Taân Öôùc - Daãn Nhaäp

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Trong quaù khöù, Thieân Chuùa noùi vôùi cha oâng chuùng ta nhieàu laàn vaø baèng nhieàu caùch qua caùc ngoân söù. Nhöõng trong giai ñoaïn cuoái cuøng naøy Ngaøi noùi vôùi chuùng ta qua Con cuûa Ngaøi". Ñoù laø nhöõng lôøi cuûa moät taùc giaû vieát veà Taân Öôùc ñaõ toùm taét caùch chính thöùc maïc khaûi cuûa Thieân Chuùa vaøo cuoái theá kyû thöù nhaát. Chuùa Gieâsu ñaõ töï giôùi thieäu mình vaø Ngaøi chính laø con ñöôøng duy nhaát vaø hoaøn haûo ñeå Thieân Chuùa toû mình ra cho nhaân loaïi. Ñieåm chính yeáu trong lôøi giaûng daïy cuûa Chuùa Gieâsu laø söù ñieäp veà moät vöông quoác, Nöôùc Thieân Chuùa. Chuùa Gieâsu coá laøm cho ngöôøi ta hieåu Nöôùc Thieân Chuùa laø gì. Vöông quyeàn cuûa Thieân Chuùa khoâng phaûi laø caùi gì ñoäc taøi hay hung aùc. Noù raát gioáng tình yeâu cuûa ngöôøi cha ñoái vôùi caùc con mình. Söù ñieäp cuûa Chuùa Gieâsu laø lôøi môøi goïi tin vaøo tình yeâu thöông voâ ñieàu kieän cuûa Thieân Chuùa vaø vaøo söï trôï giuùp cöùu roãi cuûa Ngaøi. Con ngöôøi caàn bieát raèng Thieân Chuùa muoán cöùu thoaùt moãi ngöôøi, vaø Ngaøi muoán tha thöù cho caû nhöõng ngöôøi toäi loãi traàm troïng. Tình yeâu cuûa Thieân Chuùa khoâng coù giôùi haïn. Thieân Chuùa caûm thoâng thaân phaän cuûa moãi taïo vaät.

Chuùa Gieâsu loan baùo söù ñieäp cuûa Ngaøi khoâng chæ baèng lôøi giaûng maø thoâi. Ngaøi coøn loan baùo qua caùch ñoái xöû vôùi daân chuùng. Ngaøi ñaëc bieät lo laéng ñeán caùc treû em, ngöôøi ngheøo, ngöôøi oám ñau, ngöôøi bò öùc hieáp hay bò coi khinh. Ngaøi giaûi thoaùt daân chuùng khoûi nhöõng baát haïnh theå xaùc vaø taâm hoàn, qua nhöõng vieäc chöõa laønh laï luøng vaø nhöõng pheùp laï. Ngaøi cuõng chæ cho thaáy Thieân Chuùa muoán giaûi thoaùt vaø taïo haïnh phuùc cho con ngöôøi. Nhôø ñoù, chuùng ta coù theå nhìn thaáy Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ ñeán.

Söù ñieäp cuûa Ngaøi, thaùi ñoä laï thöôøng vaø ñoâi khi coù veû khieâu khích, cuõng nhö quyeàn naêng nôi Ngaøi ñaõ laø duyeân côù taïo thaønh tranh chaáp ñoái vôùi caùc quyeàn bính chính trò vaø toân giaùo. Moái caêng thaúng moãi ngaøy moät taêng theâm, vaø roát cuoäc, Chuùa Gieâsu ñaõ bò keát aùn vaø cheát treân thaäp giaù khoaûng naêm 30.

Moïi söï xem ra chaám döùt. Nhöng trong thöïc teá, taát caû laïi khôûi ñaàu. Thieân Chuùa khoâng boû maëc Con Ngaøi trong söï cheát, nhöng ñaõ cho Ngaøi soáng laïi cuoäc soáng môùi vaø ñaët Ngaøi cai trò toaøn theå vuõ truï. Nhöõng cuoäc hieän ra cuûa Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh ñaõ cuûng coá ñöùc tin cuûa caùc moân ñeä, vaø sau bieán coá Phuïc Sinh ñoù ôn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ ban cho hoï söï can ñaûm ñeå loan baùo söù ñieäp cuûa Chuùa Gieâsu vaø Nöôùc Thieân Chuùa. Caùc ngaøi cuõng loan baùo cuoäc töû naïn, caùi cheát vaø phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâsu. Hoï bieát raèng Thieân Chuùa ñaõ choïn phöông caùch naøy ñeå cöùu roãi theá giôùi. Ôn cöùu roãi ñoù ñöôïc ban cho moïi ngöôøi.

