Caùc Duï Ngoân

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Caùc Duï Ngoân

Ngaøi duøng duï ngoân naøy noùi vôùi ñoaøn luõ ngöôøi tuï hoïp ñeán töø moïi thaønh phoá:

"Moät ngöôøi gieo gioáng ñi gieo haït. Khi oâng gieo vaõi, coù haït rôi beân veä ñöôøng vaø bò ngöôøi ta daãm leân hoaëc chim ñeán aên maát. Coù haït rôi treân ñaù vaø khi noù moïc leân noù bò khoâ heùo ngay vì khoâng coù nöôùc. Coù haït rôi giöõa buïi gai, cuõng moïc leân nhöng bò gai laán löôùt maø cheát. Vaø coù haït rôi vaøo ñaát maàu môõ, noù moïc leân vaø cho hoa traùi gaáp traêm".

Khi Ngaøi keå xong, Ngaøi coøn theâm:

"Haõy nghe cho roõ, taát caû nhöõng ngöôøi coù tai ñeå nghe".

Caùc moân ñeä cuûa Ngaøi hoûi veà yù nghóa cuûa duï ngoân naøy. Chuùa Gieâsu traû lôøi:

"Caùc con coù theå hieåu ñöôïc maàu nhieäm veà nöôùc Thieân Chuùa, coøn ñoái vôùi caùc ngöôøi khaùc chæ laø caùc duï ngoân, nhö coù lôøi raèng, hoï coù theå nhìn maø khoâng thaáy, nghe maø khoâng hieåu (Is 6,9)

Ñaây laø yù nghóa cuûa duï ngoân: haït gioáng laø lôøi Thieân Chuùa. Nhöõng haït rôi treân veä ñöôøng laø nhöõng ngöôøi nghe lôøi Chuùa nhöng roài ma quæ ñeán vaø laáy ñi khoûi loøng hoï keûo hoï tin vaø ñöôïc Chuùa cöùu chöõa. Nhöõng haït rôi treân ñaù laø ngöôøi ban ñaàu nghe vaø vui möøng ñoùn nhaän lôøi Chuùa, nhöng khoâng aên reå saâu, hoï tin trong moät thôøi gian vaø roài khi gaëp thöû thaùch, hoï boû ngay. Coøn veà phaàn nhöõng haït rôi trong buïi gai, laø nhöõng ngöôøi coù nghe nhöng treân ñöôøng ñi caùc lo toan vaø tieàn cuûa boùp ngheït vaø khoâng lôùn leân ñöôïc. Coøn veà nhöõng haït rôi treân ñaát toát, laø nhöõng ngöôøi coù taâm hoàn quaûng ñaïi vaø tinh teá; nghe lôøi Chuùa thì ghi giöõ laïi vaø mang hoa traùi nhôø söï trung kieân cuûa hoï".

(Lc 8,4-15)

Coù moät luaät gia ñöùng leân vaø hoûi Chuùa Gieâsu ñeå gaøi baãy Ngaøi:

"Thöa Thaày, toâi phaûi laøm caùi gì ñeå ñöôïc höôûng söï soáng ñôøi ñôøi?"

Chuùa Gieâsu traû lôøi oâng:

"Trong luaät leä coù cheùp nhö theá naøo? OÂng ñoïc thaáy gì?"

OÂng ta ñaùp:

"Con phaûi yeâu meán Chuùa, laø Thieân Chuùa cuûa con vôùi heát taâm hoàn, heát söùc löïc vaø heát taâm trí vaø yeâu ngöôøi beân caïnh nhö chính mình vaäy".

Chuùa Gieâsu ñaùp:

"OÂng haõy laøm nhö vaäy vaø seõ coù söï soáng".

Nhöng ngöôøi ñoù muoán phoâ tröông neân noùi:

"Vaäy ai laø ngöôøi beân caïnh cuûa toâi?"

