Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 02 -

 

Yôsua gởi người đi dò thám Yêrikhô

1 Từ Shittim, Yôsua con của Nun mật sai hai người đi dò thám mà rằng: "Hãy đi xem đất của Yêrikhô" Họ đã đi và vào nhà một gái điếm tên là Rakhab và đã ăn nằm ở đó. 2 Người ta tin cho vua Yêrikhô hay rằng: "Này, đêm rồi có những người thuộc con cái Israel đã vào đây để dò đất". 3 Vua Yêrikhô sai (người) đến nói với Rakhab: "Lo điệu ra những người đã đến với ngươi - những kẻ đã vào nhà ngươi - vì chính để dò xét toàn cả xứ này mà chúng đã đến". 4 Nhưng người đàn bà đã đem giấu hai người kia. Y thị nói: "Phải, có những người đã đến với tôi mà tôi không biết họ từ đâu đến. 5 Song khi chập tối người ta sắp đóng cổng lại, thì các người ấy đã ra. Tôi không biết các người ấy đã đi đâu. Các ông mau đuổi theo họ, thế nào các ông cũng sẽ bắt kịp!"

6 Kỳ thực, y thị đã đem họ lên sân thượng và cho họ ẩn giữa những đót cây gai, y thị đã chồng chất ở đó. 7 Còn các người kia cứ đuổi theo họ trên đường hướng tới Yorđan, cho đến chỗ lội qua sông, và ngay sau khi các người đuổi theo đã ra, người ta đã đóng cổng lại.

 

Giao kèo giữa Rakhab và các người dò thám

8 Các người kia chưa kịp nằm xuống thì y thị đã lên với họ trên sân thượng. 9 Và y thị nói với các người ấy: "Tôi biết là Yavê đã ban cho các ông đất này, và vì các ông, kinh hoàng giáng xuống trên chúng tôi, dân cư trong xứ hết thảy đều rụng rời trước mặt các ông, 10 vì chúng tôi đã nghe đồn làm sao Yavê đã làm nước Biển Sậy cạn khô trước mặt các ông, khi các ông ra hỏi Aicập; làm sao các ông đã xử với hai vua Amori ở bên kia Yorđan, Sikhôn và Og, mà các ông đã lên án thần tru. 11 Chúng tôi nghe đồn mà tâm thần tan rã, không ai còn nhuệ khí nào nữa trước mặt các ông, vì Yavê Thiên Chúa các ông, là Thiên Chúa (cai) cả trời cao lẫn đất thấp. 12 Vậy, bây giờ xin các ông lấy Yavê mà thề với tôi là: Bởi tôi đã xử nhân nghĩa với các ông, thì cả các ông cũng thế, các ông sẽ xử nhân nghĩa với nhà cha tôi, và các ông sẽ cho tôi một dấu nào chắc chắn. 13 Các ông sẽ cứu sống cha mẹ tôi, cùng anh chị em tôi, và mọi sự thuộc về họ, và các ông sẽ cứu mạng chúng tôi khỏi chết". 14 Các người kia nói với y thị: "Mạng chúng tôi chết đi thay các người! Miễn là các người không tiết lộ việc của chúng tôi đây! Vậy khi nào Yavê ban đất này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xử nhân nghĩa tín thành với các ngươi". 15 Bấy giờ y thị đã từ cửa sổ thòng dây cho họ xuống, vì nhà của y thị liền theo vách tường thành, và y thị cư trú ngay trên tường thành. 16 Y thị bảo họ: "Các ông hãy đi về phía núi! kẻo những người đuổi theo gặp được các ông; rồi các ông cứ ẩn mình ở đó ba ngày chờ cho những người đuổi theo về đã; sau đó các ông sẽ đi tiếp đường các ông đi". 17 Các người kia mới bảo y thị: "Chúng tôi sẽ trọn lời thề chị đã xin chúng tôi thề. 18 Thế này: Khi nào chúng tôi vào xứ, chị sẽ buộc dây chỉ điều này nơi cửa sổ, nơi chị đã thòng cho chúng tôi xuống. Ðoạn chị sẽ tụ họp lại trong nhà, với chị, cha mẹ, anh em chị và tất cả gia đình ông thân của chị. 19 Người nào bước qua khỏi cửa nhà chị mà ra ngoài, máu nó có đổ thì đầu nó chịu, chúng tôi vô can; nhưng người nào ở trong nhà với chị, mà phải đổ máu thì đầu chúng tôi sẽ chịu, nếu có ai tra tay trên nó. 20 Và nếu chị tiết lộ việc của chúng tôi đây, chúng tôi sẽ khỏi giữ lời thề chị đã xin chúng tôi thề!" 21 Y thị đáp: "Cứ như lời các ông nói đó!" Ðoạn y thị từ giã họ và họ ra đi. Và y thị đã buộc dây chỉ điều nơi cửa sổ.

 

Người đi dò thám trở về

22 Họ đã đi lên núi và trú ở đó ba ngày, chờ cho những người đuổi theo trở về. Các ngươi đuổi theo này đã đi lùng suốt cả đường mà không tìm thấy. 23 Còn hai người kia đã trở về: họ xuống khỏi núi, qua (sông) mà về với Yôsua con của Nun, và thuật lại cho ông mọi điều đã xảy ra cho họ. 24 Họ nói với Yôsua: "Quả thật Yavê đã nộp trong tay chúng ta tất cả đất ấy; và ngay cả dân cư trong xứ hết thảy đều rụng rời trước mặt chúng ta".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page