Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 23 -

 

2- Diễn Từ Cuối Cùng Của Yôsua

 

Yôsua tóm kết công trình của ông

1 Lâu ngày sau khi Yavê cho Israel được an nghỉ, thoát khỏi mọi kẻ địch thù xung quanh, và Yôsua đã già nua tuổi tác, 2 Yôsua triệu tập toàn thể Israel làm một với các kỳ mục, và đầu mục, các thẩm phán và ký lục, mà nói với họ: "Ta đã già nua tuổi tác. 3 Và các ngươi, các ngươi đã chứng kiến mọi sự Yavê Thiên Chúa các ngươi đã làm cho tất cả cac nước ấy vì cớ các ngươi, bởi chính Yavê Thiên Chúa các ngươi đã chiến đấu cho các ngươi. 4 Coi! Ta đã gieo (thăm) cho các ngươi, để các chi tộc của các ngươi (được chiếm) làm cơ nghiệp các nước còn sót lại cũng như tất cả các nước ta đã tiểu trừ từ (sông) Yorđan cho đến Biển cả, phía mặt trời lặn. 5 Chính Yavê, Thiên Chúa các ngươi đã đẩy chúng đi trước mặt các ngươi và đã xua đuổi chúng xa các ngươi, cho các ngươi chiếm lấy đất đai của chúng, như Yavê Thiên Chúa các ngươi đã hứa với các ngươi.

 

Phải ăn ở làm sao giữa dân ngoại

"6 Vậy các ngươi phải có khí khái cho nhiều mà cẩn thủ thi hành mọi điều đã viết trong sách Luật Môsê, không xiêu qua phải vẹo qua trái, 7 không lai vãng với những nước ấy, những nước còn sót lại bên các ngươi. Các ngươi sẽ không niệm danh các thần linh của chúng; các ngươi sẽ không thề nhân danh ấy; các ngươi sẽ không phụng sự, không thờ lạy các thần ấy. 8 Nhưng các ngươi sẽ khắn khít với một mình Yavê Thiên Chúa các ngươi như các ngươi đã làm cho đến ngày nay. 9 Yavê đã xua đuổi khỏi trước mặt các ngươi những nước lớn lao hùng cường; trước mặt các ngươi, không người nào đã cầm cự lại được cho đến ngày nay. 10 Một người của các ngươi đánh đuổi cả ngàn, vì Yavê Thiên Chúa cac ngươi chiến đấu cho các ngươi, như Người đã phán với các ngươi. 11 Các ngươi phải coi chừng về mình cho nhiều, để yêu mến Yavê Thiên Chúa các ngươi.

"12 Vì nếu các ngươi tráo trở, mà khắn khít với tàn dân các nước ấy, những nước còn sót lại bên các ngươi, nếu các ngươi đi sui gia với chúng, nếu các ngươi lai vãng nơi chúng, và chúng, nơi các ngươi, 13 thì hãy biết chắc rằng Yavê Thiên Chúa các ngươi sẽ không còn xua đuổi các nước ấy khỏi trước mặt các ngươi; và chúng sẽ nên lưới, nên bẫy, nền đòn xóc bên sườn, nền dằm trong mắt các ngươi, cho đến khi các ngươi bị diệt vong khỏi đất đai tốt lành này, (đất) mà Yavê Thiên Chúa các ngươi đã ban cho các ngươi.

"14 Và này, hôm nay ta sắp qua đường tất cả thiên hạ phải qua! Các ngươi hải biết với tất cả lòng dạ và linh hồn là không có lời nào đã rơi xuống (đất), trong mọi lời lành Yavê Thiên Chúa các ngươi đã phán với các ngươi: Mọi sự đã ứng nghiệm, không một lời nào do bởi Người mà lại đã ra vô hiệu.

"15 Vậy sẽ xảy ra là cũng như mọi lời lành Yavê Thiên Chúa các ngươi đã phán với các ngươi đều đã ứng nghiệm, thì cũng vậy, Yavê sẽ làm cho ứng nghiệm trên các ngươi các lời chúc dữ nữa, cho đến khi Người tru diệt các ngươi khỏi đất đai tốt lành này, đất đai mà Yavê Thiên Chúa các ngươi đã ban cho các ngươi.

"16 Các ngươi mà vi phạm Giao ước của Yavê Thiên Chúa các ngươi, Giao ước Người đã truyền dạy các ngươi, và đi phụng sự các thần khác cùng thờ lạy chúng, thì khí nộ Yavê sẽ bốc cháy trên các ngươi, và các ngươi kíp sẽ diệt vong khỏi đất lành Người đã ban cho các ngươi".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page