Caùc con seõ laø
nhaân chöùng cuûa Ta
cho ñeán taän cuøng traùi ñaát

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Caùc con seõ laø nhaân chöùng cuûa Ta cho ñeán taän cuøng traùi ñaát"

Trong böõa tieäc cuoái cuøng, Ngaøi truyeàn leänh cho hoï ñöøng boû Gieârusalem, nhöng haõy ñôïi cho lôøi höùa cuûa Chuùa Cha ñöôïc hoaøn taát:

"Gioan thanh taåy baèng nöôùc, nhöng caùc con, chæ ít laâu nöõa, seõ ñöôïc thanh taåy baèng Thaùnh Thaàn".

Baáy giôø nhöõng keû coù maët hoûi Ngaøi:

"Laïy Chuùa, nay Chuùa seõ phuïc hoài laïi nöôùc Israel chaêng?"

Vaø Ngaøi traû lôøi hoï:

"Caùc con khoâng theå bieát ngaøy giôø maø Chuùa Cha ñaõ ñònh ñoaït do quyeàn naêng cuûa Ngaøi. Nhöng caùc con seõ nhaän laõnh quyeàn naêng cuûa Thaùnh Thaàn ñeán treân caùc con, vaø töø ñoù caùc con seõ laø chöùng nhaân cuûa Ta khoâng nhöõng taïi Gieârusalem maø khaép caùc mieàn Giuñeâa, Samaria vaø cho tôùi nhöõng taän cuøng traùi ñaát".

(TÑCV 1,4-8)

Khi ngaøy leã Nguõ Tuaàn ñeán, hoï hoïp nhau laïi. Thình lình coù tieáng ñoäng töø trôøi ñeán töïa nhö côn gioù rít traøn ngaäp vaøo nhaø. Baáy giôø hoï thaáy nhöõng löôõi löûa chia ra ñeán ñaäu treân moãi ngöôøi. Hoï ñöôïc ñaày Thaùnh Thaàn vaø baét ñaàu noùi caùc thöù tieáng laï theo nhö Thaùnh Thaàn ban cho hoï.

Luùc ñoù, coù nhöõng ngöôøi Do Thaùi suøng ñaïo töø moïi nôi tuoân veà. Nghe chuyeän xaûy ra, hoï traøn ñeán xem vaø ngaïc nhieân khi moãi ngöôøi nghe ñöôïc tieáng noùi cuûa nôi mình ñònh cö. Hoï söûng sôø noùi vôùi nhau:

"Nhöõng ngöôøi ñang noùi khoâng phaûi laø ngöôøi Galileâ sao? Vaäy laøm sao chuùng ta laïi nghe moãi ngöôøi theo moãi ngoân ngöõ cuûa mieàn chuùng ta ñònh cö? Ngöôøi Patia, ngöôøi Meâñeâ, ngöôøi Elamit, ngöôøi cö nguï taïi Meâsoâpoâtami, Giuñeâa, Capañoâcia, Pontoâ vaø Asia, Prygia, Pamphylia, Ai Caäp vaø nhöõng tænh xöù Lybia chung quanh Xyreâneâ, Roâma, Do Thaùi vaø taân toøng, ngöôøi Creâta vaø Araäp. Chuùng ta nghe hoï ca tuïng nhöõng vieäc laï luøng cuûa Thieân Chuùa baèng ngoân ngöõ cuûa chuùng ta!"

Hoï ñaõ khoâng theå caét nghóa ñöôïc neân hoûi nhau:

"Ñieàu naøy coù nghóa laø gì?"

Tuy nhieân moät vaøi ngöôøi cöôøi nhaïo vaø noùi:

"Nhöõng ngöôøi naøy say khöôùt caû roài".

(TÑCV 2,1-13)

Pheâroâ ñöùng chung vôùi möôøi moät moân ñeä, leân tieáng noùi vôùi daân chuùng:

"Hôõi caùc ngöôøi Do Thaùi cö nguï taïi Gieârusalem, haõy laéng tai nghe nhöõng lôøi toâi noùi vaø hieåu cho roõ. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng say söa nhö quyù vò töôûng, bôûi vì môùi vöøa saùng. Traùi laïi, ñaây laø ñieàu ngoân söù Joel ñaõ noùi tröôùc:

"Thieân Chuùa noùi, trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng,
Ta seõ ñoå Thaàn Trí Ta treân moïi ngöôøi.
Con Trai caø con gaùi caùc ngöôøi seõ noùi tieân tri,
caùc thieáu nieân seõ thaáy thò kieán
vaø nhöõng ngöôøi giaø laõo seõ coù nhöõng giaác moäng.
Vaø trong nhöõng ngaøy aáy,
Ta seõ ñoå Thaàn Trí Ta treân caùc toâi tôù vaø nöõ tyø cuûa Ta
vaø hoï seõ noùi tieân tri.
Ta seõ chæ cho thaáy nhöõng söï laï treân trôøi
vaø nhöõng ñieåm chæ treân traùi ñaát:
maùu, löûa vaø nhöõng coät khoùi.
Maët trôøi seõ ra toái taêm vaø maët traêng seõ trôû thaønh maùu,
tröôùc ngaøy cuûa Chuùa xaûy ñeán,
ngaøy troïng ñaïi vaø vinh quang.
Vaø nhöõng ngöôøi keâu caàu teân Chuùa seõ ñöôïc cöùu thoaùt".

