Ta seõ ñöa caùc con
ra khoûi Ai Caäp

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Ta seõ ñöa caùc con ra khoûi Ai Caäp"

Moät vò vua môùi leân ngoâi trò vì Ai Caäp, vua naøy khoâng coøn bieát Giuse laø ai caû. OÂng tuyeân boá vôùi daân chuùng:

"Naøy caùc ngöôi xem: daân Israel ngaøy caøng ñoâng vaø giaøu maïnh hôn chuùng ta. Ñaõ ñeán luùc phaûi coù nhöõng bieän phaùp ngaên caûn hoï khoâng cho hoï sinh soâi naåy nôû theâm ñoâng vaø roài lieân keát vôùi keû thuø cuûa chuùng ta, gaëp khi coù chieán tranh seõ ñaùnh laïi chuùng ta roài taåu thoaùt ra khoûi nöôùc".

Vaø nhö theá, ngöôøi ta ra leänh cho caùc ngöôøi cai noâ leä buoäc daân Israel phaûi gaùnh chòu nhöõng lao taùc cöïc nhoïc. Nhöng caøng böùc baùch hoï bao nhieâu, hoï caøng taêng theâm daân soá ñeán ñoä ngöôøi Ai Caäp phaûi lo ngaïi. Ngöôøi Ai Caäp buoäc hoï phaûi chòu caûnh noâ leä raát khoán khoå vaø ñaøy ñoïa cuoäc soáng hoï baèng nhöõng coâng taùc naëng nhoïc nhö cheá xi maêng vaø ñuùc gaïch, cuõng nhö laøm ñuû thöù vieäc ñoàng aùng.

(XH 1,8-14)

Vua Saloâmoâng ra leänh chæ ñònh khaép xöù nhöõng ngöôøi ñeå lao taùc baét buoäc. Coù ñeán 30,000 ñi lao taùc kieåu naøy. Tuaàn töï luaân phieân, Saloâmoâng ñaøy ñeán Libaêng 10,000 ngöôøi trong soá noùi treân, moãi ñoaøn lao ñoäng ôû Libaêng moät thaùng vaø ôû queâ nhaø hai thaùng. Añoâninam laø ngöôøi phuï traùch coâng vieäc naøy. Saloâmoâng coøn coù theâm 70,000 ngöôøi phu khuaân vaùc vaø 80,000 thôï ñeõo ñaù trong nuùi, khoâng keå 3,300 cai thôï lo theo doõi coâng trình vaø chæ huy caùc toaùn thôï. Vua ra leänh phaûi ñuïc nhöõng taûng ñaù thaät lôùn, ñeïp ñeå laøm neàn cho Ñeàn Thaùnh.

(1 CV 5,27-31)

Laïy Chuùa, xin traû laïi cho con coâng lyù,
xin baûo veä con tröôùc nhöõng ngöôøi khoâng coù loøng thöông xoùt,
xin giaûi thoaùt con khoûi keû gian doái vaø taøn aùc.
Chính Chuùa laø Ñaáng baûo veä con:
sao Chuùa laïi ruoàng raãy con?
Sao con coù theå phaûi ra ñi trong buoàn khoå, bò ñaøn aùp bôûi quaân thuø?
Xin ban aùnh saùng vaø chaân lyù cuûa Chuùa ñeå daãn daét con;
ñöa con veà ñeán nuùi thaùnh cuûa Chuùa.
Con seõ tieán veà baøn thôø cuûa Chuùa,
Thieân Chuùa laø nguoàn vui, haïnh phuùc cuûa con,
vaø con seõ gaûy ñaøn ca tuïng Chuùa, laïy Chuùa, Thieân Chuùa con.
Taïi sao con phaûi than van?
Haõy tin vaøo Chuùa,
vì con luoân muoán caûm taï Ngaøi,
Ngaøi laø Ñaáng cöùu ñoä vaø laø Chuùa con.