Luùc ñaàu, caùc moân ñeä tröïc tieáp rao giaûng baèng lôøi noùi. Hoï nhaéc nhôù vaø keå laïi cho caùc coäng ñoaøn veà nhöõng vieäc Chuùa ñaõ laøm vaø lôøi Chuùa ñaõ noùi, nhöõng ñau khoå, caùi cheát, vaø söï soáng laïi cuûa Chuùa. Nhöõng lôøi chöùng naøy veà sau ñöôïc gom goùp laïi thaønh nhöõng baûn vaên.

Vaøo khoaûng naêm 70 moät thaàn hoïc gia teân laø Marcoâ ñaõ vieát laïi taát caû nhöõng baûn vaên naøy moät caùch coù thöù töï. OÂng goïi noù laø "Phuùc AÂm", coù nghóa laø "Tin Möøng" cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ. Marcoâ khoâng chæ noùi tôùi cuoäc ñôøi cuûa Chuùa Gieâsu; Phuùc AÂm cuûa oâng khoâng chæ nhaéc nhôù ñeán moät ngöôøi ñaõ cheát. Ñaây laø chöùng töø cho hay Chuùa Gieâsu laø Con Haèng Soáng cuûa Thieân Chuùa. Marcoâ muoán caét nghóa nhöõng lôøi noùi, vieäc laøm cuûa Chuùa Gieâsu, cho nhöõng ngöôøi thôøi cuûa oâng; ñoàng thôøi oâng muoán giuùp caùc coäng ñoaøn thôøi ñoù soáng ñöùc tin. Phuùc AÂm cuûa oâng laø moät loái giaûng cho coäng ñoaøn luùc aáy... vaø cho chuùng ta laø nhöõng Kitoâ höõu ngaøy nay nöõa.

Möôøi hay möôøi laêm naêm sau, hai thaàn hoïc gia khaùc, Luca vaø Mattheâu, boå tuùc cho Phuùc AÂm cuûa Marcoâ. Hoï löu yù tôùi hoaøn caûnh cuûa caùc coäng ñoaøn môùi vaø hoï vieát daøi theâm baèng nhieàu chöùng töø khaùc veà Chuùa Gieâsu. Ba baûn Phuùc AÂm naøy coù nhöõng ñieåm chung.

Ngoaøi ba ngöôøi vieát Phuùc AÂm naøy, coøn coù moät thaàn hoïc gia khaùc teân laø Gioan. OÂng vieát moät Phuùc AÂm khaùc vaøo khoaûng naêm 90. Cuoán saùch cuûa oâng raát khaùc veà caû ngoân ngöõ laãn boá cuïc, noù ñoäc laäp vôùi 3 cuoán Phuùc AÂm tröôùc. Gioan vieát trong moät nôi choán khaùc bieät vaø hoaøn caûnh cuõng khaùc bieät. Nhöng söù ñieäp Gioan loan baùo vaãn laø moät: Chính Thieân Chuùa noùi qua Chuùa Gieâsu, Con cuûa Ngaøi. Ai tin vaøo Chuùa Gieâsu seõ coù söï soáng thaät.

Taân Öôùc, khoâng keå caùc Phuùc AÂm, coøn coù baøi töôøng thuaät veà giai ñoaïn ñaàu cuûa Giaùo Hoäi hay "Toâng Ñoà Coâng Vuï", taäp caùc thö cuûa Thaùnh Phaoloâ vaø caùc toâng ñoà khaùc, vaø baøi vieát nhöõng lôøi tieân ñoaùn: Saùch Khaûi Huyeàn cuûa Gioan.

Tuyeån taäp cuûa chuùng ta tröôùc heát trình baøy baûn vaên cuûa Luca. Phuùc AÂm cuûa ngaøi, khoâng keå laø daøi nhaát, coøn coù nhöõng duï ngoân thaät ñeïp cuûa Chuùa Gieâsu vaø noù ñöôïc vieát theo moät loái vaên keå truyeän raát thích thuù. Luca laø ngöôøi duy nhaát ñeå laïi cho chuùng ta moät loaïi Tin Möøng veà Giaùo Hoäi; ñoù laø Toâng Ñoà Coâng Vuï; trong ñoù oâng keå laïi coâng vieäc truyeàn baù Phuùc AÂm Chuùa Gieâsu trong theá giôùi.

Chuùng ta cuõng xöû duïng moät ñoaïn vaên trích trong caùc Phuùc AÂm khaùc. Nhôø theá chuùng ta seõ thaáy ñöôïc moãi taùc giaû coù moät loái rieâng ñeå dieãn taû söù ñieäp cuûa Chuùa Gieâsu theo tinh thaàn cuûa caùc Kitoâ höõu cuûa coäng ñoaøn cuûa moãi vò. Muïc ñích cuûa caùc taùc giaû laø chuyeån ñaït söù ñieäp cuûa Ñaáng ñaõ Soáng Laïi, caäp nhaät trình ñoä cuûa ñoäc giaû, thính giaû cuûa moïi thôøi ñaïi, moïi giai taàng xaõ hoäi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page