðức Kitô Vua Cả Nước Trời

Tiểu Dẫn Phúc Âm Thánh MACCÔ: Ðức Kitô Giảng Viên Thiên Chúa

Tiểu Dẫn Phúc Âm Thánh LUCA: Ðức Kitô Cứu Nhân Ðộ Thế

Tiểu Dẫn Phúc Âm Thánh GIOAN: Ðức Kitô Ánh Sáng Tác Sinh

Tiểu Dẫn Công Vụ Tông Ðồ: Ðức Kitô Linh Khí Tác Sinh

Tiểu Dẫn Thư gửi Tín Hữu Rôma: Ðức Kitô Ðấng Công Chính Hóa 1

Tiểu Dẫn Thư 1 gửi Tín Hữu Corintô: Ðức Kitô Cao Minh Thiên Chúa

Tiểu Dẫn Thư 2 gửi Tín Hữu Corintô: Ðức Kitô Sứ Ðồ Thiên Chúa

Tiểu Dẫn Thư gửi Tín Hữu Galát: Ðức Kitô Ðấng Công Chính Hóa 2

Tiểu Dẫn Thư gửi Tín Hữu Êphêsô: Ðức Kitô Thủ Lãnh Hội Thánh

Tiểu Dẫn Thư gửi Tín Hữu Philíp: Ðức Kitô Tử Nạn Phục Sinh

Tiểu Dẫn Thư gửi Tín Hữu Coloxê: Ðức Kitô Trong Tất Cả Mọi Loài

Tiểu Dẫn Thư 1-2 gửi Tín Hữu Thêsaloních: Ðức Kitô Tái Lâm Vinh Hiển

Tiểu Dẫn Thư 1-2 gửi Timôthêu, Thư gửi Titô: Ðức Kitô Chủ Chăn Hội Thánh

Tiểu Dẫn Thư gửi Philêmon: Ðức Kitô Khiến Chủ Tớ Thành Anh Em

Tiểu Dẫn Thư gửi Tín Hữu Hi Bá: Ðức Kitô Thượng Tế Chúa Cha

Tiểu Dẫn Thư Thánh Giacôbê: Ðức Kitô Bần Nhân Thiên Chúa

Tiểu Dẫn Thư 1 Thánh Phêrô: Ðức Kitô Mẫu Gương Ðau Khổ

Tiểu Dẫn Thư 2 Thánh Phêrô: Ðức Kitô Ðấng Ban Thiên Tính

Tiểu Dẫn Thư 1-2-3 Thánh Gioan: Ðức Kitô Nguồn Sống Tình Yêu

Tiểu Dẫn Thư Thánh Giuđê: Ðức Kitô Là Thầy Chân Lý

Tiểu Dẫn Sách Khải Huyền: Ðức Kitô Là Vua Toàn Thắng

 

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Copyright (C) 1986 [Linh Mục An Sơn Vị dòng Anh Em ÐMNN]. All rights reserved.

Last updated: November, 1, 2001 by VietMissio.

 


Back to Home Page