Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 04 -

 

Bia kỷ niệm

1 Khi tất cả dân nước đã qua (sông) Yorđan xong rồi, Yavê phán bảo Yôsua rằng: "2 Các ngươi hãy lựa lấy trong dân mười hai người, mỗi chi tộc một người, 3 và truyền cho họ: Hãy lấy từ đây đi, từ giữa lòng (sông) Yorđan, chính chỗ chân các tư tế đã đứng vững, mười hai tảng đá, đem qua (sông) với các ngươi mà đặt nơi trạm trú các ngươi sẽ dừng lại đêm nay". 4 Và Yôsua gọi lại mười hai người, ông đã chỉ định trong hàng con cái Israel, mỗi chi tộc một người, 5 và Yôsua bảo họ: "Hãy qua đằng trước Khám của Yavê Thiên Chúa các ngươi ngay giữa lòng (sông) Yorđan, và mỗi người vác lấy một phiến đá trên vai, theo số các chi tộc con cái Israel, 6 để làm dấu (kỷ niệm) giữa các ngươi. Ngày mai khi con cái các ngươi hỏi rằng: Ðá gì vậy kia? 7 Các ngươi sẽ bảo chúng: Là vì nước (sông) Yorđan đã bị cắt trước Khám Giao ước của Yavê: khi Khám qua (sông) Yorđan, nước (sông) Yorđan đã bị chắn lại và các phiến đá này là (bia) kỷ niệm cho con cái Israel đến đời đời". 8 Con cái Israel đã thi hành như Yôsua đã truyền; họ đã bê lấy mười hai phiến đá từ giữa lòng (sông) Yorđan, như Yavê đã phán với Yôsua, đúng với số các cho tộc con cái Israel và họ đã đem qua với họ đến trạm trú và đã đặt ở nơi ấy. 9 Rồi Yôsua dựng mười hai phiến đá ở giữa lòng (sông) Yorđan, chính nơi chân các tư tế khiêng Khám Giao ước đã đứng; và các phiến đá ấy còn ở đó cho đến ngày nay.

 

Sang khỏi sông

10 Các tư tế khiêng Khám cứ đứng ở giữa lòng (sông) Yorđan cho đến khi hoàn tất mọi điều Yavê đã truyền cho Yôsua phải nói với dân, chiếu theo mọi sự Môsê đã truyền cho Yôsua; và dân đã vội vã đi qua. 11 Mãi khi toàn dân qua hết cả, Khám của Yavê mới đi qua, và các tư tế (lại lên) đằng trước dân. 12 Và đã qua đằng trước con cái Israel, chiếu theo điều Môsê đã nói với họ, con cái Ruben, con cái Gađ, và nửa chi tộc Manassê, hàng ngủ chỉnh tề: 13 lối chừng bốn mươi ngàn binh bị sẵn sàng để tham chiến; họ đã qua phía trước Yavê (mà) vào Hoang giao Yêrikhô. 14 Ngày ấy Yavê đã làm cho Yôsua nên lớn lao trước toàn thể Israel và họ đã kính sợ ông như kính sợ Môsê, mọi ngày đời ông.

15 Yavê phán với Yôsua rằng: "16 Hãy truyền cho các tư tế khiêng Khám Chứng tri lên khỏi sông Yorđan". 17 Và Yôsua đã truyền cho các tư tế: "Hãy lên khỏi (sông) Yorđan!" 18 Vậy khi các tư tế khiêng Khám Giao ước của Yavê lên khỏi giữa lòng (sông) Yorđan, khi các tư tế vừa cất chân lên (để đặt trên) cạn, thì nước (sông) Yorđan trở về chỗ cũ và lại chảy như hôm qua hôm kia, tràn cả hai bờ.

 

Tại Gilgal

19 Dân đã lên khỏi (sông) Yorđan, (ngày) mồng mười tháng thứ nhất và đã cắm trại ở Gilgal, phía Ðông Yêrikhô. 20 Còn mười hai phiến đá kia, họ đã lấy từ sông Yorđan lên, Yôsua đã cho dựng ở Gilgal. 21 Ðoạn ông nói với con cái Israel rằng: "Mai ngày khi con cái các ngươi hỏi cha ông chúng rằng: Ðá gì vậy kia? 22 Các ngươi sẽ bảo cho con cái cá ngươi biết rằng: Israel đã qua sông Yorđan này (chân) khô ráo. 23 Vì Yavê Thiên Chúa các ngươi đã làm cho nước (sông) Yorđan cạn khô trước mặt các ngươi cho đến khi các ngươi đã băng qua (sông), như Yavê Thiên Chúa các ngươi đã làm nơi Biển Sậy: Người đã làm cho nó cạn khô trước mặt chúng ta, cho đến khi chúng ta đã băng qua (Biển). 24 Ngõ hầu mọi dân thiên hạ biết tay Yavê dũng mạnh nhường bao và để các ngươi kính sợ, mọi ngày, Thiên Chúa các ngươi".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page