Tường Thuật
chuyến viếng thăm Rumani
của ÐTC Gioan Phaolô II
7-9/05/1999


ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm
Ðức Giáo Chủ Chính Thống Giáo Rumani Teoctist

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home