Ñöùc Kitoâ chaúng phaûi
chòu nhöõng ñau khoå naøy
ñeå vaøo vinh quang cuûa Ngaøi hay sao

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Ñöùc Kitoâ chaúng phaûi chòu nhöõng ñau khoå naøy ñeå vaøo vinh quang cuûa Ngaøi hay sao?"

Chuùa Gieâsu ñi ñaàu ñöa caùc moân ñeä höôùng veà Gieârusalem... Khi hoï ñeán gaàn Beâphageâ vaø Beâtani, gaàn nuùi Caây Daàu, Ngaøi sai hai moân ñeä ñi vaø baûo hoï:

"Haõy ñi vaøo trong laøng tröôùc maët. Khi vaøo trong laøng, caùc con seõ thaáy moät con löøa con chöa coù ai côõi ñang bò coät giaây ôû ñoù; caùc con haõy côûi giaây vaø daãn veà ñaây. Neáu coù ai hoûi caùc con taïi sao laïi côûi giaây noù, thì caùc con thöa raèng: Thaày caàn ñeán noù".

Hai ngöôøi ñöôïc sai ñi ñaõ leân ñöôøng vaø gaëp thaáy moïi söï nhö Ngaøi ñaõ baûo hoï. Khi hoï ñang côûi giaây löøa thì chuû nhaân ñeán hoûi hoï:

"Taïi sao caùc oâng côûi giaây löøa?"

Hoï traû lôøi:

"Bôûi vì Thaày caàn ñeán noù".

Vaø hoï ñaõ daãn con löøa ñeán phuû aùo leân löng cho Chuùa côõi leân treân. Khi Ngaøi ñi, daân chuùng traûi aùo cuûa hoï treân ñöôøng. Khi Ngaøi tôùi gaàn chaân nuùi Caây Daàu, caùc moân ñeä baét ñaàu vui möøng vaø tung hoâ Thieân Chuùa lôùn tieáng vì nhöõng vieäc laï luøng hoï ñaõ ñöôïc xem thaáy. Hoï hoâ lôùn tieáng:

"Chuùc tuïng ñöùc Vua, Ñaáng nhaân danh Chuùa maø ñeán!
Bình an treân trôøi vaø vinh quang Thieân Chuùa!"

Moät vaøi ngöôøi Phariseâu töø giöõa ñaùm ñoâng noùi vôùi Chuùa:

"Thöa Thaày, xin khieån traùch caùc moân ñeä cuûa Thaày"

Ngaøi ñaùp:

"Toâi baûo thaät, neáu nhöõng ngöôøi naøy hoï im tieáng thì nhöõng hoøn ñaù seõ hoâ heùt leân!"

(Lc 19,28-40)

Ngaøy leã Baùnh Khoâng Men, cuõng goïi laø Vöôït Qua, ñaõ tôùi gaàn. Caùc thöôïng teá, kyù luïc ñang tìm caùch ñeå loaïi tröø Chuùa Gieâsu, nhöng hoï coøn e sôï daân chuùng. Luùc aáy Satan nhaäp vaøo Giuña, coù bieät hieäu laø Iscarioât, laø moät trong soá möôøi hai. OÂng ñeán thaûo luaän vôùi caùc thöôïng teá vaø caùc ñaàu muïc quaûn lyù Ñeàn thaùnh veà phöông caùch giao noäp Chuùa Gieâsu. Lôùp ngöôøi naøy sung söôùng vaø ñoàng yù cho oâng moät soá tieàn. Giuña chaáp thuaän vaø tìm cô hoäi ñeå phaûn boäi Chuùa Gieâsu khoâng cho daân chuùng hay bieát.

Roài tôùi ngaøy leã Baùnh Khoâng Men laø ngaøy con chieân Vuôït Qua ñöôïc hieán teá. Chuùa Gieâsu sai Pheâroâ vaø Gioan ñi vaø noùi:

"Haõy ñi chuaån bò cho böõa aên Vöôït Qua".

Hoï hoûi laïi Ngaøi:

"Thaày muoán chuùng toâi doïn böõa ñoù ôû ñaâu?"

Ngaøi ñaùp:

"Khi caùc con vaøo trong thaønh caùc con seõ gaëp moät ngöôøi ñaøn oâng mang moät bình nöôùc. Haõy theo oâng vaøo trong nhaø vaø baûo chuû nhaø raèng: "Thaày hoûi oâng xem phoøng aên ôû ñaâu ñeå Ngaøi coù theå aên tieäc Vöôït Qua vôùi caùc moân ñeä". Baáy giôø oâng seõ chæ cho caùc con moät phoøng gaùc roäng ñaõ coù saün caùc gheá naèm. Caùc con haõy söûa soaïn ôû ñoù".