(TV 43)

Thieân Chuùa noùi vôùi Moâisen:

"Ta ñaõ thaáy söï khoán cöïc cuûa daân Ta coøn ôû ñaát Ai Caäp, vaø Ta ñaõ nghe tieáng keâu la vì bò ñaøn aùp. Vaâng, Ta bieát ñeán noãi khoå ñau cuûa daân Ta. Ta ñaõ ñeán ñeå cöùu thoaùt daân Ta khoûi tay ngöôøi Ai Caäp vaø daãn chuùng veà moät vuøng ñaát ñaày söõa vaø maät".

(XH 3,7-8)

Chuùa phaùn cuøng Moâisen:

"Nay nhöõng lôøi than van cuûa daân Israel ñaõ ñeán taän Ta vaø Ta ñaõ thaáy söï ñaøn aùp maø daân Ai Caäp buoäc hoï phaûi chòu. Haõy ra ñi, Ta sai con ñeán gaëp Pharaoâng ñeå ñöa ngöôøi Israel daân Ta ra khoûi Ai Caäp".

Moâisen thöa cuøng Chuùa:

"Con laø gì maø ñeán gaëp Pharaoâng vaø ñöa daân Israel ra khoûi Ai Caäp?"

Nhöng Chuùa laïi traû lôøi oâng:

"Ta seõ ôû cuøng con; vaø ñaây laø daáu chæ cho thaáy Ta sai con: khi con ñaõ ñöa daân ra khoûi Ai Caäp roài, con seõ thôø phuïng Ta treân nuùi naøy".

Moâisen thöa laïi:

"Khi con ñeán gaëp daân Israel vaø noùi vôùi hoï: Chuùa cuûa toå phuï caùc ngöôi ñaõ sai toâi ñeán vôùi caùc ngöôi; neáu hoï hoûi con teân Ngaøi laø gì, con traû lôøi theá naøo vôùi hoï?"

Chuùa traû lôøi Moâisen:

"Ta laø Ñaáng Töï Höõu" vaø Chuùa phaùn tieáp: "Ñaây laø nhöõng gì ngöôi phaûi noùi vôùi con caùi Israel: "Ñaáng Töï Höõu" ñaõ sai toâi ñeán vôùi caùc ngöôi".

(XH 3,9-14)

Baáy giôø, Moâi sen vaø daân Israel xöôùng leân baøi ca sau ñaây ñeå ca tuïng Thieân Chuùa:

"Con muoán ca tuïng Chuùa, vì Ngaøi ñaõ baøy toû vinh quang Ngaøi.
Ngaøi ñaõ haát ngöïa vaø kî binh xuoáng bieån.
Chuùa laø söùc maïnh cuûa con, laø Ñaáng con ca tuïng,
chính Ngaøi ñaõ cöùu ñoä con.
Ngaøi laø Chuùa con, vaø con muoán ca tuïng Ngaøi,
laø Chuùa cuûa toå phuï con, vaø con muoán tung hoâ söï cao caû cuûa Ngaøi.
Chuùa laø Ñaáng uy duõng nhaát trong cuoäc chieán ñaáu,
teân Ngaøi laø Giaveâ.
Ngaøi ñaõ haát caùc xe chieán cuûa Pharaoâng vaø ñaïo binh cuûa oâng xuoáng bieån,
Soùng nöôùc phuû leân hoï, hoï bò cuoán saâu xuoáng ñaùy bieån nhö hoøn ñaù.
Laïy Chuùa, tay Chuùa uy duõng, ñaùnh naùt quaân thuø.
Ngaøi ñaõ ñaùnh ngaõ keû thuø baèng söùc maïnh phi thöôøng;
Ngaøi phoùng côn löûa giaän döõ,
côn giaän ñoát chaùy chuùng nhö rôm.
Laïy Chuùa, thaàn naøo ví ñöôïc vôùi Ngaøi,
ai daùm ví vôùi Ngaøi, Ngaøi toûa ban söï thaùnh thieän,
laøm khieáp ñaõm vì bao kyø coâng, Ñaáng taùc thaønh nhöõng vieäc laï luøng?"

