Danh Tieáng Ngaøi
Ñoàn Ra Khaép Vuøng

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Danh tieáng Ngaøi ñoàn ra khaép vuøng

Ñöôïc ñaày traøn Chuùa Thaùnh Thaàn, Chuùa Gieâsu rôøi Gioñan vaø traûi qua boán möôi ngaøy ôû trong hoang vaéng.

Vôùi quyeàn naêng cuûa Thaùnh Thaàn, Chuùa Gieâsu trôû veà Galileâ, vaø danh tieáng Ngaøi lan roäng khaép caû vuøng. Ngaøi giaûng daäy trong caùc hoäi ñöôøng vaø moïi ngöôøi ca ngôïi Ngaøi.

(Lc 4:1,14,15)

Chuùa Gieâsu ñeán Nagiaret nôi Ngaøi ñaõ lôùn leân. Vaøo ngaøy Sabat Ngaøi vaøo hoäi ñöôøng nhö moïi khi. Ngaøi ñöùng daäy ñeå ñoïc Kinh Thaùnh vaø ngöôøi ta trao cho Ngaøi cuoán söù ngoân Isaia. Ngaøi môû truïc saùch ra vaø gaëp ngay ñoaïn naøy:

"Thaùnh Thaàn Chuùa ngöï treân toâi.
Ngaøi ñaõ choïn toâi ñeå ñem tin möøng cho ngöôøi ngheøo,
ñaõ sai toâi loan baùo töï do cho ngöôøi tuø ñaày,
vaø aùnh saùng cho ngöôøi muø;
giaûi thoaùt cho ngöôøi bò aùp böùc,
vaø coâng boá naêm khoan hoàng cuûa Thieân Chuùa".

Ngaøi cuoän truïc saùch laïi, trao cho ngöôøi giuùp leã vaø ngoài xuoáng. Moïi caëp maét trong hoäi ñöôøng nhìn vaøo Ngaøi. Ngaøi baét ñaàu noùi:

"Hoâm nay baûn vaên Kinh Thaùnh ñöôïc theå hieän ngay tröôùc maét caùc ngöôøi".

Moïi ngöôøi thaùn phuïc Chuùa Gieâsu vaø ngöôøi ta ngaïc nhieân veà lôøi tuyeân boá cuûa Ngaøi.

Hoï noùi:

"Ngöôøi naøy khoâng phaûi laø con trai cuûa OÂng Giuse sao?".

Ngaøi ñaùp laïi:

"Chaéc chaén caùc ngöôøi seõ nhaéc laïi caâu ngaïn ngöõ: baùc só haõy chöõa chính mình! Vaø baûo toâi: chuùng toâi ñaõ hay nhöõng gì oâng laøm taïi Caphanaum, vaäy oâng haõy laøm nhöõng vieäc laï luøng nhö theá ôû ñaây ñi !".

Vaø Ngaøi tieáp:

"Toâi baûo cho caùc ngöôøi, chöa coù vò ngoân söù naøo ñöôïc ñoùn tieáp taïi queâ mình. Haõy nhôù raèng: nhieàu baø goaù trong Israel döôùi thôøi Elia khi haïn haùn keùo daøi ba naêm vaø saùu thaùng, vaø côn ñoùi keùm lan traøn khaép mieàn. Theá maø Elia ñaõ khoâng ñöôïc sai ñeán vôùi moät ngöôøi naøo trong hoï, nhöng ñöôïc sai ñeán vôùi baø goaù ôû Sarepta, xöù Siñoân. Döôùi thôøi ngoân söù Elisa, coù nhieàu ngöôøi phong huûi trong Israel, nhöng khoâng coù ngöôøi naøo ñöôïc chöõa laønh, ngoaïi tröø Naaman, ngöôøi Syria".

Khi hoï nghe nhöõng lôøi naøy, moïi ngöôøi trong hoäi ñöôøng noåi giaän. Hoï ñöùng baät daäy vaø loâi Ngaøi ra ngoaøi thaønh, hoï ñem Ngaøi leân söôøn ñoài vôùi yù ñònh xoâ ngöôøi xuoáng vöïc. Nhöng Chuùa Gieâsu ñaõ laån qua giöõa ñaùm ñoâng vaø ñi khoûi.

