Con Laø
Con Yeâu Daáu Cuûa Ta

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Con laø Con yeâu daáu cuûa Ta

Trong naêm thöù möôøi laêm cuûa trieàu ñaïi Hoaøng Ñeá Tibeârioâ Xeâsa, Pontioâ Philatoâ laøm thoáng ñoác Giuñeâa, Vua Heâroâñeâ cai trò tænh Galileâ, em cuûa oâng laø Philip cai trò caùc mieàn ñaát Itureâa vaø Tricoânitoâ, coøn Abileâneâ cai trò Lysanias. Thaày caû thöôïng phaåm baáy giôø laø Annas vaø Caipha. Vaøo thôøi ñieåm naøy Thieân Chuùa ñaõ göûi söù ñieäp cuûa Ngaøi cho nhaân loaïi qua Gioan, con oâng Zacaria, töø trong röøng vaéng. Gioan ñaõ ñi khaép vuøng Gioñan. OÂng rao giaûng pheùp röûa nhö daáu chæ cuûa thoáng hoái, ñeå ñöôïc tha thöù toäi loãi. Söï vieäc xaûy ra ñuùng nhö ñaõ cheùp trong saùch ngoân söù Isaia:

Coù tieáng keâu töø nôi hoang vaéng:
"Haõy söûa soaïn ñöôøng cho Chuùa, haõy doïn ñöôøng cho thaúng,
caùc thung luõng phaûi laáp cho ñaày,
caùc nuùi ñoài phaûi baït xuoáng thaáp.
Ñöôøng quanh co phaûi laøm cho ngay,
ñöôøng goà gheà phaûi söûa sang laïi.
Baáy giôøi toaøn theå nhaân loaïi seõ nhìn thaáy ôn cöùu roãi cuûa Thieân Chuùa".

Töøng ñaùm ñoâng ngöôøi ñeán xin laøm pheùp röûa, Gioan noùi:

"Hôõi doøng gioáng raén luïc! Ai ñaõ baùo cho caùc ngöôi bieát raèng caùc ngöôi coù theå traùnh ñöôïc söï phaùn xeùt cuûa Chuùa ñaõ caän keà? Haõy mau thay ñoåi neáp soáng, laø toát hôn caû. Ñöøng töôûng raèng: "chuùng toâi coù Abraham laø cha chuùng toâi". Bôûi vì Thieân Chuùa coù theå laøm cho caùc hoøn ñaù naøy thaønh con caùi Abraham. Phaûi, buùa rìu ñaõ ñaët vaøo reã caây ñeå caây naøo khoâng mang hoa traùi toát seõ bò chaët xuoáng vaø neùm vaøo löûa".

Daân chuùng hoûi oâng:

"Vaäy chuùng toâi phaûi laøm gì?

OÂng traû lôøi:

"Neáu ai coù hai aùo khoaùc, phaûi san seû cho ngöôøi khoâng coù, neáu ai coù ñoà aên cuõng phaûi laøm nhö vaäy".

Coù nhöõng ngöôøi thu thueá cuõng ñeán xin laøm pheùp röûa vaø hoï hoûi:

"Coøn chuùng toâi phaûi laøm gì, thöa thaày?

Gioan baûo hoï:

"Ñöøng ñoøi tieàn ngöôøi ta hôn khoaûn hoï phaûi traû".

Caùc binh só cuõng ñeán hoûi:

"Coøn chuùng toâi thì sao? chuùng toâi phaûi laøm gì?

OÂng baûo hoï:

"Ñöøng laøm hung ñeå ñoøi tieàn, ñöøng haïch saùch, toá caùo gian; haõy baèng loøng vôùi ñoàng löông cuûa mình".

(Lc 3:1-14)

Khi moïi ngöôøi ñaõ ñöôïc chòu pheùp röûa, Chuùa Gieâsu cuõng chòu pheùp naøy. Trong luùc Ngaøi caàu nguyeän, baàu trôøi môû ra vaø Chuùa thaùnh thaàn xuoáng treân Ngaøi vôùi hình daùng gioáng nhö boà caâu. Cuøng luùc ñoù, moät tieáng töø trôøi phaùn:

"Con laø con Cha, con yeâu daáu; Cha ñaõ choïn con".

(Lc 3:21-22)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page