Laïy Chuùa,
Chuùa tha thöù loãi laàm
cho daân Chuùa

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Laïy Chuùa, Chuùa tha thöù loãi laàm cho daân Chuùa"

Moät buoåi chieàu kia, Ñavid ra khoûi giöôøng ñi daïo treân saân ñieän. Töø vöông cung, vua thaáy moät ngöôøi ñaøn baø ñang taém coù nhan saéc raát haáp daãn. Ñavid hoûi doø veà ngöôøi ñaøn baø naøy; ngöôøi ta cho vua hay:

"Ñoù laø Beùtxabeâ, vôï cuûa Uri, moät vò töôùng trong quaân ñoäi cuûa vua".

Ñavid lieàn sai ngöôøi trieäu baø veà cung. Ngöôøi ñaøn baø ñeán vaø Ñavid aên naèm vôùi baø. Beùtxabeâ veà nhaø; baø coù thai vaø baø baùo tin ñoù cho Ñavid:

"Thieáp ñaõ co thai".

Baáy giôø Ñavid cho goïi Uri töø traän tuyeán vaø ra leänh cho oâng phaûi veà nhaø. Nhöng Uri khoâng thi haønh leänh vua. Bôûi theá Ñavid ngaïc nhieân noùi vôùi oâng:

"Nhaø ngöôi ñöôøng xa khoâng meät moõi sao? Taïi sao khoâng veà nguû ôû nhaø?"

Uri ñaùp laïi:

"Laøm sao thaàn coù theå veà nhaø aên, uoáng vaø nguû vôùi vôï ñöôïc khi vò tö leänh cuûa thaàn laø Gioaùp cuõng nhö caùc só quan, ñang ñoùng leàu ôû ngoaøi traän maïc? Thaàn khoâng bao giôø laøm nhö theá ñöôïc".

Hoâm sau, Ñavid môøi oâng duøng côm vaø phuïc röôïu cho oâng say. Nhöng toái ñeán, Uri vaãn khoâng veà nhaø vaø tìm choã nghæ ñeâm beân caïnh caùc veä binh cuûa vua.

Ngaøy mai laïi, Ñavid vieát cho Gioaùp moät böùc thö ñöa cho Uri chuyeån laïi. Trong thö vua vieát: "Haõy daãn Uri ñi tuyeán ñaàu, nôi coù kòch chieán ñeå cho oâng ta bò thöông vaø cheát ñi".

Gioaùp vaâng leänh cuûa Ñavid vaø Uri ngöôøi Hilít ñaõ cheát ôû maët traän.

Gioaùp gôûi tin cho Ñavid hay veà chuyeän ñaõ xaûy ra. Ñavid lieàn noùi laïi cho keû mang thö:

"Ngöôøi haõy baùo laïi cho Gioaùp bieát theá naøy: "Ñöøng baän taâm veà chuyeän naøy, bôûi vì ñoù laø chuyeän bình thöôøng khi coù chieán tranh: ngöôøi cheát ngaøy naøy, keû bò gieát ngaøy khaùc, ñoù laø chuyeän thöôøng. Haõy tieáp tuïc taán coâng vaøo thaønh vaø chieám laáy".

Khi vôï Uri hay tin choàng maát, baø phuïc tang. Maõn tang, Ñavid trieäu baø veà cung vaø cöôùi baø. Beùtxabeâ sinh ñöôïc moät ñöùa con trai. Nhöng haønh ñoäng ñoù cuûa Ñavid laøm phaät loøng Thieân Chuùa neân Ngaøi cho ñöùa beù bò beänh naëng. Ñavid van naøi Chuùa cho ñöùa beù ñöôïc khoûi. OÂng aên chay naèm ñaát. Caùc quan vieân coá vöïc vua daäy nhöng vua töø choái vaø khoâng chòu aên uoáng gì. Ñeán ngaøy thöù baûy, ñöùa beù cheát.