Chuùa Gieâsu ñaùp:

"Coù moät ngöôøi treân ñöôøng töø Gieârusalem ñeán Gieâricoâ bò rôi vaøo tay nhöõng ngöôøi troäm cöôùp. Hoï laáy taát caû nhöõng gì oâng coù, ñaùnh ñaäp oâng roài boû ñi ñeå oâng nöûa soáng nöûa cheát. Moät thaày tö teá cuõng ñi treân con ñöôøng aáy, nhìn thaáy oâng, ñi traùnh sang phía beân kia. Moät thaày thuoäc doøng hoï Leâvi ñi tôùi nôi cuõng laøm nhö vaäy. Nhöng moät ngöôøi Samaritanoâ nhìn thaáy oâng vaø ñoäng loøng thöông. Ngöôøi naøy ñeán gaàn beân oâng vaø baêng boù caùc veát thöông, xöùc daàu vaø ñoå röôïu vaøo caùc veát thöông. Sau ñoù ngöôøi naøy vaùc oâng leân vai vaø ñöa tôùi quaùn troï ñeå saên soùc. Ngaøy hoâm sau, ngöôøi naøy laáy ra hai ñoàng tieàn ñöa cho ngöôøi chuû quaùn vaø noùi: "Xin oâng saên soùc cho naïn nhaân vaø khi trôû veà toâi seõ thanh toaùn soá tieàn coøn thieáu oâng ñaõ boû ra".

Theo yù oâng, ai trong nhöõng ngöôøi naøy toû ra mình laø ngöôøi beân caïnh cuûa ngöôøi rôi vaøo tay boïn troäm cöôùp?"

Ngöôøi thoâng luaät traû lôøi:

"Thöa ñoù laø ngöôøi ñaõ toû loøng thöông oâng ta".

Chuùa Gieâsu noùi:

"Haõy veà vaø laøm nhö vaäy".

(Lc 10,25-37)

Chuùa Gieâsu noùi:

"Caùc ngöôi haõy coi chöøng tính haø tieän. Cuoäc soáng con ngöôøi khoâng tuøy thuoäc nhöõng gì mình coù".

Roài Ngaøi laïi noùi vôùi hoï moät duï ngoân:

"Ngaøy kia coù moät ngöôøi giaàu coù sau khi ñöôïc vuï muøa lôùn lieàn nghó: "ta phaûi laøm gì baây giôø? Toâi khoâng coøn ñuû choã ñeå chöùa hoa maàu". Theá roài oâng ta laïi nghó: "Toâi seõ phaù caùi kho ñoù ñi vaø xaây caùi lôùn hôn vaø chöùa caùc luùa gaïo, cuûa caûi trong ñoù. Haõy ung dung, aên uoáng vaø vui chôi". Nhöng Thieân Chuùa noùi vôùi oâng ta: "Thaät ngu daïi, ñeâm nay ngöôi khoâng coøn soáng nöõa, thì caùc caùi ngöôi tích tröõ thuoäc veà ai?" Ñieàu naøy cuõng xaûy ñeán cho ngöôøi tích tröõ cuûa caûi cho mình thay vì laøm giaàu coù tröôùc maét Thieân Chuùa".

(Lc 12,5-21)

Moät trong nhöõng ngöôøi khaùch noùi vôùi Chuùa:

"Haïnh phuùc thay ngöôøi naøo ñöôïc döï tieäc trong Nöôùc Thieân Chuùa".

Chuùa Gieâsu ñaùp:

"Coù moät ngöôøi môû tieäc vaø môøi moät soá ñoâng ngöôøi ñeán döï. Khi tôùi giôø aên tieäc, oâng sai ñaày tôù ñi goïi nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi "Caùc vò coù theå vaøo baøn, moïi söï ñaõ saün". Nhöng taát caû ñeàu tìm lyù leõ ñeå xin kieáu. Ngöôøi ñaàu tieân noùi: "toâi môùi mua moät mieáng ñaát vaø phaûi ñi xem, xin cho toâi kieáu loãi". Ngöôøi thöù hai laïi noùi: "Toâi môùi mua naêm caëp boø vaø phaûi ñi xem laïi, xin loãi ñaønh phaûi kieáu". Moät ngöôøi khaùc noùi: "toâi môùi laäp gia ñình neân khoâng theå ñeán ñöôïc". Ngöôøi ñaày tôù ñi veà vaø trình laïi cho oâng chuû. Theá laø oâng chuû noåi giaän noùi vôùi ñaày tôù: "haõy mau ra ngoaøi ñöôøng phoá vaø môøi taát caû nhöõng ngöôøi ngheøo khoù, beänh taät, ngöôøi queø quaët vaø ñui muø vaøo. Ngöôøi ñaày tôù noùi "Thöa oâng, leänh truyeàn cuûa oâng ñaõ ñöôïc thi haønh, nhöng vaãn coøn choã troáng". Roài oâng chuû baûo: "Haõy ñi ñeán caùc neûo ñöôøng vaø naøi keùo ngöôøi ta ñeán, laøm sao cho nhaø ñaày heát. Bôûi vì ta noùi vôùi ngöôi, khoâng moät ngöôøi naøo ñaõ ñöôïc môøi seõ neám ñöôïc muøi böõa tieäc cuûa ta".

