Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 16 -

 

Chi tộc Ephraim

1 Phần con cái Yuse bắt thăm được khởi từ (sông) Yorđan trước mặt Yêrikhô, đến nước nôi Yêrikhô, về phía Ðông, băng ngang sa mạc từ Yêrikhô lên núi Bêthel, 2 rồi ra khỏi Bêth-El đến Luz và qua bờ cõi dân Arqi ở Atrôt, 3 rồi về phía Tây, đi xuống bờ cõi dân Yaphlêti, cho đến ranh giới Bet-Khôrôn-Hạ, đến tận Gêzer, rồi châu đầu ra Biển. 4 Con cái Yuse, Manassê và Ephraim chia nhau cơ nghiệp:

5 Ranh giới con cái Ephraim theo các thị tộc của họ: ranh giới của (phần) cơ nghiệp họ là, bên Ðông, Atarôt-Ađđar, đến Bet-Khôrôn- Thượng, 6 rồi ranh giới đi về phía Tây, có Mikmơtat ở phía Bắc, và ranh giới vòng về phía Ðông đến Taanat-Silô, và băng ngang qua đó về phía Ðông Yanokhah, 7 rồi bỏ Yanokhah xuống Atarôt và Naarah, giáp gặp Yêrikhô và châu đầu ra (sông) Yorđan. 8 Rồi ranh giới bỏ Tappuakh đi về phía Tây đến Khe Qanah, đoạn châu đầu ra Biển. Ðó là cơ nghiệp chi tộc con cái Ephraim, theo các thị tộc của họ, 9 (không kể) những thành chừa riêng cho con cái Ephraim ở giữa cơ nghiệp thuộc con cái Manassê, tất cả các thành cùng các thôn trại tùy thuộc. 10 Nhưng họ đã không xua đuổi được người Canaan ở Gêzer và người Canaan đã ở lại giữa Ephraim cho đến ngày nay, nhưng phải sung vào khổ dịch tôi đòi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page