(Jl 3,1-5)

Hôõi nhöõng ngöôøi Israel haõy laéng nghe nhöõng lôøi naøy:

"Gieâsu thaønh Nazaret laø ngöôøi Thieân Chuùa trao phoù cho caùc ngöôøi qua caùc pheùp laï, caùc kyø coâng vaø daáu chæ maø Thieân Chuùa thöïc hieän qua Ngaøi. Chính Gieâsu theo chöông trình cuûa Thieân Chuùa ñöôïc giao noäp cho caùc ngöôi, caùc ngöôi ñaõ ñoùng ñinh, gieát cheát bôûi tay nhöõng ngöôøi voâ ñaïo. Nhöng Thieân Chuùa ñaõ cho Ngaøi soáng laïi; Thieân Chuùa ñaõ côõi boû khoûi aùch söï cheát khoâng theå caàm buoäc ñöôïc Ngaøi. Ñuùng nhö lôøi Ñavid noùi veà Ngaøi:

"Toâi thaáy Chuùa luoân ôû tröôùc maët toâi,
ôû beân toâi ñeå naâng ñôõ toâi.
Vì ñoù maø loøng toâi luoân haân hoan,
löôõi toâi haùt leân vui möøng,
vaø thaân xaùc toâi traøn ñaày hy voïng.
Vì Chuùa seõ khoâng ñeå maëc linh hoàn toâi phaûi hö maát,
cuõng khoâng ñeå ngöôøi trung tín phaûi chòu ñöïng hö naùt.
Chuùa chæ cho toâi con ñöôøng soáng,
Chuùa seõ ñoå traøn ñaày haân hoan vì söï hieän dieän cuûa Chuùa".

(TV 16,8-11)

Anh em thaân meán, toâi thaønh thaät noùi vôùi anh em, khoâng ai coù theå choái raèng toå phuï Ñavid ñaõ cheát, ñöôïc an taùng vaø moä cuûa ngöôøi vaãn ôû giöõa chuùng ta. Nhöng ngaøi laø ngoân söù vaø ñaõ bieát raèng Thieân Chuùa ñaõ theà höùa vôùi ngaøi laø moät ngöôøi trong doøng doõi seõ ngoài treân ngai. Vì vaäy maø ngaøi ñaõ nhìn thaáy tröôùc vaø loan baùo söï phuïc sinh cuûa Ñöùc Kitoâ khi ngaøi noùi raèng linh hoàn ngaøi khoâng bò rôi vaøo ñòa nguïc, caû thaân xaùc ngaøi cuõng khoâng bò hö naùt. Ñaáng Kitoâ naøy, cuõng laø Ñöùc Gieâsu, ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa cho soáng laïi nhö chuùng toâi ñaõ laøm chöùng. Ngaøi ñöôïc caùnh tay Thieân Chuùa naâng leân, ñaõ nhaän töø Thieân Chuùa Thaùnh Thaàn nhö Chuùa höùa, vaø phaân ban Chuùa Thaùnh Thaàn. Vaø vì theá caùc ngöôøi ñaõ thaáy vaø ñaõ nghe. Vì Ñavid ñaõ khoâng leân trôøi, nhöng oâng noùi:

Chuùa noùi cuøng Chuùa toâi raèng:

"Con haõy ngoài beân höõu Cha,
Cho ñeán khi Cha ñaët keû thuø laøm beä keâ chaân cho con".

(TV 110,1)

Vaäy taát caû nhaø Israel haõy xaùc tín raèng Ñöùc Gieâsu maø quyù vò ñaõ ñoùng ñinh treân thaäp giaù ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa toân laø Chuùa vaø laø Ñöùc Kitoâ".

Khi hoï nghe ñieàu naøy hoï ñeàu xuùc ñoäng vaø noùi vôùi Pheâroâ vaø caùc toâng ñoà:

"Vaäy hôõi caùc oâng, chuùng toâi phaûi laøm gì?"

Pheâroâ noùi:

"Haõy thoáng hoái. Haõy chòu pheùp röûa nhaân danh Ñöùc Gieâsu Kitoâ ñeå ñöôïc ôn tha thöù khoûi toäi. Quyù vò seõ ñöôïc ôn Chuùa Thaùnh Thaàn, vì lôøi höùa laø ñeå daønh cho quyù vò vaø caùc con chaùu, cuõng nhö cho taát caû nhöõng ai töø xa, taát caû nhöõng ngöôøi maø Thieân Chuùa seõ keâu goïi ñeán vôùi Ngaøi".

Pheâroâ coøn duøng nhieàu lôøi khaùc khuyeân nhuû hoï nhö sau:

"Quyù vò haõy traùnh xa theá heä hö hoûng naøy".

Nhöõng ngöôøi ñoùn nhaän lôøi Pheâroâ ñaõ chòu pheùp röûa toäi. Nguyeân ngaøy hoâm ñoù coù khoaûng ba ngaøn ngöôøi gia nhaäp coäng ñoaøn.

Hoï trung thaønh vôùi caùc lôøi giaûng daïy cuûa caùc toâng ñoà, vôùi tình huynh ñeä, vôùi vieäc beû baùnh vaø trong vieäc caàu nguyeän.

(TÑCV 2,14-42)

Caùc tín höõu soáng ñoaøn keát vôùi nhau vaø ñeå cuûa caûi laøm cuûa chung. Hoï baùn taøi saûn vaø chia seû giöõa hoï vôùi nhau, tuøy theo nhu caàu cuûa moãi ngöôøi. Hoï ñi leân ñeàn thôø haèng ngaøy; hoïp taïi caùc nhaø tö ñeå beû baùnh, hoï duøng böõa moät caùch hoan hæ vaø thaùnh thieän. Hoï ca tuïng Chuùa vaø ñöôïc daân chuùng meán moä. Chuùa ñaõ theâm soá nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu roãi cho Giaùo Hoäi.

