Cöïu Öôùc - Daãn Nhaäp

Theo Baûn dòch cuûa Gs. Nguyeãn Ñaêng Truùc - Lm. Vuõ Thaønh

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Cöïu Öôùc laø moät tuyeån taäp caùc saùch ñaõ ñöôïc thu thaäp qua nhieàu theá kyû. Nhieàu nhaân vaät soáng theo tinh thaàn cuûa Thieân Chuùa ñaõ tham döï vaøo vieäc thaønh hình caùc cuoán saùch naøy. Nhöõng gì caùc vò ñaõ vieát ra vaãn coøn giaù trò ngaøy nay. Nhöõng saùch ñoù:

Qua nhöõng vieäc laøm chöùng nôi Cöïu Öôùc, moät caùch naøo ñoù chính Thieân Chuùa noùi vôùi chuùng ta vaø chæ roõ cho chuùng ta vieäc Ngaøi can thieäp ñeå cöùu con ngöôøi vaø caùc daân toâc. Vieäc can thieäp cuûa Thieân Chuùa thöôøng khoù nhaän thaáy. Chæ sau khi söï vieäc xaûy ra, keû naøo tin môùi nhaän ra raèng Thieân Chuùa khoâng boû hoï vaø luoân ôû vôùi hoï.

Baèng caùch nay caùc saùch Cöïu Öôùc coù theå giuùp chuùng ta chaân nhaän söï coù maët cuûa Thieân Chuùa trong cuoäc soáng chuùng ta.

Chuùng ta khoâng bieát heát taát caû teân tuoåi nhöõng ngöôøi ñaõ vieát hoaëc thu thaäp caùc saùch Cöïu Öôùc. Neân moät soá saùch cuûa Cöïu Öôùc mang nhöõng danh xöng rieâng.

Moät trong nhöõng taùc giaû xöa nhaát cuûa Kinh Thaùnh laø "keû goïi Chuùa laø Giaveâ" ngöôøi ñoù soáng trong thôøi caùc vua Ñavid vaø Saloâmoâng vaø vieát caùc saùch ôû Gieârusalem vaøo khoaûng naêm 950 tröôùc Chuùa Gieâsu Kitoâ. Taùc giaû thu thaäp caùc caâu chuyeän truyeàn mieäng hoaëc coù theå ñaõ ñöôïc vieát thaønh vaên. Vôùi toång hôïp naøy, taùc giaû laøm thaønh moät cuoán saùch nhoû. Ñaëc ñieåm cuûa taùc giaû laø luoân goïi Thieân Chuùa laø "Giaveâ". Muïc ñích cuûa vò naøy laø thuyeát phuïc taát caû daân cö cuûa vöông quoác Israel tin raèng Giaveâ laø Thieân Chuùa chaân thaät duy nhaát. Ñöùc tin vaøo Giaveâ giuùp moïi ngöôøi vaø moïi daân toäc bieát ñöôïc Ngaøi laø Thieân Chuùa chaân thaät.

Taùc giaû thöù hai, goïi laø "Ngöôøi goïi Chuùa laø Eloim" vì ngöôøi naøy goïi Thieân Chuùa laø "Eloim". Döïa vaøo nhöõng caâu chuyeän xöa veà lòch söû daân toäc mình, taùc giaû vieát saùch vaøo caùc theá kyû thöù IX vaø thöù VIII tröôùc Chuùa Gieâsu Kitoâ. Vò naøy soáng ôû vöông quoác phía Baéc, vaøo thôøi kyø maø ñöùc tin vaøo Thieân Chuùa cuûa daân Israel bò thöû thaùch tröôùc nhöõng aûnh höôûng cuûa ngöôøi xöù laï. Toân giaùo cuûa xöù Canaan baáy giôø ñöôïc vua, trieàu ñình vaø daân chuùng coù phaàn yeâu thích. Do vaäy, "ngöôøi goïi Chuùa laø Eloim" luoân nhaán maïnh ñeán söï tuaân phuïc Thieân Chuùa cuûa Israel. Taùc giaû cho raèng thôøi buoåi hieän taïi laø moät giai ñoaïn ñaày thöû thaùch vaø thanh luyeän.

