Haõy tìm kieám Ta
vaø caùc ngöôi seõ ñöôïc soáng

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

"Haõy tìm kieám Ta vaø caùc ngöôi seõ ñöôïc soáng"

Vaøo naêm vua OÂdiaùt baêng haø, toâi ñaõ thaáy Chuùa trong moät kieán thò. Ngaøi ngoài treân ngai raát cao vaø caùc vaït aùo Ngaøi phuû leân Ñeàn Thaùnh. Caùc thieân thaàn Seâraphim ñöùng caïnh Ngaøi. Hoï haùt vang cuøng nhau nhöõng lôøi naøy: "Thaùnh, thaùnh, thaùnh, Chuùa laø Chuùa vuõ truï, toaøn theå traùi ñaát ñaày vinh quang Ngaøi!"

Nghe tieáng ñoù caùc caùnh cöûa rung chuyeån vaø toøa nhaø phuû ñaày khoùi. Toâi thöa:

Moät trong caùc thieân thaàn Seâraphim bay ñeán phía toâi, laáy than löûa ôû baøn thôø keïp boû vaøo moâi toâi vaø noùi:

Toâi lieàn nghe tieáng Chuùa phaùn cuøng toâi:

"Ta seõ sai ai? Ai seõ laø söù giaû cuûa Ta?"

Toâi thöa:

"Con ñaây, Ngaøi coù theå sai con".

(IS 6,1-8)

Naboát thuoäc nhaø Gítreâen coù moät vöôøn nho, caïnh vöông cung Asaùt, vua xöù Samaria. Asaùt ñeà nghò vôùi Naboát:

"Haõy ñeå laïi cho ta vöôøn nho cuûa ngöôi ñeå ta bieán noù thaønh vöôøn caây aên traùi cuûa ta, phaûi chaêng noù ôû caïnh vöông cung cuûa ta; ta seõ ñoåi cho ngöôi moät vöôøn nho toát hôn hoaëc neáu ngöôi muoán ta traû tieàn ñuùng theo giaù cuûa noù".

Nhöng Naboát noùi vôùi Asaùt:

"Vì Chuùa ngaên khoâng cho toâi trao cho ai cô nghieäp toâi ñaõ laõnh nhaän töø toå tieân toâi!"

Asaùt trôû veà cung, böïc töùc vì Naboát nhaø Gítreâen ñaõ töø choái trao cho oâng maûnh vöôøn, laø gia nghieäp cuûa toâ tieân oâng ta.

OÂng ñi naèm, quay maët vaøo töôøng vaø khoâng maøng aên uoáng gì. Vôï vua laø Geâdaben ñeán caïnh vua vaø thöa:

"Sao ngaøi coù veû böïc töùc vaø khoâng muoán aên uoáng gì caû?"

Asaùt keå cho vôï nghe chuyeän ñaõ xaûy ra. Baáy giôø Geâdaben lieàn baøn:

"Phaûi chaêng ngaøi laø vua cuûa Israel! Xin ngaøi ñöùng daäy duøng böõa vaø cöù yeân taâm. Thieáp seõ coù caùch laáy vöôøn nho cuûa Naboát cho ngaøi".

Geâdaben lieàn thay maët Asaùt vieát thö, ñoùng trieän nhaø vua. Baø gôûi thö naøy cho caùc thuû laõnh vaø ñaàu muïc thaønh phoá nôi Naboát cö nguï. Baø vieát theá naøy: "Caùc ngöôi toå chöùc moät buoåi leã aên chay vaø yeâu caàu Naboát trình dieän tröôùc moïi ngöôøi. Caùc oâng ñöa hai teân voâ loaïi ñeán ñoái dieän voái oâng ta ñeå toá caùo Naboát nhö sau: "Nhaø ngöôi nhuïc maï Thieân Chuùa vaø nhaø vua!" Caùc oâng daãn haén ta ra ngoaøi vaø ñoâi ñaù cho cheát".

Caùc thuû laõnh vaø ñaàu muïc thaønh phoá tuaân theo chæ thò cuûa Geâdaben ñaõ vieát trong thö gôûi ñeán hoï. Sau ñoù hoï baùo cho Geâdaben:

"Naboát ñaõ bò neùm ñaù cheát roài".

Khi Geâdaben hay tin Naboát ñaõ cheát lieàn thöa vôùi Asaùt:

"Ngoài daäy ñi. Ngaøi coù theå laøm chuû vöôøn nho cuûa Naboát roài ñoù, vì Naboát khoâng coøn soáng nöõa, haén ñaõ cheát roài".

Asaùt choåi daäy ñeán vöôøn nho cuûa Naboát ñeå laøm chuû.