(2S 11,1-18.15-27)

Chuùa sai Natan ñeán gaëp vua Ñavid. Natan noùi vôùi vua:

"Hai ngöôøi ôû cuøng moät thaønh. Moät keû giaøu vaø moät keû ngheøo. Ngöôøi giaøu coù nhieàu chieân boø, coøn ngöôøi ngheøo chæ coù moät con cöøu caùi oâng chaên nuoâi kyû löôûng. Con cöøu caùi naøy aên uoáng chung baøn vôùi ngöôøi ngheøo vaø oâng ta lo laéng cho noù nhö chính con gaùi oâng. Ngaøy noï, ngöôøi giaøu phaûi tieáp khaùch vaø thay vì gieát moät con chieân hay moät con boø trong ñoaøn gia suùc mình, oâng laïi baét con cöøu nhoû cuûa ngöôøi ngheøo vaø laøm thòt ñaõi khaùch".

Ñavid noåi giaän noùi:

"Vì pheùp Chuùa coâng minh, ngöôøi nhö theá ñaùng phaûi cheát".

Baáy giôø Natan noùi vôùi Ñavid:

"Ngöôøi ñoù chính laø vua ñaáy. Naøy Chuùa phaùn vôùi oâng: Ta ñaõ ban cho ngöôi cung ñieän cuûa tieân vöông vaø giao cho ngöôøi taát caû caùc thò toäc Israel. taïi sao ngöôi laøm ñieàu Chuùa caám? Ngöôi ñaõ ra leänh gieát Uri ñeå laáy vôï oâng aáy. Töø nay cheát choùc seõ rình raäp nhaø cuûa ngöôi".

Ñavid noùi vôùi Natan:

"Toâi ñaõ phaïm toäi vôùi Thieân Chuùa".

Natan traû lôøi:

"Phaàn ngöôi, Chuùa tha cho ngöôi. Ngöôi seõ khoâng cheát, nhöng ñöùa con sinh ra töø gioøng maùu ngöôi seõ phaûi cheát".

(2S 12,1...14)

Laïy Chuùa, xin thöông con theo söï ñoä löôïng cuûa Chuùa,
xin vì loøng töø bi voâ bôø cuûa Chuùa maø xoùa boû loãi laàm cuûa con.
Xin röûa con khoûi oâ ueá, thanh taåy con khoûi toäi loãi,
vì con ñaõ nhaän bieát loãi laàm; toäi con luoân ôû tröôùc maët con.
Con ñaõ phaïm toäi choáng laïi Chuùa, vaø con ñaõ laøm ñieàu aùc tröôùc nhan Ngaøi,
Chuùa phaùn xeùt coâng bình, Chuùa laø Ñaáng coâng minh trong moïi vieäc.
Con sinh ra ñaõ laø keû toäi loãi, toäi loãi töø ngaøy meï con cho con chaøo ñôøi.
Chuùa yeâu meán taâm hoàn thaønh khaån, vaø daïy con söï khoân ngoan trong ñeâm toái cuûa con.
Xin haõy thanh taåy con baèng caønh höông thaûo vaø con seõ ñuoïc tinh khieát;
Xin haõy röûa con vaø con seõ ñöôïc traéng nhö tuyeát.
Xin haõy ñoå traøn trong con nieàm haân hoan vaø haïnh phuùc,
ñeå con ñöôïc hæ hoan trong côn khoán khoå.
Xin ñöøng nhìn toäi con, xin xoùa moïi loãi laàm.
Laïy Chuùa, xin ban cho con taâm hoàn trong saïch,
xin laøm cho trí khoân con vöõng tin;
xin ñöøng ñaåy con xa khoûi nhan thaùnh Chuùa,
xin ñöøng caát khoûi con thaàn khí cuûa Ngaøi;
xin ban cho con nieàm vui cöùu thoaùt,
vaø ñoå xuoáng treân con tinh thaàn ñoä löôïng.
Con seõ chæ laïi cho keû xa Chuùa ñöôøng ñi cuûa Ngaøi,
vaø keû toäi loãi seõ trôû laïi neûo ngay.
Laïy Chuùa, Ñaáng cöùu ñoä con xin haõy taåy saïch maùu do baøn tay saùt nhaân cuûa con ñoå ra,
vaø con seõ tung hoâ ñöùc coâng chính cuûa Chuùa.
Laïy Chuùa, xin môû mieäng löôõi con, ñeå con coù theå ca tuïng Chuùa.

