Ngaøi quyeát ñònh leân ñöôøng
tieán veà Gieârusalem

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Ngaøi quyeát ñònh leân ñöôøng tieán veà Gieârusalem"

Khi thôøi gian Ngaøi phaûi rôøi boû theá giôùi naøy ñaõ gaàn ñeán, Chuùa Gieâsu cöông quyeát leân ñöôøng ñi Gieârusalem. Ngaøi sai caùc söù giaû ñi tröôùc vaøo trong moät laøng cuûa ngöôøi Samaritanoâ ñeå tìm nôi troï qua ñeâm. Nhöng caùc ngöôøi Samaritanoâ khoâng muoán ñoùn tieáp Ngaøi, vì Ngaøi treân ñöôøng ñi veà Gieârusalem. Luùc ñoù caùc moân ñeä Ngaøi, oâng Gioan vaø Giacoâbeâ, noùi:

"Thöa Thaày, Thaày coù muoán chuùng toâi xin löûa töø trôøi xuoáng thieâu ñoát hoï khoâng?"

Nhöng Chuùa Gieâsu quay laïi nhìn hoï vaø quôû traùch hoï. Hoï laïi ñi sang moät laøng khaùc.

(Lc 9,51-56)

Chuùa Gieâsu duøng böõa taïi nhaø cuûa moät ngöôøi Phariseâu nhaèm ñuùng ngaøy Sabat. Ngöôøi coù maët ñeå yù theo doõi Ngaøi. Coù moät ngöôøi bò beänh phuø thuõng ñeán tröôùc maët Ngaøi. Chuùa Gieâsu hoûi caùc ngöôøi Phariseâu vaø caùc nhaø thoâng luaät:

"Luaät coù cho pheùp chöõa beänh trong ngaøy Sabat khoâng?"

Hoï giuõ im laëng. Luùc ñoù Chuùa Gieâsu caàm tay ngöôøi ñoù, chöõa oâng laønh vaø baûo oâng veà nhaø. Ngaøi lieàn noùi vôùi hoï raèng:

"Neáu ai trong caùc oâng coù con trai mình hoaëc con baø rôi xuoáng hoá, caùc oâng coù ñi ngay tôùi keùo noù leân duø ñuùng vaøo ngaøy Sabat khoâng?"

Vaø hoï ñaõ khoâng bieát phaûi traû lôøi theá naøo caû.

(Lc 14,1-6)

Khi Chuùa Gieâsu ñeán gaàn Gieâricoâ, coù moät ngöôøi muø ngoài beân veä ñöôøng aên xin. Khi oâng Ta nghe ñaùm ñoâng ñi qua, oâng ta hoûi xem coù caùi gì xaûy ra. Hoï noùi cho oâng bieát laø Chuùa Gieâsu ngöôøi Nazareùt ñang ñi qua. Luùc aáy, oâng goïi to leân:

"Hôõi oâng Gieâsu, Con vua Ñavid, xin thöông ñeán toâi!"

Daân chuùng ñöùng tröôùc maët oâng maéng oâng vaø baûo oâng giöõ im laëng. Nhöng oâng caøng gaøo to hôn:

"Xin con vua Ñavid haõy thöông ñeán toâi!"

Chuùa Gieâsu döøng laïi vaø truyeàn leänh mang oâng ñeán. Khi oâng tôùi gaàn, Chuùa Gieâsu hoûi:

"OÂng muoán Ta laøm gì cho oâng?"

OÂng traû lôøi:

"Thöa Ngaøi, xin cho toâi ñöôïc thaáy laïi"

Chuùa noùi vôùi oâng:

"Ngöôi haõy thaáy, ñöùc tin cuûa oâng ñaõ cöùu chöõa oâng".

Ngay luùc ñoù oâng hoài phuïc ñöôïc thò giaùc vaø theo Chuùa Gieâsu, ngôïi khen vinh quang Thieân Chuùa. Vaø taát caû daân chuùng khi nhìn thaáy pheùp laï cuõng ngôïi khen vinh quang Thieân Chuùa.

(Lc 18,35-43)

Sau khi vaøo trong thaønh Gieâricoâ, Chuùa Gieâsu ñi raûo phoá. Coù moät ngöôøi teân laø Giakeâu, laø giaùm ñoác phoøng thu thueá vaø raát giaàu coù. OÂng muoán nhìn thaáy Chuùa Gieâsu, nhöng ñaùm ñoâng chaén loái khoâng cho oâng nhìn thaáy Ngaøi vì voùc daùng oâng töông ñoái thaáp. OÂng lieàn chaïy ñi tröôùc vaø leo leân caây sung ñeå nhìn thaáy Ngaøi vì Ngaøi saép ñi qua choã aáy. Khi Chuùa Gieâsu tôùi nôi, Ngaøi ngöôùc maét nhìn leân vaø goïi oâng:

"Giakeâu, haõy xuoáng ngay vì hoâm nay toâi seõ ôû nhaø oâng".