Nöõ ngoân söù Maria caàm troáng côm trong tay, vaø taát caû caùc phuï nöõ cuõng caàm troáng theo baø nhaûy muùa. Baø taäp cho daân Israel haùt ñieäp khuùc naøy:

"Haõy haùt ca Thieân Chuùa, vì Ngaøi traøn ñaày vinh quang,
Ngaøi ñaõ laät nhaøo ngöïa vaø kî binh xuoáng bieån!"

(XH 15,1-7.11,21-22)

Toaøn theå traùi ñaát, haõy hoan ca Thieân Chuùa,
haõy ca tuïng danh Ngaøi vinh quang
haõy tung hoâ Ngaøi baèng lôøi ca ngôïi.
Haõy thöa cuøng Chuùa: "Nhöõng vieäc Ngaøi laøm thaät laø kyø dieäu!
Quyeàn naêng cuûa Ngaøi quaù lôùn lao ñeán noãi ngay keû thuø cuõng ca tuïng.
Öôùc gì toaøn theå traùi ñaát quy phuïc Ngaøi
vaø ca tuïng Ngaøi, trieån döông danh Ngaøi".
Haõy ñeán xem vieäc Chuùa ñaõ laøm,
nhöõng kyø coâng hieån haùch Ngaøi ñaõ laøm cho con ngöôøi,
Ngaøi ñaõ bieán ñoåi bieån thaønh ñaát khoâ;
ngöôøi ta ñaõ qua soâng chaân khoâng thaám nöôùc,
öôùc gì nieàm vui cuûa chuùng ta naèm ôû nôi Ngaøi.
Hôõi caùc daân toäc, haõy chuùc tuïng Chuùa
vaø haùt to leân ca tuïng Ngaøi.
Ngaøi ñaõ gìn giöõ maïng soáng chuùng ta,
vaø giuùp chaân ta khoûi vaáp ngaõ.
Hôõi taát caû nhöõng ai kính sôï Thieân Chuùa, haõy ñeán nghe,
toâi keå nhöõng gì Chuùa ñaõ laøm cho toâi.
Toâi ñaõ keâu ñeán Ngaøi,
toâi ñaõ ca tuïng Ngaøi.
Neáu toâi ñaõ coù yù gian trong taâm hoàn toâi,
thôøi Chuùa ñaõ khoâng nghe lôøi toâi.
Nhöng Chuùa ñaõ nghe toâi,
Ngaøi ñaõ gheù tai nghe tieáng toâi caàu nguyeän.
Haõy chuùc tuïng Chuùa, Ñaáng khoâng töø choái lôøi caàu xin cuûa toâi,
vaø khoâng ñeå toâi thieáu thoán tình yeâu cuûa Ngaøi.

(TV 66,1-6.8.9.16-20)

Daân Israel ra khoûi Ai Caäp an toaøn. Hoï caém leàu caïnh sa maïc.

Chuùa daãn loái hoï ñi, ban ngaøy Ngaøi duøng coät khoùi ñeå chæ ñöôøng, ban ñeâm coù coät löûa ñeå chieáu saùng; nhôø theá, hoï tieáp tuïc ngaøy ñeâm leân ñöôøng.

Khi Pharaoâng ñöôïc tin daân Israel ñaõ boû troán, loøng vua laïi thay ñoåi. Vua ra leänh chuaån bò xe chieán vaø ñem theo binh maõ. Vua choïn 600 xe chieán haûo haïng cuõng nhö taát caû xe ngöïa daân Ai Caäp coù theå coù, chôû ñaày kî binh. Pharaoâng nhaát quyeát leân ñöôøng ñuoåi theo daân Israel. Coøn daân naøy thì ra ñi khoâng heà sôï haõi. Daân Ai Caäp vôùi ñoaøn ngöïa vaø xe chieán cuûa Pharaoâng, kî bình vaø toaøn quaân, leân ñöôøng truy ñuoåi vaø baét kòp daân Israel taïi nôi caém leàu gaàn bôø bieån.

