Ba khía cạnh nổi bật
của chuyến viếng thăm sắp tới
của ÐTC tại Roumani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ba khía cạnh nổi bật của chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC tại Roumani.

Tin Vatican (Apic 30/04/99): Lần đầu tiên, Ðức Gioan Phaolô II, một vị Giáo Hoàng Công Giáo, đến thăm Roumani, một quốc gia có đa số dân theo Chính Thống Giáo, trong những ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 5/1999 nầy. Trọn cả chuyến viếng thăm chỉ diễn ra tại thủ đô BUCAREST mà thôi. Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô cùng với Bộ Ðặc Trách Các Giáo Hội Ðông Phương, đã góp phần chuẩn bị cho chuyến viếng thăm đặc biệt nầy. Ðức Cha Eleuterio F. Fortino, phụ tá Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô, đã nhắc đến ba khía cạnh của chuyến viếng thăm như sau:

"Nguời ta không thể bỏ quên ba khía cạnh nổi bật của chuyến viếng thăm: thứ nhất là cuộc gặp gỡ của vị Giáo Hoàng Công Giáo với Giáo Hội Chính Thống, thứ hai là cuộc viếng thăm mục vụ dành cho những tín hữu Công Giáo Roumani, và thứ ba là cuộc gặp gỡ với những thẩm quyền dân sự tại Roumani, nhờ đó mà Ðức Gioan Phaolô II đóng góp phần của ngài để bắt nhịp cầu giữa Roumani và Tây Âu." Trong ba khía cạnh trên, thì khía cạnh "đại kết" có ưu tiên hơn cả. Ðức Cha Eleuterio F. Fortino giải thích thêm như sau:

"Ngay từ lúc đến thủ đô BUCAREST, Ðức Gioan Phaolô II, phải làm nổi bật khía cạnh Ngài đến để viếng thăm một Giáo Hội anh em". Ðức Gioan Phaolô II đã tiếp Ðức Giáo Chủ TEOCTISTE của Giáo Hội Chính Thống Roumani, tại Vatican ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1989. Lúc đó, tuy chính quyền Roumani không đồng ý với cuộc gặp gỡ, nhưng Ðức Giáo Chủ Chính Thống Roumani, quyết định đến Vatican gặp Ðức Gioan Phaolô II. Tại Bucarest, Ðức Tổng Giám Mục Jean Claude Périsset, người Thụy Sĩ, Sứ Thần Tòa Thánh tại Roumani, nhận định rằng: chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha sẽ giúp cho nhiều người hiểu được rằng vai trò làm người kế vị thánh Phêrô của Ðức Gioan Phaolô II, không nên được quan niệm như là một cản trở cho sự Hiệp Nhất Kitô. Roumani có diện tích rộng 237,000 cây số vuông, với dân số 23 triệu. Chính Thống Giáo chiếm đa số với 74 phần trăm dân số. Những tín hữu Công Giáo chỉ chiếm khoảng 12 phần trăm dân số, và theo hai nghi thức: nghi thức Latinh và nghi thức Hy Lạp Byzantin.


Back to Radio Veritas Asia Home Page