Ta seõ laøm cho con
thaønh moät daân toäc lôùn

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Ta seõ laøm cho con thaønh moät daân toäc lôùn"

Vua Saloâmoâng laøm vua trò vì khaép nöôùc Israel.

Saloâmoâng coù möôøi hai quan thoáng ñoác cai quaûn toaøn vuøng ñaát Israel, cung caáp thöïc phaåm cho nhaø vua vaø quaàn thaàn; moãi vò quan chia phieân moãi thaùng trong naêm cung caáp caùc thöù caàn thieát cho trieàu ñình.

Saloâmoâng trò vì treân taát caû caùc xöù töø soâng OÂphaùt ñeán caùc vuøng ñaát cuûa Philixitin vaø coøn ñeán bieân giôùi Ai Caäp. Taát caû caùc daân ñoù ñeàu phaûi traû thueá vaø phuïc tuøng vua.

Saloâmoâng vaø trieàu ñình haèng ngaøy caàn caùc thöùc aên nhö sau: 30 kieän boät xay thoâ, vaø 60 kieän xay thaät mòn, 10 con boø thaät beùo, 20 boø tô, 100 con cöøu khoâng keå ñeán nai, mang, höôu vaø gaø vòt.

Saloâmoâng coù 4,000 caên nhaø ñeå xe vaø 12,000 ngöïa. Nhöõng quaûn lyù, thay nhau moãi ngöôøi moät thaùng coâng taùc, phaûi cung öùng ñaày ñuû thöùc aên cho Saloâmoâng vaø quaàn thaàn cuõng ñöôïc môøi vaøo baøn vôùi vua, khoâng ñöôïc ñeå thieáu moät moùn gì. Hoï luaân phieân lo cho ngöïa vaø loaøi vaät keùo xe ñaày ñuû luùa maïch vaø rôm khoâ.

(1 CV 4,1-7; 5,1 - 3,6-8)

Haèng naêm phaûi naïp cho vua Saloâmoâng 20 taán vaøng, khoâng keå vaøng ñaùnh vaøo caùc haøng hoùa vaø caùc thöông gia, caùc vò vua thuoäc xöù AÙ Raäp vaø taát caû nhöõng quan thoáng ñoác trong xöù.

Vua Saloâmoâng cho ñuùc 200 caùi thuaãn maï vaøng. OÂng ra leänh laøm moät caùi ngoâi lôùn baèng ngaø maï vaøng roøng. Ngoâi ñoù coù saùu baäc vaø choã döïa löng uoán voøng troøn. Hai beân beä coù tay caàm ñeå vòn, moãi beân keâ hai con sö töû ñieâu khaéc. Möôøi hai sö töû khaùc, ñaët treân caùc baäc, moãi beân saùu con. Khoâng coù vöông quoác naøo ñaõ laøm ñöôïc theá. Caùc cheùn baùt cuûa vua Saloâmoâng laøm baèng vaøng cuõng nhö caùc gheá baøn trong ñieän, ñöôïc goïi laø "Röøng Libaêng".

Vua Saloâmoâng vöôït treân caùc vò vua veà giaøu sang vaø khoân ngoan. OÂng qui taäp 1,400 xe vaø 12,000 ngöïa. Ngöïa cuûa Saloâmoâng thuoäc gioáng Cilixia. Ngöôøi ta ñaët ñoùng xe töø Ai Caäp vôùi giaù 600 neùn baïc, vaø mua moät con ngöïa vôùi giaù 150 neùn.

(1 CV 10,14...29)

Abraham thuoäc veà daân cuûa ngöôøi Do Thaùi. OÂng cö nguï ôû xöù naèm giöõa hai con soâng lôùn Tigrô vaø Ôphaùt; oâng coù nhöõng ñaøn cöøu vaø deâ, laïc ñaø vaø löøa.

OÂng coù nhieàu ngöôøi giuùp vieäc nhaø. Vôï oâng laø Sara. Chaùu laø Loùt, con trai cuûa ngöôøi anh quaù coá, soáng chung vôùi oâng. Taát caû ñeàu cö nguï chung moät leàu.

Taïi Haran, Chuùa phaùn cuøng Abraham:

"Haõy boû xöù, gia ñình vaø caên nhaø cuûa toå tieân ngöôi
vaø ñi ñeán moät xöù maø ta seõ chæ cho con.
Ta seõ laøm cho con thaønh moät daân toäc cao caû,
Ta seõ chuùc laønh cho con,
Ta seõ laøm cho danh cuûa con ñöôïc raïng rôõ
vaø con seõ laø nguoàn cuûa söï chuùc laønh.
Ta seõ chuùc phuùc cho ai chuùc phuùc cho con,
vaø seõ nguyeàn ruûa ngöôøi naøo nguyeàn ruûa con;
Moïi nhaø treân traùi ñaát
seõ ñöôïc chuùc phuùc töø nôi con".

Abraham ñaõ ra ñi nhö Chuùa ñaõ daïy oâng. Loùt cuøng ñi vôùi oâng. Hoï ñeán xöù Canaan vaø ñi vaøo ñoù. Hoï ñi xuyeân tôùi xöù Sikem, nôi coù caây soài Moâreâ. Baáy giôø trong xöù coù daân Canaan cö nguï. Chuùa hieän ra vôùi Abraham vaø phaùn:

"Ta seõ ban cho con chaùu con xöù naøy".

Vaø Abraham döïng ôû ñoù moät ñeàn thôø kính Thieân Chuùa Ñaáng ñaõ hieän ra vôùi oâng. Khôûi töø ñoù oâng laïi ñi ñeán mieàn taây daûy nuùi naèm veà phía ñoâng vuøng Beâten. OÂng döïng moät ñeàn thôø kính Thieân Chuùa vaø ca tuïng Ngaøi.

(ST 12,1-8)

Sau ñoù, lôøi Chuùa noùi vôùi Abraham trong moät thò kieán:

"Abraham, con ñöøng sôï, Ta laø thuaãn ñôõ cho con, phaàn thöôûng daønh cho con seõ raát lôùn".

Abraham traû lôøi:

"Laïy Chuùa, laïy Chuùa, Chuùa seõ ban cho con ñieàu gì? Con saép cheát maø khoâng coù con, vaø keû thöøa keá gia ñình con seõ laø EÂlideâ xöù Ñamaùt. Chuùa ñaõ khoâng cho con ñöùa naøo caû, vaø vì theá keû thöøa keá con chæ laø moät gia nhaân".

Baáy giôø Chuùa noùi vôùi oâng:

"Ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø thöøa keá cuûa con, nhöng keû thöøa keá seõ laø moät ñöùa con cuûa con".

Ñoaïn Chuùa daãn oâng ra ngoaøi vaø noùi:

"Haõy nhìn leân trôøi vaø ñeám caùc vì sao, neáu con coù theå ñeám ñöôïc vieäc ñoù... ñaáy haäu dueä cuûa con seõ nhieàu nhö theá".

Abraham tin vaøo Chuùa, Ñaáng ñaõ ñoaùi ñeán oâng vì ñöùc tin cuûa oâng.

(ST 15,1-6)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page