Ngöôøi naøy laø ai vaäy?

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Ngöôøi naøy laø ai vaäy?"

Ngaøi ñi qua moïi thaønh phoá, laøng maïc rao giaûng Tin Möøng veà Nöôùc Thieân Chuùa. Nhoùm möôøi hai cuõng ôû vôùi Ngaøi vaø moät soá phuï nöõ maø Ngaøi ñaõ chöõa cho khoûi taø thaàn hay beänh taät: Maria goïi laø Mañaleâna ñaõ ñöôïc tröø khoûi baûy quæ döõ, Gioanna, vôï oâng Chuza, ngöôøi quaûn lyù cuûa vua Heâroâñeâ, Susanna vaø nhieàu baø khaùc giuùp Ngaøi baèng tieàn baïc cuûa mình.

(Lc 8,1-3)

Moät ngaøy kia, Chuùa Gieâsu böôùc xuoáng thuyeàn cuøng vôùi caùc moân ñeä, vaø noùi vôùi hoï:

"Naøo chuùng ta ñi sang phía beân kia bôø hoà".

Hoï ra khôi. Khi hoï caêng buoàm thì Ngaøi nguû thieáp ñi. Baõo toá daáy leân. Thuyeàn baét ñaàu ñaày nöôùc, vaø nhöõng ngöôøi treân thuyeàn thaáy mình laâm nguy. Hoï ñeán gaàn Chuùa Gieâsu ñaùnh thöùc Ngaøi daäy vaø noùi:

"Thöa Thaày, thöa Thaày, chuùng ta cheát maát!"

Chuùa Gieâsu thöùc daäy, ñe doïa gioù vaø soùng gaàm. Hoà yeân laëng trôû laïi. Baáy giôø Ngaøi noùi vôùi caùc oâng:

"Ñöùc tin cuûa chuùng con ôû ñaâu?"

Vaø hoï phaàn vì sôï haõi phaàn vì ngaïc nhieàn, noùi vôùi nhau:

"Ngaøi laø ai maø truyeàn leänh cho soùng gioù phaûi vaâng phuïc?"

(Lc 8,22-25)

Khi Chuùa Gieâsu trôû veà bôø beân naøy, daân chuùng vui möøng ñôïi ñoùn tieáp Ngaøi. Luùc ñoù, coù moät ngöôøi teân laø Giairoâ; oâng laø ngöôøi coi hoäi ñöôøng taïi ñòa phöông naøy, tieán ñeán vaø suïp laïy döôùi chaân Chuùa Gieâsu van naøi Ngaøi ñeán nhaø oâng ta, vì ñöùa con gaùi duy nhaát môùi möôøi hai tuoåi saép cheát.

Nhöng lieàn ñoù coù moät ngöôøi töø nhaø oâng coi hoäi ñöôøng chaïy laïi noùi:

"Con oâng ñaõ cheát roài. Ñöøng phieàn ñeán Thaày laøm gì nöõa".

Chuùa Gieâsu nghe ñöôïc ñieàu naøy, thì noùi vôùi ngöôøi cha cuûa coâ gaùi:

"Ñöøng sôï; haõy tin vaø coâ beù seõ ñöôïc cöùu chöõa".

Khi Ngaøi böôùc vaøo trong nhaø chæ cho Pheâroâ, Gioan vaø Giacoâbeâ ñi theo cuøng vôùi cha meï cuûa coâ gaùi. taát caû hoï ñang khoùc loùc than van. Chuùa Gieâsu baûo hoï:

"Ñöøng khoùc! Coâ beù khoâng cheát ñaâu maø chæ nguû thoâi".

Nhöng hoï nhaïo Ngaøi vì hoï bieát laø coâ beù ñaõ cheát.

Luùc aáy Chuùa Gieâsu caàm laáy tay coâ gaùi vaø goïi lôùn tieáng:

"Hôõi coâ beù, haõy choãi daäy!"

Coâ beù soáng laïi vaø ñöùng daäy. Chuùa Gieâsu baûo hoï cho coâ aên. Cha meï coâ raát ngaïc nhieân. Nhöng Ngaøi truyeàn leänh cho hoï khoâng ñöôïc noùi cho ai ñieàu vöøa môùi xaûy ra.