(Lc 14,15-24)

Nhöõng ngöôøi thu thueá vaø toäi loãi thöôøng tìm ñeán vôùi Chuùa Gieâsu ñeå nghe caùc ñieàu ngöôøi noùi. Nhöõng ngöôøi Phariseâu vaø kyù luïc cheâ traùch vaø noùi: "ngöôøi naøy ñoùn tieáp nhöõng ngöôøi toäi loãi vaø aên chung vôùi chuùng".

Vì theá maø Chuùa noùi vôùi hoï duï ngoân naøy:

"Coù ngöôøi naøo trong caùc oâng coù moät traêm con chieân maø laïc maát moät, seõ khoâng boû chín möôi chín con trong ñoàng coû vaø ñi tìm con chieân laïc cho tôùi khi tìm thaáy? Roài khi ñaõ tìm thaáy, oâng ta vui möøng vaùc treân vai. Trôû veà nhaø, oâng môøi baïn beø vaø ngöôøi laùng gieàng, vaø noùi: "Haõy vui cuøng toâi, vì toâi ñaõ tìm thaáy con chieân bò laïc maát". Cuõng vaäy, toâi noùi vôùi caùc oâng raèng treân trôøi seõ coøn vui möøng hôn vì moät ngöôøi toäi loãi thoáng hoái hôn laø chín möôi chín ngöôøi ñaïo ñöùc khoâng caàn phaûi thoáng hoái".

(Lc 15,1-7)

"Neáu moät ngöôøi ñaøn baø coù möôøi ñoàng baïc vaø maát moät, baø seõ thaép ñeøn leân, lau queùt nhaø vaø tìm cho ñöôïc môùi thoâi vaø khi ñaõ tìm thaáy baø ta laïi chaúng goïi baïn beø, haøng xoùm ñeán vaø noùi vôùi hoï: "Haõy chia vui vôùi toâi, toâi ñaõ tìm thaáy ñoàng tieàn laïc maát".

(Lc 15,8-10)

Vaø Chuùa Gieâsu noùi tieáp:

"Moät ngöôøi kia coù hai ñöùa con. Ñöùa con thöù hai thöa vôùi cha: "Thöa cha, xin cha chia cho con phaàn gia taøi". Vì theá ngöôøi cha chia taøi saûn cho hai ngöôøi. Ít ngaøy sau, caäu treû thu goùp moïi cuûa caûi ñi mieàn xa. Caäu phung phí tieàn baïc soáng hoang ñaøng. Khi caäu ñaõ xaøi heát tieàn, mieàn aáy laïi traûi qua moät côn ñoùi khuûng khieáp vaø caäu soáng cô cöïc vì khoâng coøn ñoàng tieàn naøo nöõa. Caäu töï ñi xin vieäc laøm vaø laøm trong moät noâng traïi, chi heo aên. Caäu öôùc ao ñöôïc aên ñoà aên heo ñang aên, nhöng chaúng ai cho. Vì theá caäu hoài taâm laïi vaø noùi: "Bao nhieâu toâi tôù laøm coâng trong nhaø cha toâi coù dö thöøa thöùc aên, coøn toâi ôû ñaây ñang saép cheát vì ñoùi. Toâi seõ boû nôi naøy vaø veà nhaø cha toâi vaø thöa: "Thöa cha, con ñaõ loãi phaïm ñeán trôøi vaø ñeán cha. Con khoâng ñaùng goïi laø con cha nöõa, haõy ñoái xöû vôùi con nhö moät ngöôøi toâi tôù". Nghó roài caäu ta boû nôi ñoù vaø veà nhaø cha mình.