Baáy giôø EÂlia, töø Tíchbeâ, nhaän leänh cuûa Chuùa:

"Ngöôi haõy ñi gaëp Asaùt, vua cuûa Israel ñang ôû Samaria. Vua ñang ñeán daønh vöôøn nho cuûa Naboát. Ngöôi noùi vôùi vua ñieàu naøy: "Naøy Chuùa phaùn: Ngay nôi maø choù ñang lieám maùu cuûa Naboát, thì cuõng nôi ñoù choù seõ lieám chính maùu ngöôi".

Asaùt noùi laïi vôùi EÂlia:

"Nhaø ngöôi laïi tìm ta, ngöôi laø keû thuø cuûa ta!"

EÂlia traû lôøi: "Toâi tìm ngaøi vì ngaøi gian aùc; ngaøi ñaõ xöû söï traùi vôùi yù Chuùa. Vì theá toâi seõ gôûi hoaïn naïn ñeán treân ngaøi. Ngaøi seõ khoâng coù con noái doøng; toâi seõ laøm cho toaøn nhaø ngaøi khoâng ai soáng soùt. Vì ngaøi laøm toâi phaûi noåi giaän vaø ñaõ ñaåy ñöa Israel vaøo ñöôøng toäi loãi, toâi seõ xöû ñoái vôùi gia ñình ngaøi nhö ñaõ töøng xöû ñoái vôùi gia ñình Gieâroâboâam, con cuûa Neâbaùt, vaø gia ñình Baùtxa, con Abida. Moïi ngöôøi trong nhaø Asaùt cheát trong thaønh thì bò choù aên, cheát ngoaøi ñoàng thì chim ræa. Vaø ñaây laø lôøi Chuùa baùo cho Geâdaben: "Choù seõ xeù xaùc Geâdaben gaàn töôøng nhaø Gítreâen".

Khi Asaùt nghe nhöõng lôøi doïa naït ñoù, thì lieàn xeù aùo mình ra, maëc bao vaûi leân mình vaø aên chay. OÂng mang bao vaûi ñoù maø nguû. OÂng ñi ñöùng chaäm raõi. Baáy giôø Chuùa noùi vôùi EÂlia xöù Tíchbeâ:

"Nhaø ngöôi coù thaáy Asaùt haï mình ñoái vôùi Ta khoâng? Vì noù toû ra khieâm toán, Ta seõ khoâng gieo hoïa trong nhöõng ngaøy noù coøn soáng. Ñeán thôøi con noù Ta seõ ñoå hoaïn naïn xuoáng nhaø noù".

(2 CV 21,1-29)

Khoán cho nhöõng ai thay ñoåi caùc luaät phaùp
vaø bieán chuùng thaønh cay nghieät nhö daám ñaéng,
nhöõng ai chaø ñaïp coâng lyù xuoáng ñaát.
Chuùng gheùt boû nhöõng ngöôøi ñeà cao phaùp luaät ôû toøa aùn,
chuùng khoâng öa ngöôøi noùi söï thaät.
Vì caùc ngöôi aùp böùc keû yeáu heøn,
vaø vì caùc ngöôi baét hoï phaûi chòu thueá ñaùnh vaøo luùa mì,
caùc ngöôi seõ khoâng cö nguï ñöôïc nôi caên nhaø
maø caùc ngöôi töøng xaây baèng ñaù taûng,
caùc ngöôi seõ khoâng uoáng ñöôïc röôïu
cuûa vöôøn nho caùc ngöôi troàng.
ta bieát toäi caùc ngöôi
vaø voâ soá loãi caùc ngöôi phaïm.
caùc ngöôi ñaøy ñoïa treû thô trong caûnh khoán cuøng,
caùc ngöôi tham lam,
coi reõ quyeàn lôïi cuûa keû ngheøo tröôùc toøa aùn
(vaø vì theá ai khoân hoàn thì ñaønh caâm nín,
vì bieát raèng noùi leân luùc naøy laø nguy hieåm).
Caùc ngöôi haõy laøm vieäc thieän, traùnh vieäc aùc,
vaø caùc ngöôi seõ ñöôïc soáng,
vaø Chuùa laø Thieân Chuùa seõ ôû vôùi caùc ngöôi.
Haõy boû ñieàu gian aùc, haõy yeâu vieäc thieän,
haõy laøm cho coâng lyù hieän dieän nôi toøa aùn.
Nhö theá coù theå Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa toaøn vuõ truï
seõ thöông tình soá coøn laïi cuûa haäu dueä nhaø Giuse?