(XH 13,18.20-21; 14,5-9)

Khi Pharaoâng saép ñeán gaàn, daân Israel thaáy quaân Ai Caäp nhaøo ñeán ñuoåi baét mình. Hoï sôï haõi vaø keâu la xin Thieân Chuùa cöùu giuùp. Hoï noùi vôùi Moâisen:

"Ai Caäp ñaâu coù thieáu moà maû ñeå choân chuùng toâi, côù sao ngaøi laïi daãn chuùng toâi ñeán ñaây ñeå cheát nôi sa maïc naøy? OÂng ñem chuùng toâi ra khoûi Ai Caäp ñeå laøm gì?"

Moâisen noùi vôùi daân chuùng:

"Caùc ngöôi cöù yeân taâm, haõy vöõng tin roài hoâm nay caùc ngöôi seõ thaáy vieäc Chuùa laøm ñeå giaûi thoaùt caùc ngöôøi. Chuùa seõ chieán ñaáu thay caùc ngöôøi, coøn phaàn caùc ngöôøi, caùc ngöôøi seõ khoâng phaûi laøm gì caû"

Chuùa phaùn cuøng Moâisen:

"Con haõy ra leänh cho daân Israel ñoåi höôùng ñi vaø ñeán caém leàu ngay caïnh bieån. Vaø con haõy ñöa caây gaäy cuûa con leân, chæ xuoáng bieån vaø cheû nöôùc tröôùc maët ñeå daân Israel coù theå ñi qua. Coøn Ta, Ta seõ laøm cho quaân Ai Caäp muø quaùng ñuoåi theo con caùi cuûa Israel. Quaân Ai Caäp seõ nhaän bieát Ta laø Chuùa, khi Ta chieán thaéng vua Pharaoâng"

Thieân thaàn cuûa Chuùa daãn ñaàu ñoaøn ngöôøi Israel nay ñi chaän loái sau löng hoï. Coät löûa ñi ñaøng tröôùc nay cuõng dôøi veà phía sau löng, ôû ngay giöõa daân Israel vaø traïi binh Ai Caäp. Khoùi ñen bao phuû toái taêm vaø maøn ñeâm uïp xuoáng laøm cho quaân thuø khoâng lieân laïc ñöôïc vôùi nhau.

Moâisen chæ tay xuoáng bieån. Chuùa laøm cho nöôùc ruùt lui baèng moät côn gioù ñoâng thoåi thaät maïnh suoát ñeâm. Gioù laøm bieån khoâ. Nöôùc xeù ra laøm ñoâi vaø daân Israel böôùc ñi khoâng heà öôùt chaân. Quaân Ai Caäp ñuoåi theo: taát caû ngöïa cuûa Pharaoâng xe chieán vaø kî binh aøo aøo tieán vaøo loøng bieån ñeå ñuoåi baét daân chuùng.

Ñeâm gaàn taøn, töø ñænh cao cuûa ngoïn löûa khoùi, Thieân Chuùa nhìn quaân Ai Caäp vaø gieo vaøo loøng hoï noãi haõi huøng. Ngaøi chaän baùnh xe chieán ngaên khoâng cho tieán. Quaân Ai Caäp hoát hoaûng keâu leân:

"Ruùt leï leân, vì Chuùa chieán ñaáu giuùp daân Israel choáng laïi Ai Caäp".

Chuùa laïi phaùn vôùi Moâisen:

"Con haõy chæ tay xuoáng bieån ñeå nöôùc phuû leân quaân Ai Caäp, xe chieán vaø kî binh".

Moâisen chæ tay xuoáng bieån. Nöôùc ngaäp traøn loøng bieån nhö cuõ vaøo buoåi saùng sôùm. Quaân Ai Caäp ñang thaùo lui gaëp phaûi soùng bieån vaø Chuùa cho hoï ngaõ nhaøo. Nöôùc daâng leân nhaän chìm xe chieán vaø kî binh cuûa caû ñaïo quaân Pharaoâng. Khoâng moät ngöôøi soáng soùt. Tröôùc ñaây con caùi Israel böôùc ñi ngay giöõa loøng bieån naøy nhö böôùc treân ñaát khoâ.