Vaøo khoaûng naêm 550 tröôùc Chuùa Gieâsu Kitoâ, moät soá thaày caû laïi taäp hoïp caùc chuyeän cuõ. Nhöõng baûn vaên hoï vieát ra taïo thaønh moät tuyeån taäp laáy teân laø "Caùc baûn vaên cuûa caùc thaày caû" hoaëc "Saùch caùc thaày caû". Caùc thaày caû naøy vieát trong thôøi löu ñaøy, khi con daân cuûa Israel khoâng coøn vöông quoác. Vöông quoác ñaõ maát, caùc vò laõnh tuï daân chuùng bò löu ñaøy taïi Babylone vaø Ñeàn thôø Thieân Chuùa bò phaù huûy.

Bôûi vì moïi söï haàu nhö ñaõ maát, caùc thaày caû coá tìm moät loái soáng môùi ñeå theå hieän ñöùc tin baèng caùch nhaán maïnh nhieàu vaøo phuïng vuï, vaøo coâng vieäc thôø phöôïng. Hoï hy voïng vôùi caùch naøy daân Israel tìm laïi ñöôïc an bình vaø söï cöùu ñoä. Hoï luoân tin töôûng vaøo söï trung thaønh cuûa Thieân Chuùa vaø coå voõ daân chuùng ñaùp traû laïi baèng chính söï trung tín cuûa mình.

Keå töø theá kyû thöù VII tröôùc Chuùa Gieâsu Kitoâ, ta thaáy moät boái caûnh lòch söû xuaát hieän ñoù laø cuoán "Saùch Luaät". Caùc taùc giaû saùch naøy keå laïi cho ta hay baèng caùch naøo daân chuùng ñaõ töø boû Thieân Chuùa cuûa hoï. Vì Israel xa Chuùa, neân phaûi chòu nhöõng cuoäc taán coâng cuûa quaân thuø vaø phaûi bò löu ñaøy. "Saùch Luaät" khaån khoaûn keâu môøi daân Israel trôû laïi vaø vaâng phuïc Thieân Chuùa, vôùi nieàm hy voïng laø neáu hoï trung tín trôû laïi, Thieân Chuùa seõ cho hoï ñöôïc quay veà queâ cuõ.

Ngay vaøo theá kyû thöù IX, caùc "söù ngoân" xuaát hieän nhö laø phaùt ngoân vieân cuûa Thieân Chuùa ñeå noùi vôùi daân Israel. Caùc vò toá caùo loãi hö ñoán, baát coâng vaø thieáu ñöùc tin cuûa nhieàu ngöôøi daân Israel, vaø thuùc baùch hoï hoái caûi. Caùc vò nhaán maïnh raèng Thieân Chuùa tha thieát vôùi vaän meänh cuûa nhaân loaïi. Thieân Chuùa khoâng boû rôi loaøi ngöôøi, traùi laïi, Ngaøi ñaëc bieät cöùu giuùp ngöôøi bò nhuïc nhaèn vaø bò aùp böùc.

Cuoán "Thaùnh Kinh cuûa caùc baïn treû" coáng hieán moät soá baûn vaên Cöïu Öôùc ñöôïc choïn löïa. Ñaëc bieät chuù taâm ghi laïi caùc ñoaïn noùi cho caùc baïn treû vaøo thôøi buoåi hoâm nay. Caùc baûn vaên naøy gôïi leân nhöõng caâu hoûi quan troïng nhaát chaát vaán con ngöôøi cuûa moïi thôøi ñaïi vaø luoân coù giaù trò ñoái vôùi chuùng ta baây giôø:

Nhöõng baûn vaên Kinh Thaùnh maø caùc baïn thaáy trong cuoán Thaùnh Kinh cuûa caùc baïn treû coù theå giuùp baïn suy nghó veà caùc caâu hoûi ñoù. Chuùng seõ laø nguoàn can ñaûm vaø hy voïng, bôûi vì chuùng cho pheùp ta heù thaáy vieäc laøm cuûa Thieân Chuùa trong lòch söû loaøi ngöôøi, vaø trong chính lòch söû rieâng tö cuûa chuùng ta.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page