(TV 51,3-17)

Saloâmoâng laøm phoø maõ vua Ai Caäp. OÂng laáy con gaùi vua Pharaoâng vaø ñöa coâ naøy veà cung cuøng soáng chung trong thaønh vua Ñavid, cho ñeán khi nhaø vua xaây xong cung ñieän mình, Ñeàn Thaùnh vaø böùc töôøng thaønh chung quanh Gieârusalem.

(1 CV 3,1)

Con gaùi cuûa vua Pharaoâng ñaõ dôøi cö töø thaønh vua Ñavid ñeán cung ñieän ñöôïc vua Saloâmoâng xaây rieâng cho baø.

(1 CV 9,24)

Ngoaøi con gaùi cuûa vua Pharaoâng, Saloâmoâng cöôùi nhieàu vôï ngoaïi quoác. Caùc baø ñeán töø caùc nöôùc maø Chuùa ñaõ töøng noùi vôùi daân Israel: "Khoâng ñöôïc laáy choàng hoaëc cöôùi vôï vôùi ngöôøi daân caùc nöôùc aáy, bôûi vì hoï coù theå laøm cho caùc ngöôi thôø laïy buït thaàn cuûa hoï". Saloâmoâng ñem loøng yeâu thöông vaø cöôùi caùc baø ngoaïi quoác naøy, loøng trí vua höôùng veà caùc buït thaàn khaùc vaø khoâng hoaøn toaøn thuoäc veà Chuùa, laø Thieân Chuùa cuûa mình. Saloâmoâng laøm ñieàu Chuùa khoâng muoán. OÂng xaây moät baøn thôø cho buït Keâmoùt cuûa daân Moâaùp vaø buït Moâleùc cuûa daân Ammoân. OÂng cuõng xaây caùc baøn thôø cho caùc buït cuûa taát caû caùc baø vôï ngoaïi quoác ñeå hoï daâng höông vaø cuùng teá buït thaàn cuûa hoï.

(1 CV 11,1...8)

Thieân Chuùa noåi giaän ñoái vôùi Saloâmoâng vì taâm hoàn oâng ñaõ xa lìa Thieân Chuùa cuûa Israel. Ngaøi noùi vôùi oâng:

"Vì ngöôi khoâng giöõ giao öôùc cuûa Ta vaø khoâng tuaân phuïc caùc ñieàu raên cuûa Ta, Ta seõ ruùt laïi vöông quoác cuûa ngöôi vaø trao cho moät keû thuoäc toâi tôù ngöôi. Nhöng vì coâng ñöùc cuûa cha ngöôi laø Ñavid, Ta seõ khoâng thöïc hieän vieäc ñoù trong ñôøi ngöôi. Ñeán ñôøi con cuûa ngöôi Ta seõ boû vöông quyeàn ñoù. Ta seõ khoâng töôùc heát toaøn boä vöông quoác. Ta seõ ñeå laïi cho con ngöôi moät boä toäc vì neå tình toâi tôù Ta laø Ñavid vaø vì Gieârusalem, kinh thaønh maø Ta ñaõ choïn".

(1 CV 11,9a.11-13)

