Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 20 -

 

4- Các Thành Ðặc Biệt

 

Các thành tị nạn

1 Yavê phán với Yôsua rằng: "2 Hãy nói với con cái Israel: Các ngươi hãy lập cho mình những thành tị nạn như Ta đã phán với các ngươi nhờ tay Môsê, 3 để kẻ sát nhân đả thương sinh mạng bởi sơ ý (vô tình) được trốn. Các thành ấy là nơi cho các ngươi ti nạn khỏi (tay) người lĩnh huyết thù. (4 Người sát nhân sẽ trốn vào một trong các thành ấy và sẽ đứng lại nơi cửa cổng mà thưa việc mình vào tai hàng kỳ mục thành ấy; họ sẽ tiếp nhận nó vào với họ trong thành và cho nó một chỗ để nó lưu lại với họ. 5 Nếu người bảo lĩnh huyết thù đuổi theo nó, họ sẽ không nộp người sát nhân trong tay người ấy, vì nó đã vô tình mà đả thương đồng loại, chứ không phải vì thù ghét nó hôm qua hôm kia. 6 Nó sẽ lưu lại trong thành ấy) cho đến khi nó ra tòa trước mặt cộng đồng để chịu xét xử, (cho đến khi thượng tế đương thời ấy quá vãng, bấy giờ người sát nhân sẽ trở về lại thành của nó, và nhà của nó trong thành nó đã phải bỏ trốn đi)".

7 Vậy người ta đã hiến thánh Qađesh ở Galilê, trong miền núi Neptali, Sikem, trong miền núi Ephraim, và Qiriat-Arba - tức là Hêbrôn - trong miền núi Yuđa. 8 Và bên kia (sông) Yorđan trước mặt Yêrikhô, về phía Ðông, người ta chọn Bêxer trong sa mạc trên cao nguyên thuộc chi tộc Ruben, Ramôt ở Galaađ thuộc chi tộc Gađ, Gôlan ở Bashan, thuộc chi tộc Manassê. 9 Ðó là các thành đã được ước định cho toàn thể con cái Israel và cho khách ngụ cư giữa họ, để cho bất kỳ ai sơ ý đả thương tính mạng được trốn vào và được khỏi chết do tay người bảo lĩnh huyết thù, cho đến khi nó ra tòa trước cộng đồng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page