Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 24 -

 

3- Ðại Hội Tại Sikem

 

1 Yôsua họp lại toàn thể các chi tộc Israel ở Sikem, và triệu tập các kỳ mục, các đầu mục, thẩm phán và ký lục của Israel; họ đứng chầu trước nhan Thiên Chúa. 2 Bấy giờ Yôsua nói với toàn dân:

"Yavê Thiên Chúa Israel phán thế này: Xưa kia tổ tiên các ngươi, Têrakh cha của Abraham và cha của Nakhor, ở mãi bên kia Sông Cả và đã phụng sự các thần khác. 3 Ta đã đem cha các ngươi là Abraham đi từ bên kia Sông Cả mà cho rảo khắp vùng Canaan, và Ta đã cho dòng giống người nên đông đảo và đã ban cho người, Ysaac. 4 Ta đã ban cho Ysaac: Yacob và Esau; Esau thì được Ta cho chiếm lấy núi Sêir; còn Yacob và các con đã xuống Aicập. 5 Ta đã sai đến Môsê và Aharôn; và Ta đã đánh phạt Aicập (bằng điều) Ta thi hành ở giữa nó; rồi sau đó, Ta đã đem các ngươi ra. 6 Ta đã đem cha ông các ngươi ra khỏi Aicập; và các ngươi đã đến Biển. Người Aicập đã lấy xa mã kỵ binh đuổi theo cha ông các ngươi đến Biển Sậy. 7 Họ đã kêu lên Yavê và Người cho sương mù chận giữa các ngươi và quân Aicập.người đã cho Biển lui lại mà vùi chúng đi. Vậy mắt các ngươi đã chứng kiến điều Ta làm trên quân Aicập. Ðoạn các ngươi đã lui lại lâu ngày trong sa mạc. 8 Ta lại đem các ngươi vào xứ dân Amori ở bên kia Yorđan. Chúng đã giao chiến với các ngươi, và Ta đã phó nộp chúng trong tay các ngươi. Các ngươi đã chiếm lấy đất của chúng và Ta da94 tru diệt chúng khỏi trước mặt các ngươi. 9 Balaq con của Xippor, vua Moab đã đứng lên giao chiến với Israel, hắn đã cho mời Balaam con của Bơor đến rủa độc các ngươi. 10 Nhưng Ta đã không muốn nghe theo Balaam; và nó đã phải chúc lành cho các ngươi; Ta đã giật các ngươi khỏi tay (Balaq).

"11 Các ngươi đã qua (sông) Yorđan và đến Yêrikhô. Và các chủ ông Yêrikhô đã giao chiến với các ngươi, (các dân) Amori, Phơrizi, Canaan, Hit-tit, Ghirgasi, Khiu-vi, Yơbusi, Ta đã phó nộp chúng trong tay các ngươi. 12 Ta đã phái kinh hoàng tán đảm đi trước mặt các ngươi, đuổi chúng khỏi đằng trước, cùng với hai vua Amori, chứ nào có phải bởi cung kiếm của ngươi! 13 Ta đã ban cho các ngươi đất, ngươi không vỡ; những thành các ngươi không xây mà được ở, những vườn nho, dầu các ngươi không trồng mà được ăn.

 

Israel chọn Yavê

"14 Bây giờ các ngươi hãy kính sợ Yavê và phụng sự Người, một lòng đơn thành, tín trực; hãy khử bỏ những thần, tổ tiên các ngươi đã thờ bên kia Sông Cả và ở Aicập. Hãy phụng sự Yavê. 15 Nếu các ngươi không bằng lòng phụng thờ Yavê, thì hôm nay cứ chọn lấy ai mà thờ, hoặc là những thần, tổ tiên các ngươi đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của dân Amori nơi đất chúng các ngươi đang ở! Phần ta và cả nhà ta sẽ phụng thờ Yavê".