Ngaøy hoâm ñoù, Chuùa ñaõ giaûi thoaùt daân Israel khoûi tay ngöôøi Ai Caäp. Khi daân Israel thaáy ñöôïc quyeàn uy cao caû cuûa baøn tay Thieân Chuùa ñaõ huûy dieät quaân Ai Caäp, daân chuùng baét ñaàu kính sôï Thieân Chuùa, hoï tin töôûng vaøo Ngaøi, cuõng nhö chính vaøo Moâisen toâi tôù Ngaøi.

(XH 14,10-11.13-31)

Mai ñaây khi con cuûa con hoûi con: "Nhöõng giôùi raên naøy, nhöõng leà luaät maø Chuùa ñaõ ban cho con coù nghóa gì?". Con traû lôøi cho noù theá naøy: "Chuùng ta ñaõ ôû ñaát Ai Caäp, laøm noâ leä cuûa vua Pharaoâng, vaø baøn tay uy duõng cuûa Chuùa ñaõ ñöa chuùng ta ra khoûi xöù ñoù. Chuùa ñaõ laøm cho maét chuùng ta thaáy taän töôøng nhöõng daáu chæ troïng ñaïi laøm kinh hoaøng Ai Caäp, Pharaoâng vaø gia ñình cuûa vua aáy. Ngaøi ñaõ cöùu chuùng ta vaø ban cho chính chuùng ta".

(TL 6,20-23)

Khi ngöôøi vaøo röøng ñaát maø Chuùa laø Thieân Chuùa ngöôi ban cho ngöôi laøm cuûa thöøa töï, vaø ngöôi ñònh cö ôû ñoù. Ngöôi phaûi laáy moät phaàn cuûa taát caû saûn phaåm thu haïoch ñöôïc nôi ñaát maø Chuùa laø Thieân Chuùa ngöôi ban cho ngöôi; ngöôi ñaët chuùng vaøo moät caùi thuùng, vaø thaân haønh ñeán nôi Chuùa laø Thieân Chuùa ngöôi ñaõ choïn ñeå mang laáy teân Ngaøi. Ngöôi töï trình dieän tröôùc thaày caû ñeå vò aáy nhaän saûn vaät ôû nôi tay ngöôi, vaø ñaët noù tröôùc baøn thôø Chuùa Thieân Chuùa ngöôi. Baây giôø ngöôi noùi tröôùc nhan Chuùa Thieân Chuùa ngöôi: "Toå phuï con ngöôøi du muïc Arameâen ñaõ töøng ñeán Ai Caäp vôùi moät soá ít ngöôøi, soáng thaân phaän ngoaïi kieàu, nhöng sau ñoù trôû thaønh moät daân toäc lôùn, huøng maïnh vaø ñoâng ñuùc. Ngöôøi Ai Caäp ñaõ baïc ñaõi, khinh reõ chuùng con vaø buoäc chuùng con laøm noâ leä cho hoï. Chuùng con lieàn keâu ñeán Chuùa, Chuùa cuûa caùc toå phuï chuùng con. Ngaøi nghe lôøi chuùng con than van, Ngaøi ñaõ thaáy caûnh khoán khoå, nhoïc nhaèn vaø bò aùp böùc cuûa chuùng con. Chuùa ñaõ ñöa chuùng con ra khoûi Ai Caäp bôûi quyeàn uy cuûa nhöõng kyø coâng hieån haùch do Ngaøi. Ngaøi ñaõ ñöa chuùng con ñeán vuøng ñaát naøy vaø ban cho chuùng con xöù sôû ñaày söõa vaø maät".