Chuùa tuyeân boá raèng: khoán cho caùc ngöôi, con caùi phaûn boäi,
caùc ngöôi möu ñoà keá hoaïch khaùc vôùi yù Ta;
caùc ngöôi quyeát ñònh laäp moät lieân minh maø Ta khoâng ñoàng yù,
caùc ngöôi laøm nhö theá laø röôùc toäi vaøo mình.
Caùc ngöôi ñeán Ai Caäp,
ñeå xin Pharaoâng baûo veä
vaø mong nhôø Ai Caäp chôû che maø khoâng hoûi yù Ta.
Nhöng caùc ngöôi seõ thaát voïng eâ cheà veà söï baûo veä cuûa Pharaoâng,
vaø seõ bò nhuïc nhaõ do chính söï ñôõ ñaàn cuûa Ai Caäp.
Daàu töôùng laõnh cuûa caùc ngöôi ñaõ ôû So-an,
daàu söù giaû cuûa caùc ngöôi ñaõ ñeán Haneùt,
chuùng cuõng chæ thaáy daân ñoù yeáu nhöôïc,
khoâng giuùp ñöôïc gì vaø chaû laøm neân chuyeän gì,
ngoaøi vieäc gaây cho caùc ngöôi chaùn naûn vaø nhuïc nhaèn.
Khoán cho ai ñeán Ai Caäp ñeå tìm cöùu ñoä,
vaø khoán cho keû ñaët hy voïng vaøo binh maõ xöù naøy,
tin töôûng vaøo xe traän vaø kî binh,
maø laõng queân Chuùa chí thaùnh Israel,
vaø baøn hoûi Thieân Chuùa.
Roài ra chính Ngaøi seõ laøm ñieâu ñöùng,
vaø Ngaøi khoâng noùi hai lôøi.
Ngaøi seõ chinh phaït keû baát löông,
phaù ñoå phoøng thuû cuûa quaân gian aùc naøy.
Ngöôøi Ai Caäp chæ laø ngöôøi, khoâng laø Thieân Chuùa,
ngöïa cuûa hoï cuõng chæ laø ngöïa maø thoâi.
Khi Thieân Chuùa ra tay,
keû baûo veä cuõng nhö keû ñöôïc ñôõ ñaàn ñeàu guïc ngaõ,
ñoâi beân cuøng cheát moät ngaøy.

(IS 31,1-3)

Than oâi! daân toäi loãi, daân chaát ñaày toäi aùc,
chuûng toäc cuûa boïn aùc nhaân, con caùi hö ñoán!
Chuùng ñaõ boû Chuùa,
khinh reû Thieân Chuùa chí thaùnh Israel,
lô laø vôùi chính Ngaøi.

(IS 1,4)

Con raén laø con vaät ngoaøi ñoàng coù nhieàu möu keá hôn caû töøng ñöôïc Chuùa döïng neân. Noù noùi vôùi ngöôøi ñaøn baø:

"Coù phaûi Chuùa töøng noùi vôùi caùc ngöôi: Caùc con khoâng ñöôïc aên traùi caây trong vöôøn khoâng?"

Ngöôøi ñaøn baø traû lôøi vôùi raén:

"Chuùng toâi coù theå aên traùi caây trong vöôøn. Nhöng traùi cuûa caây ôû giöõa vöôøn thì Chuùa daën baûo: Caùc con khoâng ñöôïc aên, con ngöôøi ñöøng ñuïng ñeán, neáu khoâng thì phaûi cheát".

Baây giôø raén noùi vôùi baø:

"Khoâng ñaâu, caùc ngöôi khoâng cheát ñaâu. Nhöng Chuùa bieát raèng ngaøy naøo caùc ngöôøi aên traùi ñoù, thì maét caùc ngöôøi seõ môû ra vaø caùc ngöôøi seõ trôû neân nhö thaàn thaùnh bieát ñöôïc ñieàu thieän vaø ñieàu aùc".

Ngöôøi ñaøn baø thaáy traùi cuûa caây naøy ngon laønh vaø caây thì xinh ñeïp, laøm baø theøm aên traùi, mong sao coù ñöôïc moät kieán thöùc cao sieâu. Baø lieàn haùi traùi caây cuûa noù, aên vaø môøi choàng ñöùng gaàn cuøng aên.

Baáy giôø, maét cuûa hai ngöôøi môû ra vaø caû hai thaáy mình traàn truoàng; hoï keát laù caây vaû ñeå laøm khoá che thaân. Khi nghe tieáng chaân cuûa Chuùa ñang ñi daïo trong vöôøn, oâng baø nuùp vaøo tuøm caây troán nhan Chuùa. Chuùa goïi Adong:

"Con ôû ñaâu?"

