Ta seõ keát moät giao öôùc
vôùi caùc ngöôi

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Ta seõ keát moät giao öôùc vôùi caùc ngöôi"

Haõy ca tuïng Chuùa, haõy keâu leân danh Ngaøi,
haõy noùi giöõa muoân daân caùc vieäc Ngaøi ñaõ laøm!
Haõy haùt ca chuùc tuïng Ngaøi,
haõy gaõy leân caùc loaïi ñaøn tung hoâ Ngaøi,
haõy nhaéc laïi luoân maõi caùc kyø dieäu cuûa Ngaøi!
Öôùc gì nhôø danh raát thaùnh cuûa Ngaøi
caùc ngöôøi ñöôïc höôûng vinh quang.
Haõy hoan hæ, hôõi nhöõng keû tìm kieám Thieân Chuùa!
haõy quay veà Chuùa vaø quyeàn naêng cuûa Ngaøi,
haõy luoân tìm kieám nhan Ngaøi khoâng ngöøng!
Haõy nhôù laïi nhöõng vieäc kyø dieäu Ngaøi ñaõ laøm,
nhöõng kyø coâng vaø caùc quyeát ñònh cuûa Ngaøi.
Haõy nhôù ñeán Chuùa,
hôõi con caùi Abraham ngöôøi toâi tôù trung tín cuûa Chuùa,
hôõi con caùi Giacoùp, laø ngöôøi Ngaøi ñaõ choïn:
Chuùa laø Thieân Chuùa chuùng ta,
phaùn quyeát cuûa Ngaøi bao truøm toaøn theå traùi ñaát.
Ngaøi luoân nhôù giao öôùc cuûa Ngaøi,
lôøi Ngaøi ñaõ ban cho muoân ngaøn theá heä:
lôøi höùa noùi cuøng Abraham,
lôøi höùa vôùi Isaac.

(TV 105,1-9)

Chính vì Chuùa yeâu caùc ngöôi vaø toân troïng lôøi theà vôùi caùc toå phuï caùc ngöôi, maø Chuùa ñaõ duøng uy löïc cuûa baøn tay Ngaøi daãn ñöa caùc ngöôi vaø cöùu caùc ngöôi khoûi noâ leä, khoûi quyeàn bính cuûa Pharaoâng, vua Ai Caäp.

Vaø ngöôi bieát raèng Chuùa Thieân Chuùa ngöôi laø Chuùa thaät, Chuùa trung tín giöõ lôøi giao öôùc vaø tình yeâu ñoái vôùi muoân theá heä, nhöõng ngöôøi thöông meán Ngaøi vaø tuaân giöõ giôùi raên cuûa Ngaøi.

Neáu caùc ngöôi toân troïng luaät Chuùa, tuaân giöõ vaø thi haønh, thì Chuùa laø Thieân Chuùa seõ toân troïng lôøi giao öôùc vaø ban cho ngöôi söï cöùu ñoä Ngaøi ñaõ keát höùa vôùi toå phuï caùc ngöôi.

(TL 7,8-9.12)

Moâisen ñem theo 70 ngöôøi thuû laõnh cuûa daân Israel leân nuùi. Hoï thaáy Chuùa cuûa Israel; döôùi chaân hoï, hoï töôûng nhö ñöùng treân moät neàn baèng ñaù lung linh trong saùng khoâng khaùc gì trôøi ñaày sao. Chuùa ñaõ khoâng laøm cho kyø muïc daân Israel phaûi tai vaï; hoï coù theå thaáy Ngaøi, sau ñoù coøn aên uoáng nöõa.

(XH 24,9-11)

Moâisen ñaõ trôû veà noùi cho daân hay taát caû nhöõng lôøi cuûa Chuùa vaø leà luaät cuûa Ngaøi. Vaø toaøn daân nhaát taâm traû lôøi:

"Chuùng toâi seõ laøm nhöõng gì Chuùa phaùn".

Baáy giôø, Moâisen vieát laïi taát caû lôøi cuûa Chuùa. Saùng hoâm sau, oâng xaây moät baøn thôø ôû chaân nuùi vaø cho döïng möôøi hai truï ñaù, moãi truï cho moät thò toäc Israel. Moâisen baûo caùc ngöôøi thanh nieân Israel daâng leân Chuùa leã toaøn thieâu vaø cuùng caùc boø moäng laøm leã teá keát hôïp vôùi Thieân Chuùa. Moâisen höùng moät phaàn nöûa maùu trong chaäu, coøn ñoå phaàn nöûa coøn laïi treân baøn thôø. OÂng laáy baûn vaên giao öôùc, ñoïc cho daân nghe, daân traû lôøi:

"Chuùng toâi seõ laøm nhöõng gì Chuùa phaùn, chuùng toâi seõ vaâng phuïc".

Moâisen laáy maùu, raûy leân treân daân chuùng, vaø noùi:

"Ñaây laø maùu giao öôùc Chuùa ñaõ keát vôùi caùc ngöôi, theo taát caû nhöõng gì Ngaøi ñaõ cam keát".

