Ta ban cho caùc ngöôi
moät xöù sôû

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Ta ban cho caùc ngöôi moät xöù sôû"

Caùc con cuûa Bengiamin khoâng ñuoåi daân Gieâbuùtxeâ cö nguï taïi Gieârusalem, vaø cho ñeán nay daân Gieâbuùtxeâ vaãn cö nguï taïi Gieârusalem vôùi con chaùu Bengiamin.

Boä toäc Mannaùtxeâ khoâng theå ñaùnh ñuoåi daân Beùtxeâan, Gípleâam vaø Meâlítñoâ. Daân Canaan tieáp tuïc ôû laïi trong xöù cuûa hoï. Tuy nhieân, khi Israel ñaõ maïnh roài, hoï laïi duøng ngöôøi Canaan laøm moät soá vieäc cho hoï nhöng khoâng ñuoåi ñi.

Boä laïc EÂphraim cuõng khoâng ñuoåi ngöôøi Canaan cö nguï taïi Gieâde. Vì theá daân Canaan tieáp tuïc soáng vôùi con chaùu EÂphraim.

Boä laïc Dabulon cuõng khoâng ñuoåi daân Kitroân vaø Nahaloân. Vì theá ngöôøi Canaan soáng vôùi boä laïc Dabulon, nhöng baét daân Canaan laøm vieäc cho mình.

Boä toäc Neâptali khoâng ñuoåi daân cö Beùtxeâmeâ vaø Beâtanaùt, hoï ñònh cö giöõa daân Canaan trong xöù. Nhöng daân Beùtxeâmeâ vaø Beâtanaùt phaûi laøm moät soá vieäc hoï sai laøm.

Daân Amoârít doàn con caùi Ñan vaøo trong nuùi. Khoâng cho xuoáng ñoàng baèng. Vì vaäy daân Amoârít ôû laïi Ha Heâreùt, Agialon vaø Saanbim; nhöng sau ñoù, khi nhôø Giuse taïo ñöôïc thanh theá, hoï laïi chinh phuïc daân naøy vaø baét laøm vieäc cho mình.

(Thp 1,21.27-35)

daân Gabaoân quyeát ñònh duøng möu. Hoï ra ñi, chaát ñaày löông thöïc döï tröû; hoï chaát leân löng löøa nhöõng xaéc cuõ vaø bình röôïu vang baèng vaûi bò raùch, vaù. Hoï mang daøy xaïc xaøi vaø aùo quaàn xoác xaùch. Baùnh döï tröû thì khoâ vaø beå vuïn. Hoï ñeán gaëp Giodueä taïi traïi Giangan vaø xin oâng noùi laïi vôùi toaøn daân Israel theá naøy:

"Chuùng toâi töø phöông xa ñeán: xin caùc oâng haõy kyù moät hieäp öôùc hoøa bình vôùi chuùng toâi".

Daân Israel traû lôøi:

"Coù theå caùc vò soáng gaàn chuùng toâi, vaäy laøm sao coù theå kyù hieäp öôùc hoøa bình vôùi caùc vò ñöôïc?"

Nhöng hoï thöa vôùi Giodueä:

"Chuùng toâi laø toâi tôù cuûa oâng. Chuùng toâi töø moät xöù xa ñeán ñaây, vì danh Thieân Chuùa Chuùa cuûa oâng; chuùng toâi ñaõ ñöôïc nghe noùi ñeán danh Ngaøi vaø nhöõng gì Ngaøi laøm ôû Ai Caäp. Vì vaäy, caùc vò laõnh ñaïo chuùng toâi vaø toaøn daân chuùng toâi noùi vôùi chuùng toâi: "Laáy löông thöïc döï tröû leân ñöôøng tìm hoï vaø noùi vôùi hoï: chuùng toâi laø toâi tôù caùc ngöôøi, xin caùc ngöôøi keát öôùc vôùi chuùng toâi". Caùc oâng haõy xem baùnh chuùng toâi mang theo ñaây: ngaøy ra ñi chuùng coøn noùng, nay ñaõ khoâ vaø beå vuïn. Maáy xaéc röôïu baèng vaûi môùi chöùa ñaày, nay ñaõ thuûng roài. AÙo quaàn giaøy deùp chuùng toâi ñaõ cuõ vì ñöôøng ñi ñeán ñaây xa xoâi".

