Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 10 -

 

7- Liên Minh Năm Vua Amori

Ðánh Chiếm Nam Phalệtin

 

Năm vua đánh Gabaôn

1 Khi Ađôni-Sêđek, vua Yêrusalem nghe tin là yôsua đã chiếm (thành) Hai và đã thi hành án thần tru trên thành ấy, và ông đã xử với (thành) Hai và vua nó cũng một thể như đã xử với Yêrikhô và vua nó, và (đàng khác) dân cư Gabaôn đã cầu hòa với Israel cùng đã được ở giữa họ... 2 Người ta sợ quá đỗi, vì Gabaôn là một thành lớn, sánh được với những thành vương quốc, (quả thành ấy lớn hơn thành Hai), và mọi người trong thành đều là những tay anh hùng. 3 Ađôni-Sêđek, vua Yêrusalem, sai người đến nói với Hokham, vua Hêbrôn, Pirơam, vua Yarmut, Yaphia, vua Lakish và Ðơbir, vua Êglôn: "4 Lên với tôi và đỡ đần tôi, để chúng ta cùng đánh Gabaôn, vì nó đã cầu hòa với Yôsua và con cái Israel". 5 Vậy họ đã tập hợp lại và cùng đi lên, cả năm vua dân Amori: Vua Yêrusalem, vua Hêbrôn, vua Yarmut, vua Lakish, vua Êglôn, họ cùng toàn thể danh trại của họ; họ đã thiết trại chống lại Gabaôn và giao chiến với thành ấy.

 

Yôsua tiếp cứu Gabaôn

6 Người Gabaôn mới sai người đến nói với Yôsua, ở trại Gilgal: "Xin tay ngài đừng buông thả các tôi tớ ngài, xin ngài mau lên với chúng tôi, tiếp cứu và phù trợ chúng tôi, vì tất cả các vua Amori ở vùng sơn cước đều họp một đánh chúng tôi". 7 Bấy giờ Yôsua đã bỏ Gilgal đi lên, ông và tất cả quân binh sung trận với ông, cùng tất cả những chiến binh dũng cảm. 8 Yavê phán với Yôsua: "Ðừng sợ chúng, vì Ta đã phó nộp chúng trong tay các ngươi: không một người nào trong chúng sẽ đứng vững được trước mặt ngươi". 9 Yôsua đã tới chỗ chúng bất thình lình: suốt cả đêm ông đã từ Gilgal đi lên.

 

Mưa đá

10 Và Yavê đã làm cho chúng tán loạn trước mặt Israel. Và Israel đã đánh chúng một trận đại bại ở Gabaôn và truy nã chúng trên đường đèo Bet-Khôrôn và đánh giết chúng cho đến Azêqa; (và thấu tận Maqqêđa). 11 Nhưng xảy ra là trong khi chúng tẩu thoát trước mặt Israel mà đến dốc Bet-Khôrôn, thì Yavê đã ném từ trời xuống trên chúng những viên đá lớn, mãi cho đến Azêqa, và chúng đã chết: chúng chết vì đá của mưa đá nhiều hơn là (chết) vì bị con cái Israel giết bằng gươm. 12 Chính bấy giờ, trong ngày Yavê phó mặc dân Amori cho con cái Israel, Yôsua đã thưa với Yavê, và trước mắt Israel, ông nói:

"Vừng ô, hãy dừng lạ trên Gabaôn,

và vừng nguyệt, trên cánh đồng Ayyalôn".

13 Và vừng ô đã dừng, vừng nguyệt đã đứng,

cho đến khi dân đã rửa hận xong trên các địch thù.

Há lại đã không viết thế ư trong sách Người Trung Nghĩa? Mặt trời đã đứng lưng lửng giữa trời (và đã không vội lặn đi) gần một ngày trọn. 14 Và đã không hề có ngày nào như vậy. Thật vô tiền khoáng hậu, khi Yavê nghe tiếng của người phàm, vì Yavê giao chiến cho Israel. 15 Yôsua và toàn thể Israel với ông đã trở về trại ở Gilgal.

 

Năm vua trốn trong hang Maqqêđa

16 Còn năm vua kia, họ đã tẩu thoát đục mà đi trốn trong hang Maqqêđa. 17 Người ta báo tin cho Yosua rằng: "Ðã tìm thấy năm vua rồi, chúng trốn trong hang ở Maqqêđa". 18 Yôsua nói; "Hãy lăn đá lớn vào cửa hang, và đặt người bên hang canh giữ chúng. 19 Còn các ngươi đừng dừng lại, lo đuổi theo địch và chặn đường triệt thoái, đừng để chúng vào lại được trong các thành vì Yavê đã phó nộo chúng trong tay cac ngươi".

20 Khi Yôsua và con cái Israel đã đánh cho chúng một trận đại bại cả thể, cho đến tận tuyệt, và những người nào của chúng đã trốn thoát được vào các thành có phòng thủ, 21 thì toàn dân mới an toàn trở về trại với Yôsua ở Maqqêđa. (Không ai) còn dám thè lưỡi chọi lại con cái Israel.

