Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 08 -

 

4- Ðánh Chiếm Thành Hai

 

Lịnh ban cho Yôsua

1 Yavê phán với Yôsua: "Ðừng sợ, đừng hãi! Hãy đem theo ngươi tất cả quân binh xung trận; và đứng dậy đi, lên đánh (thành) Hai! Coi, Ta đã nộp vào tay ngươi, vua thành Hai và dân nó, thành và đất của nó! 2 Ngươi sẽ xử với (thành) Hai và vua nó như đã xử với Yêrikhô và vua nó, nhưng có điều là các ngươi được hôi lấy chiến phẩm và thú vật. Ngươi hãy đặt quân mai phục châu vào thành, ở đằng sau!"

 

Mưu của Yôsua

3 Yôsua chỗi dậy với tất cả quân binh xung trận lên đánh (thành) Hai. Yôsua tuyền lựa ba vạn người, những chiến sĩ dũng cảm, và sai đi ban đêm. 4 Ông ra lịnh cho họ rằng: "Coi! Các ngươi sẽ mai phục châu vào thành phía đằng sau thành. Ðừng ở xa thành nhiều quá. Và mọi người hãy sẵn sàng. 5 Còn ta và toàn dân ở với ta, chúng ta sẽ tiến lại gần thành. Nhưng khi (chúng) ra nghinh chiến cới chúng ta như lần đầu, chúng ta sẽ đào tẩu trước mặt chúng, 6 và chúng sẽ ra theo sau chúng ta khi chúng ta kéo chúng ra khỏi thành vì chúng sẽ nói: "Bọn họ lại đào tẩu trước mặt ta như lần đầu". (Và khi chúng ta đào tẩu trước mặt chúng) 7 thì các ngươi chỗi dậy khỏi chỗ mai phục mà chiếm lấy thành: Yavê Thiên Chúa các ngươi đã nộp nó trong tay các ngươi. 8 Lấy được thành rồi, các ngươi sẽ châm lửa đốt thành, các ngươi sẽ thi hành đúng theo lời Yavê. Coi! Ta đã hạ lịnh cho các ngươi đó".

9 Ðoạn Yôsua phái họ đi, và họ đã đến chỗ mai phục, và núp ở khoảng giữa Bêthel và Hai, phía Tây (thành) Hai, còn Yôsua thì lưu lại đêm ấy ở giữa dân. 10 Sáng mai Yôsua dậy sớm và duyệt qua dân chúng, đoạn ông và các kỳ mục Israel đi trước dân tiến lên đánh (thành) Hai. 11 Tất cả quân binh xung trận ở với ông đều tiến lên đi tới và đã đến trước mặt thành và cắm trại ở phía Bắc thành Hai, có một thung lũng giữa Yôsua và (thành) Hai. 12 Ông lấy chừng năm ngàn người và đặt họ mai phục giữa Bêthel và Hai, phía Tây (thành) Hai. 13 Dân thiết trại đâu vào đấy rồi ở phía Bắc thành, và đặt hậu quân ở phía Tây thành, thì đêm ấy, Yôsua đi ở giữa cánh đồng.

 

Thành Hai bị hạ

14 Vua (thành) Hai vừa thấy sự thể thì người (thành) Hai vội vàng dậy sớm và ông cùng toàn dân của ông ra nghinh chiến với Israel, chỗ giáp ngộ đối diện với Hoang giao. Quả ông không biết là có quân mai phục rình ông, đằng sau thành. 15 Yôsua và toàn thể Israel làm như thể bại trận trươc mặt chúng và đào tẩu theo đường sa mạc. 16 Toàn dân có trong thành đều đuổi theo sau họ. Chúng đuổi theo Yôsua và bị lôi xa thành; 17 nên không còn người nào ở lại trong thành Hai (và Bêthel) nữa: người người đều ra theo sau Israel; chúng đã bỏ thành mở toang mà đuổi theo Israel.