(Lc 8,40-42a; 49-56)

Chuùa Gieâsu cuøng caùc moân ñeä lui veà moät thaønh goïi laø Beâsaida. Nhöng khi daân chuùng hay bieát ñöôïc, hoï lieàn ñeán theo. Chuùa Gieâsu ñoùn tieáp hoï vaø noùi vôùi hoï veà Nöôùc Thieân Chuùa, vaø chöõa laønh nhöõng ngöôøi coù beänh.

Luùc aáy vaøo khoaûng xeá chieàu vaø nhoùm möôøi hai ñeán gaàn Ngaøi thöa:

"Xin ñeå daân chuùng ñi veà; hoï coù theå vaøo caùc laøng caùc traïi ôû gaàn ñaây ñeå tìm nôi truù, bôûi vì chuùng ta ñang ôû moät vuøng hoang vaéng".

Chuùa Gieâsu noùi:

"Chính caùc con haõy cho hoï cuûa aên".

Caùc oâng thöa laïi:

"Chuùng con chæ coù voûn veïn naêm caùi baùnh vaø hai con caù. Chuùng con phaûi ñi mua thöùc aên cho baáy nhieâu ngöôøi naøy sao?"

Luùc aáy coù khoaûng naêm ngaøn ngöôøi.

Nhöng ngaøi noùi vôùi caùc moân ñeä:

"Haõy cho hoï ngoài xuoáng töøng nhoùm naêm möôi ngöôøi".

Hoï laøm nhö theá vaø baûo moïi ngöôøi ngoài xuoáng. Chuùa Gieâsu caàm laáy naêm caùi baùnh vaø hai con caù, ngöôùc maét leân trôøi, laøm pheùp baùnh vaø caù roài beû vaø trao cho caùc moân ñeä ñeå phaân phaùt cho ñaùm ñoâng. Taát caû ñaõ aên no neâ. Ngöôøi ta thu caùc maåu baùnh coøn laïi ñöôïc möôøi hai roå ñaày.

(Lc 9,10b-17)

Khi Chuùa Gieâsu ñeán mieàn Ceâsareâa Philippi, Ngaøi hoûi caùc moân ñeä:

"Daân chuùng traû lôøi theá naøo veà thaéc maéc naøy: Con Ngöôøi laø ai?"

Vaø hoï traû lôøi:

"Ngöôøi thì noùi laø Gioan Taåy Giaû; ngöôøi noùi laø Elia, vaø nhöõng ngöôøi khaùc noùi laø Gieâreâmia hoaëc moät trong caùc ngoân söù".

Roài Chuùa hoûi hoï:

"Coøn chuùng con, chuùng con noùi Ta laø ai?"

Luùc aáy Simon Pheâroâ noùi lôùn tieáng:

"Thaày laø Ñöùc Kitoâ, Con Thieân Chuùa haèng soáng".

Baáy giôø Chuùa Gieâsu ñaùp:

"Simon, con Giona, con laø ngöôøi coù phuùc, bôûi vì khoâng phaûi töï con maø bieát vieäc naøy, nhöng Cha Ta treân trôøi. Vaø Ta cuõng cho con hay raèng: con laø Pheâroâ (nghóa laø ñaù) vaø treân ñaù naøy Ta seõ xaây döïng Giaùo Hoäi cuûa Ta, vaø cöûa hoûa nguïc khoâng bao giôø coù theå choáng ñöôïc. Ta seõ cho con caùc chìa khoùa Nöôùc Trôøi: baát cöù caùi gì con caàm buoäc döôùi ñaát cuõng bò caàm buoäc treân trôøi vaø baát cöù caùi gì con côûi môû döôùi ñaát cuõng ñöôïc côûi môû treân trôøi".

Roài Chuùa ra leänh cho caùc moân ñeä khoâng ñöôïc noùi vôùi ai Ngaøi laø Ñaáng Thieân Sai.

(Mt 16,13-20)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page