(Lc 4:16-30)

Chuùa Gieâsu ñang ñöùng beân caïnh hoà Geâneâgiareùt, coù ñaùm ñoâng chen chuùc nhau nghe lôøi Ngaøi. Ngaøi thaáy coù hai chieác thuyeàn ôû gaàn bôø. Caùc ngöôøi ñaùnh caù ñaõ ra khoûi thuyeàn ñang giaët löôùi. Chuùa Gieâsu xuoáng moät thuyeàn, ñoù laø thuyeàn cuûa oâng Simon, roài Ngaøi xin oâng cheøo thuyeàn ra xa khoûi bôø. Ngaøi ngoài xuoáng vaø giaûng daïy ñaùm ñoâng.

Sau baøi giaûng, Ngaøi noùi vôùi Simon:

"Haõy ñöa thuyeàn ra choã nöôùc saâu vaø thaû löôùi baét caù".

Simon ñaùp laïi:

"Thöa Thaày, chuùng toâi ñaõ vaát vaû suoát ñeâm maø khoâng baét ñöôïc chi. Nhöng neáu Thaày ñaõ noùi vaäy, toâi seõ thaû löôùi".

Hoï ñaõ laøm theo lôøi daïy, vaø baét ñöôïc soá löôïng caù thaät nhieàu ñeán gaàn raùch löôùi. Hoï ra hieäu keâu caùc baïn ôû thuyeàn khaùc laïi giuùp. Caùc baïn tôùi vaø hoï baét caù boû ñaày thuyeàn ñeán gaàn chìm.

Simon thaáy vaäy voäi quì xuoáng tröôùc maët Chuùa Gieâsu vaø noùi:

"Xin haõy xa toâi vì toâi laø ngöôøi toäi loãi!"

OÂng vaø caùc baïn hoang mang vì meû caù vöøa baét ñöôïc. Hai oâng Giacoâbeâ, vaø Gioan con oâng Gieâbeâñeâ laø ngöôøi cuøng laøm vôùi Simon cuõng theá. Chuùa Gieâsu noùi vôùi Simon:

"Ñöøng sôï, töø nay veà sau oâng seõ laø keû baét taâm hoàn ngöôøi ta".

Hoï mang thuyeàn vaøo bôø, boû moïi söï vaø theo Ngaøi.

Danh tieáng Ngaøi ñöôïc truyeàn tuïng, vaø nhöõng ñaùm ñoâng tuoân ñeán nghe lôøi Ngaøi vaø xin Ngaøi chöõa beänh.

(Lc 5,1-11,15)

Moät hoâm khi Ngaøi ñang giaûng, coù nhöõng ngöôøi Pharisieâu vaø luaät só ñeán töø caùc laøng thuoäc Galileâ, Giuñeâa vaø Gieârusalem ôû giöõa ñaùm thính giaû. Quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa cho pheùp Ngaøi chöõa laønh beänh taät. Vì theá coù maáy ngöôøi khieâng ñeán moät ngöôøi teâ lieät, hoï tìm caùch mang vaøo vaø ñaët ngay tröôùc maët Chuùa. Nhöng hoï khoâng theå laøm ñöôïc vì keït ñaùm ñoâng. Hoï lieàn leân choã maùi nhaø phaúng môû ngoùi vaø thoøng ngöôøi beänh naèm treân chieác gheá naèm xuoáng giöõa ñaùm ñoâng tröôùc maët Chuùa Gieâsu.

Nhìn thaáy ñöùc tin cuûa hoï, Chuùa noùi:

"Toäi cuûa baïn ñaõ ñöôïc tha".

Ngöôøi Pharisieâu vaø luaät só baét ñaàu ngaãm nghó:

"Ngöôøi naøy laø ai maø daùm noùi phaïm thöôïng nhö theá? Ai coù theå tha toäi ngoaïi tröø moät mình Thieân Chuùa?".

Nhöng Chuùa Gieâsu bieát ñöôïc yù nghó cuûa hoï, neân Ngaøi leân tieáng:

"Caùc oâng ñang nghó gì vaäy? Hai vieäc naøy, vieäc naøo deã hôn: toäi cuûa oâng ñaõ ñöôïc tha hay ñöùng daäy maø ñi? Nhöng ñeå cho caùc oâng hay raèng Con Ngöôøi coù thaåm quyeàn tha toäi döôùi ñaát, Ta baûo ngöôøi naøy, haõy ñöùng daäy, vaùc gheá naèm maø veà nhaø".