Giodueä ñoàng yù veà ñeà nghò hoøa bình vaø kyù keát vôùi hoï hieäp öôùc baûo ñaûm ñeå hoï ñöôïc soáng, caùc kyø muïc cuûa daân Israel theà öôùc vôùi hoï.

Theá roài, ba ngaøy sau hieäp öôùc, daân Israel môùi bieát raèng nhöõng ngöôøi aáy laø daân toäc laân caän, cö nguï trong xöù Israel. Daân Israel nhoå traïi vaø ñeán gaàn thaønh cuûa hoï. Hoï khoâng taán coâng ñöôïc vì caùc kyø muïc cuûa coäng ñoàng ñaõ laáy danh Chuùa laø Thieân Chuùa Israel theà öôùc vôùi nhöõng ngöôøi naøy. Nhöng toaøn coäng ñoàng daân chuùng choáng laïi caùc kyø muïc. Nhöõng vò naøy traû lôøi: "Chuùng toâi ñaõ theà öôùc vôùi hoï nhaân danh Chuùa laø Thieân Chuùa Israel: do vaäy chuùng ta khoâng theå ñaùnh hoï. Chuùng ta phaûi ñeå hoï soáng, nhöng buoäc hoï chaët cuûi, gaùnh nöôùc cho toaøn coäng ñoàng".

(Giod 9,3...21)

Gieâricoâ kieân coá thuû thaønh choáng laïi daân Israel. Khoâng ai ra vaøo ñöôïc caû. Chuùa phaùn vôùi Giodueä:

"Naøy, Ta seõ trao thaønh Gieâricoâ vaø vua trong xöù cho con. Taát caû caùc chieán binh tinh nhueä, caùc ngöôi phaûi ñi bao vaây thaønh, trong saùu ngaøy con phaûi ñi voøng thaønh nhö theá. Baûy thaày caû phaûi mang saùu caùi keøn keâu lôùn ñi tröôùc hoøm bia. Ngaøy thöù baûy, caùc ngöôi ñi baûy voøng thaønh vaø caùc thaày caû thoåi keøn leân. Khi caùc ngöôi nghe keøn thoåi leân, toaøn daân hoâ lôùn thì caùc töôøng thaønh seõ suïp ñoå. Baáy giôø daân nhaøo leân taán coâng thaúng vaøo".

Ngaøy thöù baûy, hoï daäy sôùm vaø ñi baûy voøng chung quanh thaønh. Ñeán laàn thöù baûy, khi tieáng coøi caùc thaày caû noåi leân, Giodueä ra leänh cho daân: "Heùt to leân, vì Chuùa ñaõ trao thaønh cho caùc ngöôi". Khi vöøa nghe tieáng keøn, daân hoâ to vaø thaønh luõy bò saäp. Ñoaøn ngöôøi Israel tieán leân taán coâng vaø chieám thaønh. Gieâricoâ bò hoï chieám.

Moâisen noùi vôùi daân chuùng:

"Ñöøng sôï haõi gì! Haõy kieân trì vaø caùc ngöôi seõ thaáy Chuùa haønh ñoäng ñeå cöùu chuùng ta ngay baây giôø; vì nhöõng ngöôøi Ai Caäp maø hoâm nay caùc ngöôøi coøn thaáy seõ khoâng coøn soáng ñeå cho caùc ngöôøi gaëp laïi ñaâu! Chuùa seõ chieán ñaáu baûo veä caùc ngöôøi; coøn caùc ngöôøi, caùc ngöôøi haõy ôû yeân".

