Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 13 -

 

II. Phân Chia Ðất Ðai Cho Các Chi Tộc

 

Ðất đai còn phải chiếm

1 Yôsua đã già, tuổi đã cao. Yavê phán với ông: "Ngươi đã già nua tuổi tác, mà đất còn phải chiếm lấy lại quá nhiều. 2 Ðây là đất còn lại:

"Tất cả các địa hạt dân Philitin, tất cả vùng dân Geshur, 3 từ Shikhor, đối diện với Aicập, và phía Bắc đến ranh giới Êqrôn - cũng kể là thuộc Canaan - năm vương công Philitin (trấn ở) Gaza, Asđođ, Asqalôn, Gat, Êqrôn, rồi dân Âu-vim, 4 ở phía Nam; tất cả xứ dân Canaan và Mơarah của dân Siđôn cho đến Aphêkah, đến ranh giới dân Amori; 5 xứ dân Ghêbal, và tất cả Liban phía mặt trời mọc, từ Baal-Gađ dưới chân núi Khermôn cho đến đường vào Khamat.

"6 Tất cả dân cư miền núi, từ Liban đến Misrephot-Maim, tất cả người Siđôn. Chính Ta sẽ xua đuổi chúng khỏi trước mặt con cái Israel. Ngươi chỉ có việc gieo thăm (chia đất) làm cơ nghiệp cho Israel, như Ta đã truyền dạy ngươi. 7 Vậy bây giờ ngươi hãy chia đất này làm cơ nghiệp cho chín chi tộc và nửa chi tộc Manassê, [từ (sông) Yorđan đến Biển Cả, phía tây, ngươi sẽ ban cho chúng; Biển Cả sẽ là ranh giới của chúng].

 

1- Các Chi Tộc Bên Kia Yorđan

 

8 Còn nửa chi tộc kia của Manassê, với (các nhóm) Ruben và Gađ, họ đã lĩnh cơ nghiệp Môsê ban cho họ bên kia Yorđan, phía Ðông, chiếu theo điều Môsê tôi tớ Yavê đã ban cho họ, 9 từ Aroer, trên bờ khe Armon, với thành ở giữa lòng khe, và tất cả vùng Cao nguyên từ Mađaba đến Ðibôn, 10 và tất cả các thành của Sikhôn vua Amori - người trị vì ở Hesbôn - cho đến bờ cõi con cái Ammon, 11 Galaađ, và bờ cõi dân Geshur và Moakah, làm một với tất cả dãy núi Khermôn, và tất cả Bashan cho đến Salkah, 12 tất cả nước của Og ở Bashan (ông) trị vì ở Astarôt và Eđrêi, và là con dòng vọng tộc Rơphaim còn sót lại. Môsê đã tiến đánh và đã xua đuổi chúng đi. 13 Nhưng con cái Israel đã không xua đuổi được (các dân) Geshur và Moakah, khiến (các dân) Geshur và Moakah vẫn còn ở lại giữa Israel cho đến ngày nay. 14 Chỉ trừ có chi tộc Lêvi là không được ban phần cơ nghiệp: hỏa tế dâng kính Yavê, Thiên Chúa Israel, đó chính là cơ nghiệp của họ, như Người đã phán với họ.

 

Chi tộc Ruben

15 Môsê đã ban cho chi tộc con cái Ruben, theo các thị tộc của họ: 16 (phần) đã làm bờ cõi của họ: từ Aroer, trên bờ khe Arnon, với thành ở giữa lòng khe, và tất cả vùng Cao nguyên kế cận Mađaba. 17 Hesbôn và tất cả các thành của nó trên vùng Cao nguyên, Ðibôn, Bamot-Baal, Bet-Baal-Mơrôn, 18 Yahaxah, Qơđêmôt, Mêphaat, 19 Qirataim, Sibmah, Xeret-ha-Shakhar trên núi giữa cánh đồng. 20 Bet-Pơôr, triền (núi) Pisgah, Bet-ha-Yơshimôt. 21 Tất cả các thành vùng Cao nguyên, tất cả nước của Sikhôn, vua Amori, người trị vì ở Hesbôn, và đã bị Môsê đánh bại làm một với các vương công Mađian, Evi, Rêqem, Xur, Hur và Rêba, các chư hầu của Sikhôn và đã lập cư trong vùng. 22 Và Balaam, con của Bơor và là thầy bói, thì con cái Israel lấy gươm giết chết với các người tử trận. 23 Vậy bờ cõi của con cái Ruben là sông Yorđan và vùng phụ cận. Ðó là cơ nghiệp của con cái Ruben theo các thị tộc của họ: các thành và các thôn trại của họ.

 

Chi tộc Gađ

24 Môsê đã ban cho chi tộc Gađ, cho con cái Gađ, theo các thị tộc của họ: 25 (phần) đã làm bờ cõi của họ: Yazer và tất cả các thành Galaađ, một nửa xứ con cái Ammon, cho đến Aroer đối diện với Rabbah, 26 từ Hesbôn đến Ramat-ha-Mispeh và Bơtônim, từ Makhanaim đến vùng (Lôđơbar), 27 trong cánh đồng Bet-Haram và Bet-Nimrah, Sukhot và Xaphôn, phần còn lại thuộc Sikhôn, vua Hesbôn, lấy (sông) Yorđan làm ranh giới cho đến mút Biển Kinneret, bên kia sông Yorđan, về phía Ðông. 28 Ðó là cơ nghiệp của con cái Gađ, theo các chi tộc của họ: các thành và các thôn trại của họ.

 

Nửa chi tộc Manassê

29 Môsê đã ban cho nửa cho tộc Manassê: thuộc về nửa chi tộc con cái Manassê theo các thị tộc của họ, 30 (phần) đã làm bờ cõi của họ: từ Mahanaim, tất cả Bashan, tất cả nước của vua Og vua Bashan và tất cả các trang trại Yair ở tại Bashan: sáu mươi thành, 31 và một nửa Galaađ, Astarôt, Edrêi, những thành trong nước của Og, ở Bashan; các thành ấy là phần cho con cái Makir, con của Manassê, tức là cho một nửa con cái Makir, theo các thị tộc của họ.

32 Ðó là (phần) Môsê dã ban làm cơ nghiệp, khi ở Hoang giao Moab, bên kia sông Yorđan, đối diện với Yêrikhô, về phía Ðông. 33 Chi tộc Lêvi không được Môsê ban phần cơ nghiệp: Yavê Thiên Chúa Israel, chính Người là phần cơ nghiệp của họ, như Người đã phán với họ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page