18 Yavê phán với Yôsua: "Hãy giơ mã tấu nơi tay ngươi lên hướng về thành Hai, vì Ta phó nộp nó vào tay ngươi". Và Yôsua giơ mã tấu nơi tay ông lên - hướng về thành. 19 Ông vừa giương tay thì quân mai phục mau vội đứng dậy khỏi chỗ, họ ùa chạy vào thành và chiếm ngay được thành. Rồi họ vội vàng châm lửa đốt thành.

20 Người (thành) Hai quay lại đằng sau mà nhìn, thì này: khói thành bốc lên thấu trời; và chúng không còn phương chạy vào đâu nữa. Dân đào tẩu vào sa mạc, quay đánh lại những kẻ đuổi theo. 21 Yôsua và toàn thể Israel thấy quân mai phục đã chiếm được thành, và khói thành bốc lên, thì trở lại và đánh giết người (thành) Hai. 22 Những người kia ra khỏi thành đón đường chúng, khiến chúng lọt vào giữa Israel, bị vây cả hai bên. Và (Israel) đã đánh giết chúng không còn để mống nào sống sót hay thoát nạn. 23 Còn vua (thành) Hai thì họ đã bắt sống mà dẫn lại cho Yôsua. 24 Khi Israel đã giết sạch tất cả dân cư (thành) Hai, ngoài đồng, trong sa mạc, nơi chúng đã đuổi theo họ, vậy khi tất cả đều đã ngã gục trước lưỡi gươm, cho đến tận tuyệt, thì toàn thể Israel trở lại (thành) Hai và tuốt lưỡi gươm đánh giết (cả) thành. 25 Tổng số những người đã ngã gục ngày ấy, từ đàn ông đến đàn bà là mười hai ngàn, tất cả là người (thành) Hai.

 

Thần tru và tàn phá

26 Yôsua đã không hạ tay ông đã giương lên với mã tấu, mãi cho đến khi ông đã thi hành án thần tru trên tất cả dân cư (thành Hai. 27 Trừ ra thú vật và chiến phẩm của thành ấy là Israel được) hôi lấy, theo lời Yavê đã truyền cho Yôsua.

28 Rồi Yôsua đã phóng hỏa (thành) Hai và biến nó thành gò phế tích muôn đời, một nơi hoang rợn cho đến ngày nay. 29 Còn vua (thành) Hai, thì ông cho treo lên một súc gỗ cho đến chiều. Nhưng khi mặt trời lặn, Yôsua cho lịnh hạ thây y xuống khỏi súc gỗ và quăng nơi lối vào cổng thành, và người ta chất trên y một đống đá lớn; (đống đá ấy vẫn còn) cho đến ngày nay.

 

5- Tế Lễ Và Ðọc Lề Luật Trên Núi Êbal

 

Tế đàn bằng đá nguyên tảng

30 Bấy giờ Yôsua xây tế đàn kính Yavê Thiên Chúa của Israel, ở núi Êbal, 31 như Môsê tôi tớ Yavê đã truyền dạy con cái Israel, chiếu theo điều đã viết trong sách Luật Môsê; một tế đàn bằng những phiến đá nguyên tảng, trên đó người ta đã không hề khua (đồ gì bằng) sắt. Người ta thượng tiến trên đó các hy sinh thượng hiến cho Yavê và lễ tế kỳ an.

 

Ðọc lề luật

32 Ở đó, ông đã viết trên các phiến đá một phó bản của Luật Môsê, luật (Môsê) đã viết trước mặt con cái Israel. 33 Toàn thể Israel với các kỳ mục, ký lục và thẩm phán đều đứng hai bên Khám, đối diện với các tư tế Lêvit khiêng Khám Giao ước của Yavê, khách ngụ cư cũng như người bản hương, một nửa đằng trước núi Garizim, và một nửa đằng trước núi Êbal, như Môsê tôi tớ Yavê đã truyền để chúc lành cho dân Israel trước. 34 Sau đó, ông đã đọc tất cả các lời của Luật, chúc lành và nguyền rủa, chiếu theo mọi điều đã viết trong sách Luật. 35 Không có lời nào Môsê đã truyền mà Yôsua lại không đọc trước mặt toàn thể đoàn hội Israel, kể cả đàn bà trẻ con và khách ngụ cư ngang qua giữa họ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page