XH 24,3-8)

Ngöôi haõy tuaân giöõ taát caû nhöõng gì hoâm nay ta ra leänh cho ngöôi.

Ngöôi khoâng ñöôïc thôø laïy buït thaàn naøo khaùc, vì Chuùa goïi teân mình "laø keû ghen", Chuùa laø Chuùa hay ghen. Ngöôi khoâng ñöôïc kyù giao öôùc vôùi daân cö trong xöù, sôï raèng hoï seõ môøi ngöôi döï vaøo vieäc thôø laïy caùc buït thaàn cuûa hoï vaø daâng leã cho caùc buït thaàn ñoù, roài ngöôi laïi phaûi aên ñoà cuùng cuûa hoï. Cuõng ñeå ngöôi khoûi choïn con gaùi hoï laøm vôï cho con trai ngöôi, caùc con gaùi ñoù seõ duï doã con trai ngöôi teá leã buït thaàn cuûa chuùng!

Ngöôi khoâng ñöôïc ñieâu khaéc caùc töôïng buït thaàn.

(XH 34,11.14-17)

Hôõi daân ta, haõy nghe lôøi ta daïy baûo:
haõy laéng nghe ta phaùn vôùi ngöôi.
Ta seõ noùi cho ngöôi hay vaø giuùp cho ngöôi bieát
nhöõng gì caàn bieát veà quaù khöù.
Nhöõng gì chuùng ta ñaõ nghe vaø bieát
nhöõng gì cha oâng chuùng ta ñaõ keå laïi cho chuùng ta,
chuùng ta seõ khoâng giaáu dieám nhöõng vieäc ñoù vôùi con chaùu,
chuùng ta seõ keå laïi cho theá heä mai sau.
Chuùng ta seõ keå nhöõng kyø coâng saùng ngôøi,
vaø quyeàn naêng Thieân Chuùa,
nhöõng vieäc kyø dieäu Ngöôøi ñaõ laøm.
Chuùa ñaõ ban leà luaät cho Giacoùp,
luaät cuûa Ngaøi cho Israel.
Ngaøi ñaõ ra leänh cho cha oâng chuùng ta
phaûi truyeàn tuïng taát caû cho con chaùu,
ñeå theá heä ñi sau ñöôïc toû töôøng,
vaø ñeå con caùi ñeán phieân phaûi keå cho chaùu chaét.
Nhö theá, chuùng seõ bieát tin vaøo Chuùa,
khoâng queân nhöõng vieäc kyø dieäu cuûa Ngaøi,
vaø tuaân giöõ luaät leä.
Chuùng seõ trôû thaønh nhö cha oâng chuùng,
laø theá heä phaûn boäi vaø khöôùc töø tuaân phuïc,
theá heä khoâng tuaân giöõ luaät vaø khoâng trung thaønh vôùi Chuùa.
Con caùi cuûa EÂphraim, thieän xaï theá kia,
maø ñaõ chaïy troán trong ngaøy chieán ñaáu.
Chuùng ñaõ khoâng giöõ giao öôùc cuûa Chuùa,
töø choái tuaân phuïc luaät Ngaøi.
Chuùng ñaõ queân nhöõng vieäc kyø dieäu cuûa Ngaøi,
nhöõng kyø coâng Ngaøi ñaõ laøm tröôùc maët chuùng.

(TV 78,1-11)

Chuùa ñaõ daãn daét hoï an toaøn, hoï khoâng phaûi sôï haõi,
khi bieån phuû ngaäp quaân thuø.
Ngaøi ñaõ ñöa hoï veà ñaát thaùnh,
ñeán nuùi maø quyeàn uy Chuùa ñaõ chinh phuïc ñöôïc.
Ngaøi ñaõ ñuoåi nhöõng daân toäc thaùo chaïy tröôùc maét hoï,
chia cho hoï ñaát cuûa keû thuø laøm cô nghieäp,
Ngaøi ñaõ ñònh cö taát caû boä laïc Israel trong leàu traïi cuûa hoï.
Nhöng hoï thaùch thöùc Thieân Chuùa vaø choáng laïi Thieân Chuùa Cao Sang.
Hoï khoâng tuaân giöõ caùc giôùi raên cuûa Ngaøi,
hoï xa laùnh Ngaøi, nhö caùc cung khoâng döông leân noåi.
Hoï ñaõ choïc giaän Thieân Chuùa baèng nhöõng nôi thôø cuùng cuûa hoï,
vaø laøm Ngaøi ghen töùc vì caùc buït thaàn hoï thôø.
Khi thaáy vaäy, Chuùa noåi giaän,
vaø boû rôi Israel.

(TV 78,53-59)

Ngaøi choïn boä toäc Giuña,
vaø thích ngoïn nuùi Sion,
Ngaøi xaây treân ñoù Ñeàn Thaùnh Ngaøi,
cao taän trôøi vaø beàn vöõng nhö ñaát cöùng ñaët neàn moùng ñôøi ñôøi vöõng chaéc.

(TV 78,68-69)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page