OÂng traû lôøi:

"Con nghe tieáng Chuùa trong vöôøn; con sôï vì con traàn truoàng neân con ñaõ nuùp".

Chuùa lieàn phaùn vôùi oâng:

"Ai daïy cho con bieát con traàn truoàng? Coù phaûi con ñaõ aên traùi caây ta caám aên khoâng?"

Adong thöa laïi:

"Ngöôøi ñaøn baø Chuùa ñaët ôû beân con ñaõ môøi con aên vaø con aên".

Chuùa laø Thieân Chuùa noùi vôùi ngöôøi ñaøn baø:

"Con ñaõ laøm gì?"

Baø thöa laïi:

"Con raén ñaõ gaït con vaø con ñaõ aên traùi ñoù".

(ST 3,1-13)

Chuùa noùi vôùi con raén:

"Bôøi vì maøy ñaõ laøm vieäc ñoù, maøy ñaùng chòu chuùc döõ
ôû giöõa taát caû caùc loaøi vaät vaø muoân thuù ñoàng noäi.
Maøy phaûi boø saùt buïng vaø aên ñaát.
Ta seõ gaây haän thuø giöõa ngöôi vaø ngöôøi ñaøn baø,
giöõa haäu dueä cuûa baø ñoù vaø doøng gioáng ngöôi".

Ngaøi laïi phaùn vôùi ngöôøi ñaøn baø:

"Baø seõ mang thai trong nhoïc nhaèn,
vaø sinh con trong ñau ñôùn".

Ngaøi noùi vôùi Adong:

"Bôûi vì ngöôi ñaõ nghe theo lôøi vôï ngöôi,
vaø aên traùi caây ta caám ngöôi khoâng ñöôïc aên,
ñaát ñai seõ bò chuùc döõ vì ngöôi;
vaát vaõ lao nhoïc
ngöôi môùi tìm cuûa aên ñeå soáng heát nhöõng ngaøy cuûa ñôøi ngöôi.
Vì ngöôi seõ duøng coû ñoàng noäi laøm thöùc aên.
Muoán coù baùnh aên ngöôi phaûi lam luõ baèng moà hoâi traùn ngöôi,
cho ñeán ngaøy ngöôi trôû veà caùt buïi maø ta ñaõ duøng ñeå taïo ra ngöôi.
Vì ngöôi töø buøn ñaát maø ra,
thì ngöôi cuõng seõ trôû veà vôùi buøn ñaát".

Adong goïi vôï laø "Eva" (chöõ ñoù coù nghóa laø "soáng") bôûi vì baø laø meï taát caû nhöõng ngöôøi soáng.

Chuùa laø Thieân Chuùa ñaõ laøm cho ngöôøi ñaøn oâng vaø vôï oâng nhöõng caùi aùo baèng da thuù che thaân. Ñoaïn Ngaøi phaùn:

"Baây giôø con ngöôøi ñaõ trôû neân nhö Ta; noù coù theå bieát ñöôïc ñieàu thieän vaø ñieàu aùc. Phaûi caám noù khoâng ñöôïc aên traùi haèng soáng, neáu khoâng noù seõ soáng maõi".

Vì theá Chuùa ñuoåi hoï ra khoûi ñòa ñaøng ñeå cho hoï vun troàng ñaát ñai cuõng laø chaát lieäu maø töø ñoù hoï ñaõ ñöôïc taïo döïng neân. Vaø Ngaøi ñaët caùc thieân thaàn Keârubim canh tröôùc cöûa ñòa ñaøng chaän loái khoâng cho ñeán gaàn caây söï soáng.

(ST 3,14-24)

Eva sinh cho Adong moät ngöôøi con trai. Baø goïi teân con laø Cain (coù nghóa laø ôn Chuùa ban) vaø baø noùi:

"Chuùa ñaõ cho toâi sinh ra ñöôïc moät con ngöôøi".