Hoï ra ñi vaø thaáy moïi söï nhö Ngaøi ñaõ baûo hoï, vaø hoï ñaõ söûa soaïn leã Vöôït Qua ôû ñoù.

Khi ñeán giôø, Chuùa Gieâsu ngoài vaøo baøn vôùi caùc moân ñeä vaø baûo hoï:

"Thaày ñaõ öôùc muoán ñöôïc aên leã Vöôït Qua naøy vôùi caùc con tröôùc khi phaûi chòu khoán khoå. Vì Thaày ñaõ noùi vôùi caùc con raèng. Vì Thaày baûo caùc con Thaày seõ khoâng coøn uoáng röôïu nöõa cho tôùi khi nöôùc Thieân Chuùa ñeán".

Roài Ngaøi laïi caàm laáy baùnh, taï ôn Thieân Chuùa, beû ra chia cho hoï vaø noùi:

"Ñaây laø thòt Thaày seõ bò giao noäp vì caùc con. Haõy laøm vieäc naøy ñeå nhaéc nhôû ñeán Thaày".

Cuõng vaäy, sau böõa aên toái, Ngaøi caàm laáy cheùn vaø noùi:

"Cheùn naøy laø giao öôùc môùi ñöôïc baûo ñaûm do maùu Thaày, maùu seõ bò tuoân ñoå ra vì caùc con.

Theá nhöng, cuøng ngoài ñoàng baøn vôùi Thaày coù baøn tay cuûa keû phaûn boäi Thaày. Con Ngöôøi seõ ra ñi theo yù ñònh cuûa Thieân Chuùa; nhöng khoán cho keû phaûn boäi!"

Hoï baét ñaàu hoûi nhau xem ai trong boïn hoï seõ laøm ñieàu boäi phaûn naøy.

Pheâroâ noùi:

"Thöa Thaày, toâi saün saøng theo Thaày daãu vaøo tuø hay phaûi chòu cheát".

Vaø Chuùa Gieâsu noùi:

"Thaày baûo thaät con, hôõi Pheâroâ, hoâm nay tröôùc luùc gaø gaùy, con seõ choái ba laàn raèng con chaúng bieát Thaày".

(Lc 22,7-23, 33.34)

Tröôùc khi leã Vöôït Qua, Chuùa Gieâsu bieát raèng ñaõ ñeán giôø Ngaøi phaûi rôøi boû theá giôùi naøy ñeå veà cuøng Chuùa Cha, Ngaøi ñaõ luoân yeâu thöông nhöõng ngöôøi thuoäc veà Ngaøi ôû trong theá giôùi, nhöng luùc naøy Ngaøi toû ra cho thaáy tình yeâu cuûa Ngaøi troïn veïn chöøng naøo.

Khi hoï ñang aên böõa toái, thì ma quæ ñaõ gieo vaøo ñaàu oùc Giuda Iscarioât, con oâng Simon, yù ñònh noäp Ngaøi. Chuùa Gieâsu ñaõ bieát raèng Chuùa Cha trao moïi söï trong tay Ngaøi vaø Ngaøi ñaõ töø Thieân Chuùa maø ñeán thì cuõng trôû veà cuøng Thieân Chuùa. Ngaøi ñöùng daäy khoûi baøn, côûi aùo khoaùc ngoaøi vaø laáy khaên lau thaét chung quanh löng. Roài Ngaøi ñoå nöôùc vaøo trong moät caùi chaäu, baét ñaàu röûa chaân cho caùc moân ñeä vaø lau vôùi khaên thaét chung quanh löng. Khi Ngaøi tôùi oâng Simon Pheâroâ thì oâng noùi vôùi Ngaøi:

"Thöa Thaày, Thaày röûa chaân cho con sao!"

Chuùa Gieâsu ñaùp"

"Luùc naøy con chöa hieåu vieäc Thaày laøm, nhöng sau naøy con seõ bieát".

Pheâroâ noùi:

"Khoâng bao giôø con ñeå cho Thaày röûa chaân con!"

Chuùa Gieâsu ñaùp:

"Neáu Thaày khoâng röûa chaân cho con, thì con chaúng coù gì chung vôùi Thaày".

Simon Pheâroâ noùi vôùi Ngaøi:

"Vaäy, xin Thaày röûa khoâng nhöõng chaân maø caû tay vaø ñaàu con nöõa!"

Chuùa Gieâsu noùi:

"Khoâng ngöôøi naøo sau khi ñaõ taém roài laïi coøn caàn röûa nöõa, ngöôøi ñoù hoaøn toaøn saïch seõ. Caùc con cuõng vaäy, caùc con ñaõ saïch, nhöng khoâng phaûi taát caû chuùng con ñeàu saïch!"