22 Yôsua bảo: "Mở cửa hang và dẫn ra khỏi hang cho ta năm vua ấy!" 23 Và họ đã làm thế; họ đã đem ra khỏi hang cho ôn gnăm vua ấy, vua Yêrusalem, vua Hêbrôn, vua Yarmut, vua Lakish, vua Êglôn. 24 Khi họ đã đem các vua ấy ra cho Yôsua, thì Yôsua triệu tập tất cả các người Israel lại và bảo các tướng lĩnh cai quân binh sung trận đã đi với ông: "Tiến lại, đặt chân trên cổ các vua ấy!" Họ đã tiên lại và đặt chân trên cổ chúng. 25 Yôsua bảo họ: "Ðừng sợ, đừng hãi, hãy ở cho mạnh mẽ, can đảm! Vì Yavê sẽ xử như thế với hết thảy các địch thù mà các ngươi sẽ nghinh chiến". 26 Sau đó, Yôsua cho đánh đập và xử tử chúng; đoạn người ta treo chúng trên năm cây và chúng bị treo trên cây mãi cho đến chiều.

27 Rồi khi mặt trời lặn, Yôsua truyền hạ chúng xuống khỏi cây và người ta đã quăng xhúng vào hang, nơi chúng đã trốn và đặt những tảng đá lớn nơi miệng hang. (Ðá ấy vẫn còn) mãi đến tận ngày nay.

 

Ðánh chiếm các thành Nam Canaan

28 Chính trong ngày ấy Yôsua đã chiếm được Maqqêđa, và đã tuốt gươm làm cỏ, cả thành và vua nó. Ông đã thi hành án thần tru trên chúng và mọi sinh linh trng thành, không để một mống nào sống sót; ông đã xử với vua Maqqêđa như đã xử với vua Yêrikhô.

29 Rồi Yôsua và toàn thể Israel với ông đã bỏ Maqqêđa mà qua Libnah và đã giao chiến với Libnah. 30 Yavê đã phó nộp cả thành này nữa cùng vua nó vào tay Israel; và Israel đã tuốt gươm làm cỏ thành ấy và mọi sinh linh trong thành, không để mống nào sống sót. Ông đã xử với vua thành ấy như đã xử với vua Yêrikhô.

31 Rồi Yôsua và toàn thể Israel với ông đã bỏ Libnah mà qua Lakish; ông đã cắm trại bên thành và giao chiến với (thành). 32 Yavê đã phó nộp Lakish vào tay Israel, và ngày thứ hai, Israel đã chiếm được thành. Ông tuốt gươm al2m cỏ thành ấy và mọi sinh linh trong thành, mọi sự như cách ông đã xử với Libnah. 33 Bấy giờ Khôram vua Gêzer lên tiếp viện Lakish, nhưng Yôsua đã đánh bại y và dân của y, đến nỗi không còn để một mống nào sống sót.

34 Rồi Yôsua và toàn thể Israel với ông, bỏ Lakish mà qua Êglôn; ông đã cắm trại bên thành và giao chiến với (thành). 35 Ngay ngay hôm ấy, họ đã chiếm được thành và đã tuốt gươm làm cỏ thành ấy; và ngày hôm ấy ông đã thi hành án thần tru trên mọi sinh linh trong thành, mọi sự như cách ông đã cử với Lakish.

36 Rồi Yôsua và toàn thể israel với ông, đã bỏ Êglôn mà lên Hêbrôn và đã giao chiến với (thành). 37 Họ đã chiếm được thành và đã tuốt gươm làm cỏ thành ấy cùng với vua của nó và các thành tùy thuộc cùng mọi sinh linh trong thành. Ông đã không để một mống nào sống sót, mọi sự như cách ông đã xử với Êglôn. Ông đã thi hành án thần tru trên thành và mọi sinh linh trong thành.

38 Rồi Yôsua và toàn thể Israel với ông đã quay sang Dơbir và đã giao chiến với (thành). 39 Ông đã chiếm được thành làm một với vua của nó cùng các thành tùy thuộc. Họ đã tuốt gươm làm cỏ và đã thi hành án thần tru trên mọi sinh linh trong thành. Ông đã không để một mống nào sống sót. Ông đã xử với Hêbrôn thế nào, ông cũng xử với Bơbir và vua nó như vậy, - cũng một kiểu như đã xử với Libnah và vua của nó.

 

Tổng kết các cuộc chinh phục phía Nam

40 Vậy Yôsua đã đánh chiếm cả xứ: miền Núi, vùng Namsa, vùng Hạ bạn, các triền núi, làm một với các vua của chúng hết thảy. Ông đã không để một mống nào sống sót. Ông đã thi hành án thần tru trên mọi hơi thở, như Yavê đã ra lịnh cho Israel. (41 Yôsua đã đánh chúng) từ Cadès-Barnêa cho đến Gaza, và toàn hạt Gôsen cho đến Gabaôn. 42 Hết các vua ấy và đất đai của chúng, Yôsua đã chiếm được cả, một lượt, vì Yavê Thiên Chúa Israel đã giao chiến cho Israel. 43 Rồi Yôsua và toàn thể Israel với ông đã trở về trại ở Gilgal.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page