(XH 14,13-14)

Mai kia, seõ xaûy ra
chuyeän nuùi nhaø Chuùa
cao hôn taát caû caùc nuùi
vöôït leân treân moïi ñænh ñoài.
Toaøn theå caùc daân toäc seõ ñeán ñoù,
nhieàu ngöôøi seõ ñeán thaêm vieáng vaø leân tieáng:
"Caùc ngöôøi haõy ñeán, haõy leân nuùi cuûa Chuùa,
nhaø cuûa Giacoùp.
Ngaøi seõ daãn loái chuùng ta
vaø chuùng ta seõ ñi treân neûo ñöôøng Ngaøi chæ".
Bôûi vì luaät Chuùa ñöôïc ban ra töø Sion,

vaø lôøi Chuùa töø Gieârusalem.
Ngaøi seõ laøm troïng taøi giöõa caùc daân toäc,
laø thuû laõnh cuûa nhieàu daân nöôùc.
Hoï seõ bieán göôm thaønh löôõi caøy,
vaø lao thaønh lieàm gaët haùi.
Daân naøy seõ khoâng tuoát göôm choáng laïi daân kia,
vaø ngöôøi ta seõ khoâng coøn taäp döôït chieán tranh.

(IS 2,2-4)

Daân chuùng ñi trong ñeâm toái ñaõ thaáy moät aùnh saùng choùi loøa;
moät aùnh saùng röïc leân chieáu soi nhöõng ai ôû vuøng taêm toái.
Ngaøi ñaõ taêng nhaân nieàm haïnh phuùc,
vaø laøm cho hoï traøn ñaày haân hoan;
ngöôøi ta haân hoan tröôùc nhan Ngaøi nhö möøng ngaøy muøa,
nhö khi chia nhau loaøi thuù saên ñöôïc.
Vì Ngaøi ñaäp naùt goâng cuøm, vaø aùch ñeø naëng treân vai hoï,
beû gaûy gaäy cuûa keû aùp böùc,
nhö ngaøy ñoù ôû Madian.
Vaø giaøy lính, aùo giaùp ñaày maùu,
seõ quaûng caùo löûa ñeå bò thieâu ñoát.
Vì moät treû nhoû ñaõ sinh ra cho chuùng ta,
moät ngöôøi con ñaõ ban cho chuùng ta;
Thieân Chuùa ñaõ ñaët quyeàn bính treân vai ñöùa con ñoù
vaø ngöôøi ta goïi ngöôøi laø:
"Nhaø coá vaán ñaùng ca ngôïi, Chuùa uy quyeàn,
Cha ñôøi ñôøi, vua cuûa hoøa bình".
Nöôùc ngöôøi seõ traøn lan,
caûnh thaùi bình seõ vónh vieãn ôû treân ngai Ñavid
vaø trong vöông quoác cuûa ngöôøi.
Ngöôøi seõ thieát laäp nöôùc Ngöôøi
vaø seõ cai trò baèng phaùp luaät vaø coâng chính,
töø baáy giôø vaø ñeán maõi maõi.
Ñoù laø vieäc Chuùa cuûa vuõ truï seõ thöïc hieän.

(IS 9,1-6)

Chuùa laø Thieân Chuùa ngöôi ñaõ daãn ngöôi ñeán moät xöù laï luøng, coù suoái nguoàn nöôùc chaûy ra töø ñaát ñaù ñeán caùc ñoàng baèng, qua caùc ngoïn nuùi. Ñoù laø xöù ñaày luùa mì vaø luùa maïch, nho, vaû, löïu, oâliu, daàu vaø maät, xöù coù baùnh aên ñaày ñuû ngöôi khoâng heà thieáu chi, xöù maø ngöôøi ta coù theå laáy ñaù quaëng ñeå naáu ra saét vaø soûi ñaù naáu ra ñoàng. Ngöôi seõ sung tuùc veà thöïc phaåm vaø ca tuïng Chuùa taïi ngay trong xöù laï luøng Chuùa ban cho ngöôi.

