Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 17 -

 

Chi tộc Manassê

1 Phần chi tộc Manassê bắt thăm được - Manassê là con đầu lòng của Yuse - thì thuộc về Makir, con đầu lòng của Manassê, cha của Galaađ, vì là tay thiện chiến, nên đã được Galaađ và Bashan. 2 Rồi là (phần) của các người con khác của Manassê, theo các thị tộc của họ: con cái Abiêzer, con cái Khêlek, con cái Asriel, con cái Shêkim, con cái Khêpher, con cái Shơmiđa: Ðó là con cái Manassê, con của Yuse, hàng nam nhân, theo các thị tộc của họ. 3 Xơlophơkhađ, con của Khêpher, con của Galaađ, con của Makir, con của Manassê, không có con trai mà chỉ có con gái; tên các con gái ông là: Makhlah, Nôah, Khoglah, Milkah, Tirxa. 4 Các cô đến gặp Elêazar, vị tư tế và Yôsua, con của Nun, cùng các vương công và nói: "Yavê đã truyền cho Môsê phải ban cơ nghiệp cho chúng tôi giữa các anh em chúng tôi!" Vậy theo lịnh Yavê họ đã ban cho các cô được có phần cơ nghiệp giữa các anh em của cha các cô. 5 Vậy Manassê đã bốc được mười phần, không kể xứ Galaađ và Bashan ở bên kia sông Yorđan, 6 vì các con gái của Manassê cũng được lĩnh phần cơ nghiệp giữa các con trai của ông. Còn xứ Galaađ thì thuộc về các người con khác của Manassê.

7 Ranh giới của Manassê, phía giáp với Asher, là ở Mikmơtat, đối diện với Sikem; rồi ranh giới đi về phía Nam, đến dân cư En-Tappuakh. 8 Manassê được vùng Tappuakh, còn Tappuakh trong bờ cõi của Manassê thì thuộc về con cái Ephraim. 9 Ðoạn ranh giới xuống Khe Qanah; dọc theo Nam Khe... Các thành ấy thuộc về Ephraim chêm vào giữa các thành của Manassê; còn ranh giới của Manassê đi dọc theo phía Bắc Khe; rồi ranh giới châu đầu ra Biển. 10 Phía Nam thuộc Ephraim; và phía Bắc thuộc Manassê, lấy Biển làm ranh giới. Phía Bắc giáp giới Asher và phía Ðông giáp giới Issakhar. 11 Trên phần của Issakhar và Asher, Manassê có Bet-Shơran và các thành phụ thuộc, Yiblơam và các thành phụ thuộc; với dân cư của Ðor và các thành phụ thuộc, dân cư của En-Ðor và các thành phụ thuộc, dân cư của Mơgiđđô và các thành phụ thuộc, một phần ba gò nỗng. 12 Nhưng con cái Manassê đã không thể chiếm được các thành ấy và người Canaan đã cố quyết ở lại trong xứ ấy. 13 Nhưng khi con cái Israel đã nên mạnh, thì họ bắt người Canaan làm khổ dịch; nhưng người ta không thể xua đuổi được chúng.

 

Con cái Yuse khiếu nại

14 Con cái Yuse nói với Yôsua rằng: "Tại sao ông chỉ cho chúng tôi một phần, một khoảng cơ nghiệp mà thôi, trong khi tôi đông dân thế này, như Yavê đã chúc lành cho tôi bội hậu". 15 Yôsua bảo họ: "Nếu ngươi đông dân, ngươi hãy lên rừng đốn cây đi (mà ở), trong xứ của dân Phơrizi và Rơphaim, vì núi Ephraim quá chật chội đối với ngươi!" 16 Con cái Yuse nói: "Núi không đủ chỗ cho chúng tôi; vả lại quân Canaan ở trong vùng đồng bằng, có xe sắt cả, như bọn ở Bet-Shơan và các thành tùy thuộc, bọn ở cánh đồng Yizrơel". 17 Yôsua nói với nhà Yuse, với Ephraim và Manassê rằng: "Ngươi đông dân và lại có sức lớn. Ngươi sẽ không chỉ có một khoảng mà thôi, 18 vì núi sẽ thuộc về ngươi, và lại là rừng, ngươi sẽ đốn rừng; các trục ra vào sẽ là của ngươi, khiến ngươi sẽ xua đuổi được dân Canaan, cho dẫu chúng có xe sắt và mạnh thế nào đi nữa".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page