Laïy Chuùa laø Thöôïng Ñeá,
Ngaøi thaät cao caû!

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Laïy Chuùa laø Thöôïng Ñeá, Ngaøi thaät cao caû!

Hoàn toâi ôi, haõy ca tuïng Thieân Chuùa.
Laïy Chuùa, Ngaøi thaät laø cao caû!
Ngaøi maëc laáy veû myõ mieàu vaø ñöùc ñoä cao sang,
aùnh saùng laø aùo khoaùc cuûa Ngaøi.
Ngaøi traûi roäng baàu trôøi nhö taám leàu,
Ngaøi xaây nhaø treân soùng nöôùc.
Maây ngaøn laø xe giaù, Ngaøi bay löôïn baèng ñoâi caùnh gioù;
gioù laø keû ñöa tin, aùnh maët trôøi laø gia nhaân cuûa Ngaøi.
Ngaøi ñaõ ñaët traùi ñaát treân moùng neàn vöõng chaõi,
khoù beà lung lay;
ñaïi döông laáy aùo phuû ñaát ñai,
vaø nöôùc ñoå traøn treân nuùi ñoài;
nhöng nöôùi ñoù ñaõ tuaân phuïc tröôùc uy quyeàn Ngaøi,
chuùng laøm möa ñoå aøo aøo trong côn saám ñoäng cuûa Ngaøi.
Chuùng chaûy qua nuùi ñoài vaø ñoå vaøo trong caùc thung luõng
ñeán nôi maø Ngaøi ñaõ ñònh saün cho chuùng.
Ngaøi ñaõ ñaët moät giôùi haïn cho nöôùc,
moät bôø caén khoâng theå vöôït qua,
ñeå chuùng khoâng bao giôø coøn laáp phuû maët ñaát.
Ngaøi laøm cho suoái tuoân traøo,
chaûy qua khe vöïc;
thuù vaät ñoàng noäi ñeán soâng uoáng nöôùc,
löøa hoang coù theå giaûi khaùt;
chim trôøi ñaäu treân bôø,
vaø tieáng ca vang voïng trong caây laù um tuøm.
Töø nôi Ngaøi cö nguï, Ngaøi vun töôùi nuùi ñoài,
ñaát ñen nhuaàn thaám maây möa;
Ngaøi laøm coû moïc nuoâi ñaøn thuù vaät,
cho con ngöôøi troàng troït caây traùi,
ñaõ nhôø ñaát coù baùnh aên,
röôïu uoáng taïo nieàm hoan laïc,
daàu thôm laøm töôi neùt dung nhan,
löông thöïc taêng cöôøng söùc löïc.
Bieát bao kyø coâng Ngaøi ñaõ laøm, laïy Thieân Chuùa toâi!
Vaø Ngaøi ñaõ laøm ra taát caû moät caùch khoân ngoan;
taïo vaät traûi traøn traùi ñaát.
Toâi muoán suoát ñôøi ta tuïng Chuùa,
ñöôïc soáng ngaøy naøo, toâi ao öôùc nhaûy möøng Thieân Chuùa.
Baøi caø cuûa toâi mong Ngaøi vui nhaän;
toâi muoán hæ hoan vôùi Thieân Chuùa toâi.

(TV 104:1-15, 33-34)

Khi Chuùa laøm ra trôøi vaø ñaát, chöa coù moät tuïm caây naøo trong ñoàng noäi, coû chöa heà moïc leân, vì Chuùa chöa cho möa xuoáng vaø chöa coù ngöôøi naøo ñeå caøy caáy, nhöng moät nguoàn suoái ñaõ traøo phun ra töø maët ñaát ñeå töôùi phuû maët treân.

Baáy giôø Chuùa naén con ngöôøi baèng ñaét seùt vaø thoåi vaøo muõi noù moät laøn hôi soáng, töø ñoù con ngöôøi trôû thaønh moät höõu theå coù söï soáng.

Chuùa laøm moät vöôøn caây ôû Ñòa Ñaøng, phía Ñoâng, vaø ñeå con ngöôøi ñaõ ñöôïc naén ra soáng trong ñoù. Ngaøi cho ñaát moïc leân ñuû loaïi caây xinh ñeïp vaø coù traùi ngon; vaø ôû giöõa vöôøn, laø caây cuûa söï soáng vaø bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc.

