Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 03 -

 

2- Qua Sông Yorđan

 

Chuẩn bị vượt sông

1 Sáng ngày Yôsua dậy sớm và họ bỏ Shittim trẩy đi, ông và toàn thể con cái Israel, đến tận bên (sông) Yorđan, và họ đã nghỉ đêm ở đó trước khi sang (sông). 2 Cuối ba ngày, các ký lục rảo qua trại, 3 mà Yavê truyền cho dân rằng: "Thoạt vừa thấy Khám Giao ước của Yavê, Thiên Chúa của các ngươi, và các tư tế Lêvit khiêng Khám, các ngươi sẽ bỏ chỗ mình, trẩy đi theo sau Khám - 4a nhưng sẽ chừa giữa các ngươi và Khám một khoảng cách độ chừng hai ngàn xích, đừng lại gần Khám - 4b ngõ hầu các ngươi biết đường nào mà đi, vì các ngươi chưa ngang qua đường ấy bao giờ". 5 Yôsua nói với dân: "Hãy lo thánh tẩy vì mai Yavê sẽ làm giữa ngươi những sự lạ". 6 Và Yôsua nói với các tư tế rằng: "Hãy khiêng Khám Giao ước mà đi qua đằng trước dân". Và họ đã khiêng Khám Giao ước mà đi đằng trước dân.

 

Lời dặn cuối cùng

7 Yavê phán với Yôsua: "Hôm nay Ta bắt đầu cho ngươi được nên lớn lao trước mắt toàn thể Israel, để chúng biết là Ta sẽ ở với ngươi, như Ta đã ở với Môsê. 8 Còn ngươi, ngươi sẽ ra lịnh cho các tư tế khiêng Khám Giao ước rằng; Vừa đến ven nước (sông) Yorđan, chính trong (sông) Yorđan, các ngươi sẽ dừng lại". 9 Yôsua bảo con cái Israel: "Tiến lại đây và hãy nghe các lời của Yavê, Thiên Chúa của các ngươi". 10 Ðoạn Yôsua nói: "Nơi điều này, các ngươi sẽ biết là có một vị Thần sống ở giữa các ngươi và Người chắc sẽ xua đuổi khỏi trước mặt các ngươi (các dân) Canaan, Hit-tit, Khiu-vi, Phơrizi, Ghirgasi, Amori, Yơbusi: 11 Này đây Khám Giao ước của Chúa tể càn khôn sắp đi trước các ngươi sang (sông) Yorđan! 12 Vậy bây giờ các ngươi hãy lựa mười hai người trong các chi tộc Israel, mỗi chi tộc một người. 13 Và sự sẽ xảy ra là: bàn chân các tư tế, khiêng Khám của Yavê, Chúa tể càn khôn, vừa đặt xuống nước sông Yorđan, thì nước sông Yorđan, nước mạn ngược chảy xuống, sẽ bị cắt và dừng lại làm một khối!"

 

Sang sông

14 Vậy khi dân bỏ lều trẩy đi để sang (sông) Yorđan, thì các tư tế khiêng Khám Giao ước đi trước dân. 15 Và thoạt khi các kẻ khiêng Khám vừa đến (sông) Yorđan và chân các tư tế khiêng Khám vừa nhúng xuống ven bờ - vả sông Yorđan tràn ra cả hai bên bờ suốt cả mùa gặt - 16 thì nước mạn ngược chảy xuống liền dừng lại, đóng lại làm một khối suốt một khoảng rất xa, ở Ađam, thành ở cạnh sườn Xartan; còn nước (xuôi) chảy vào Biển Hoang giao, Biển Muối thì bị cắt hẳn và dân đã sang (sông) nơi khúc đối diện với Yêrikhô. 17 Và các tư tế khiêng Khám Giao ước của Yavê đã dừng sững lại (chân) khô ráo, trong lòng (sông) Yorđan, trong khi toàn thể Israel sang sông ráo (chân), mãi cho đến khi tất cả dân nước đều sang (sông) Yorđan xong xuôi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page