Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 01 -

 

I. Ðánh Chiếm Ðất Hứa

1- Chuẩn Bị

 

Mời qua đất hứa

1 Xảy ra là, sau khi Môsê, tôi tớ Yavê chết rồi, Yavê phán với Yôsua, con của Nun, tôi bộc của Môsê rằng:

"2 Môsê, tôi tớ của Ta đã chết. Vậy bây giờ, ngươi hãy chỗi dậy qua (sông) Yorđan kia, ngươi và toàn dân này (mà vào) đất Ta ban cho chúng - (cho con cái Israel). 3 Mọi nơi bàn chân các ngươi giẫm lên, thì Ta đã ban cho các ngươi rồi, như Ta đã phán với Môsê: 4 từ sa mạc và Liban đằng kia cho đến Sông Cả, sông phơrat, (tất cả xứ của dân Hit-tit), cho đến Biển Cả, phương mặt trời lặn: đó là bờ cõi của các ngươi, 5 sẽ không còn ai đứng cự được trước mặt ngươi, mọi ngày đời ngươi; như Ta đã ỡ với Môsê, Ta cũng sẽ ở với ngươi; Ta sẽ không bỏ rơi, (hay) để mặc ngươi đâu!"

 

Tuân giữ lề luật,

điều kiện để được Thiên Chúa hộ giúp

"6 Hãy ở mạnh mẽ và can đảm! Vì chính ngươi sẽ cho dân này chiếm làm cơ nghiệp đất Ta đã thề với tổ tiên chúng là sẽ ban cho chúng. 7 Ngươi chỉ việc ở cho mạnh mẽ, và hết sức can đảm mà chú tâm thi hành tất cả lề luật Môsê, tôi tớ của Ta đã truyền dạy ngươi; đối với luật ấy, ngươi đừng xiêu qua phải vẹo qua trái, ngõ hầu ngươi được thành công bất cứ ngươi đi đâu. 8 Sách luật này chớ hề lìa khỏi miệng ngươi; và ngươi sẽ gẫm suy ngày đêm, ngõ hầu ngươi tuân giữ để thi hành theo mọi điều đã viết trong đó. Có thế, ngươi mới được việc trong đường đi nước bước của ngươi; và bấy giờ ngươi sẽ thành công. 9 Há Ta đã chẳng truyền dạy ngươi sao: "Hãy ở mạnh mẽ và can đảm! Ðừng khiếp vía, đừng nhát gan, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi ở với ngươi bất cứ ngươi đi đâu".

 

Trợ lực của các chi tộc bên này Yorđan

10 Yôsua truyền cho các ký lục của dân rằng: "11 Hãy rảo qua trại và truyền cho dân: Hãy lo chuẩn bị lương thực, vì còn ba ngày nữa các ngươi sẽ qua (sông) Yorđan kia để vào chiếm lấy đất Yavê, Thiên Chúa của các ngươi sắp cho các ngươi chiếm lấy!" 12 Còn với nhóm Ruben, Gađ và nửa cho tộc Manassê, Yôsua bảo rằng: "13 Hãy nhớ lời Môsê, tôi tớ của Yavê đã truyền dạy các ngươi: Yavê, Thiên Chúa của các ngươi, cho các ngươi được nơi an nghỉ và ban cho các ngươi vùng này. 14 Ðàn bà, con trẻ cùng súc vật của các ngươi sẽ ở lại trong vùng Môsê đã ban cho các ngươi (bên) này sông Yorđan. Còn các ngươi, tất cả trai tráng đầu quân được, hàng ngủ chỉnh tề, các ngươi sẽ qua trước anh em các ngươi, hết thảy những hùng binh, và các ngươi sẽ trợ lực cho họ, 15 cho đến khi nào Yavê cho anh em các ngươi được nơi an nghỉ, như các ngươi, và chiếm được, cả họ nữa, đất Yavê Thiên Chúa của các ngươi sắp ban cho họ. Bấy giờ các ngươi sẽ trở về xứ, về phần sở hữu của các ngươi. Các ngươi sẽ chiếm giữ lấy (xứ) Môsê tôi tớ Yavê đã ban cho các ngươi, bên này sông Yorđan, phía mặt trời mọc". 16 Họ đáp lại với Yôsua rằng: "Mọi điều ngài truyền dạy chúng tôi, chúng tôi sẽ thi hành, và ngài sai chúng tôi đi bất cứ đâu, chúng tôi sẽ đi! 17 Như chúng tôi đã vâng nghe Môsê thế nào, chúng tôi cũng sẽ nghe ngài như vậy. Miễn sao Yavê Thiên Chúa của ngài ở với ngài, như Người đã ở với Môsê. 18 Mọi kẻ cưỡng lại lịnh ngài và không vâng lời ngài, về mọi điều ngài truyền, nó sẽ phải chết. Ngài hãy ở cho mạnh mẽ và can đảm!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page