Baáy giôø Chuùa ñaët ngöôøi soáng trong vöôøn Ñòa Ñaøng ñeå troàng troït vaø saên soùc vöôøn. Ngaøi raên daïy con ngöôøi nhö sau:

"Con coù theå aên caùc traùi cuûa taát caû caùc loaïi caây ôû trong vöôøn, tröø traùi cuûa caây bieát ñieàu thieän ñieàu aùc; neáu con aên nhöõng traùi cuûa caây bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc, con seõ cheát".

(ST 2:8-9; 15-15

Sau ñoù Chuùa noùi:

"Ngöôøi ôû moät mình khoâng toát. Ta seõ cho noù moät söï giuùp ñôõ hôïp vôùi noù".

Vaø Chuùa laáy ñaát laøm ra taát caû thuù vaät ñoàng noäi vaø taát caû chim trôøi; Ngaøi ñem ñeán cho con ngöôøi ñeå ngöôøi ñoù cho chuùng moät teân goïi. Con ngöôøi goïi teân caùc loaøi vaät, chim trôøi vaø thuù vaät ñoàng noäi, nhöng con ngöôøi khoâng thaáy söï giuùp ñôõ ñoù hôïp vôùi mình.

Baáy giôø Chuùa laø Thieân Chuùa cho con ngöôøi nguû meâ; Ngaøi laáy moät xöông söôøn vaø laøm cho thòt lieàn laïi. Vôùi khuùc xöông söôøn Ngaøi ñaõ ruùt ra, Thieân Chuùa laøm neân moät ngöôøi phuï nöõ vaø ñem ñeán cho ngöôøi ñaøn oâng. Adong reo leân:

"Baø naøy ñuùng laø xöông töø xöông toâi vaø thòt töø thòt toâi".

Vì theá ngöôøi ñaøn oâng boû cha mình vaø meï mình vaø keát hôïp vôï mình, vaø hoï trôû neân moät thaân theå duy nhaát.

Caû hai, ñaøn oâng cuõng nhö ñaøn baø ñeàu traàn tröoàng. Nhöng hoï khoâng bieát hoã ngöôi.

(ST 2:18-25

Thuôû ban ñaàu Chuùa döïng trôøi vaø ñaát. Ñaát baáy giôø laø moät môù hoån ñoän; boùng toái phuû ñaày vaø Thaàn Khí Chuùa laø ñaø treân maët nöôùc.

(ST 1:1-2)

Chuùa phaùn:
"Haõy coù aùnh saùng".
vaø aùnh saùng xuaát hieän.

Chuùa thaáy aùnh saùng toát ñeïp; vaø Ngaøi taùch aùnh saùng khoûi boùng toái. Ngaøi goïi aùnh saùng laø "ngaøy" vaø boùng toái laø "ñeâm".

Theá laø moät buoåi chieàu vaø moät buoåi saùng: ñoù laø ngaøy thöù nhaát.

Vaø Chuùa phaùn:
"Haõy coù moät baàu trôøi taùch nöôùc ra khoûi nhau".

Vaø Chuùa ñaõ laøm neân baàu trôøi ñeå taùch nöôùc döôùi baàu trôøi vaø nöôùc ôû treân baàu trôøi.

Chuùa goïi baàu trôøi laø "trôøi".

Laïi coù moät buoåi chieàu vaø moät buoåi saùng: ñoù laø ngaøy thöù hai.

Vaø Chuùa phaùn:
"Nöôùc döôùi baàu trôøi haõy tuï laïi moät nôi vaø ñaát khoâ haõy xuaát loä".

Vaø söï vieäc xaûy ra nhö theá.

Chuùa goïi ñaát khoâ laø "ñaát" vaø khoái nöôùc laø "bieån".

Vaø Chuùa thaáy vieäc ñoù toát ñeïp.

Vaø Chuùa phaùn:
"Ñaát haõy sinh coû xanh, ñuû loaïi hoa maøu vaø caùc caây ñaâm traùi theo loaïi cuûa mình vaø moïc ñaày treân ñaát".