Ngöôi haõy coi chöøng ñöøng queân Chuùa laø Thieân Chuùa ngöôi baèng queân caùc ñieàu raên cuûa Chuùa, töùc laø luaät leä maø ta cho caùc ngöôi bieát ngaøy nay. Chôù noùi vôùi mình: "Nhôø vaøo chính söùc toâi maø toâi coù taát caû taøi saûn naøy". Haõy nhôù ñeán Chuùa laø Thieân Chuùa ngöôi; chính Ngaøi ban cho ngöôi söùc khoûe, taïo cho ngöôi giaøu coù vì Ngaøi toân troïng lôøi Ngaøi ñaõ höùa vôùi toå tieân ngöôi.

(TL 8,7-11.17-18)

Chuùa daïy theá naøy:
trong sa maïc
daân chuùng ñaõ thoaùt khoûi caûnh göôm ñao taøn saùt,
ñöôïc an toaøn, Israel seõ ñöôïc ngôi nghæ,
Chuùa hieän ra vôùi hoï vaø noùi:
"Ta ñaõ thöông yeâu ngöôi voâ cuøng,
vaø trung tín vôùi ngöôi;
Ta seõ ñònh cö laïi ngöôi
vaø Israel maø ta yeâu meán seõ xaây döïng laïi".
Ngöôi seõ gioùng troáng vaø nhaûy möøng hoan hæ,
seõ troàng laïi nho treân caùc ngoïn ñoài Samaria,
vaø ngöôøi troàng nho seõ gaët hoa traùi.
Moät ngaøy naøo ñoù treân caùc ngoïn ñoài EÂphraim
caùc ngöôøi canh gaùc seõ keâu leân:
"Haõy ñöùng daäy, ñi leân nuùi Sion
ñeán gaàn Chuùa laø Thieân Chuùa chuùng ta".
Naøy Chuùa phaùn:
"Haõy ca leân vui möøng veà phaàn phöôùc cuûa Giacoùp,
haõy voã tay hôõi nöôùc treân caùc nöôùc!"
Haõy heát loøng ca tuïng vaø leân tieáng:
"Chuùa ñaõ cöùu daân ngöôøi,
phaàn coøn laïi cuûa Israel".
Naøy ta ñöa nhöõng keû soáng coøn cuûa nöôùc phöông Baéc,
vaø taäp hoïp hoï töø boán phöông trôøi,
hoï coù maët taát caû ôû ñoù, ngöôøi muø, ngöôøi queø,
ñaøn baø coù thai vaø nhöõng keû ñang thôøi sinh ñeû;
moät ñoaøn luõ ñoâng ñuùc voâ keå ñeán ñaây.
Hoï ra ñi trong nöôùc maét,
vaø ta uûi an hoï trong böôùc ñöôøng ñi,
Ta seõ daãn hoï ñeán caùc suoái nöôùc,
ñi treân ñöôøng baèng phaúng ñeå hoï khoâng vaáp ngaõ.
Vì Ta laø Cha cuûa Israel, vaø Ephraim laø con tröôûng cuûa Ta.
Hôõi caùc daân haõy nghe lôøi Chuùa,
haõy laøm cho lôøi ta vang voïng tôùi caùc ñaûo xa:
Ñaáng ñaõ laøm taûn maùc daân Israel seõ taäp trung daân laïi,
Ngöôøi chaên soùc noù nhö muïc töû lo laéng cho ñoaøn thuù mình.
Vì Chuùa ñaõ chuoäc laïi Giacoùp
vaø ñaõ cöùu noù khoûi keû ñaøn aùp ñaày quyeàn uy.
Hoï seõ ñeán vaø hoan ca vui möøng treân nuùi Sion,
hoï seõ höôûng taát caû nhöõng gì Chuùa ban cho hoï:
luùa mì, röôïu, daàu, cöøu vaø boø;
hoï seõ gioáng nhö vöôøn ñöôïc töôùi nöôùc thöôøng xuyeân,
vaø khoâng bao giôø cheát heùo.
Baây giôø thanh nöõ nhaûy möøng
thanh nieân vaø ngöôøi giaø cuõng sung söôùng.
Ta chuyeån noãi buoàn khoå cuûa hoï thaønh vui möøng;
Ta seõ an uûi hoï sau taát caû nhöõng noãi thoáng khoå hoï ñaõ chòu.

(Gieâr. 31,2-13)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page