(Am 5,7.10-15)

Khoán cho ai soáng thoaûi maùi ôû Sion,
soáng an nhieân töï taïi treân nuùi Samaria.
Khoán cho caùc ñaàu muïc cuûa daân treân caùc daân,
caùc keû ñuùng ra phaûi laøm göông cho daân Israel.
Chuùng naèm treân giöôøng ngaø,
saûi buïng treân caùc gheá daøi sang troïng,
aên thòt cöøu haûo haïng
vaø boø tô beùo baét trong chuoàng;
caùc ngöôi ngaâm nga ñaøn ca xöôùng haùt,
baøy ñuû thöù duïng cuï aâm nhaïc nhö Ñavid,
caùc ngöôi uoáng röôïu trong bình thaät lôùn,
xöùc ñuû loaïi nöôùc hoa,
maø khoâng lo ñeán vaän maïng cuûa daân ta!
Vì theá caùc ngöôi seõ thaáy
taïi sao caùc ngöôi laø nhöõng keû ñaàu tieân bò ñi ñaøy aûi,
cuoäc vui cuûa keû öôn heøn chaám döùt!
Chuùa laø Thieân Chuùa ñaõ theà laø seõ laøm ñieàu ñoù,
Chuùa laø Chuùa vuõ truï ñaõ phaùn ra;
Ta gheâ tôûm caûnh xa hoa cuûa Giacoùp,
Ta gheùt boû caùc laàu ñaøi cuûa noù,
vaø Ta seõ trao vaøo tay quaân thuø thaønh phoá vaø cuûa caûi trong ñoù.

(Am 6,1.4-8)

Caùc ngöôi haõy nghe lôøi ta noùi ñaây, caùc ngöôi laø nhöõng ngöôøi ñaøn aùp keû ngheøo vaø muoán nhöõng keû beù nhoû trong xöù phaûi bò tieâu dieät.

Caùc ngöôi noùi: "Mong sao caùc ngaøy leã ñaàu tuaàn traêng qua ñi ñeå chuùng ta coù theå baùn luùa mì, vaø mong sao ngaøy leã Sabaùt sôùm chaám döùt ñeå chuùng ta coù theå môû kho luùa! Chuùng ta coù theå söûa ñaáu ño, taêng giaù vaø caân sai. Vaø nhö theá laø coù theå mua ñöùt ngöôøi ngheøo baèng tieàn, vaø ñoåi keû khoán cuøng vôùi giaù moät ñoâi deùp; chuùng ta coù theå baùn ñeán taän haït traáu cuõng khoâng chöøa". Chuùa theà seõ khoâng bao giôø queân vieäc caùc ngöôi laøm.

(Am 8,4-7)

Naøy ñaây Chuùa cho toâi thaáy moät thò kieán: Toâi ñaõ thaáy moät gioû ñöïng ñaày traùi caây chín. Ngaøi baûo toâi: "Amoùt, ngöôi thaáy gì?" Toâi lieàn thöa: "Moät gioû ñaày traùi chín". Baáy giôø Chuùa phaùn cuøng toâi: "Daân Ta ñaõ chín muøi, giôø ñaõ ñieåm; baây giôø Ta khoâng tha cho chuùng nöõa. Ngaøy ñoù caùc kyû nöõ ca haùt seõ than khoùc, lôøi Chuùa phaùn nhö theá. Xaùc cheát chaát ñaày, vaø khaép nôi ñeàu xaûy ra nhö theá. Baáy giôø chæ coøn thinh laëng maø thoâi!"

(Am 8,1-3)

Hôõi daân ta,
nhöõng keû cai trò ngöôi ñang nghieàn naùt ngöôi,
nhöõng thöù tham lam ñang thoáng trò ngöôi.
Hôõi daân ta, caùc thuû laõnh ngöôi laøm ngöôøi laàm laïc,
vaø daãn ngöôi treân neûo ñöôøng sai traùi.
Chuùa seõ ñích thaân xeùt xöû daân Ngaøi,
Ngaøi seõ leân tieáng keát aùn noù.
Chuùa keát aùn xöû
nhöõng ngöôøi cai trò vaø vua chuùa cuûa daân Ngaøi:
"Chính caùc ngöôi ñaõ phaù vöôøn nho Ta,
vaø nhaø caùc ngöôi chaát ñaày
cuûa caûi caùc ngöôi ñaõ aên caép ngöôøi ngheøo.
Caùc ngöôi laáy quyeàn gì chaø ñaïp daân Ta,
vaø daùm nghieàn naùt ngöôøi ngheøo?"
Ñoù laø lôøi Chuùa, Thieân Chuùa toaøn vuõ truï.

