Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 11 -

 

8- Cuộc Chinh Phục Phía Bắc

 

Liên minh các vua phía Bắc

1 Yabin vua Khaxor nghe biết được, thì bắn tin cho Yôlab vua Mađôn, cùng vua Shimrôn và vua Akshaph, 2 các vua miền núi phía Bắc, trong vùng Hoang giao, phía Nam Kinarot, Hạ bạn, và trên gò nỗng Ðor phía Tây: 3 Dân Canaan phía Ðông và phía Tây, các dân Amori, Hit-tit, Phơrizi, Yơbusi trên miền núi, dân Khiu-vi dưới chân Khermôn, trong xứ Maspa. 4 Vậy họ khởi hành, họ và cả doanh trại với họ, dân chúng đông như cát bãi biển, cùng với ngựa xe nhiều vô kể.

 

Toàn thắng tại Mêrôm

5 Các vua ấy hết thảy đều kết khối với nhau và cùng nhau đến đóng trại ở trước non Mêrôm để giao chiến với Israel. 6 Yavê phán với Yôsua: "Ðừng sợ chúng vì ngày mai, hồi giờ này Ta sẽ phó nộp chúng hết thảy như thây ma trước mặt Israel: ngựa thì ngươi chặt nhượng chân, còn xe trận thì ngươi sẽ phóng hỏa". 7 Yôsua vàt toàn thể binh đội chiến đấu với ông, thình lình đến trên chúng ở nước non Mêrôm và lăn xả vào chúng. 8 Yavê đã phó nộp chúng trong tay Israel, và họ đã đánh giết và truy nã chúng mãi cho đến Ðại-Siđôn, đến Misrephot-Maim và đến thung lũng Mispa bên Ðông. Họ đã đánh giết chúng đến đỗi không để cho một mống nào sống sót. 9 Yôsua đã xử với chúng như Yavê đã phán dạy ông; ngựa thì ông chặt nhượng chân, và xe trận, ông đã phóng hỏa.

 

Chiếm Khaxor và các thành phía Bắc

10 Thuở ấy Yôsua quay trở lại và đã chiếm được Khaxor. Và ông đã lấy gươm chém vua của nó. Vì trước kia Khaxor là thủ đô của các nước ấy. 11 Họ đã tuốt gươm làm cỏ mọi sinh linh trong thành, và thi hành án thần tru trên chúng; không để một làn hơi thở nào sót lại; và ông đã phóng hỏa Khaxor. 12 Tất cả các thành của các vua ấy làm một với các vua của chúng, Yôsua đã chiếm được và cho tuốt gươm làm cỏ, mà thi hành án thần tru trên chúng như Môsê tôi tớ Yavê đã truyền.

13 Song tất cả các thành còn đứng nguyên ở trên gò phế tích của chúng, Israel không phóng hỏa, ngoại trừ có Khaxor là Yôsua đã thiêu hủy mà thôi. 14 Chiếm phẩm hết thảy của các thành cùng thú vật, con cái Israel đã hôi lấy; nhưng họ đã tuốt gươm làm cỏ hết mọi người, đến hủy diệt sạch không để một làn hơi thở nào sống sót.

15 Yavê đã truyền cho Môsê tôi tớ Người làm sao, thì Môsê đã truyền lại cho Yôsua và Yôsua đã thi hành như vậy. Ông đã không sai chạy điều gì trong mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê. 16 Thế là Yôsua đã lấy được cả (xứ): Miền núi và tất cả vùng Namsa, toàn hạt Gôsen, vùng Hạ bạn, vùng Hoang giao, Miền Núi Israel và Hạ bạn phía ấy.

17 Từ núi Trọc đi lên Sêir cho đến Baal-Gađ trong thung lũng Liban, dưới chân núi Khermôn, ông đã bắt được các vua của chúng, và đã đánh giết chúng. 18 Yôsua đã giao chiến với các vua ấy trong nhiều ngày. 19 Không có thành nào được giao hòa với con cái Israel trừ dân Khiu-vi ở Gabaôn. (Con cái Israel) đã giao tranh chiếm lấy tất cả. 20 Vì Yavê đã định để cho chúng cứng lòng mà nghinh chiến với Israel, để thi hành án thần tru trên chúng, không chút nể thương, vì có ý tru diệt chúng đi, như Yavê đã truyền cho Môsê.

 

Tiểu trừ dân Anaqim

21 Cũng thuở ấy Yôsua đã đến tiểu trừ dân Anaqim khỏi miền Núi, khỏi (các thành) Hêbrôn, Ðơbir, Anab, và tất cả miền núi Yuđa, và tất cả miền núi Israel. Yôsua đã thi hành án thần tru trên chúng làm một với các thành của chúng. 22 Không còn sót lại người Anaqim nào trong xứ con cái Israel: chúng chỉ còn lại trong (các thành) Gaza, Gat và Asđođ. 23 Thế là Yôsua lấy được cả xứ, chiếu theo mọi điều Yavê đã phán với Môsê. Và Yôsua đã ban xứ Israel làm cơ nghiệp cho Israel theo các chi tộc của họ phân phối với nhau.

Và xứ đã được yên hàn hết nạn chiến tranh.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page