Vì Chuùa Gieâsu bieát ai saép noäp Ngaøi, neân Ngaøi noùi: "Khoâng phaûi taát caû chuùng con ñeàu saïch".

Khi röûa chaân cho hoï xong Ngaøi maëc aùo trôû laïi vaø trôû veà baøn; Ngaøi noùi:

"Caùc con coù hieåu ñieàu Ta vöøa laøm cho caùc con khoâng? caùc con goïi Ta laø Thaày vaø Chuùa, caùc con noùi theá laø ñuùng vì Ta ñuùng nhö vaäy. Vaäy, neáu Ta laø Chuùa vaø laø Thaày, ñaõ röûa chaân cho caùc con, caùc con cuõng phaûi röûa chaân cho nhau. Ta ñaõ cho caùc con moät maãu göông ñeå caùc con laøm nhö Ta ñaõ laøm cho caùc con".

(Gioan 13,1-15)

Ngaøi ñi ra vaø böôùc veà nuùi Caây Daàu nhö thoùi quen. Caùc moân ñeä ñi theo Ngaøi. Khi hoï tôùi nôi, Ngaøi baûo hoï:

"Caùc con haõy caàu nguyeän ñeå khoûi bò sa ngaõ tröôùc thöû thaùch".

Ngaøi lui xa khoûi hoï, khoaûng chöøng moät taàm neùm hoøn ñaù; vaø quì xuoáng caàu nguyeän:

"Laïy Cha, neáu ñaây laø yù muoán Cha, xin caát cho con khoûi cheùn ñaéng naøy! Tuy nhieân xin theo yù Cha chöù khoâng phaûi yù con".

Roài moät thieân thaàn töø trôøi hieän ra vôùi Ngaøi mang söùc maïnh ñeán cho Ngaøi. Trong côn khaéc khoaûi Ngaøi coøn caàu nguyeän tha thieát hôn vaø moà hoâi rôi xuoáng ñaát töøng gioït nhö nhöõng gioït maùu to. Caàu nguyeän xong, Ngaøi ñeán vôùi caùc moân ñeä vaø thaáy hoï ñang nguû meät vì buoàn phieàn, Ngaøi baûo hoï: "Caùc con coù theå nguû ñöôïc sao? Haõy choãi daäy vaø caàu nguyeän ñeå khoûi bò sa ngaõ tröôùc thöû thaùch".

(Lc 22,39-46)

Ngaøi coøn ñang noùi thì moät nhoùm ngöôøi xuaát hieän. Ñöùng ñaàu hoï laø Giuña, moät trong nhoùm möôøi hai. OÂng tieán ñeán saùt Chuùa Gieâsu ñeå hoân Ngaøi. Chuùa Gieâsu noùi:

"Hôõi Giuña, con phaûn boäi Con Ngöôøi baèng moät caùi hoân sao?"

Caùc ngöôøi theo Chuùa thaáy söï vieäc xaûy ra lieàn noùi:

"Thöa Thaày, chuùng con coù phaûi duøng ñeán göôm chaêng?"

Roài moät ngöôøi trong hoï cheùm vaøo teân ñaày tôù cuûa vò thöôïng teá vaø chaët ñöùt tai phaûi.

Nhöng Chuùa Gieâsu noùi:

"Thoâi ñuû roài".

Vaø Ngaøi sôø ñeán tai cuûa ngöôøi ñoù vaø chöõa laønh laïi. Sau ñoù Ngaøi noùi vôùi caùc vò thöôïng teá vaø ñaàu muïc cuûa ñoäi canh ñeàn thôø vaø caùc tröôûng laõo ñeán baét Ngaøi:

"Caùc oâng ñeán vôùi göôm giaùo, gaäy goäc xem toâi laø moät teân troäm cöôùp. Khi toâi ôû giöõa ñeàn thôø ngaøy naøy qua ngaøy khaùc giöõa caùc oâng, caùc oâng laïi khoâng tra tay baét toâi. Nhöng baây giôø laø giôø cuûa caùc oâng, baây giôø laø thôøi cuûa toái taêm".

(Lc 22,47-53)

Sau ñoù, hoï baét Ngaøi vaø daãn Ngaøi ñi. Hoï ñöa Ngaøi ñeán nhaø Thaày Caû thöôïng phaåm. Pheâroâ theo ôû ñaèng xa. Caùc ngöôøi giuùp vieäc ñaõ nhoùm löûa ôû giöõa saân vaø Pheâroâ ngoài xuoáng giöõa boïn hoï. Nhöng moät coâ nöõ tyø nhìn vaøo maët oâng vaø noùi:

"Ngöôøi naøy cuõng ôû vôùi oâng aáy".