(Is 3,12-15)

Hôõi nhöõng keû laøm thuû laõnh Soâñoâma,
haõy nghe lôøi Chuùa,
haõy hoïc bieát lôøi Chuùa chuùng ta chæ daïy,
hôõi daân Goâmoâreâ!
Chuùa phaùn, Ta khoâng caàn ñeán leã vaät cuûa caùc ngöôi,
Ta khoâng theøm ñeán caùc leã vaät toaøn thieâu
baèng löøa vaø môõ boø.
Maùu boø, chieân deâ laøm Ta gheâ tôûm.
Caùc ngöôi ñeán tröôùc nhan Ta laøm gì?
Ai môøi caùc ngöôi ñeán trong caùc saân Ñeàn Thaùnh Ta?
haõy chaám döùt vieäc mang leã vaät voâ ích:
Ta gheùt khoùi höông cuûa chuùng.
Naøo leã ñaàu tuaàn traêng, Sabaùt, hoäi hoïp...
Ta khoâng chòu noåi caùc ngaøy leã laïc cuûa caùc ngöôi.
Nhöõng leã ñaàu tuaàn traêng vaø caùc cuoäc thaùnh du,
Ta gheâ tôûm chuùng.
Ñoù laø gaùnh naëng cho Ta
vaø Ta meät nhoïc vì phaûi chòu ñöïng chuùng!
Khi caùc ngöôi giang tay leân Ta caàu nguyeän,
Ta quay maët,
caùc ngöôi coù maõi caàu xin, Ta khoâng maøng nghe.
Tay caùc ngöôi ñaày maùu. haõy ñi röûa vaø thanh taåy.
Haõy vaát boû noãi gian aùc treân mình caùc ngöôi,
ñöøng laøm baån maét Ta.
haõy ngöng laøm aùc,
vaø coá hoïc laøm vieäc thieän,
haõy tìm kieám coâng chính,
haõy cöù giuùp keû bò aùp böùc,
haõy coâng baèng vôùi keû moà coâi,
vaø baûo veä baø goùa.

(Is 1,10-17)

Ñaáy laø daân boäi phaûn,
goàm toaøn luõ laùo khoeùt,
khoâng muoán nghe lôøi Chuùa daïy.
Hoï noùi vôùi keû coù thò kieán: "Chôù coù thò kieán gì nöõa",
vaø vôùi caùc ngoân söù:
"Ñöøng noùi söï thaät cho chuùng toâi nghe nöõa;
caùc ngöôi haõy noùi nhöõng ñieàu deã nghe,
haõy keå laïi nhöõng giaác mô ca tuïng chuùng toâi.
Haõy ñi nôi khaùc, haõy xa laùnh chuùng toâi,
ñöøng nhaéc chuùng toâi maõi ôû tröôùc maët Chuùa,
Ñaáng Thaùnh cuûa Israel".
Vì theá, naøy ñaây laø lôøi Ñaáng Thaùnh Israel phaùn daïy:
"Vì caùc ngöôi vöùt boû lôøi caûnh giaùc naøy,
vaø chæ tin vaøo lôøi laùo khoeùt gian traù,
loãi caùc ngöôi nhö moät maûng lôùn luø luø
naèm treân thaønh luõy,
ñoät nhieân suït xuoáng aäp treân caùc ngöôi,
nhö bình söù vôõ tan taønh nghìn maûnh,
ñeán ñoä khoâng coøn moät mieáng nhoû naøo
coù theå ñöïng ñöôïc chuùt nöôùc trong vuõng!"
Ñaáy laø lôøi Chuùa Thieân Chuùa, Ñaáng Thaùnh Israel.
Caùc ngöôi seõ tìm ñöôïc ôn cöùu ñoä
khi trôû laïi vôùi Ta vaø chòu ôû yeân,
caùc ngöôi seõ laáy laïi söùc löïc
khi khoâng coøn muùa maùy, vaø tin vaøo Ta.
Nhöng caùc ngöôi laïi khoâng muoán!