Sau ñoù baø sinh theâm ñöôïc moät ngöôøi con trai khaùc goïi teân laø Aben. Aben trôû thaønh keû chaên cöøu vaø Cain laøm ngheà troàng troït.

Moät ngaøy kia, Cain daâng leân cho Chuùa caùc hoa maøu thu hoaïch ñöôïc; Aben cuõng daâng leân nhöõng con vaät sinh ñôït ñaàu tieân cuûa ñaøn thuù vaø laø nhöõng con vaät beùo toát nhaát.

Chuùa vui ñoùn nhaän Aben vaø leã vaät cuûa oâng, nhöng khoâng baèng loøng vôùi Cain vaø leã vaät cuûa oâng naøy. Cain lieàn töùc giaän vaø sa saàm maët laïi.

Chuùa phaùn cuøng Cain: "Taïi sao con giaän döõ vaø sa saàm neùt maët? Neáu con haønh ñoäng löông thieän, taïi sao con khoâng ngöôùc maët leân maø böôùc ñi? Neáu con laøm ñieàu xaáu xa, thì toäi con ôû keá beân con vaø rình raäp con nhö moät con thuù döõ; nhöng, con haõy coá cheá ngöï toäi loãi".

Tuy theá Cain laïi noùi doái vôùi Aben em mình:

"Chuùng ta haõy ñi ra ñoàng".

Khi hai ngöôøi cuøng ra giöõa ñoàng, Cain baét em vaø gieát ñi.

Chuùa phaùn vôùi Cain:

"Em con laø Aben ñaâu roài?"

OÂng lieàn thöa:

"Con ñaâu coù bieát. Con coù phaûi laø keû chaên giöõ em con ñaâu?"

Chuùa laïi phaùn:

"Con laøm gì vaäy, maùu cuûa em con töø ñaát leân tieáng goïi ñeán Ta. Töø nay khi con laøm ñaát troàng troït, noù seõ khoâng cho hoa traùi. Con seõ lang baït treân traàn theá".

Cain taâu cuøng Chuùa:

"Loãi con quaù lôùn chòu khoâng noåi. Ngaøy nay Chuùa ñuoåi con ra khoûi vuøng ñaát phì nhieâu, con phaûi nuùp laùnh xa maët Chuùa vaø lang thang phieâu baït khaép nôi; nhö theá ngöôøi naøo gaëp con aét seõ gieát con maát thoâi!".

Chuùa ñaùp laïi:

"Khoâng, neáu ai gieát Cain, thì ngöôøi ñoù seõ bò traû thuø ñeán baûy laàn".

Vaø Chuùa khaéc vaøo Cain moät caùi daáu ñeå ai gaëp oâng khoâng ñaùnh ñaäp oâng. Cain lui ra khoûi nhan Chuùa vaø ñi ñeán mieàn Noùt, ôû phía ñoâng vöôøn Ñòa Ñaøng.

(ST 4,1-16)

Chuùa thaáy toäi aùc con ngöôøi ngaäp traøn vaø chuùng chæ bieát maõi meâ toan tính nhöõng ñieàu gian traù. Chuùa hoái haän vì ñaõ sinh ra loaøi ngöôøi treân coõi theá, vaø Ngöôøi buoàn loøng voâ keå. Ngaøi phaùn:

"Ta seõ huûy dieät loaøi ngöôøi maø Ta ñaõ taïo döïng treân maët ñaát, cuõng nhö caùc loaøi gia suùc, coân truøng vaø chim muoâng treân trôøi, vì Ta hoái tieác ñaõ döïng neân chuùng".

Nhöng Chuùa quí meán Noeâ. OÂng laø ngöôøi coâng chính giöõa muoân ngöôøi trong thôøi oâng.