Nhöng oâng ñaõ choái ñieàu ñoù ngay:

"Naøy baø, toâi khoâng bieát ngöôøi aáy ñaâu".

Moät laùt sau coù ngöôøi khaùc nhìn thaáy oâng vaø noùi:

"OÂng cuõng laø moät ngöôøi trong nhoùm hoï".

Nhöng Pheâroâ ñaùp:

"Naøy baïn, toâi khoâng quen hoï ñaâu".

Chöøng moät giôø sau. Moät ngöôøi khaùc quaû quyeát:

"Ngöôøi naøy chaéc chaén laø ôû vôùi ngöôøi aáy vì oâng laø ngöôøi Galileâ".

Pheâroâ ñaùp:

"OÂng baïn ôi, toâi khoâng bieát oâng muoán noùi gì".

Ñang luùc ñoù, khi oâng coøn ñang noùi, thì gaø gaùy vaø Chuùa quay laïi nhìn thaúng vaøo Pheâroâ. Pheâroâ nhôù laïi lôøi Chuùa ñaõ noùi vôùi oâng: "Tröôùc khi gaø gaùy hoâm nay, con seõ choái Ta ba laàn". OÂng ñi ra ngoaøi vaø khoùc nöùc nôû.

(Lc 22,54-62)

Nhöõng ngöôøi canh giöõ Chuùa Gieâsu cheá dieãu Ngaøi vaø ñaùnh ñaäp Ngaøi. Sau khi ñaõ laáy khaên bòt maét Ngaøi hoï noùi:

"Haõy ñoaùn xem, ai ñaõ ñaùnh maøy!"

Boïn hoï noái tieáp nhau phó baùng Ngaøi.
Ngay khi trôøi vöøa saùng ñaõ coù buoåi hoïp cuûa caùc ngöôøi tröôûng laõo trong daân, coù caû caùc thöôïng teá vaø kyù luïc. Ngaøi bò ñöa ra tröôùc hoäi ñoàng vaø hoï noùi vôùi Ngaøi:

"Neáu oâng laø Ñöùc Kitoâ, haõy noùi cho chuùng ta hay".

Ngaøi ñaùp:

"Neáu toâi noùi cho caùc vò, caùc vò cuõng khoâng tin toâi, vaø neáu toâi coù hoûi quí vò, quí vò cuõng khoâng traû lôøi. Töø baây giôø trôû ñi, Con Ngöôøi seõ ngoài beân höõu Thieân Chuùa".

Töùc thì hoï ñoàng thanh noùi:

"Vaäy oâng laø Con Thieân Chuùa haû?"

Chuùa Gieâsu ñaùp:

"Caùc ngaøi noùi ñuùng, toâi laø Con Thieân Chuùa".

Vaø hoï la leân:

"Baây giôø chuùng ta coøn caàn chöùng nhaân naøo nöõa? Chính chuùng ta ñaõ nghe ñieàu ñoù töø mieäng noù".

(Lc 22,63-71)

Toaøn theå cöû toïa ñöùng daäy. Hoï ñem Ngaøi ñeán tröôùc maët Philatoâ, vaø baét ñaàu toá caùo Ngaøi nhö sau:

"Chuùng toâi thaáy noù xuùi duïc daân chuùng noåi loaïn, caám khoâng noäp thueá cho Xeâza vaø xöng mình laø Ñaáng Thieân Sai, laø Vua".

Philatoâ hoûi Ngaøi:

"OÂng coù phaûi laø vua ngöôøi Do Thaùi khoâng?"

Ngaøi ñaùp:

"Vaâng, ñuùng nhö ngaøi noùi".

Roài Philatoâ noùi vôùi caùc Thaày tö teá vaø ñaùm ñoâng:

"Ta thaáy khoâng coù gì ñeå buoäc toäi ngöôøi naøy".

Nhöng hoï nhaán maïnh:

"Ngöôøi naøy ñaõ khuaáy ñoäng daân chuùng baèng nhöõng lôøi giaûng daïy khaép vuøng Giuñeâa, khôûi ñaàu töø Galileâ cho tôùi ñaây".

Philatoâ trieäu taäp caùc Thaày tö teá, caùc quan aùn vaø ñaùm ñoâng roài noùi:

"Quí vò ñaõ mang ngöôøi naøy ñeán cho ta nhö laø moät teân xuùi duïc daân chuùng. Ta ñaõ tra xeùt noù tröôùc maët quí vò vaø ta khoâng thaáy noù coù loãi nhö caùc ngöôi toá caùo. Caû Heâroâñeâ cuõng khoâng thaáy vì vua ñaõ traû laïi cho ta. Nhö quí vò thaáy, ngöôøi naøy ñaõ khoâng laøm gì ñaùng phaûi cheát. Ta seõ cho ñaùnh ñoøn roài traû töï do".