Laäp töùc ngöôøi ñoù ñöùng daäy, vaùc gheá naèm vaø ñi veà nhaø, vöøa ñi vöøa ngôïi khen Thieân Chuùa. Taát caû ñeàu söûng soát vaø ngôïi khen Thieân Chuùa. Hoï sôï haõi vaø noùi vôùi nhau:

"Hoâm nay, chuùng ta ñaõ nhìn thaáy nhöõng söï laï luøng!"

(Lc 5,17-26)

Sau ñoù Ngaøi ñi ra vaø ñeå yù tôùi moät ngöôøi thaâu thueá teân laø Leâvi, ñang ngoài ôû trong vaên phoøng thueá; Ngaøi noùi vôùi oâng ta:

"Haõy theo toâi!"

OÂng ta boû laïi taát caû ñöùng daäy vaø theo Ngaøi. Leâvi môû moät böõa tieäc taïi nhaø mình, coù raát nhieàu thaâu thueá vaø daân chuùng tham döï Ngöôøi Pharisieâu vaø luaät só cheâ traùch vôùi caùc moân ñeä raèng:

"Laøm sao caùc oâng laïi aên chung vôùi nhöõng ngöôøi thu thueá vaø toäi loãi?"

Chuùa Gieâsu leân tieáng traû lôøi:

"Khoâng phaûi nhöõng ngöôøi laønh maïnh caàn ñeán thaày thuoác, nhöng laø nhöõng ngöôøi ñau oám; toâi ñeán khoâng phaûi ñeå keâu goïi nhöõng ngöôøi ñöùc haïnh thoáng hoái, nhöng nhöõng ngöôøi toäi loãi".

(Lc 5,27-32)

Chuùa Gieâsu ñi leân ñoài cao caàu nguyeän suoát ñeâm vaø Ngaøi caàu nguyeän cuøng Thieân Chuùa. Khi trôøi saùng, Ngaøi goïi caùc moân ñeä vaø choïn ra möôøi hai ngöôøi laøm toâng ñoà: Simon ñöôïc Ngaøi goïi laø Pheâroâ, vaø anh oâng laø Anreâ, Giacoâbeâ, Gioan, Philippheâ, Batoâloâmeâoâ, Mattheâu, Toâma, Giacoâbeâ con oâng Alpheâoâ, Simon goïi laø Nhieät Thaønh, Giuña con oâng Giacoâbeâ vaø Giuña Iscarioât, ngöôøi phaûn boäi Ngaøi.

(Lc 6,12-16)

Ngaøi ñi xuoáng cuøng vôùi hoï, vaø döøng laïi treân moät vuøng ñoàng baèng. Nôi ñoù ñaõ coù moät soá ñoâng caùc moân ñeä tuï hoïp, vaø ñaùm ñoâng daân chuùng töø moïi mieàn cuûa Giuñeâa, Gieârusalem vaø mieàn bôø bieån Tyroâ, Siñoân tuoân ñeán nghe lôøi Ngaøi vaø xin Ngaøi chöõa laønh beänh taät.

Chuùa Gieâsu ñöa maét nhìn caùc moân ñeä vaø noùi:

"Haïnh phuùc cho caùc con laø nhöõng ngöôøi ngheøo,
vì nöôùc Thieân Chuùa laø cuûa caùc con!
Haïnh phuùc cho caùc con laø nhöõng ngöôøi baây giôø ñoùi khaùt,
vì caùc con seõ ñöôïc no thoûa!
haïnh phuùc cho caùc con laø nhöõng ngöôøi baây giôø ñang than khoùc,
vì chuùng con seõ ñöôïc vui cöôøi!"

(Lc 6,17.18a.20.21)

Nhìn thaáy ñaùm ñoâng, Ngaøi leân ñoài cao vaø ngoài xuoáng. Coù caùc moân ñeä ñeán ngoài gaàn. Ngaøi baét ñaàu leân tieáng daäy doã hoï:

"Haïnh phuùc cho ngöôøi coù taâm hoàn cuûa keû ngheøo,
vì nöôùc trôøi laø cuûa hoï!
Haïnh phuùc ngöôøi hieàn dòu,
vì hoï seõ ñöôïc ñaát laøm cô nghieäp!
Haïnh phuùc ngöôøi than khoùc,
vì hoï seõ ñöôïc an uûi!
Haïnh phuùc ngöôøi ñoùi khaùt söï coâng chính,
vì hoï seõ ñöôïc an uûi!
Haïnh phuùc ngöôøi ñoùi khaùt söï coâng chính,
vì hoï seõ ñöôïc thoûa maõn!
Haïnh phuùc ngöôøi hay thöông xoùt,
Chuùa seõ thöông xoùt hoï!
Haïnh phuùc ngöôøi trong traéng trong taâm hoàn,
vì hoï seõ nhìn thaáy Thieân Chuùa!
Haïnh phuùc ngöôøi xaây döïng hoøa bình,
vì hoï ñöôïc goïi laø con Thieân Chuùa!
Haïnh phuùc ngöôøi bò baét bôù vì haønh ñoäng theo taâm yù cuûa Chuùa,
vì nöôùc trôøi laø cuûa hoï!

Haïnh phuùc cho caùc con khi ngöôøi ta haønh haï baét bôù, vaø khi ngöôøi ta noùi xaáu ñuû ñieàu vì ñaõ theo Thaày. Caùc con haõy vui möøng vaø sung söôùng vì phaàn thöôûng cuûa caùc con treân trôøi raát lôùn!

(Mt 5,1-12a)

"Caùc con laø muoái ñaát. Nhöng neáu muoái nhaït nheõo thì coøn laøm cho caùi gì maën ñöôïc? Noù khoâng coøn ích lôïi gì nöõa, chæ ñaùng ñoå ra ngoaøi cho ngöôøi ta daày ñaïp döôùi chaân.

Caùc con laø aùnh saùng theá giôùi. Moät thaønh xaây ôû treân ngoïn ñoài khoâng theå bò che khuaát.

Khoâng ai thaép ñeøn leân roài laïi ñeå ôû döôùi ñaùy thuùng, nhöng phaûi ñeå treân giaù nôi coù theå chieáu saùng cho moïi ngöôøi trong nhaø. Cuõng moät caùch ñoù, aùnh saùng cuûa caùc con phaûi chieáu saùng tröôùc maët ngöôøi ta, ñeå hoï nhìn thaáy vieäc caùc con vaø ngôïi khen Cha caùc con ôû treân trôøi".

(Mt 5,13-16)

"Thaày noùi vôùi caùc ngöôøi ñang nghe Thaày, haõy yeâu thöông keû thuø, laøm ñieàu toát cho nhöõng ngöôøi gheùt mình, chuùc laønh cho ngöôøi nguyeàn ruûa mình.

Haõy ñoái xöû vôùi ngöôøi khaùc nhö mình muoán ngöôøi ta ñoái xöû vôùi mình. Neáu caùc ngöôi yeâu thöông nhöõng ngöôøi yeâu thöông caùc ngöôi, naøo caùc ngöôi coù laøm ñieàu gì laï luøng ñaâu? Ngay caû keû toäi loãi cuõng laøm nhö theá. Vaø neáu caùc ngöôi cho nhöõng keû coù cô traû laïi cho caùc ngöôi vay möôïn, caùc ngöôi coù laøm ñieàu gì laï ñaâu? Ngay keû toäi loãi cuõng cho vay ñeå laáy laïi voán töông ñöông. Traùi laïi, caùc ngöôi haõy yeâu keû thuø caùc ngöôi vaø laøm ñieàu toát, haõy cho vay vaø ñöøng mong coù theå ñöôïc hoaøn traû. Caùc ngöôi seõ laõnh phaàn thöôûng lôùn lao vaø seõ trôû thaønh con cuûa Ñaáng Toái Cao, vì Ngaøi toát laønh. Ngaøi ñoä löôïng ñoái vôùi keû voâ ôn vaø aùc ñoäc".

(Lc 6,27.28.31-36)

"Khi caùc ngöôi caàu nguyeän, ñöøng noùi bi boâ nhö daân ngoaïi laøm, vì hoï töôûng raèng vôùi nhieàu lôøi, hoï seõ ñöôïc nghe. Ñöøng baét chöôùc hoï, Cha caùc ngöôøi bieát caùc ñieàu caùc ngöôøi caàn tröôùc khi caùc ngöôøi xin Ngaøi. Vaäy caùc ngöôøi haõy caàu nguyeän nhö theá naøy:

"Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi,
chuùng con nguyeän danh Cha caû saùng,
nöôùc Cha trò ñeán,
yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.
Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng ngaøy.
Vaø tha nôï chuùng con,
nhö chuùng con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.
Xin chôù ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã,
nhöng cöùu chuùng con khoûi söï döõ!"

(Mt 6,7-13)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page