(TÑCV 2,44-47)

Nhoùm caùc tín höõu baây gì chæ coù moät taám loøng vaø moät linh hoàn. Khoâng ai nghó nhöõng caùi ñang coù laø cuûa rieâng mình, nhöng hoï boû moïi caùi laøm cuûa chung. Caùc toâng ñoà maïnh daïn laøm chöùng veà söï soáng laïi cuûa Chuùa Gieâsu vaø caùc ngaøi ñöôïc moïi ngöôøi meán moä. Khoâng ai trong hoï phaûi thieáu thoán. Taát caû nhöõng ai coù nhaø cöûa ruoäng vöôøn ñeàu ñem baùn vaø ñöa tieàn ñaët döôùi chaân caùc toâng ñoà. Soá tieàn seõ ñöôïc phaân chia cho moãi ngöôøi tuøy nhu caàu.

(TÑCV 4,32-35)

Khi hoï nghe nhöõng ñieàu Steâphanoâ noùi, caùc thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng noåi giaän vaø nghieán raêng. Nhöng Steâphanoâ, ñöôïc ñaày Chuùa Thaùnh Thaàn, ñaõ ngöôùc maét leân trôøi. Ngaøi nhìn thaáy vinh quang cuûa Thieân Chuùa vaø Ñöùc Gieâsu ñöùng beân höõu. Ngaøi noùi raèng:

"Toâi nhìn thaáy trôøi môû ra, vaø Con Ngöôøi ñang ñöùng beân phaûi Thieân Chuùa".

Nghe vaäy hoï keâu lôùn tieáng vaø bòt tai laïi, roài hoï loâi Steâphanoâ ra khoûi thaønh neùm ñaù cho cheát. Caùc ngöôøi chöùng kieán boû aùo döôùi chaân moät ngöôøi treû teân laø Sauloâ. Trong khi bò neùm ñaù Steâphanoâ keâu caàu Chuùa vaø noùi:

"Laïy Chuùa Gieâsu, xin haõy nhaän linh hoàn con".

Roài ngaøi quyø goái xuoáng keâu lôùn tieáng.

"Laïy Chuùa xin ñöøng keát toäi hoï vì vieäc naøy".

Noùi xong, ngaøi taét thôû.

Sauloâ ñoàng tình vôùi vieäc gieát Steâphanoâ.

Chính ngaøy hoâm ñoù moät cuoäc baùch haïi döõ doäi choáng laïi coäng ñoaøn taïi Gieârusalem. Ngoaïi tröø caùc toâng ñoà, moïi ngöôøi ñaõ troán ra mieàn queâ thuoäc Giuñeâa vaø Samaria. Tuy nhieân coù maáy ngöôøi nhieät thaønh ñaõ laáy xaùc Steâphanoâ, choân caát vaø than khoùc ngaøi. Coøn Sauloâ thì ñeå heát taâm tieâu dieät Giaùo Hoäi. OÂng ñi töø nhaø naøy sang nhaø khaùc ñeå baét heát ñaøn oâng ñaøn baø boû tuø.

(TÑCV 7,54-8,3)

Sauloâ, haêm hôû tìm baét caùc moân ñeä Chuùa Gieâsu vaø ñi tìm thaày caû thöôïng phaåm ñeå xin thö giôùi thieäu ñi veà caùc hoäi ñöôøng ôû Ñamascoâ, baét nhöõng ngöôøi theo Chuùa Kitoâ, ñaøn oâng cuõng nhö ñaøn baø, vaø ñem giaûi hoï veà Gieârusalem.

Treân ñöôøng ñi, khi oâng tôùi gaàn Ñamascoâ, thì moät luoàng saùng töø trôøi boãng chieáu giaõi chung quanh oâng. OÂng teù xuoáng ñaát vaø nghe moät tieáng noùi baûo oâng:

"Sauloâ, Sauloâ, taïi sao oâng baùch haïi Ta?"

OÂng ñaùp:

"Baåm Ngaøi, Ngaøi laø ai?"

Chuùa noùi:

"Ta laø Gieâsu oâng ñang baùch haïi. Haõy choãi daäy vaø ñi vaøo thaønh vaø oâng seõ ñöôïc noùi cho bieát phaûi laøm gì".

Nhöõng ngöôøi cuøng ñi vôùi oâng ngôõ ngaøng ñöùng laëng thinh. Hoï nghe thaáy tieáng noùi nhöng khoâng theå nhìn thaáy ai. Sauloâ choãi daäy vaø maëc daàu maét oâng môû nhöng khoâng nhìn thaáy gì nöõa. Roài hoï caàm tay daãn oâng vaøo Ñamascoâ. OÂng ôû laïi ñaây ba ngaøy, maét khoâng thaáy vaø oâng khoâng aên uoáng gì.

(TÑCV 9,1-9)

"Phaoloâ, laø toâng ñoà, khoâng phaûi ñöôïc loaøi ngöôøi tuyeån choïn cuõng khoâng do trung gian cuûa ai, nhöng do chính Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø Thieân Chuùa ñaõ cho Ngöôøi töø keû cheát soáng laïi.

Thöa anh em, toâi phaûi noùi roõ raøng cho anh em raèng Phuùc AÂm maø toâi rao giaûng khoâng phaûi laø moät söù ñieäp cuûa loaøi ngöôøi; toâi khoâng hoïc bieát cuõng khoâng tieáp nhaän töø moät ngöôøi naøo, nhöng do chính Ñöùc Gieâsu maëc khaûi. Anh em ñaõ nghe veà thaùi ñoä cuûa toâi tröôùc ñaây khi coøn ôû trong ñaïo Do Thaùi, toâi ñaõ baét bôù Giaùo Hoäi cuûa Chuùa nhö theá naøo vaø bao nhieâu thieät haïi toâi ñaõ gaây ra cho Giaùo Hoäi. Toâi vöôït hôn nhöõng ngöôøi Do Thaùi cuøng theá heä vì loøng nhieät thaønh tuaân giöõ caùc truyeàn thoáng toå tieân. Theá nhöng ñieàu laøm ñeïp loøng Chuùa laø vieäc Chuùa ñaõ tuyeån choïn toâi ngay töø khi môùi sinh vaø keâu goïi toâi baèng ôn suûng cuûa Ngaøi, maïc khaûi Con Ngaøi cho toâi, ñeå toâi coù theå rao giaûng Phuùc AÂm veà Ngöôøi giöõa daân ngoaïi. Toâi khoâng heà tranh luaän ñieàu naøy vôùi baát cöù moät ngöôøi naøo, cuõng khoâng ñi leân Gieârusalem ñeå gaëp nhöõng ngöôøi ñaõ töøng laø toâng ñoà tröôùc toâi, nhöng toâi thaúng tôùi Araäp vaø sau ñoù trôû laïi Ñamascoâ".