Nhöng muoân ngöôøi nhö moät, hoï gaøo leân:

"Gieát noù ñi. Haõy thaû Baraba".

Baraba laø ngöôøi ñaõ bò giam tuø vì toäi noåi loaïn trong thaønh vaø gieát ngöôøi.

Philatoâ noân noùng muoán traû töï do cho Chuùa Gieâsu vaø noùi vôùi ñaùm ñoâng nhö tröôùc, nhöng boïn hoï heùt leân:

"Haõy ñoùng ñinh xöû töû noù. Haõy ñoùng ñinh xöû töû noù!"

Laàn thöù ba oâng Philatoâ noùi vôùi hoï:

"Taïi sao? Ngöôøi naøy ñaõ laøm caùi gì aùc haïi? Ta thaáy noù khoâng coù loãi gì ñaùng cheát. Ta seõ cho ñaùnh ñoøn roài traû töï do".

Nhöng ñaùm ñoâng tieáp tuïc gaøo theùt, ñoøi phaûi ñoùng ñinh Ngaøi, vaø tieáng gaøo cuûa hoï moãi luùc moät to theâm, Philatoâ chieàu theo ñoøi hoûi cuûa hoï. OÂng traû töï do cho ngöôøi bò giam vì toäi noåi loaïn vaø gieát ngöôøi, vaø xöû Chuùa Gieâsu nhö hoï muoán.

(Lc 23,1-5;13-25)

Hoï daãn Ngaøi ñi, vaø baét Simon ngöôøi Xyreâneâ treân ñöôøng ñi laøm veà vaùc thaäp giaù ñi sau Chuùa Gieâsu. Moät ñaùm ñoâng theo Ngaøi. Ñaëc bieät coù maáy ngöôøi phuï nöõ than khoùc nöùc nôû, keå leã ñi theo. Chuùa Gieâsu quay maët veà phía hoï vaø noùi:

"Hôõi caùc thieáu nöõ Gieârusalem, ñöøng coù khoùc thöông Ta; haõy khoùc thöông chính caùc ngöôi vaø con caùi caùc ngöôi. Seõ coù ngaøy caùc ngöôi noùi: "Phuùc cho nhöõng ngöôøi son seû vaø buïng daï khoâng mang thai vaø vuù khoâng heà cho buù". Roài hoï seõ noùi vôùi nuùi non: "haõy ñeø treân chuùng toâi!" vaø caùc ñoài cao: "haõy bao che chuùng toâi". Bôûi vì neáu hoï ñaõ xöû vôùi caây xanh nhö theá naøy, thì caây khoâ seõ phaûi nhö theá naøo?"

Cuõng coù hai ngöôøi phaïm toäi khaùc cuøng bò xöû töû vôùi Ngaøi. Khi hoï ñeán nôi goïi laø "Nuùi Soï", hoï ñoùng ñinh Ngaøi ôû ñoù vôùi hai ngöôøi toäi phaïm, moät ngöôøi beân phaûi vaø moät ngöôøi beân traùi. Chuùa Gieâsu noùi:

"Laïy Cha, haõy tha thöù cho hoï vì hoï khoâng bieát vieäc hoï laøm".

Ngöôøi ta baét thaêm ñeå chia nhau aùo cuûa Ngaøi.

Daân chuùng ñöùng ñoù theo doõi

Coøn nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo thì cheá dieãu Chuùa Gieâsu:

"Noù ñaõ cöùu soáng keû khaùc, haõy cöùu chính mình neáu noù laø Ñaáng Kitoâ cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng ñaõ ñöôïc choïn".

Caùc binh lính cuõng cheá dieãu Ngaøi. Hoï ñeán gaàn, ñöa cho Ngaøi daám chua vaø noùi:

"Neáu oâng laø vua cuûa ngöôøi Do Thaùi, haõy cöùu laáy mình ñi".

Ngöôøi ta vieát moät baûng chöõ gaén ñaàu Ngaøi:

"Ngöôøi naøy laø Vua Do Thaùi".

Moät ngöôøi toäi phaïm cuõng bò treo beân caïnh Ngaøi xæ nhuïc Ngaøi nhö sau:

"Neáu ngöôi laø Ñöùc Kitoâ, thì haõy cöùu laáy mình vaø cöùu chuùng ta!"

Nhöng ngöôøi beân kia traû lôøi:

"Maøy khoâng kính sôï Thieân Chuùa gì caû. Maøy cuõng bò moät baûn aùn nhö Ngaøi, nhöng tröôøng hôïp cuûa chuùng ta laø ñích ñaùng vaø chuùng ta phaûi traû giaù cho nhöõng vieäc laøm cuûa chuùng ta. Coøn ngöôøi naøy coù laøm gì sai traùi ñaâu?"