OÂng hoái haû xuoáng vaø vui möøng ñoùn tieáp Ngaøi.

Ngöôøi ta phaøn naøn khi thaáy söï vieäc xaûy ra vaø noùi:

"Ngaøi laø khaùch cuûa ngöôøi toäi loãi!"

Baáy giôø Giakeâu thöa cuøng Chuùa Gieâsu:

"Thöa Thaày, nay toâi cho phaân nöûa taøi saûn toâi coù cho ngöôøi ngheøo, vaø neáu toâi ñaõ laáy cuûa ai caùi gì thuoäc veà hoï, toâi saün saøng traû laïi gaáp boán laàn".

Chuùa Gieâsu noùi vôùi oâng:

"Ngaøy hoâm nay söï cöùu roãi ñaõ ñeán vôùi nhaø naøy, bôûi vì oâng cuõng laø con caùi Abraham. Con Ngöôøi ñeán ñeå tìm kieám vaø cöùu thoaùt caùi ñaõ maát".

(Lc 19,1-10)

Caùc nhaø thoâng luaät vaø ngöôøi Phariseâu mang ñeán cho Ngaøi moät ngöôøi ñaøn baø phaïm toäi ngoaïi tình. Hoï daãn ngöôøi ñaøn baø ñeán tröôùc maët Ngaøi vaø noùi:

"Thöa Thaày, ngöôøi ñaøn baø naøy bò baét quaû tang luùc ñang phaïm toäi ngoaïi tình. Moâisen truyeàn leänh cho chuùng toâi trong leà luaät phaûi neùm ñaù baø. Nhöng Ngaøi noùi theá naøo veà vieäc naøy".

Hoï gaøi baãy Ngaøi vôùi muïc ñích tìm ra ñöôïc sô hôû naøo ñeå toá caùo Ngaøi.

Nhöng Chuùa Gieâsu cuùi xuoáng, duøng ngoùn tay vaø vieát xuoáng ñaát. Khi hoï laäp laïi caâu hoûi, Chuùa Gieâsu ñöùng leân vaø noùi:

"Neáu ai trong caùc oâng khoâng coù phaïm toäi gì thì ngöôøi ñoù neùm ñaù baø tröôùc tieân".

Roài Ngaøi laïi cuùi xuoáng vieát döôùi ñaát.

Khi hoï nghe ñieàu aáy, töøng ngöôøi moät ruùt lui, baét ñaàu töø ngöôøi lôùn tuoåi cho ñeán ngöôøi cuoái cuøng. Chuùa Gieâsu coøn laïi moät mình vôùi ngöôøi ñaøn baø ñöùng ñoù. Luùc aáy Ngaøi nhìn vaø hoûi baø:

"Thieáu phuï, hoï ñaâu caû roài? Khoâng ai keát toäi baø sao?"

Baø traû lôøi:

"Thöa Thaày, khoâng coù ai".

Chuùa Gieâsu noùi:

"Ta chaúng keát aùn baø. Haõy veà, vaø ñöøng phaïm toäi nöõa".

(Gioan 8,3-11)

"Ta laø ngöôøi chaên chieân toát. Ngöôøi chaên chieân toát hieán maïng soáng mình vì con chieân cuûa mình. Ngöôøi laøm thueâ, vì khoâng phaûi laø ngöôøi chaên chieân vaø khoâng laøm chuû con chieân, hoï boû maëc con chieân khi hoï nhìn thaáy choù soùi ñeán vaø hoï chaïy troán. Vaø choù soùi baét chuùng, laøm chuùng taùn loaïn. Bôûi vì hoï chæ laø ngöôøi laøm coâng neân hoï khoâng chaêm soùc ñaøn chieân. Ta laø ngöôøi chaên chieân toát. Ta bieát caùc chieân cuûa Ta vaø chieân cuûa Ta bieát Ta cuõng nhö Cha bieát Ta vaø Ta bieát Cha. Ta hy sinh maïng soáng Ta vì caùc con chieân. Ta coøn nhieàu con chieân khaùc chöa thuoäc veà ñoaøn naøy. Ta cuõng phaûi ñi tìm; chuùng seõ nghe tieáng Ta vaø chæ coù moät ñoaøn chieân, moät ngöôøi chaên chieân. Cha Ta yeâu meán Ta bôûi vì Ta hy sinh maïng soáng ñeå mang laïi söï soáng cho ñaøn chieân. Khoâng ai laáy ñöôïc maïng soáng Ta, nhöng chính Ta töï hieán maïng soáng Ta. Ta hoaøn toaøn töï do ñeå trao ban söï soáng cuûa Ta vaø Ta seõ thu hoài laïi".

(Gioan 10,11-18)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page