(GA 1,1.11-17)

Pheâroâ cuøng ñi vôùi nhöõng ngöôøi do Corneâlioâ sai ñeán, coù moät soá ngöôøi töø Giopha hoä toáng, vaø ngaøy hoâm sau thì tôùi Ceârareâa.

Corneâlioâ ñang ñôïi hoï vaø môøi nhöõng ngöôøi hoï haøng cuõng nhö baïn beø thaân thuoäc.

Khi Pheâroâ böôùc ñeán, Corneâlioâ ra ñoùn vaø quyø xuoáng döôùi chaân oâng. Pheâroâ naâng oâng daäy vaø noùi:

"Haõy ñöùng thaúng daäy, toâi cuõng laø ngöôøi nhö moïi ngöôøi khaùc".

Vöøa noùi chuyeän vöøa böôùc vaøo nhaø, oâng thaáy ñaõ coù moät nhoùm ngöôøi tuï hoïp ôû ñoù, oâng lieàn noùi:

"OÂng bieát raèng ngöôøi Do Thaùi khoâng ñöôïc pheùp nhaäp boïn vôùi ngöôøi khaùc doøng gioáng hay thaêm vieáng hoï. Nhöng Thieân Chuùa ñaõ toû cho toâi raèng toâi khoâng ñöôïc goïi moät ngöôøi naøo laø "dô baån" hay oâ ueá caû. Ñoù laø lyù do toâi khoâng phaûn ñoái vieäc ñeán ñaây khi toâi ñöôïc oâng môøi. Nhöng toâi muoán bieát ñích xaùc taïi sao oâng laïi môøi toâi ñeán".

Corneâlioâ ñaùp:

"Boán ngaøy tröôùc ñaây khi toâi ñang caàu nguyeän taïi nhaø, luùc giöõa tröa, thì thình lình toâi nhìn thaáy moät ngöôøi ôû tröôùc maët toâi maëc aùo saùng choùi. Ngöôøi ñoù noùi: "Hôõi Corneâlioâ, Thieân Chuùa ñaõ nghe lôøi caàu nguyeän cuûa ngöôi vaø nhôù ñeán coâng quaû cuûa ngöôøi. Haõy sai ngöôøi ñeán Giopha tìm Simon ñöôïc goïi laø Pheâroâ. OÂng aáy ñang truù ôû nhaø oâng Simon thôï laøm da gaàn bieån". Vì theá toâi sai ngöôøi ñi môøi oâng, vaø oâng ñaõ coù loøng ñeán. Chuùng toâi tuï hoïp nhau tröôùc maët oâng ñeå nghe söù ñieäp Thieân Chuùa ñaõ trao phoù cho oâng ñeå chuyeån cho chuùng toâi".

Pheâroâ noùi:

"Baây giôø thì toâi bieát raèng Thieân Chuùa khoâng bieät ñaõi ai nhöng tieáp nhaän baát cöù ngöôøi naøo kính sôï Ngaøi vaø haønh ñoäng coâng chính thuoäc baát cöù quoác gia naøo. Ñaây laø lôøi Thieân Chuùa ñaõ gôûi tôùi con caùi Israel, ñöôïc rao giaûng bôûi Ñöùc Gieâsu Kitoâ, laø Chuùa cuûa moïi ngöôøi. Quyù vò chaéc ñaõ nghe noùi veà nhöõng söï vieäc xaûy ra môùi ñaây trong khaép xöù Giuñeâa, veà Chuùa Gieâsu ngöôøi Nazareùt vaø Ngaøi ñaõ baét ñaàu nhö theá naøo sau khi chòu pheùp röûa do Gioan, vaø Thieân Chuùa ñaõ xöùc daàu Ngöôøi vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn quyeàn naêng nhö theá naøo, Ngöôøi ñaõ ñi khaép nôi laøm nhöõng vieäc toát ñeïp, chöõa laønh moïi ngöôøi bò quyû aùm; bôûi vì Thieân Chuùa ôû vôùi Ngöôøi. baây giôø toâi vaø nhöõng ngöôøi cuøng vôùi toâi, coù theå laøm chöùng moïi söï Ngöôøi ñaõ laøm taïi xöù cuûa ngöôøi Do Thaùi vaø taïi Gieârusalem. Taát caû quyù vò ñeàu bieát ngöôøi ta ñaõ gieát Ngaøi nhö theá naøo, ñaõ treo Ngöôøi treân thaäp giaù. Nhöng Thieân Chuùa ñaõ cho Ngöôøi soáng laïi ngaøy thöù ba vaø cho Ngöôøi hieän ra khoâng phaûi vôùi moïi ngöôøi nhöng chæ vôùi nhöõng chöùng nhaân ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa tuyeån choïn, vôùi chuùng toâi laø nhöõng ngöôøi ñaõ aên uoáng vôùi Ngaøi sau khi soáng laïi töø keû cheát. Vaø Ngaøi ñaõ truyeàn leänh cho chuùng toâi coâng boá ñieàu naøy cho daân cuûa Ngaøi vaø noùi vôùi hoï raèng Thieân Chuùa ñaõ chæ ñònh Ngaøi laøm quan xeùt moïi ngöôøi, ngöôøi soáng cuõng nhö keû cheát. Chính caùc ngoân söù ñaõ laøm chöùng veà Ngaøi vaø noùi raèng taát caû nhöõng ngöôøi tin vaøo Ngaøi seõ ñöôïc tha thöù khoûi toäi loãi cuûa mình".