Roài oâng noùi theâm:

"Hôõi oâng Gieâsu, haõy nhôù ñeán toâi khi oâng trôû veà Vöông Quoác cuûa oâng".

Chuùa Gieâsu ñaùp lôøi oâng:

"Hoâm nay, oâng seõ ôû vôùi Ta treân thieân ñaøng".

Luùc ñoù ñang giöõa tröa, thình lình toái taêm bao truøm caû vuøng cho tôùi chieàu toái. Maøn trong Ñeàn Thôø bò xeù raùch ôû giöõa. Vaø Chuùa Gieâsu keâu lôùn tieáng:

"Laïy Cha, con phoù thaùc hoàn con trong tay Cha".

Sau khi noùi nhö theá, Ngaøi thôû hôi cuoái cuøng.

Khi chöùng kieán caûnh töôïng naøy, ngöôøi cai lính ca tuïng Chuùa vaø noùi:

"Chaéc chaén ngöôøi naøy voâ toäi".

Vaø taát caû daân chuùng tuï hoïp thaáy theá vöøa ñaám ngöïc vöøa trôû veà nhaø. Caùc baïn höõu cuûa Chuùa Gieâsu vaø nhöõng ngöôøi phuï nöõ ñaõ theo Ngaøi töø Galileâ thì ñöùng ôû ñaøng xa theo doõi söï vieäc.

(Lc 23,26-49)

Coù moät ngöôøi trong Hoäi Ñoàng teân laø Giuse, moät ngöôøi coâng chính vaø toát laønh, ñaõ khoâng ñoàng yù vôùi caùc quyeát ñònh vaø haønh ñoäng cuûa ngöôøi Do Thaùi. OÂng ta goác vuøng Arimateâa, moät laøng xöù Giuñeâa. OÂng ñaõ troâng ñôïi nöôùc Thieân Chuùa. Ngöôøi naøy ñeán gaëp Philatoâ vaø xin xaùc Chuùa Gieâsu. OÂng ñem xaùc Chuùa xuoáng, laáy vaûi boïc laïi vaø ñaët trong moät ngoâi moä ñöôïc ñeõo trong hoác ñaù, chöa coù ai choân ôû ñoù. Hoâm ñoù laø ngaøy chuaån bò leã cho ngaøy Vöôït Qua vaø ngaøy Sabbah baét ñaàu. Maáy ngöôøi phuï nöõ ñaõ töø Galileâ ñeán vôùi Chuùa Gieâsu, theo Giuse. Caùc baø xem moä vaø döï leã an taùng Ngaøi. Sau ñoù hoï trôû veà vaø chuaån bò caùc thuoác thôm vaø daàu xöùc. Ngaøy Sabaùt, caùc baø phaûi giöõ luaät nghæ ngôi.

(Lc 23,50-56)

Vaøo ngaøy thöù nhaát trong tuaàn, ngay töø saùng sôùm, maáy ngöôøi phuï nöõ ñeán moä, mang theo thuoác thôm ñaõ chuaån bò. Hoï thaáy taûng ñaù chaän cöûa ñaõ laên ra khoûi moä, vaø khi hoï böôùc vaøo moä hoï khoâng thaáy xaùc cuûa Chuùa Gieâsu. Hoï hoang mang khi hai ngöôøi maëc aùo traéng ñöùng beân caïnh hoï. Vì khieáp sôï; hoï cuùi maët nhìn xuoáng, nhöng hai ngöôøi ñaõ noùi vôùi hoï:

"Taïi sao caùc baø ñi tìm Ngöôøi Soáng ôû giöõa keû cheát? Ngaøi khoâng coøn ôû ñaây. Ngaøi ñaõ soáng laïi roài. Haõy nhôù laïi lôøi Ngaøi ñaõ noùi ôû Galileâ: "Con Ngöôøi seõ bò giao noäp vaøo tay nhöõng ngöôøi toäi loãi vaø bò ñoùng ñinh, nhöng ngaøy thöù ba Ngaøi seõ soáng laïi". Khi aáy hoï môùi nhôù laïi nhöõng lôøi cuûa Chuùa Gieâsu.

