Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yôsua

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 09 -

 

6- Kết Ước Giữa Israel

Và Liên Minh Gabaôn

 

Liên minh chống lại Israel

1 Nghe được tin ấy, tất cả các vua bên kia Yorđan, trên miền Núi và vùng Hạ bạn, tất cả miền duyên hải Biển Cả, giáp tận Liban (các dân): Hit-tit, Amori, Canaan, Phơrizi, Khiu-vi, và Yơbusi, 2 đã liên kết làm một với nhau, nhất tề dấy binh chống lại Yôsua và Israel.

 

Mưu của dân Gabaôn

3 Dân cư Gabaôn nghe biết Yôsua đã xử làm sao với Yêrikhô và Hai, 4 thì cả họ nữa, họ đã phải dùng mưu: Họ đã đi (rỡ theo lương thực), cho lừa chở những bị cũ rích, những bì rượu cũ rích, lủng vá chằng chịt, 5 chân mang dép cũ rích, chắp vá, mình mặc áo cũ rách, và tất cả bánh đi đường đều cứng khô thành vụn.

6 Họ đến gặp Yôsua ỡ tại Gilgal và nói với ông và người Israel: "Chúng tôi từ phương xa đến: vậy bây giờ xin các ông kết giao ước với chúng tôi". 7 Người Israel mới nói với người Khiu-vi: "Biết đâu ông lại không ở giữa chúng tôi và như vậy làm sao tôi có thể kết giao ước với ông?" 8 Họ nói với Yôsua: "Chúng tôi xin làm tôi ngài!" Yôsua nói với họ: "Các ông là ai? và từ đâu đến?" 9 Họ đáp lại với ông: "Các tôi tớ của ngài từ một phương rất xa mà đến, nhân Danh Yavê, Thiên Chúa ngài thờ, vì chúng tôi đã được nghe đồn thổi, về Người, cùng về mọi điều Người đã làm ở Aicập, 10 cùng tất cả những điều Người đã làm cho hai vua Amori Bên kia (sông) Yorđan, Sikhôn vua Khesbôn và Og vua Bashan ở Astarot. 11 Nên các kỳ mục của chúng tôi và dân cư trong xứ chúng tôi hết thảy đều bảo chúng tôi rằng: Lo cầm tay lương thực đi đường mà đi đón gặp họ; các anh sẽ nói với họ: Chúng toi xin làm tôi các ông, vậy bây giờ xin hãy kết giao ước với chúng tôi! 12 Này bánh chúng tôi, chúng tôi rỡ nóng hổi ngày bỏ nhà ra đi để đến với các ông, thì này bây giờ đã khô queo, hóa thành vụn. 13 Này bì rượu khi chúng tơi đổ đầy rượu vào thì còn mới, nay chúng đã lủng cả; này áo xống và giày dép chúng tôi ra cũ rách vì đường trường dặm thẳm".

14 Các người kia đã chịu lấy lương thực của chúng. Họ đã không thỉnh sấm Yavê. 15 Yôsua đã làm hòa với họ và kết giao ước với họ để bảo đảm sinh mạng của họ. Và các vương công của công hội đã thề với họ.

16 Nhưng xảy ra là ba ngày sau khi đã kết ước với chúng, thì họ đã nghe biết là chúng ở gần bên và lập cư giữa họ. 17 Con cái Israel đã trẩy đi và ngày thứ ba vào thành của chúng; các thành của chúng là Gabaôn, Bơrêôt, Qiriat-Yơraim. 18 Con cái Israel đã không đánh giết chúng, vì vương ông cộng đồng đã tuyên thệ với chúng nhân (Danh) Yavê, Thiên Chúa Israel; nhưng tất cả công hội đã kêu trách các vương công.

19 Tất cả các vương công mới nói với toàn thể công hội: "Chúng tôi đã lấy Yavê Thiên Chúa Israel mà thề với chúng và bây giờ chúng ta không thể đụng đến chúng. 20 Chúng ta sẽ xử với chúng thế này: chúng ta sẽ tha cho chúng sống, ngõ hầu Nộ khí không giáng xuống chúng ta, vì lời thề chúng toi đã tuyên thệ với chúng". 21 Bấy giờ các vương công nói với họ: "Cho chúng được sống, nhưng chúng hãy làm người chẻ củi và kín nước cho toàn thể công hội". Chiếu theo điều các vương công đã nói với chúng. 22 Yôsua triệu tập chúng lại và nói với chúng rằng: "Tại sao các ngui dã lừa gạt chúng ta, mà rằng: chúng tôi ở xa các ông lắm, trong khi các ngươi lập cư ngay giữa chúng ta? 23 Và bây giờ các ngươi là đồ chúc dữ, không ai trong các ngươi sẽ thoát làm nô lệ nữa, các ngươi sẽ làm người chẻ củi và kín nước cho Nhà ThiênChúa ta. 24 Chúng mới đáp lại Yôsua và nói: "Ấy vì người ta đã loan tin cho các tôi tớ của ngài điều Yavê Thiên Chúa ngài đã truyền cho Môsê tôi tớ của Người, tức là Người ban cho các ông tất cả xứ, và sẽ tru diệt hết dân cư trong xứ khỏi trước mặt các ông. Và chúng tôi quá sợ các ông cho tính mạng chúng tôi, nên chúng tôi đã làm điều ấy. 25 Vậy bây giờ, này chúng tôi trong tay ông: ông xét thế nào là hay phải, xin ông cứ xử với chúng tôi". 26 Và ông đã làm cho chúng như vậy: Ông đã giựt chúng khỏi tay con cái Israel. Và họ đã không giết chúng. 27 Và ngày ấy Yôsua đã đặt chúng làm người che củi và kín nước cho công hội và cho tế đàn Yavê nơi Yavê chọn sau, cho đến ngày nay.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page