Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 07 -

 

Lỗi án thần tru

1 Con cái Israel đã lỗi đạo về của thần tru: Akan, con của Karmi, con của Zabđi, con của Zêrakh, thuộc chi tộc Yuđa đã lấy đồ thần tru. Và khí nộ Yavê đã bùng cháy trên con cái Israel.

 

Thất bại trước thành Hai

2 Tư Yêrikhô, Yôsua sai người đi về hướng (thành) Hai, giáp Bet-Aven, về phía đông Bêthel; ông bảo họ rằng: "Hãy lên dò thám xứ (ấy)!" Các người ấy lên dò thám (thành) Hai. 3 Ðoạn họ trở về với Yôsua và nói với ông: "Không cần gì toàn dân phải lên! Chừng hai hay ba ngàn người lên mà đánh (thành) Hai (là vừa)! Ðừng làm khổ cả dân ở đó, vì bọn chúng có ít người thôi!"

4 Vậy chỉ có chừng ba ngàn người trong dân đã lên; nhưng họ đã đào tẩu khi chạm trán với người (thành) Hai. 5 Người (thành) Hai đã giết của họ chừng ba mươi sáu người và đã đuổi theo họ từ đằng trước cổng cho đến Shơbarim, và đánh bại họ nơi dốc xuống. Tâm thần của dân tan rã và ra như nước.

 

Lời cầu của Yôsua

6 Yôsua xé áo mình và sấp mình xuống sát đất trước Khám của Yavê mãi cho đến chiều, ông và các kỳ mục của Israel; và họ rắc bụi lên đầu họ. 7 Yôsua nói: "A! Lạy Ðức Chúa Yavê, Người đã đem dân này qua (sông) Yorđan làm gì? Ðể nộp chúng tôi vào tay dân Amori mà hủy diệt chúng tôi ư? Thà chúng tôi cứ ở bên kia Yorđan có hơn không? 8 Xin xá lỗi, lạy Ðức Chúa, chứ tôi sẽ nói gì sau khi Israel đã quay lưng trước mặt địch thù? 9 Người Canaan và tất cả dân cư trong xứ nghe biết và chúng sẽ quay lại chúng tôi và xóa tên tuổi chúng tôi khỏi xứ này. Người sẽ làm gì cho Danh lớn lao của Người?"

 

Yavê trả lời

10 Yavê phán với Yôsua: "Dậy đi thôi! Ngươi sấp mặt xuống đất làm gì vậy? 11 Israel có tội! Chúng đã vi phạm đến cả giao ước Ta đã truyền dạy chúng, và chúng đã lấy cả đồ thần tru, chúng đã lấy trộm, giấu đi, bỏ vào giữa đồ đoàn của chúng. 12 Cho nên con cái Israel sẽ không thể cự nổi địch thù, chúng sẽ quay lưng trước địch, vì chúng đã mang án thần tru; Ta sẽ không còn ở với các ngươi nữa, nếu các ngươi không khử trừ đồ thần tru khỏi giữa các ngươi.

"13 Dậy, lo thánh tẩy dân đi! Ngươi sẽ nói: Các ngươi lo thánh tẩy mình chờ ngày mai. Vì Yavê Thiên Chúa của Israel phán rằng: Có đồ thần tru ở giữa ngươi, hỡi Israel. Ngươi sẽ không thể cự nổi địch thù, bao lâu các ngươi chưa cất đồ thần tru khỏi giữa các ngươi. 14 Sáng mai các ngươi sẽ tiến lại từng chi tộc; và thị tộc nào bị Yavê bắt trúng sẽ tiến lại từng gia đình; và gia đình nào bị Yavê bắt trúng sẽ tiến lại từng người. 15 Người nào bị bắt trúng thì sẽ bị hỏa thiêu, nó và mọi sự của nó, vì nó đã vi phạm giao ước của Yavê, và đã làm điều càn dở trong Israel.

 

Hình phạt trên thủ phạm

16 Sáng ngày Yôsua dậy sớm và cho Israel tiến lại theo chi tộc và chi tộc Yuđa đã bị bắt trúng. 17 Ông cho (các thị tộc) của Yuđa tiến lại và đã bắt trúng thị tộc Zêrakh; ông cho thị tộc Zêrakh tiến lại (từng người) và đã bắt trúng Zabđi. 18 Ông cho gia đình ấy tiến lại từng người và đã bắt trúng Akan, con của Karmi, con của Zabđi, con của Zêrakh, thuộc chi tộc Yuđa.

19 Bấy giờ Yôsua nói với Akan: "Con ơi, hãy làm vinh hiển Yavê Thiên Chúa của Israel và hãy suy tôn Người, mà thú thật với ta, con đã làm gì, đừng giấu diếm gì với ta!" 20 Akan đáp lại với Yôsua và nói: "Quả thật, tôi đã lỗi đạo với Yavê, Thiên Chúa của Israel, tôi đã làm như thế này: 21 Tôi thấy giữa chiến vật có một tấm bào Shinear đẹp, hai trăm seqel bạc, và một nén vàng cân nặng năm mươi seqel, tôi đã tham lam đoạt lấy; và này các vật ấy chôn dưới đất giữa lều của tôi và bạc ở bên dưới".

22 Yôsua phái tay sai chạy tới lều của y và này tất cả được chôn trong lều của y và bạc ở bên dưới. 23 Họ lấy cả ra khỏi lều mà đem lại cho Yôsua và (toàn thể con cái) Israel và họ đã đổ cả ra trước nhan Yavê.

24 Yôsua đem Akan, con của Zêrakh đi, làm một với bạc, tấm bào, nén vàng cùng với các con trai con gái của y, và bò, lừa, chiên, dê, lều trại và mọi sự của y. Có tất cả Israel (đi) với ông. Người ta đã dẫn họ lên cánh đồng Akor.

25 Yôsua nói: "Tại sao ngươi đã giá họa cho chúng ta? Xin Yavê hôm nay giá họa cho ngươi!" Và toàn thể Israel đã ném đá y. (Họ đã hỏa thiêu chúng và quăng đá cho chết).

26 Người ta chất một đống đá lớn trên y; (đống đá ấy vẫn còn) cho đến ngày nay. Bấy giờ Yavê đã hối lại lửa giận của Người. Vì thế cho nên người ta đã gọi tên nới ấy là Cánh đồng Akor cho đến ngày nay.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page