Khi caäu ta coøn ôû xa xa, cha caäu ñaõ nhìn thaáy vaø ñoäng loøng thöông. Cha caäu chaïy tôùi vaø hoân caäu aâu yeám. Luùc aáy, ngöôøi con thöa: "Thöa cha, con ñaõ loãi phaïm ñeán trôøi vaø ñeán cha, con khoâng coøn ñaùng goïi laø con cha nöõa". Nhöng ngöôøi cha ñaõ ra leänh cho caùc toâi tôù: "Haõy mau, ñem ra ñaây aùo toát nhaát vaø maëc cho caäu, xoû nhaãn vaøo tay caäu vaø ñoâi deùp vaøo chaân caäu. Haõy mang moät con beâ beùo vaø gieát ñi ñeå môû tieäc möøng vì con ta cheát nay ñaõ soáng laïi, laïc maát nay ñaõ tìm thaáy". Vaø tieäc möøng baét ñaàu.

Caäu con trai caû vaéng maët, ôû ngoaøi ruoäng. Treân ñöôøng veà nhaø anh nghe thaáy tieáng ñaøn haùt vaø nhaûy muùa. Anh goïi moät ngöôøi toâi tôù ñeán vaø hoûi moïi söï. Ngöôøi toâi tôù noùi: "Em caäu ñaõ trôû veà, vaø cha caäu truyeàn gieát con beâ chuùng ta ñaõ nuoâi beùo vì em caäu ñaõ veà an toaøn vaø khoûe maïnh". Caäu anh caû noåi giaän vaø khoâng chòu böôùc vaøo nhaø, neân ngöôøi cha phaûi ra ñeå naøi næ caäu; caäu noùi vôùi cha: "Con ñaõ taän tuïy phuïc vuï cha vaø khoâng bao giôø traùi leänh cha. Theá maø cha chöa bao giôø cho con duø chæ con beâ non ñeå vui veû vôùi caùc baïn höõu. Coøn baây giôø, ñöùa con kia cuûa cha ñaõ tieâu taùn gia taøi cuûa cha, trôû veà vaø cha gieát moät con beâ ñaõ nuoâi beùo". Nhöng ngöôøi cha noùi: "Naøy con, con ôû vôùi cha luoân vaø moïi caùi cuûa cha laø cuûa con. Nhöng chuùng ta phaûi möøng vui vì em con ñaõ cheát nay soáng laïi, ñaõ laïc maát nay tìm thaáy".

(Lc 15,11-32)

"Nöôùc Trôøi gioáng nhö chuû ruoäng kia ñi thueâ ngöôøi laøm coâng cho vöôøn nho mình. Sau khi ñaõ thoûa thuaän vôùi caùc ngöôøi laøm tieàn löông moät ñoàng moät ngaøy, oâng ñöa hoï ñeán vöôøn nho. Sau ñoù, oâng laïi ra khu chôï vaø nhìn thaáy nhieàu ngöôøi khaùc ñöùng khoâng. OÂng lieàn baûo hoï: "Caùc anh haõy ñeán vöôøn nho cuûa toâi vaø toâi seõ traû tieàn coâng ñích ñaùng". Vaø hoï cuõng ñaõ ñeán vöôøn nho laøm vieäc. Ñeán tröa vaø chieàu, oâng chuû cuõng ra ñi vaø thueâ thôï nhö vaäy. Gaàn chieàu, oâng laïi ñi ra vaø gaëp thaáy coøn nhieàu ngöôøi nöõa ñöùng ñoù. OÂng hoûi hoï: "Taïi sao caùc anh ñöùng nhaøn roãi suoát ngaøy vaäy?" Hoï traû lôøi: "Vì khoâng coù ai thueâ chuùng toâi". OÂng noùi vôùi hoï: "Caùc oâng haõy ñeán vöôøn nho cuûa toâi".