Khi Pheâroâ coøn ñang noùi thì Chuùa Thaùnh Thaàn ñeán treân taát caû caùc ngöôøi nghe. Nhöõng tín höõu Do Thaùi thaùp tuøng Pheâroâ laáy laøm ngaïc nhieân veà ôn Chuùa Thaùnh Thaàn cuõng tuoân ñoå treân ngöôøi daân ngoaïi. Hoï coù theå nghe nhöõng ngöôøi naøy noùi tieáng laï vaø ngôïi khen Thieân Chuùa.

Theá roài Pheâroâ noùi:

"Nhö vaäy laøm sao coù theå töø choái röûa toäi cho nhöõng ngöôøi naøy, vì hoï cuõng ñaõ laõnh nhaän Thaùnh Thaàn nhö chuùng ta?"

Vaø oâng ra leänh cho hoï ñöôïc röûa toäi nhaân danh Chuùa Gieâsu Kitoâ. Sau ñoù hoï naên næ oâng ôû laïi vôùi hoï theâm ít ngaøy.

(TÑCV 10,23b-48)

Luùc Steâphanoâ bò xöû töû moät cuoäc baùch haïi buøng noå laøm cho daân chuùng chaïy troán ra nöôùc ngoaøi. Hoï ñi xa tôùi taän Pheâneâxia, Cyprus vaø Antioâkia, ngöôøi ta chæ rao giang lôøi Thieân Chuùa cho ngöôøi Do Thaùi maø thoâi. Tuy vaäy moät vaøi ngöôøi trong hoï laø ngöôøi ôû Cyprus vaø Xyreâneâ, ñeán Antioâkia vaø giaûng veà Chuùa Gieâsu cho caû ngöôøi Hy Laïp nöõa. Nhieàu ngöôøi vì theá ñaõ ñeán vôùi Chuùa. Khi tin töùc veà nhöõng söï vieäc naøy tôùi vôùi Giaùo Hoäi taïi Gieârusalem, hoï lieàn cöû Barnabeâ ñi tôùi Antioâkia. Khi oâng naøy ñeán nôi thaáy ôn Chuùa haønh ñoäng thì raát vui möøng, khuyeân nhuû hoï trung thaønh vôùi Chuùa. OÂng laø ngöôøi toát laønh ñaày traøn Chuùa Thaùnh Thaàn.

Barnabeâ rôøi nôi ñoù ñi Tarsus tìm Phaoloâ. Khi gaëp ñöôïc Phaoloâ oâng ñöa ngaøi tôùi Antioâkia. Hoï chung nhau laøm vieäc ôû ñaây suoát trong moät naêm; giaûng daïy cho nhieàu ngöôøi. Chính taïi Antioâkia maø caùc moân ñeä laàn ñaàu tieân ñöôïc goïi laø "Kitoâ Höõu".

(TÑCV 11,19-26)

Giaùo Hoäi thieát laäp taïi Antioâkia coù nhöõng vò ngoân söù vaø giaûng daïy thoâng thaùi: Barnabeâ, Simeâoâ goïi laø Nigeâroâ, Lucioâ thaønh Cyreâneâ, Manaen baïn thieáu thôøi cuûa vua Heâroâñeâ, vaø Sauloâ. Moät ngaøy kia trong luùc hoï ñang caàu nguyeän vaø aên chay, thì Thaùnh Thaàn Chuùa daïy: "Haõy ñeå Barnabeâ vaø Sauloâ laøm vieäc ta chæ ñònh rieâng". Sau khi ñaõ aên chay vaø caàu nguyeän, hoï ñaët tay leân ñaàu hai vò vaø ñeå hai vò ra ñi.

(TÑCV 13,1-3)

Moät vaøi ngöôøi ñeán töø Giuñeâa vaø giaûng daïy anh em raèng neáu hoï khoâng chòu pheùp caét bì theo nhö caùch thöùc Moâisen ñaõ daïy, thì hoï khoâng ñöôïc cöùu roãi. Vieäc naøy khôi daäy söï xao ñoäng vaø tranh caõi neân Phaoloâ, Barnabeâ vaø moät soá ngöôøi khaùc veà Gieârusalem thaûo luaän vaán ñeà naøy vôùi caùc toâng ñoà vaø nhöõng vò laõo thaønh. Giaùo ñoaøn chuaån bò cho hoï leân ñöôøng ñi qua Pheâneâxia vaø Samaria, hoï keå laïi cho moïi ngöôøi vieäc ngöôøi daân ngoaïi trôû laïi vaø tin töùc naøy ñöôïc moïi ngöôøi hoan hæ ñoùn nhaän. Khi hoï tôùi Gieârusalem hoï ñöôïc Giaùo Hoäi, caùc toâng ñoà vaø caùc vò laõo thaønh ñoùn tieáp vaø hoï ñaõ töôøng trình veà taát caû nhöõng vieäc Thieân Chuùa ñaõ laøm nôi hoï. Nhöng moät soá hoäi vieân tröôùc ñaây thuoäc phaùi Phariseâu phaûn ñoái, nhaán maïnh raèng caùc ngöôøi daân ngoaïi phaûi chòu caét bì vaø phaûi ñöôïc daïy cho bieát luaät Moâisen. Caùc toâng ñoà vaø ngöôøi laõo thaønh gaëp nhau ñeå khaûo saùt vaán ñeà. Sau khi thaûo luaän laâu daøi, Pheâroâ ñaõ ñöùng daäy noùi:

"Anh em bieát raèng, ngay töø ñaàu, Chuùa ñaõ choïn toâi phuïc vuï anh em, ñeå ngöôøi ngoaïi giaùo ñöôïc nghe lôøi Tin Möøng vaø ñöa veà cuoäc soáng ñöùc tin. Taïi sao daùm thaùch ñoá Thieân Chuùa, buoäc anh em mình phaûi chòu moät gaùnh naëng maø caû cha oâng chuùng ta cuõng nhö ngay caû chuùng ta khoâng ñuû söùc ñeå gaùnh vaùc? Hôn nöõa, chính nhôø aân suûng cuûa Chuùa Gieâsu maø chuùng ta coù ñöôïc ôn cöùu roãi, y heät nhö anh em chuùng ta vaäy".