Vaø Chuùa thaáy vieäc ñoù toát ñeïp.

Coù moät buoåi chieàu vaø moät buoåi saùng: ñoù laø ngaøy thöù ba.

Vaø Chuùa phaùn:
"Haõy coù caùc tinh tuù treân baàu trôøi ñeå phaân ñònh ngaøy ñeâm. Chuùng haõy trôû thaønh daáu chæ caùc ngaøy leã cuõng nhö caùc ngaøy vaø naêm, chuùng haõy röïc leân treân baàu trôøi ñeå chieáu saùng traùi ñaát."

Vaø vieäc xaûy ra nhö theá.

Chuùa ñaõ taïo döïng hai tinh tuù: caùi lôùn ñeå laøm chuû ban ngaøy vaø caùi nhoû laøm chuû ban ñeâm; vaø sau ñoù laø caùc ngoâi sao. Ngaøi ñaët chuùng treân baàu trôøi ñeå chieáu saùng traùi ñaát, ñeå laøm thaønh ngaøy vaø ñeâm, ñeå phaân ñònh aùnh saùng vaø boùng toái.

Vaø Chuùa thaáy vieäc ñoù toát ñeïp. Coù moät buoåi chieàu vaø moät buoåi saùng: ñoù laø ngaøy thöù tö.

Vaø Chuùa phaùn:
"Nöôùc haõy coù ñaày sinh vaät vaø chim trôøi haõy bay nhaûy treân ñaát"

Vaø Chuùa ñaõ döïng caùc quaùi vaät ôû bieån caû vaø caùc sinh vaät soáng ñaày döôùi nöôùc cuõng nhö taát caû caùc loaøi chim.

Vaø Chuùa thaáy vieäc ñoù toát ñeïp. Vaø Chuùa chuùc laønh chuùng nhö sau:

"Haõy sinh saûn ñaày traøn ôû trong nöôùc bieån; chim choùc haõy taêng boäi treân ñaát".

Coù moät buoåi chieàu vaø moät buoåi saùng: ñoù laø ngaøy thöù naêm.

Vaø Chuùa phaùn:
"Ñaát haõy saûn sinh ñuû thöù gioáng vaät: gia suùc, boø saùt vaø thuù röøng".

Vaø söï vieäc xaûy ra nhö theá. Chuùa ñaõ taïo döïng ñuû thöù thuù röøng, gia suùc vaø boø saùt ñaày treân maët ñaát. Vaø Chuùa thaáy moïi vieäc ñoù toát ñeïp.

(ST 1:3-25)

Vaø Chuùa phaùn:
"Chuùng ta haõy laøm con ngöôøi theo hình aûnh chuùng ta, gioáng vôùi chuùng ta, ñeå noù cheá ngöï caù bieån, chim trôøi, loaøi vaät ôû treân ñaát vaø caùc loaøn boø saùt".

Vaø Chuùa ñaõ döïng con ngöôøi theo hình aûng Ngaøi; Ngaøi taïo döïng ra ñaøn oâng vaø ñaøn baø.

Vaø Chuùa chuùc laønh cho hoï nhö sau:

"Caùc con haõy sinh saûn vaø nhaân taêng leân, haõy soáng ñaày maët ñaát, haõy thoáng trò noù vaø cheá ngöï caù bieån, chim trôøi vaø taát caû caùc thöù vaät boø saùt treân maët ñaát".

Vaø Chuùa phaùn:
"Caùc con xem, Ta ban cho caùc con hoa maøu vaø caây aên traùi; ñoù seõ laø thöùc aên cuûa caùc con; vaø coû xanh seõ laøm thöùc aên cho taát caû thuù vaät treân ñaát, chim trôøi, moïi vaät boø saùt vaø sinh vaät khaùc".

Vaø söï vieäc ñaõ xaûy ra ñuùng nhö theá.

Chuùa thaáy moïi Ngaøi ñaõ laøm, vaø vieäc ñoù toát ñeïp.

Coù moät buoåi chieàu vaø moät buoåi saùng: ñoù laø ngaøy thöù saùu.