Ñeán chieàu toái, oâng chuû vöôøn nho baûo ngöôøi cai thôï: "Anh haõy goïi nhöõng ngöôøi laøm coâng laïi vaø traû löông cho hoï, baét ñaàu töø nhöõng ngöôøi ñeán sau cuøng roài sau môùi laø ngöôøi tôùi tröôùc nhaát. Theá laø ngöôøi ñöôïc thueâ luùc sau tröa moãi ngöôøi nhaän ñöôïc moät ñoàng, vaø nhöõng ngöôøi ñeán tröôùc nhaát troâng chôø ñöôïc nhieàu hôn, nhöng hoï cuõng chæ nhaän ñöôïc coù moät ñoàng maø thoâi. Hoï nhaän nhöng caèn nhaèn vôùi oâng chuû vaø noùi: "Nhöõng ngöôøi khaùc hoï chæ laøm coù moät giôø maø oâng ñaõi ngoä hoï nhö chuùng toâi maëc daàu chuùng toâi ñaõ laøm coâng vieäc naëng nhoïc döôùi söùc naéng gaét!" Nhöng oâng chuû traû lôøi cho moät ngöôøi trong hoï: "Naøy baïn, toâi khoâng coù baát coâng vôùi baïn, naøo chuùng ta ñaõ chaúng thoûa thuaän moät ñoàng sao? Haõy caàm laáy tieàn coâng vaø ñi veà. Toâi coù theå traû cho ngöôøi tôùi treå nhaát nhö ñaõ traû cho anh. Toâi khoâng ñöôïc töï do duøng tieàn cuûa theo yù toâi muoán hay sao? taïi sao baïn laïi ghen töùc vì toâi roäng raõi?" Nhö vaäy, ngöôøi sau roát seõ trôû thaønh tröôùc heát vaø ngöôøi tröôùc heát seõ trôû thaønh roát beùt".

(Mt 20,1-16)

"Nöôùc Thieân Chuùa gioáng nhö moät ngöôøi ñi du lòch, goïi caùc ngöôøi ñaày tôù ñeán vaø trao taøi saûn cho hoï. Ngöôøi thì oâng giao naêm neùn, ngöôøi kia hai neùn, ngöôøi khaùc moät neùn tuøy theo khaû naêng cuûa hoï. Theá roài oâng leân ñöôøng. Ngöôøi ñaõ nhaän naêm neùn duøng noù buoân baùn sinh lôïi ñöôïc naêm neùn; ngöôøi nhaän hai neùn cuõng sinh lôïi ñöôïc hai neùn nhö vaäy. Nhöng ngöôøi nhaän ñöôïc moät neùn, ñaøo loã döôùi ñaát choân giaáu tieàn cuûa oâng chuû. Moät thôøi gian laâu sau, oâng chuû trôû veà tính soå vôùi caùc ñaày tôù. Ngöôøi nhaän ñöôïc naêm ra tröôùc vôùi naêm neùn theâm khaùc. OÂng noùi: "Thöa oâng, oâng trao cho toâi naêm neùn vaø ñaây toâi coù theâm naêm neùn khaùc". OÂng chuû noùi: "Haõy ñeán vaø chia phaàn haïnh phuùc cuûa chuû ngöôi". Ngöôøi nhaän hai neùn cuõng laøm nhö vaäy vaø noùi: "OÂng trao cho toâi hai neùn, ñaây laø hai neùn theâm khaùc". OÂng chuû noùi vôùi ngöôøi naøy: "Anh laøm raát toát, hôõi ngöôøi tôù trung thaønh, anh chöùng toû anh coù theå trung thaønh trong nhöõng vieäc nhoû, toâi seõ tin anh nhieàu hôn, haõy ñeán vaø chia phaàn haïnh phuùc cuûa chuû ngöôi". Sau cuøng ngöôøi nhaän moät ñöôïc moät neùn böôùc ra noùi: "Thöa oâng, toâi bieát oâng laø ngöôøi khoù tính, oâng gaët nôi khoâng gieo vaø thu löôïm nôi khoâng tung vaõi, vì theá toâi sôï haõi vaø caát giaáu neùn baïc döôùi ñaát. Noù ñaây, noù laø cuûa oâng, xin oâng laáy laïi". Nhöng oâng chuû ñaùp laïi: "Ñaày tôù xaáu xa löôøi bieáng, anh ñaõ bieát raèng toâi gaët nôi khoâng gieo vaø thu löôïm nôi khoâng tung vaõi. Neáu vaäy anh phaûi kyù thaùc tieàn toâi cho nhaø baêng vaø khi toâi trôû veà toâi coù theå laáy laïi ñöôïc voán vôùi tieàn lôøi. Haõy laáy neùn baïc kia vaø cho ngöôøi ñaõ coù muôøi neùn. Ñoái vôùi ngöôøi ñaõ coù, seõ ñöôïc cho theâm, vaø coøn ñöôïc nhieàu theâm hôn laø caàn thieát; nhöng ngöôøi ñaõ khoâng coù, thì ngay caû caùi anh coù cuõng bò laáy maát. Coøn teân ñaày tôù voâ duïng naøy haõy neùm vaøo nôi toái taêm: ôû ñoù seõ khoùc loùc vaø khoâng coøn hy voïng".

