KINH THAÙNH
Cuûa Caùc Baïn Treû

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

CÖÏU ÖÔÙC

TAÂN ÖÔÙC
Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

(C) Copyright 1993. Caùc taùc giaû giöõ baûn quyeàn.

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page