Hoï ra khoûi moä, ñi noùi laïi caùc söï vieäc cho nhoùm möôøi moät vaø taát caû caùc ngöôøi khaùc. Maáy ngöôøi phuï nöõ ñoù laø Maria Mañaleâna vaø Gioanna Maria, meï cuûa Giacoâbeâ. Nhöõng ngöôøi phuï nöõ khaùc cuõng noùi yù nhö theá vôùi caùc toâng ñoà. Nhöng caùc oâng coi nhöõng lôøi cuûa caùc baø quaû laø mô töôûng vaø caùc oâng khoâng tin lôøi hoï. Tuy nhieân, Pheâroâ ñaõ chaïy tôùi moä; oâng cuùi ñaàu vaøo trong vaø thaáy vaûi lieäm coøn naèm ôû ñoù, ngoaøi ra khoâng thaáy gì khaùc. OÂng ta trôû veà nhaø, ngaïc nhieân tröôùc caùc söï vieäc xaûy ra.

(Lc 24,1-12)

Cuõng chính ngaøy hoâm ñoù, hai moân ñeä ñang ñi treân ñöôøng ñeán laøng EÂmmau, caùch Gieârusalem chöøng hai daëm. Hoï noùi vôùi nhau veà nhöõng veòc ñaõ xaûy ra. Trong luùc hoï troø chuyeän vaø tranh luaän thì chính Chuùa Gieâsu ñeán gaàn vaø cuøng ñi vôùi hoï. Nhöng maét hoï nhö bò maøn che khuaát neân khoâng nhaän ra Ngaøi. Chuùa Gieâsu hoûi hoï:

"Caùc anh ñang noùi vôùi nhau chuyeän gì treân ñöôøng ñi vaäy?"

Hoï ngöøng laïi maët buoàn raàu. Moät ngöôøi trong hoï teân laø Cleâoâpa traû lôøi:

"Chæ coù oâng laø ngöôøi duy nhaát ôû Gieârusalem laïi khoâng bieát nhöõng vieäc xaûy ra trong nhöõng ngaøy naøy".

Ngaøi noùi vôùi hoï:

"Nhöõng vieäc gì vaäy?"

Hoï traû lôøi:

"Chuyeän Gieâsu Nadaret. Ngaøi laø moät ngoân söù cao caû töø lôøi noùi ñeán vieäc laøm tröôùc maët Thieân Chuùa vaø daân chuùng. Caùc thöôïng teá vaø ngöôøi laõnh ñaïo cuûa chuùng ta ñaõ giao noäp Ngaøi ñeå bò keát aùn phaûi cheát vaø ñoùng ñinh Ngaøi. Chuùng toâi ñaõ hy voïng raèng Ngaøi seõ giaûi thoaùt Israel. Theá maø ba ngaøy ñaõ troâi qua töø khi caùc vieäc ñoù xaûy ra. Maáy ngöôøi phuï nöõ trong nhoùm chuùng toâi ñaõ laøm chuùng toâi hoang mang. Hoï ñeán moä töø saùng sôùm vaø ñaõ khoâng thaáy xaùc cuûa Ngaøi. Hoï laïi noùi caùc thieân thaàn quaû quyeát vôùi hoï laø Ngaøi coøn soáng. Vaøi ngöôøi trong chuùng toâi cuõng ñeán moä vaø thaáy söï vieäc nhö caùc ngöôøi phuï nöõ ñaõ noùi, nhöng hoï khoâng nhìn thaáy Ngaøi ñaâu caû".

Chuùa Gieâsu noùi vôùi hoï:

"Caùc anh sao chaäm hieåu, chaäm tin veà nhöõng gì caùc söù ngoân ñaõ loan baùo! Ñaáng Kitoâ phaûi chòu ñau khoå roài môùi tôùi vinh quang, vieäc ñoù ñaõ khoâng töøng ñöôïc coâng boá hay sao?"

Roài ñi töø Moâisen, tieáp ñeán caùc ngoân söù, Ngaøi giaûi thích cho hoï caùc ñoaïn Kinh Thaùnh lieân quan ñeán Ngaøi.

Khi hoï tôùi gaàn laøng, Ngaøi taûng lôø nhö cöù tieáp tuïc ñi. Nhöng hoï naøi næ Ngaøi döøng laïi vôùi hoï.

"Trôøi gaàn toái roài vaø ngaøy cuõng saép taøn, xin oâng ôû laïi vôùi chuùng toâi".

Vaø Ngaøi ñaõ ôû laïi vôùi hoï. Ngaøi ngoài vaøo baøn caàm laáy baùnh, chuùc tuïng vaø beû ra, trao cho hoï. Luùc ñoù maét hoï môû ra vaø nhaän bieát Ngaøi. Nhöng ngaøi ñaõ bieán ñi. Hoï noùi vôùi nhau:

"Taâm hoàn chuùng ta ñaõ khoâng soát noùng khi Ngaøi noùi vôùi chuùng ta treân ñöôøng ñi vaø caét nghóa Thaùnh Kinh cho chuùng ta sao?"