Chuùa noùi vôùi Noeâ:

"Traàn gian ñaày gian aùc, vì theá Ta seõ huûy dieät noù vôùi taát caû moïi loaøi sinh vaät. Con haõy ñoùng moät chieác taøu lôùn baèng goã treát daàu. Con ngaên thaønh töøng khoang rieâng vaø treùt raùi beân trong vaø beân ngoaøi. Taøu daøi 150 meùt vaø roäng 25 meùt. Beân hoâng taøu con trôû cöûa vaø xaây caùc khoang taøu thaønh ba taàng. Phaàn Ta, Ta seõ laøm luït phuû khaép maët ñaát ñeå dieät heát sinh vaät trong thieân haï. Moïi vaät döôùi ñaát seõ cheát heát. Nhöng Ta seõ giao öôùc vôùi con, vaø con seõ ñi vaøo taøu ñem theo caùc con, vôï vaø caùc con daâu. Trong caùc loaøi vaät coù söï soáng, con ñöa vaøo taøu moãi thuù vaät moät caëp ñeå baûo toàn chuùng soáng soùt vôùi con: moät con ñöïc vaø moät con caùi. Con haõy tìm ñoà aên ñöôïc, tích tröû laøm löông thöïc nuoâi soáng con vaø chuùng".

Noeâ laøm ñuùng theo lôøi Chuùa daïy.

Chuùa noùi vôùi Noeâ:

"Haõy leân taøu, ñem theo gia ñình con, bôûi vì baûy ngaøy nöõa, ta seõ cho möa tuoân xuoáng 40 ngaøy vaø 40 ñeâm roøng raõ".

Noeâ ñi vaøo taøu cuøng vôùi con, vôï vaø caùc con daâu cuûa mình. OÂng ñem theo caùc loaøi vaät, chim muoâng vaø caùc loaïi boø saùt moãi thöù moät ñoâi nhö Chuùa ñaõ ra leänh. Baûy ngaøy sau ñoù, nöôùc luït baét ñaàu phuû khaép maët ñaát.

Nöôùc daâng leân vaø ñöa taøu noåi leân khoûi maët ñaát. Nöôùc daâng leân maõi, ñaát vaø caùc ngoïn nuùi cao cuõng khoâng coøn thaáy. Nöôùc ngaäp ñænh caùc ngoïn nuùi ñeán baûy meùt. Baáy giôø, treân ñaát lieàn, moïi sinh vaät, chim muoâng, gia suùc, daõ thuù vaø raén reát ñeàu cheát heát. Con ngöôøi ta cuõng bò tieâu dieät luoân. Chæ coù Noeâ vaø nhöõng gì oâng ñem theo treân taøu laø coøn toàn taïi.

(ST 6.5...7,23)

Nöôùc phuû maét ñaát trong voøng 150 ngaøy. Baáy giôø Chuùa nhôù laïi Noeâ vaø taát caû caùc loaøi vaät ñi theo oâng leân taøu. Chuùa cho moät ngoïn gioù thoåi treân maët ñaát vaø nöôùc ruùt daàn. Taøu döøng laïi treân caùc ngoïn ñoài Araraùt. Cuoái cuøng caùc ñænh nuùi xuaát hieän.

Sau 40 ngaøy, Noeâ ôû cöûa soå taøu thaû con quaï ra, noù bay löôïn ñôïi cho maët ñaát khoâ raùo. Noeâ laïi thaû chim boà caâu, chim khoâng tìm ñöôïc nôi naøo ñaäu caû, neân trôû veà taøu.

Noeâ coøn ñôïi theâm baûy ngaøy nöõa, vaø laïi thaû con chim boà caâu. Chieàu ñeán, noù trôû veà mieäng ngaäm moät caønh laø oâliu coøn xanh töôi. OÂng vaãn ñôïi them baûy ngaøy, cho boà caâu bay ñi, vaø laàn naøy chim khoâng trôû laïi bôûi vì maët ñaát ñaõ hoaøn toaøn khoâ raùo.

Chuùa phaùn cuøng Noeâ.

"Con haõy ra khoûi taøu, ñem theo vôï, con vaø caùc con daâu. Thaû luoân caùc thuù vaät ñuû loaïi ñi theo con ñeå chuùng sinh saûn naåy nôû laïi treân maët ñaát".