Toaøn theå cöû toïa im laëng vaø nghe Barnabeâ, Phaoloâ moâ taû nhöõng daáu hieäu vaø pheùp laï Thieân Chuùa ñaõ thöïc hieän qua hoï ôû giöõa caùc ngöôøi daân ngoaïi.

Khi hoï noùi xong, Giacoâbeâ ñöùng leân noùi:

"Anh em thaân meán, haõy laéng nghe toâi. Simon ñaõ moâ taû caùch thöùc Thieân Chuùa tröôùc heát ñaõ tuyeån choïn moät daân toäc mang Danh Ngaøi töø nhöõng ngöôøi daân ngoaïi. Vaø ñieàu naøy phuø hôïp vôùi lôøi cuûa caùc ngoân söù, nhö ñaõ ñöôïc cheùp trong Thaùnh Kinh:

"Sau ñoù ta seõ trôû laïi vaø seõ xaây döïng laïi
nhaø Ñavid ñaõ bò hoang taøn;
Ta seõ xaây laïi töø nhöõng ñoå naùt vaø toâ boài noù,
ñeå soá ngöôøi coøn laïi seõ tìm kieám Chuùa,
cuøng vôùi heát thaûy nhöõng daân toäc keâu caàu danh Ngaøi,
ñoù laø lôøi Thieân Chuùa,
Ñaáng maïc khaûi nhöõng söï vieäc naøy töø thuôû ban ñaàu".

(Am 9,11-12)

Vì vaäy hoäi nghò nghó raèng ñöøng laøm khoù deã ngöôøi daân ngoaïi muoán ñeán vôùi Thieân Chuùa. Hoï chæ phaûi kieâng cöõ nhöõng gì ñaõ cuùng teá caùc thaàn, traùnh söï gian daâm, kieâng thòt caùc con vaät cheát ngaït vaø kieâng khoâng aên uoáng maùu. Bôûi vì töø xöa ñeán nay, luaät Moâisen ñöôïc ñoïc trong caùc hoäi ñöôøng moãi ngaøy Sabat".

Sau ñoù caùc toâng ñoà vaø caùc vò laõnh ñaïo cuøng vôùi toaøn theå Giaùo Hoäi ñaõ ñoàng yù sai moät phaùi ñoaøn ñeán Antioâkia cuøng vôùi Phaoloâ vaø Barnabeâ. Hoï choïn oâng Giuña cuõng goïi laø Basaba vaø oâng Sila, caû hai laø nhöõng ngöôøi ñaõ laõo luyeän vaø ñöôïc meán moä. Hoï ñöôïc trao cho laù thö naøy:

"Caùc toâng ñoà vaø nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo, anh em vôùi caùc vò, gôûi lôøi chaøo anh em goác daân ngoaïi taïi Antioâkia, Syria vaø Cilicia. Chuùng toâi nghe noùi raèng maáy ngöôøi trong nhoùm chuùng toâi ñaõ ñöa ra caùc ñoøi hoûi laøm phieàn toaùi caùc anh em vaø laøm anh em hoang mang. Hoï ñaõ haønh ñoäng khoâng coù uûy nhieäm cuûa chuùng toâi. Vì theá chuùng toâi ñoàng thanh quyeát ñònh choïn moät phaùi ñoaøn gôûi ñeán anh em cuøng vôùi Barnabeâ vaø Phaoloâ, cac ngaøi laø nhöõng ngöôøi ñaõ töøng lieàu maát maïng vì danh Chuùa Gieâsu Kitoâ cuûa chuùng ta".

(TÑCV 15,1-26)

Hoï thu xeáp moät ngaøy vaø moät soá ñoâng trong hoï ñaõ vieáng thaêm oâng taïi choã taïm truù. Trong baøi noùi chuyeän vôùi hoï, oâng laøm chöùng veà Nöôùc Thieân Chuùa vaø coá gaéng thuyeát phuïc hoï veà Chuùa Gieâsu, daãn chöùng töø luaät cuûa Moâisen vaø caùc söù ngoân. Cuoäc ñaøm thoaïi dieãn ra töø saùng sôùm cho tôùi chieàu toái. Moät soá ngöôøi xaùc tín vì nhöõng lôøi oâng noùi trong khi soá khaùc hoaøi nghi. Vì theá hoï trôû neân baát ñoàng vôùi nhau, vaø khi hoï rôøi ñi, Phaoloâ noù nhöõng lôøi cuoái cuøng naøy vôùi hoï:

"Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ noùi söï thaät cho toå tieân quí vò qua ngoân söù Isaia:

"Haõy tôùi vôùi daân naøy vaø noùi:
Caùc vò nghe maø khoâng hieåu;
nhìn maø khoâng thaáy.
Traùi tim cuûa daân naøy ñaõ trôû neân chai ñaù
khoâng coøn nghe gì ñöôïc nöõa;
hoï nhaém maét laïi vì sôï raèng aét phaûi thaáy,
tai phaûi nghe,
taâm loøng phaûi hieåu bieát,
e raèng phaûi hoaùn caûi vaø Ta seõ chöõa laønh ñi chaêng".