(TL 26,1-9)

Naày Chuùa phaùn,
Chuùa laø Ñaáng ñaõ taïo döïng ra ngöôi hôõi Giacoùp,
vaø ñaõ giaùo huaán ngöôi hôõi Israel,
ngöôi ñöøng sôï gì caû vaø Ta seõ cöùu chuoäc ngöôi,
Ta goïi teân ngöôi, ngöôi thuoäc veà Ta.
Khi ngöôi phaûi vuôït qua soùng nöôùc, Ta ôû vôùi ngöôi,
vaø soâng nöôùc khoâng nhaän chìm ngöôi.
Khi ngöôi phaûi böôùc ñi treân löûa ñoû,
ngöôi khoâng bò phoûng chaùy.
Bôûi vì Ta laø Chuùa Thieân Chuùa ngöôi,
Ñaáng Thaùnh cuûa Isarel, Ñaáng cöùu ñoä ngöôi.
Ta ban cho ngöôi xöù Ai Caäp ñeå ngöôi ñöôïc cöùu;
EÂtioâpia vaø Seâba ñoåi laáy ngöôi.
Bôûi vì ngöôi ñaùng cho Ta meán yeâu ngöôi,
Ta ñoåi nhieàu daân toäc ñeå choïn ngöôi,
Ta boû nhieàu xöù ñoåi laáy ngöôi.
Ngöôi ñöøng sôï haõi, ta ôû vôùi ngöôi.
Ta seõ ñöa con caùi ngöôi töø Ñoâng phöông trôû veà
vaø taäp hoïp ngöôi laïi töø Taây phöông.
Ta seõ noùi vôùi Baéc phöông: "Haõy traû laïi caùc ngöôøi ñoù!"
vaø vôùi Nam phöông: "Ñöøng giöõ hoï laïi nöõa!"
Ngöôi haõy ñöa con trai Ta töø caùc mieàn xa
vaø caùc con gaùi Ta töø cuøng taän traùi ñaát trôû veà.
Chuùa phaùn theá naøy,
Chuùa, Ñaáng ñaõ cöùu chuoäc caùc ngöôi, Ngaøi laø Thaùnh cuûa Israel:
bôûi vì Ta yeâu caùc ngöôi, Ta seõ sai ngöôi ñeán Babylon
ñeå ñaïp ñoå cöûa tuø nguïc,
vaø daân Babylon seõ keâu gaøo than khoùc.
Ta laø Chuùa, Thieân Chuùa thaùnh thieän cuûa caùc ngöôi,
Ñaáng taïo hoùa, Vua caùc ngöôi.
Naøy Chuùa phaùn,
Chuùa, Ñaáng ñaõ môû ñöôøng ñi qua bieån,
moät ñöôøng ñi ôû giöõa caùc laøn soùng nöôùc,
Ñaáng ñaõ ñaåy xe, ngöïa,
vaø moät ñaïo quaân ñoâng ñuùc xoâng xaùo;
chuùng laät nhaøo vaø khoâng ñöùng daäy nöõa,
chuùng chìm nguõm nhö moät tim ñeøn.
Caùc ngöôi khoâng coøn nhôù nhöõng ngaøy xa xöa,
khoâng coøn nghó ñeán chuyeän ñaõ qua sao.
Naày, Ta saép taùi dieãn vieäc ñoù,
noù ñaõ xuaát hieän roài, caùc ngöôi khoâng thaáy sao?
Ta saép môû moät con ñöôøng trong sa maïc
vaø cho ngaøn suoái chaûy trong röøng hoang.
Thuù röøng hoang seõ ca tuïng Ta,
soùi vaø ñaø ñieåu,
bôûi vì Ta laïi laøm nöôùc traøo ra trong sa maïc
vaø ngaøn suoái chaûy trong röøng hoang,
ñeå daân Ta, daân Ta ñaõ choïn, khoâng bao giôø coøn khaùt.
Daân maø Ta ñaõ taùc thaønh cho Ta laïi seõ ca tuïng Ta!

(IS 43,1-6.14-21)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page