(Mt 25,14-30)

"Khi con ngöôøi ñeán trong vinh quang, coù caùc thieân thaàn hoä toáng, Ngaøi seõ ngoài treân ngai nhö moät vò vua khaûi hoaøn. Taát caû caùc nöôùc seõ tuï hoïp tröôùc maët Ngaøi, vaø Ngaøi seõ taùch bieät hoï ra nhö ngöôøi chaên chieân taùch bieät caùc con chieân khoûi con deâ. Vaø Ngaøi seõ saép chieân ôû beân phaûi, deâ ôû beân traùi. Roài oâng vua seõ noùi vôùi nhöõng ngöôøi beân phaûi: "Haõy ñeán, caùc ngöôi ñöôïc Cha Ta chuùc phuùc; haõy ñeán vaø chieám höõu vöông quoác ñaõ chuaån bò cho caùc ngöôi töø thuôû taïo laäp theá giôùi. Bôûi vì Ta ñoùi caùc ngöôi ñaõ cho Ta aên. Ta khaùt caùc ngöôi cho Ta uoáng. Ta laø ngöôøi ngoaïi quoác caùc ngöôi ñaõ ñoùn tieáp Ta, Ta traàn truoàng caùc ngöôi ñaõ cho Ta maëc, Ta oám ñau caùc ngöôi ñaõ chöõa trò, Ta ôû trong tuø vaø caùc ngöôi ñaõ vieáng thaêm Ta".

Baáy giôø ngöôøi coâng chính seõ ñaùp laïi: "Laïy Chuùa, coù khi naøo chuùng toâi ñaõ thaáy Chuùa ñoùi vaø cho Chuùa aên? hoaëc Chuùa khaùt vaø cho Chuùa uoáng? coù khi naøo chuùng toâi ñaõ thaáy Chuùa laø ngöôøi ngoaïi quoác vaø ñoùn tieáp Chuùa, traàn truoàng vaø cho Chuùa maëc, oám ñau hoaëc trong tuø maø ñeán vieáng thaêm?" Vaø nhaø vua seõ traû lôøi: "Ta noùi thaät raèng baát cöù khi naøo caùc ngöôi laøm ñieàu naøy cho moät trong nhöõng ngöôøi anh em cuûa caùc ngöôi laø laøm cho Ta". Keá tieáp vua noùi vôùi nhöõng ngöôøi ôû beân traùi: "Haõy ñi cho khoûi Ta, hôõi keû ñaùng bò nguyeàn ruûa, tôùi loø löûa vónh vieãn ñaõ ñöôïc söûa soaïn cho ma quæ vaø caùc thaàn xaáu. Bôûi vì Ta ñoùi caùc ngöôi khoâng heà cho Ta aên, Ta khaùt caùc ngöôi chaúng cho gì uoáng, Ta laø ngöôøi ngoaïi quoác vaø caùc ngöôi chaúng ñoùn tieáp, Ta traàn truïi vaø caùc ngöôi khoâng cho maëc, Ta oám ñau vaø ôû tuø caùc ngöôi khoâng heà vieáng thaêm Ta". Roài hoï cuõng hoûi laïi: "Laïy Chuùa, coù khi naøo chuùng toâi thaáy Ngaøi ñoùi hoaëc khaùt, ngoaïi quoác hoaëc traàn truïi, oám ñau hoaëc bò tuø ñaày, maø chuùng toâi khoâng ñeán cöùu giuùp?" Ngaøi seõ traû lôøi: "Ta baûo thaät, baát cöù khi naøo caùc ngöôøi cheånh maûng laøm ñieàu naøy cho moät ngöôøi thaáp keùm nhaát, töùc laø caùc ngöôi ñaõ cheånh maûng laøm cho Ta".

Vaø hoï seõ ñi chòu hình phaït vónh vieãn, coøn ngöôøi coâng chính höôûng söï soáng ñôøi ñôøi".

(Mt 25,31-46)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page