(Is 6,9-10)

Vaäy haõy hieåu bieát raèng nay söï cöùu roãi cuûa Thieân Chuùa ñaõ ñöôïc ñem tôùi cho ngöôøi daân ngoaïi. Hoï laïi seõ laéng nghe".

Phaoloâ cö nguï hai naêm trong caên nhaø thueâ. OÂng ñoùn tieáp moïi ngöôøi ñeán vieáng thaêm. OÂng rao giaûng Nöôùc Thieân Chuùa vaø giaûng daïy söï thaät veà Chuùa Gieâsu moät caùch töï do, khoâng ai ngaên caûn oâng.

(TÑCV 28,23-31)

"Veà ñieàu naøy, toâi coá theo doõi vaø khoâng theå khen anh em, vì anh em hoïp nhau laïi khoâng ñeå neân toát laønh maø laïi trôû thaønh xaáu hôn. Toâi nghe raèng khi anh em hoïp nhau laïi ôû nhaø thôø, coù nhieàu söï chia reõ giöõa anh em, vaø toâi tin moät phaàn naøo ñoù coù thöïc. Haún coù nhöõng baát ñoàng giöõa anh em ñeå coù ngöôøi phaûi leân tieáng.

Khi anh em hoïp nhau, anh em ñaõ khoâng duøng böõa aên cuûa Chuùa. Bôûi vì moãi ngöôøi hoái haû lo böõa toái cuûa mình tröôùc ngöôøi khaùc neân coù ngöôøi thì ñoùi keû thì say söa. Anh em khoâng coù nhaø rieâng ñeå aên uoáng hay sao? Hay anh em khinh thöôøng Giaùo Hoäi cuûa Chuùa vaø xæ nhuïc nhöõng ngöôøi ngheøo? Toâi phaûi noùi gì vôùi anh em? Toâi seõ khen anh em veà ñieàu naøy chaêng? Chaéc chaén laø khoâng.

Ñieàu maø toâi ñaõ laõnh nhaän töø Chuùa, toâi cuõng noùi laïi cho anh em: Chuùa Gieâsu, chính trong ñeâm Ngaøi bò noäp, ñaõ caàm laáy baùnh vaø sau lôøi chuùc tuïng, Ngaøi beû ra vaø noùi: "Ñaây laø thaân theå Ta, seõ bò noäp vì caùc con, haõy laøm ñieàu naøy ñeå töôûng nhôù Ta". Cuõng moät caùch nhö vaäy, sau böõa aên, Ngaøi caàm laáy cheùn vaø noùi: "Ñaây laø cheùn Taân Öôùc trong maùu Ta; khi caùc con uoáng, haõy laøm ñeå töôûng nhôù Ta". Thaät vaäy, moãi laàn anh em aên baùnh naøy vaø uoáng cheùn naøy, anh em loan truyeàn caùi cheát cuûa Chuùa cho ñeán khi Ngaøi laïi ñeán".

(1 Co 11,17-26)

"Baây giôø, baøn veà caùc ôn thieâng lieâng, toâi khoâng muoán ñeå anh em môø toái. Anh em bieát raèng khi anh em coøn laø daân ngoaïi, anh em nhö bò loâi keùo bôûi nhöõng töôïng thaàn caâm ñieác. Vì theá toâi caûnh giaùc anh em raèng khoâng ai coù theå nhôø Chuùa Thaùnh Thaàn maø noùi ngöôïc laïi Chuùa Gieâsu, cuõng khoâng ai coù theå noùi Chuùa Gieâsu laø Chuùa maø khoâng bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn.

Caùc ôn ñaëc suûng raát nhieàu thöù, nhöng chæ coù moät Thaùnh Linh. Vaø coù nhieàu chöùc vuï khaùc nhau, nhöng chæ coù moät Chuùa. Vaø coù nhieàu hình thöùc hoaït ñoäng nhöng chæ coù moät Chuùa laø Ñaáng laøm moïi söï trong moïi ngöôøi. Trong moãi ngöôøi chuùng ta, Chuùa Thaùnh Thaàn bieåu döông moät caùch rieâng bieät ñeå ñem lôïi ích cho moïi ngöôøi. Ngöôøi thì ñöôïc Thaùnh Linh ban cho ôn noùi khoân ngoan; cuõng chính Thaùnh Linh aáy ban cho ngöôøi khaùc ôn hieåu bieát; ngöôøi khaùc nöõa ôn ñöùc tin; coù ngöôøi ôn chöõa beänh; ngöôøi khaùc ôn laøm pheùp laï; coù ngöôøi ñöôïc ôn tieân tri; ngöôøi khaùc ôn suy xeùt; ngöôøi khaùc ôn noùi tieáng laï; ngöôøi khaùc ôn giaûi thích. Nhöng taát caû caùc ôn aáy ñeàu laø coâng vieäc cuûa moät Thaùnh Linh phaân phaùt cho hoï moät caùch rieâng reõ nhö Ngaøi muoán".

(1 Co 12,1-11)

"Toâi seõ chæ cho anh em con ñöôøng hoaøn haûo hôn caû:

Maëc daàu toâi noùi ñöôïc nhieàu tieáng noùi cuûa loaøi ngöôøi vaø caùc thieân thaàn, nhöng neáu toâi khoâng coù ñöùc thöông yeâu thì toâi chæ phaùt aâm nhö keøn ñoàng hay thanh la. Vaø maëc daàu toâi coù ôn noùi tieân tri, hieåu bieát moïi maàu nhieäm vaø kieán thöùc, vaø maëc daàu toâi coù ñöùc tin maïnh ñeán ñoä chuyeån nuùi dôøi non, nhöng neáu toâi khoâng coù thöông yeâu, thì toâi chæ laø khoâng. Vaø maëc daàu toâi baùn caùc taøi saûn ñeå nuoâi ngöôøi ngheøo, vaø maëc daàu toâi hieán mình chòu thieâu ñoát, nhöng neáu toâi khoâng coù ñöùc yeâu thöông thì cuõng chaúng ñöôïc ích gì.