16 Dân đáp lại và thưa: "Quái gở thay nếu chúng tôi bỏ Yavê để phụng thờ những thần khác. 17 Vì Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, chính Người đã đem chúng tôi cùng cha ông chúng tôi lên từ đất Aicập, từ nhà tôi mọi; và đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao ấy; Người đã gìn giữ chúng tôi trên đường chúng tôi đi, giữa tất cả các nước chúng tôi ngang qua. 18 Yavê đã đuổi khỏi đằng trước chúng tôi tất cả các dân, cả người Amori lập cư trong xứ. Vậy cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng sẽ phụng thờ Yavê, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi".

19 Bấy giờ Yôsua nói với dân: "Không, không, các ngươi không thể phụng thờ Yavê, vì Người là Thiên Chúa chí thánh, là Thiên Chúa ghen tuông, Người sẽ không dung tội nghịch, lỗi lầm của các ngươi đâu. 20 Nếu các ngươi bỏ Yavê mà đi phụng thờ những thần ngoại dân, Người sẽ quay lại mà giáng họa cho các ngươi và tận diệt các ngươi, cả sau khi Người đã giáng phúc cho các ngươi".

21 Dân thưa với Yôsua: "Không! Vì chúng tôi sẽ phụng thờ Yavê!" 22 Yôsua nói với dân: "Các ngươi cam đoan với mình, là cac ngươi đã chọn lấy Yavê để phụng thờ Người!" Họ thưa: Xin cam đoan!" 23 (Yôsua nói): "Vậy bây giờ các ngươi hãy khử bỏ các thần ngoại dân còn ở giữa các ngươi và hãy hướng lòng về với Yavê Thiên Chúa của Israel!" 24 Dân thưa với Yôsua: "Chính Yavê Thiên Chúa của chúng tôi mà chúng tôi sẽ phụng thờ; chính tiếng của Người mà chúng tôi sẽ vâng nghe!"

 

Khế ước tại Sikem

25 Vậy ngày ấy Yôsua đã kết Giao ước cho dân và ra phán quyết và luật điều cho họ ở Sikem. 26 Yôsua đã sao lại các lời ấy trong sách Luật của Thiên Chúa. Ðoạn ông lấy một tảng đá lớn mà dựng ở đó dưới Cây Sồi ở trong thánh điện của Yavê. 27 Và Yôsua nói với toàn dân: "Này tảng đá ấy sẽ làm chứng cáo tội chúng ta; vì nó đã nghe cả mọi lời Yavê phánc ùng chúng ta; vậy nó sẽ làm chứng cáo tội các ngươi, kẻo các ngươi chối bỏ Thiên Chúa các ngươi". 28 Ðoạn Yôsua giải tán dân, cho ai nấy về cơ nghiệp của mình.

 

4- Phụ Lục

 

Yôsua chết

29 Sau các điều ấy, Yôsua con của Nun, tôi tớ Yavê, đã chết, thọ được một trăm mười tuổi. 30 Người ta đã tống táng ông nơi thửa đất cơ nghiệp của ông ở Timna-Sêrakh trong miền núi Ephraim, phía Bắc núi Gaash. 31 Israel đã phụng thờ Yavê mọi ngày đời Yôsua và mọi ngày đời các kỳ mục đã sống sau Yôsua, những người đã được biết tất cả công trình Yavê đã làm cho Israel.

 

Hài cốt của Yuse. Êlêazar chết

32 Còn hài cốt của Yuse mà con cái đã đem lên từ Aicập, thì họ đã chôn cất ở Sikem, trong thửa ruộng Yacob đã tậu của con cái Khamor, cha của Sikem, giá là một trăm seqel; và đã thành cơ nghiệp của con cái Yuse. 33 Ðến lượt Êlêazar, con của Aharôn, cũng chết và người ta tống táng ông ở đồi của con ông là Pinơkhas, (đồi) người ta đã cấp cho trong miền núi Ephraim.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page