Noeâ ra khoûi taøu vôùi vôï, con vaø caùc con daâu cuõng nhö loai vaät ñuû loaïi. Baáy giôø, oâng xaây moät baøn thôø vaø daâng moät leã teá sinh cho Thieân Chuùa.

(ST 7,24...8,20)

Chuùa chuùc laønh cho Noeâ vaø caùc con, Ngaøi phaùn:

"Haõy sinh saûn thaät nhieàu vaø coù maët khaép traùi ñaát"

Ñoaïn Ngaøi phaùn:

"Ta seõ kyù keát moät giao öôùc vôùi caùc con, vôùi con chaùu caùc con vaø taát caû caùc sinh vaät cuøng ra khoûi taøu vôùi caùc con. Luït seõ khoâng taøn phaù traùi ñaát nöõa. Ngaøy naøo coøn traùi ñaát, gieo gaët, noùng laïnh, ñoâng heø, ngaøy ñeâm seõ lieân tuïc tieáp dieãn. Ñaây laø daáu chæ giöõa Ta vaø caùc con, Ta ñaët moät caàu voøng trong caùc taàng maây. Khi Ta cho maây tuï laïi ôû treân baàu trôøi, caàu voøng cuûa Ta seõ xuaát hieän. Khi caàu voøng ñoù xuaát loä treân maây, Ta thaáy noù vaø nhôù ñeán giao öôùc ñôøi ñôøi giöõa Ta vaø taát caû caùc sinh vaät treân traùi ñaát".

(ST 9,1,8...16)

Laïy Chuùa, Ngaøi ñaõ ñoái xöû toát ñoái vôùi daân Ngaøi.
Ngaøi ñaõ ñöa tuø nhaân con caùi Giacoùp trôû veà.
Ngaøi ñaõ tha thöù loãi laàm cuûa daân Ngaøi,
Ngaøi ñaõ laáy maøn che khuaát toäi loãi cuûa noù.
Ngaøi ñaõ haï nguoâi côn giaän,
ñaõ keàm haõm böïc doïc ñoái vôùi chuùng con.
Laïy Chuùa, Ñaáng cöùu ñoä chuùng con, xin laøm cho chuùng con trôû veà vôùi Ngaøi,
vaø xin Ngaøi ñöøng thònh noä ñoái vôùi chuùng con.
Côn giaän cuûa Ngaøi seõ khoâng chaám döùt ñöôïc sao?
Ngaøi luoân thònh noä ñoái vôùi chuùng con maõi sao?
Ngaøi seõ khoâng ñöa chuùng con veà neûo soáng,
ñeå daân Ngaøi ñöôïc haân hoan trong Ngaøi sao?
Laïy Chuùa, xin cho chuùng con thaáy tình yeâu cuûa Chuùa,
vaø ban cho chuùng con ôn cöùu ñoä cuûa Ngaøi.
Con nghe lôøi Chuùa phaùn,
vì Chuùa ban nhöõng lôøi noùi hoøa bình
ñoái vôùi daân Ngöôøi, ñoái vôùi ai trung tín,
vaø ñoái vôùi keû naøo höôùng loøng veà vôùi Ngöôøi.
Vaâng, ôn cöùu ñoä caän keà vôùi nhöõng ngöôøi naøo ñaët nieàm tin nôi Chuùa,
vinh quang Chuùa seõ ñeán ôû vôùi ñaát chuùng ta.
Tình yeâu vaø trung tín gaëp gôõ nhau,
coâng lyù vaø hoøa bình gaén chaët vaøo nhau.
Trung tín naûy maàm töø traùi ñaát,
vaø töø trôøi cao coâng lyù seõ ñoå ñaày.
Chính Chuùa seõ ban cho chuùng ta haïnh phuùc
vaø ñaát chuùng ta seõ sinh hoa traùi.
Coâng chính seõ böôùc ñi tröôùc nhan Chuùa,
vaø hoøa bình traûi roäng ñöôøng tröôùc Ngaøi.

(TV 85)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page