Tình yeâu thì nhaãn naïi; hay giuùp ñôõ. Tình yeâu khoâng ghen töông, cuõng khoâng töï phuï hay kieâu caêng; khoâng thoâ baïo cuõng khoâng tìm lôïi ích cho mình; khoâng deã daøng noåi giaän; khoâng vui möøng tröôùc nhöõng baát coâng nhöng vui trong söï thaät. Tình yeâu chòu ñöïng moïi söï, tin moïi söï, cam chòu moïi söï.

Tình yeâu khoâng bao giôø qua ñi. Nhöng noùi tieân tri seõ heát, ôn noùi tieáng laï seõ chaám döùt, kieán thöùc seõ bieán daàn. Bôûi vì chuùng ta chæ bieát töøng phaàn vaø noùi tieân tri töøng phaàn. vaø khi caùi hoaøn haûo tôùi thì caùi baát toaøn phaûi lui ñi. Khi toâi coøn laø ñöùa treû, toâi nghó nhö ñöùa treû, toâi lyù luaän nhö ñöùa treû; nhöng baây giôø toâi laø ngöôøi lôùn, toâi deïp boû nhöõng caùi treû con. Baây giôø chuùng ta chæ nhìn nhöõng phaûn chieáu trong göông, nhöng roài ñaây chuùng ta seõ nhìn maët ñoái maët. Baây giôø toâi chæ bieát moät phaàn veà Thieân Chuùa, nhöng roài toâi seõ bieát Ngaøi nhö Ngaøi bieát toâi.

Nay, chæ coù ba ñieàu toàn taïi: ñöùc tin, hy voïng vaø tình yeâu. Nhöng lôùn nhaát laø tình yeâu.

(1 Co 12,31b-13,13)

"Thöa caùc baïn, chuùng ta haõy yeâu thöông nhau, vì tình yeâu ñeán töø Thieân Chuùa vaø baát cöù ai yeâu thöông thì hoï sinh bôûi Thieân Chuùa vaø bieát Thieân Chuùa. Ngöôøi khoâng bieát yeâu, cuõng khoâng bieát Thieân Chuùa, bôûi vì Thieân Chuùa laø tình yeâu. Tình yeâu Thieân Chuùa daønh cho chuùng ta ñöôïc bieåu loä baèng caùch naøy laø Thieân Chuùa sai Con duy nhaát cuûa Ngaøi vaøo trong theá gian ñeå chuùng ta ñöôïc soáng nhôø Ngaøi. Ñaây laø tình yeâu, khoâng phaûi chuùng ta yeâu Thieân Chuùa tröôùc, maø Ngaøi yeâu chuùng ta tröôùc vaø sai Con Ngaøi laøm leã hy sinh ñeàn toäi chuùng ta.

Thöa caùc baïn, neáu Thieân Chuùa yeâu thöông chuùng ta döôøng aáy, chuùng ta cuõng phaûi yeâu thöông nhau.

Chuùng ta ñaõ bieát vaø tin vaøo tình yeâu Thieân Chuùa daønh cho chuùng ta. Thieân Chuùa laø tình yeâu, vaø ai soáng trong tình yeâu, töùc laø soáng trong Thieân Chuùa vaø Thieân Chuùa ôû trong hoï.

Chuùng ta yeâu Ngaøi vì Ngaøi yeâu chuùng ta tröôùc.

(1 Gioan 4,7-11.16.19)

"Ngaøi, töø thaân phaän laø Thieân Chuùa,
nhöng ñaõ khoâng coá giöõ cho mình
ñòa vò ngang haøng vôùi Thieân Chuùa.
Nhöng töï boû mình
mang thaân phaän noâ leä.
Ngaøi ñaõ trôû neân gioáng ngöôøi phaøm.
Mang laáy thaân phaän con ngöôøi,
Ngaøi haï mình xuoáng hôn nöõa ñeå vaâng lôøi cho ñeán cheát,
vaø cheát treân thaäp giaù!
Vì theá Thieân Chuùa ñaõ naâng Ngaøi leân ñòa vò cao troïng
vaø ban cho Ngaøi moät teân vöôït treân moïi teân,
ñeå moïi taïo vaät treân trôøi döôùi ñaát vaø nôi aâm phuû,
phaûi baùi goái tröôùc teân Gieâsu,
vaø moïi mieäng löôõi seõ tung hoâ
Gieâsu laø Chuùa,
ñeå vinh danh Thieân Chuùa Cha".

(Ph 2,6-11)

"Toâi ñaõ thaáy trôøi môùi vaø ñaát môùi, vì trôøi cuõ vaø ñaát cuõ ñaõ tan bieán ñi, vaø khoâng coøn bieån nöõa.

"Toâi ñaõ nhìn thaáy thaønh thaùnh, Gieârusalem môùi, töø Thieân Chuùa, xuaát hieän treân trôøi; thaønh ñoù xinh ñeïp nhö moät coâ daâu trang söùc ñeå veà nhaø choàng. Roài toâi nghe tieáng noùi huøng maïnh phaùt ra töø ngai toøa:

Ñaây laø nôi Thieân Chuùa ôû vôùi con ngöôøi.
Ngaøi seõ caém leàu ôû giöõa chuùng;
Hoï seõ laø daân cuûa Ngaøi,
vaø Thieân Chuùa luoân ôû beân hoï laø Thieân Chuùa cuûa hoï.
Ngaøi seõ lau saïch nöôùc maét hoï;
seõ khoâng coøn cheát choùc,
tang toùc, khoùc loùc, ñau ñôùn nöõa,
vì theá giôùi cuõ ñaõ bieán tan roài".

(KH 21,1-4)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page