Hoï laäp töùc leân ñöôøng trôû veà Gieârusalem. Hoï tìm nhoùm möôøi moät ñang tuï hoïp vôùi nhöõng ngöôøi cuûa hoï. Taát caû cuøng quaû quyeát:

"Chuùa ñaõ soáng laïi thaät vaø ñaõ hieän ra vôùi Simon".

Vaø hoï ñaõ thuaät laïi taát caû nhöõng vieäc xaûy ra treân ñöôøng vaø laøm sao hoï ñaõ nhaän bieát Ngaøi luùc beû baùnh.

(Lc 24,13-35)

Vaøo buoåi chieàu cuøng ngaøy, ngaøy thöù nhaát trong tuaàn, caùc moân ñeä ôû trong nhaø ñoùng kín cöûa vì sôï ngöôøi Do Thaùi. Luùc aáy Chuùa Gieâsu ñeán vaø ôû giöõa hoï. Ngaøi noùi:

"Bình an cho caùc con!"

Khi Ngaøi ñaõ noùi ñieàu ñoù xong, Ngaøi cho hoï xem tay vaø caïnh söôøn Ngaøi. Caùc moân ñeä traøn ngaäp vui söôùng khi gaëp laïi Chuùa. Chuùa Gieâsu laïi noùi:

"Baèng an cho caùc con! Nhö Cha ñaõ sai Thaày, Thaày cuõng sai caùc con ñi".

Ngaøi thoåi hôi treân hoï vaø noùi:

"Caùc con haõy nhaän laáy Chuùa Thaùnh Thaàn. Caùc con tha toäi ai, hoï ñöôïc tha khoûi toäi, caùc con caàm buoäc ai, hoï bò caàm buoäc".

(Gioan 20,19-23)

Toâma, moät trong nhoùm möôøi hai, goïi laø keû sinh ñoâi, ñaõ coù maët vôùi hoï khi Chuùa Gieâsu hieän ñeán. Caùc moân ñeä khaùc noùi vôùi oâng:

"Chuùng toâi ñaõ xem thaáy Chuùa".

Nhöng oâng ñaùp:

"Tröø khi toâi thaáy loã ñinh xuyeân qua tay Ngaøi vaø coù theå thoïc ngoùn tay vaøo caùc loã ñinh ñoù vaø tröø khi toâi thoïc ñöôïc baøn tay toâi vaøo caïnh söôøn Ngaøi, neáu khoâng toâi khoâng tin".

Taùm ngaøy sau caùc moân ñeä ñang hoäi hoïp vaø coù caû Toâma vôùi hoï. Cöûa vaãn ñoùng kín nhöng Chuùa Gieâsu hieän ñeán, Ngaøi noùi:

"Bình an cho caùc con!"

Roài Ngaøi noùi vôùi Toâma:

"Con haõy xoû ngoùn tay con vaøo ñaây vaø thoïc baøn tay con vaøo caïnh söôøn. Ñöøng nghi ngôø nöõa, nhöng haõy tin".

Toâma ñaùp:

"laïy Chuùa toâi, Laïy Thieân Chuùa cuûa toâi!"

Chuùa Gieâsu noùi vôùi oâng:

"Con tin vì con ñaõ thaáy. Phuùc cho nhöõng ngöôøi khoâng thaáy maø tin!"

(Gioan 20,24-29)

Möôøi moät moân ñeä traåy ñi Galileâ ñeán moät ngoïn nuùi Chuùa Gieâsu ñaõ heïn gaëp hoï. Khi hoï thaáy Ngaøi, hoï saáp mình xuoáng tröôùc maët Ngaøi. Nhöng moät vaøi ngöôøi coøn do döï. Chuùa Gieâsu tieán tôùi vaø noùi vôùi hoï:

"Moïi quyeàn naêng treân trôøi vaø döôùi ñaát ñaõ ñöôïc ban cho Ta. caùc con haõy ñi vaø laøm cho moïi daân toäc neân moân ñoà, haõy röûa toäi cho hoï nhaân danh Cha, vaø Con vaø Thaùnh Thaàn. Haõy daäy cho hoï tuaân giöõ caùc leänh truyeàn ta ñaõ cho caùc con. Ta ôû vôùi caùc con luoân maõi cho ñeán ngaøy taän theá".

(Mt 28,16-20)

Theá roài Ngaøi daãn hoï tôùi Beâtani vaø giô tay leân chuùc laønh. Sau ñoù Ngaøi töø giaû hoï ñeå veà trôøi. Caùc vò saáp mình thôø laïy vaø sau ñoù khaáp khôûi trôû veà Gieârusalem. Hoï tieáp tuïc soáng trong giaùo hoäi vaø ngôïi khen Thieân Chuùa.

(Lc 24,50-53)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page