Theá laø hoaøn taát vieäc taïo döïng trôøi ñaát vaø taát caû nhöõng gì ôû trong ñoù.

(ST 1:26 - 2:1)

Ngaøy thöù baûy, Chuùa xeùt raèng coâng vieäc Ngaøi ñaõ taùc taïo hoaøn thaønh, vaø ngaøy ñoù, Ngaøi nghæ vieäc.

Chuùa chuùc laønh ngaøy thöù baûy vaø tuyeân boá ngaøy ñoù laø ngaøy thaùnh, bôûi vì, ngaøy ñoù, Ngaøi nghæ ngôi sau khi hoaøn taát coâng vieäc taïo döïng.

(SL 2:2-3)

Coù ai töøng doø bieån saâu vôùi loøng baøn tay mình,
vôùi ño trôøi cao baèng ngoùn tay chæ choû cuûa mình?
Coù ai laáy thöôùc ño toaøn khoái traùi ñaát,
laáy quaû caân löôøng nuùi
vaø laáy caân löôøng ñoài?
Coù ai sai khieán ñöôïc Thaàn Khí Thieân Chuùa
vaø thaày ñôøi naøo coù theå daïy baûo Ngaøi?
Chuùa caàn hoûi ai ñeå phaùn ñoaùn
ñeå hoïc hoûi neûo coâng chính
vaø bieát ñöôïc con ñöôøng khoân ngoan cao vôøi?
Caùc ngöôi coù theå laáy ai ñeå so vôùi Thieân Chuùa,
vaø duøng hình aûnh naøo ñeå chæ veà Ngaøi?
"Caùc ngöôi laáy ai ñeå so vôùi Ta,
vaø coù ai coù theå ñoàng haønh vôùi Ta?"
Haõy nhìn leân ñeå xem:
Ai ñaõ töøng taïo ra caùc tinh tuù?
Ngaøi laø Ñaáng xoay chuyeån ngaøn vì sao,
vaø goïi teân chuùng taát caû.
Söùc maïnh cuûa Ngaøi quaû voâ ñòch, uy duõng cuûa Ngaøi quaû lôùn lao
ñeán noãi khoâng vì sao naøo khoâng quy phuïc.
Hôõi Giacoùp, taïi sao ngöôi daùm noùi, Israel, taïi sao ngöôi daùm quaû quyeát
"Nhöõng gì xaûy ra cho toâi Chuùa khoâng nhìn thaáy,
quyeàn lôïi cuûa toâi Chuùa ñaõ khoâng ñoaùi hoaøi?"
Ngöôi khoâng bieát sao? Ngöôi ñaõ queân roài sao?
Chuùa laø Thieân Chuùa ñôøi ñôøi
Ñaáng ñaõ taïo döïng taát caû bieân bôø cuûa theá giôùi.
Ngaøi khoâng heà moûi meät, khoâng heà nghæ ngôi; khoân ngoan cuûa Ngaøi voâ taän.
Ngaøi ban söùc maïnh cho keû meät moûi,
Ngaøi taêng cöôøng uy duõng cho keû yeáu heøn

(IS 40,12-14. 18.25-29)

Alleluia!
Ca tuïng Thieân Chuùa nôi thaùnh cung cuûa Ngaøi,
ca tuïng Ngaøi vì söùc maïnh uy duõng,
ca tuïng Ngaøi vì bao kyø coâng,
ca tuïng Ngaøi vôùi taát caû söï cao caû voâ bieân cuûa Ngaøi;
ca tuïng Ngaøi baèng tieáng keøn thoåi,
ca tuïng Ngaøi vôùi luïc huyeàn caàm va phong caàm,
ca tuïng Ngaøi theo nhòp troáng lieân hoài,
ca tuïng Ngaøi baèng ñaøn giaây vaø caùc loaïi saùo,
ca tuïng Ngaøi baèng thanh la inh oûi,
ca tuïng Ngaøi baèng thanh la voïng ngaân.
Hôõi muoân sinh vaät haõy ca tuïng Thieân Chuùa.
Alleluia!

(TV 150)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page