(Is 30,9-15)

Moät caønh seõ ñaâm choài töø caây giaø Gieùtxeâ,
moät choài non seõ vöôn leân töø reã cuûa noù.
Thaàn khí cuûa Chuùa luoân ôû treân ngöôøi ñoù,
Thaàn Khí ban khoân ngoan vaø thoâng thaùi,
caån troïng vaø can cöôøng,
hieåu bieát vaø kính sôï Thieân Chuùa.
Ngöôøi seõ kính troïng Thieân Chuùa.
Ngöôøi seõ khoâng phaùn xeùt döïa vaøo hoaøn caûnh beân ngoaøi,
Ngöôøi seõ khoâng quyeát ñònh gì theo lôøi ngöôøi ta ñoàn ñaõi;
nhöng ngöôøi seõ phaùn xöû keû yeáu keùm trong coâng chính,
ngöôøi laøm cho luaät phaùp ñöôïc toân troïng
ñoái vôùi nhöõng daân ngheøo trong xöù.
Ngöôøi seõ ñuoåi keû baïo taøn baèng lôøi noùi,
vaø laáy hôi thôû chaám döùt keû gian aùc.
Söï coâng chính seõ nhö giaây löng raøng buoäc quanh hoâng,
söï chính tröïc cuoän laáy quanh mình ngöôøi.
Baáy giôø soùi soáng chung vôùi cöøu,
baùo nguû gaàn deâ tô;
boø non vaø sö töû cuøng ôû chung;
sö töû cuõng nhö boø seõ gaëm rôm;
treû thô vui ñuøa beân hang raén,
trong choã raén naèm, treû nhoû coù theå thoø tay.
Seõ khoâng coøn söï aùc, vaø tai vaï
treân nuùi thaùnh cuûa Ta,
vì xöù sôû seõ ñaày söï hieåu bieát Thieân Chuùa,
nhö nöôùc gaëp laïi ñaùy bieån saâu.

(Is 11,1-9)

Chuùa phaùn,
seõ coù ngaøy
Ta cho Ñavid moät keû noái nghieäp;
ñoù seõ laø vò vua khoân ngoan
cai trò xöù soû baèng luaät vaø coâng lyù.
trong trieàu ñaïi Ngöôøi, Giuña seõ ñöôïc cöùu ñoä,
Israel seõ soáng an bình.
Vaø ñaây laø teân maø ngöôøi ta goïi Ngöôøi:
"Chuùa söï coâng chính cuûa chuùng ta".

(Gieâr 23,5-6)

Öôùc gì sa maïc vaø ñaát khoâ caèn haõy hoan hæ,
ñoàng khoâ coù theå vui möøng vì coù hoa phuû,
nhö caønh caåm chöôùng, noù seõ nôû hoa.
Noù seõ nhaûy möøng vaø lôùn tieáng hoøa ca.
Caûnh huøng vó xöù Libaêng,
dieãm kieàu cuûa nuùi Caùtminh
vaø ñoàng baèng Saroâng taát caû seõ ñöôïc ban cho noù.
Baáy giôø ngöôøi ta seõ chöùng kieán vinh quang Thieân Chuùa,
söï huy hoaøng cuûa Chuùa chuùng ta.
Haõy giöõ cho tay moõi meät cöông cöôøng leân,
haõy laøm cho ñaàu goái raõ rôøi ñöùng vöõng.
Haõy noùi vôùi nhöõng ai taâm can ñaày lo laéng:
"Can ñaûm leân, chôù sôï! Naøy Chuùa caùc ngöôi!
Ngaøi ñeán baùo thuø cho caùc ngöôi vaø thöôûng caùc ngöôi;
Ngaøi ñích thaân ñeán cöùu chuùng ta".
Baáy giôø maét ngöôøi muø seõ baét ñaàu thaáy,
tai ngöôøi ñieác seõ môû ra;
baáy giôø ngöôøi queø nhaûy nhoùt nhö nai,
vaø ngöôøi caâm seõ heùt leân vui möøng,
vì nöôùc seõ tuoân ra töø sa maïc,
vaø caùc suoái chaûy trong ñoàng khoâ.
Ñaát khoâ seõ trôû thaønh hoà,
vaø xöù haïn haùn seõ ñaày suoái nöôùc.
Trong hang soùi,
caây lau, caây saäy moïc leân.
Seõ coù moät con ñöôøng ôû ñoù,
ñöôïc goïi laø thaùnh ñaïo.
Ai khoâng trong saïch seõ khoâng ñi qua ñöôïc,
keû ñieân roà khoâng ñöôïc vaûng lai.
Khoâng coøn thaáy coù sö töû,
moät daõ thuù naøo nhaûy nhoùt nôi ñaây.
Ñoù chính laø nôi ñi laïi cuûa nhöõng ai Chuùa ñaõ cöùu chuoäc,
laø nôi lai vaõng cuûa keû ñaõ ñöôïc Chuùa cöùu thoaùt.
Hoï seõ ñeán Sion vôùi nhöõng baøi ca khaûi hoaøn,
moät nieàm vui traøn treà laøm raïng rôõ khuoân maët hoï,
moät nieàm vui traøn ngaäp taâm hoàn,
baáy giôø öu saàu vaø phieàn naõo seõ bieán tan.

(IS 35)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page